Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Jeremiah 43Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yiremiyah / Jeremiah 43

1 Johanan, discrediting Jeremiah's prophecy, carrieth Jeremiah and others into Egypt. 8 Jeremiah prophesieth by a type the conquest of Egypt by the Babylonians.

וַיְהִי כְּכַלּוֹת יִרְמְיָהוּ לְדַבֵּר אֶל־כָּל־הָעָם אֶת־כָּל־דִּבְרֵי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם אֲשֶׁר שְׁלָח יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם אֲלֵיהֶם אֵת כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:1 Forums Online 43:1 way'hiy K'khaLôt yir'm'yähû l'daBër el-Käl-äm et-Käl-Div'rëy y'hwäh élohëyhem ásher sh'lächô y'hwäh élohëyhem álëyhem ët Käl-haD'väriym ëLeh š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:1 Forums Online 43:1 ¶ And it came to pass, x1961 [that] when Yirmæyà יִרמְיָה 3414 had made an end 3615 z8763 of speaking 1696 z8763 unto x413 all x3605 the people 5971 x853 all x3605 the words 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 for which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 had sent 7971 z8804 him to x413 them, [even] x853 all x3605 these x428 words, 1697

וַיֹּאמֶר עֲזַרְיָה בֶן־הוֹשַׁעְיָה וְיוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְכָל־הָאֲנָשִׁים הַזֵּדִים אֹמְרִים אֶל־יִרְמְיָהוּ שֶׁקֶר אַתָּה מְדַבֵּר לֹא שְׁלָחֲךָ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לֵאמֹר לֹא־תָבֹאוּ מִצְרַיִם לָגוּר שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:2 Forums Online 43:2 waYomer ázar'yäh ven-hôsha'yäh w'yôchänän Ben-qärëªch w'khäl-ánäshiym haZëdiym om'riym el-yir'm'yähû sheqer aTäh m'daBër lo sh'lächákhä y'hwäh élohëy mor lo-tävoû mitz'rayim gûr shäm

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:2 Forums Online 43:2 Then spake 559 z8799 `Ázaryà עֲזַריָה 5838 the son 1121 of Hôša`yà הוֹשַׁעיָה, 1955 and Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the proud 2086 men, y582 x376 saying 559 z8802 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 Thou x859 speakest 1696 z8764 falsely: 8267 Yähwè יָהוֶה 3068 our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath not x3808 sent 7971 z8804 thee to say, 559 z8800 Go 935 z8799 not x3808 into Mixrayim מִצרַיִם 4714 to sojourn 1481 z8800 there: x8033

כִּי בָּרוּךְ בֶּן־נֵרִיָּה מַסִּית אֹתְךָ בָּנוּ לְמַעַן תֵּת אֹתָנוּ בְיַד־הַכַּשְׂדִּים לְהָמִית אֹתָנוּ לְהַגְלוֹת אֹתָנוּ בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:3 Forums Online 43:3 Kiy Bärûkh' Ben-nëriYäh maŠiyt ot'khä l'maan Tët otä v'yad-haKas'Diym l'hämiyt otä ûl'hag'lôt otä Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:3 Forums Online 43:3 But x3588 Bärûȼ בָּרוּך 1263 the son 1121 of Nëriyyà נֵרִיָּה 5374 setteth thee on 5496 z8688 x853 against us, for x4616 to y4616 deliver 5414 z8800 us into the hand 3027 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים, 3778 that they might put us to death, 4191 z8687 x853 and carry us away captives 1540 z8687 x853 into Bävel בָּבֶל. 894

וְלֹא־שָׁמַע יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְכָל־שָׂרֵי הַחֲיָלִים וְכָל־הָעָם בְּקוֹל יְהוָה לָשֶׁבֶת בְּאֶרֶץ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:4 Forums Online 43:4 w'lo-shäma yôchänän Ben-qärëªch w'khäl-särëy hacháyäliym w'khäl-äm B'qôl y'hwäh shevet B'eretz y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:4 Forums Online 43:4 So Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the captains 8269 of the forces, 2428 and all x3605 the people, 5971 obeyed 8085 z8804 not x3808 the voice 6963 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to dwell 3427 z8800 in the land 776 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

וַיִּקַּח יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְכָל־שָׂרֵי הַחֲיָלִים אֵת כָּל־שְׁאֵרִית יְהוּדָה אֲשֶׁר־שָׁבוּ מִכָּל־הַגּוֹיִם אֲשֶׁר נִדְּחוּ־שָׁם לָגוּר בְּאֶרֶץ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:5 Forums Online 43:5 waYiQach yôchänän Ben-qärëªch w'khäl-särëy hacháyäliym ët Käl-sh'ëriyt y'hûdäh ásher-shävû miKäl-haGôyim ásher niD'chû-shäm gûr B'eretz y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:5 Forums Online 43:5 But Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the captains 8269 of the forces, 2428 took 3947 z8799 x853 all x3605 the remnant 7611 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 that x834 were returned 7725 z8804 from all x4480 x3605 nations, 1471 whither x834 x8033 they had been driven, 5080 z8738 to dwell 1481 z8800 in the land 776 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063

אֶת־הַגְּבָרִים וְאֶת־הַנָּשִׁים וְאֶת־הַטַּף וְאֶת־בְּנוֹת הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר הִנִּיחַ נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים אֶת־גְּדַלְיָהוּ בֶּן־אֲחִיקָם בֶּן־שָׁפָן וְאֵת יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא וְאֶת־בָּרוּךְ בֶּן־נֵרִיָּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:6 Forums Online 43:6 et-haG'väriym w'et-haNäshiym w'et-haŢaf w'et-B'nôt haMelekh' w'ët Käl-haNefesh ásher hiNiyªch n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym et-G'dal'yähû Ben-áchiyqäm Ben-shäfän w'ët yir'm'yähû haNäviy w'et-Bärûkh' Ben-nëriYähû

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:6 Forums Online 43:6 [Even] x853 men, 1397 and women, 802 and children, 2945 and the king's 4428 daughters, 1323 and every x3605 person 5315 that x834 Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 had left y3240 z8689 x5117 with x854 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם 296 the son 1121 of Šäfän שָׁפָן, 8227 and Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the prophet, 5030 and Bärûȼ בָּרוּך 1263 the son 1121 of Nëriyyà נֵרִיָּה. 5374

וַיָּבֹאוּ אֶרֶץ מִצְרַיִם כִּי לֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹל יְהוָה וַיָּבֹאוּ עַד־תַּחְפַּנְחֵס ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:7 Forums Online 43:7 waYävoû eretz mitz'rayim Kiy lo shäm'û B'qôl y'hwäh waYävoû ad-Tach'Pan'chëš š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:7 Forums Online 43:7 So they came y935 z8799 into x935 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם: 4714 for x3588 they obeyed 8085 z8804 not x3808 the voice 6963 of Yähwè יָהוֶה: 3068 thus came 935 z8799 they [even] to x5704 Taçpançës תַּחפַּנחֵס. 8471

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָהוּ בְּתַחְפַּנְחֵס לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:8 Forums Online 43:8 way'hiy d'var-y'hwäh el-yir'm'yähû B'tach'Pan'chëš mor

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:8 Forums Online 43:8 ¶ Then came x1961 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 in Taçpançës תַּחפַּנחֵס, 8471 saying, 559 z8800

קַח בְּיָדְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת טְמַנְתָּם בַּמֶּלֶט בַּמַּלְבֵּן אֲשֶׁר בְּפֶתַח בֵּית־פַּרְעֹה בְּתַחְפַּנְחֵס לְעֵינֵי אֲנָשִׁים יְהוּדִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:9 Forums Online 43:9 qach B'yäd'khä áväniym G'dolôt ûţ'man'Täm BaMeleţ BaMal'Bën ásher B'fetach Bëyt-Par'oh B'tach'Pan'chëš l'ëynëy ánäshiym y'hûdiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:9 Forums Online 43:9 Take 3947 z8798 great 1419 stones 68 in thine hand, 3027 and hide 2934 z8804 them in the clay 4423 in the brickkiln, 4404 which x834 [is] at the entry 6607 of Par`ò's פַּרעֹה 6547 house 1004 in Taçpançës תַּחפַּנחֵס, 8471 in the sight 5869 of the men y582 x376 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3064

וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הִנְנִי שֹׁלֵחַ וְלָקַחְתִּי אֶת־נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל עַבְדִּי וְשַׂמְתִּי כִסְא מִמַּעַל לָאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר טָמָנְתִּי וְנָטָה אֶת־*שַׁפְרוּר [שַׁפְרִיר] עֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:10 Forums Online 43:10 w'ämar'Tä álëyhem Koh-ämar y'hwäh tz'väôt élohëy yis'räël hin'niy sholëªch w'läqach'Tiy et-n'vûkhad'reTZar melekh'-Bävel av'Diy w'sam'Tiy khiš'ô miMaal áväniym ëLeh ásher ţämän'Tiy w'näţäh et-*shaf'rûrô [shaf'riyrô] álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:10 Forums Online 43:10 And say 559 z8804 unto x413 them, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 Behold, x2009 I will send 7971 z8802 and take 3947 z8804 x853 Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 the king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 my servant, 5650 and will set 7760 z8804 his throne 3678 upon 4605 x4480 these x428 stones 68 that x834 I have hid; 2934 z8804 and he shall spread 5186 z8804 x853 his royal pavilion 8237 over x5921 them.

*בָאָה [בָא] וְהִכָּה אֶת־אֶרֶץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר לַמָּוֶת לַמָּוֶת וַאֲשֶׁר לַשְּׁבִי לַשֶּׁבִי וַאֲשֶׁר לַחֶרֶב לֶחָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:11 Forums Online 43:11 *ûvääh [û] w'hiKäh et-eretz mitz'räyim ásher laMäwet laMäwet waásher laSH'viy laSHeviy waásher lacherev lechärev

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:11 Forums Online 43:11 And when he cometh, 935 z8804 he shall smite 5221 z8689 x853 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 [and deliver] such x834 [as are] for death 4194 to death; 4194 and such x834 [as are] for captivity 7628 to captivity; 7628 and such x834 [as are] for the sword 2719 to the sword. 2719

וְהִצַּתִּי אֵשׁ בְּבָתֵּי אֱלֹהֵי מִצְרַיִם שְׂרָפָם וְשָׁבָם וְעָטָה אֶת־אֶרֶץ מִצְרַיִם כַּאֲשֶׁר־יַעְטֶה הָרֹעֶה אֶת־בִּגְד וְיָצָא מִשָּׁם בְּשָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:12 Forums Online 43:12 w'hiTZaTiy ësh B'väTëy élohëy mitz'rayim ûs'räfäm w'shäväm w'äţäh et-eretz mitz'rayim Kaásher-ya'ţeh roeh et-Big'dô w'yätzä miSHäm B'shälôm

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:12 Forums Online 43:12 And I will kindle 3341 z8689 a fire 784 in the houses 1004 of the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of Mixrayim מִצרַיִם; 4714 and he shall burn 8313 z8804 them, and carry them away captives: 7617 z8804 and he shall array y5844 z8804 himself x5844 with x854 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 as x834 a shepherd 7462 z8802 putteth on 5844 z8799 x853 his garment; 899 and he shall go forth 3318 z8804 from thence x4480 x8033 in peace. 7965

וְשִׁבַּר אֶת־מַצְּבוֹת בֵּית שֶׁמֶשׁ אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְאֶת־בָּתֵּי אֱלֹהֵי־מִצְרַיִם יִשְׂרֹף בָּאֵשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:13 Forums Online 43:13 w'shiBar et-maTZ'vôt Bëyt shemesh ásher B'eretz mitz'räyim w'et-BäTëy élohëy-mitz'rayim yis'rof ësh š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 43:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 43:13 Forums Online 43:13 He shall break 7665 z8765 also x853 the images 4676 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ, 1053 that x834 [is] in the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם; 4714 and the houses 1004 of the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of the Mixrîm מִצרִים 4714 shall he burn 8313 z8799 with fire. 784

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.