Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 16Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 16

1 Asa, by the aid of the Syrians, diverteth Baasha from building of Ramah. 7 Being reproved thereof by Hanani, he putteth him in prison. 11 Among his other acts in his disease he seeketh not God, but to the physicians. 13 His death and burial.

בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ לְמַלְכוּת אָסָא עָלָה בַּעְשָׁא מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל עַל־יְהוּדָה וַיִּבֶן אֶת־הָרָמָה לְבִלְתִּי תֵּת יוֹצֵא וָבָא לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:1 Forums Online 16:1 Bish'nat sh'loshiym shësh l'mal'khût äšä äläh Ba'shä melekh'-yis'räël al-y'hûdäh waYiven et-rämäh l'vil'Tiy Tët yôtzë l'äšä melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:1 Forums Online 16:1 ¶ In the six 8337 and thirtieth 7970 year 8141 of the reign 4438 of ´Äsä´ אָסָא 609 Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came up 5927 z8804 against x5921 Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and built 1129 z8799 x853 Rämà רָמָה, 7414 to the intent that y1115 he might let 5414 z8800 none x1115 go out 3318 z8802 or come in 935 z8802 to ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

וַיֹּצֵא אָסָא כֶּסֶף וְזָהָב מֵאֹצְרוֹת בֵּית יְהוָה בֵית הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח אֶל־בֶּן־הֲדַד מֶלֶךְ אֲרָם הַיּוֹשֵׁב בְּדַרְמֶשֶׂק לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:2 Forums Online 16:2 waYotzë äšä Kešef w'zähäv otz'rôt Bëyt y'hwäh ûvëyt haMelekh' waYish'lach el-Ben-hádad melekh' áräm haYôshëv B'dar'meseq mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:2 Forums Online 16:2 Then ´Äsä´ אָסָא 609 brought out 3318 z8686 silver 3701 and gold 2091 out of the treasures 214 x4480 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 and of the king's 4428 house, 1004 and sent 7971 z8799 to x413 Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 king 4428 of ´Áräm אֲרָם, 758 that dwelt 3427 z8802 at Dammäŝek דַּמָּשֶׂק, 1834 saying, 559 z8800

בְּרִית בֵּינִי בֵינֶךָ בֵין אָבִי בֵין אָבִיךָ הִנֵּה שָׁלַחְתִּי לְךָ כֶּסֶף וְזָהָב לֵךְ הָפֵר בְּרִיתְךָ אֶת־בַּעְשָׁא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וְיַעֲלֶה מֵעָלָי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:3 Forums Online 16:3 B'riyt Bëyniy ûvëynekhä ûvëyn äviy ûvëyn äviykhä hiNëh shälach'Tiy l'khä Kešef w'zähäv lëkh' häfër B'riyt'khä et-Ba'shä melekh' yis'räël w'yaáleh äläy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:3 Forums Online 16:3 [There is] a league 1285 between x996 me and thee, as [there was] between x996 my father 1 and thy father: 1 behold, x2009 I have sent 7971 z8804 thee silver 3701 and gold; 2091 go, y3212 z8798 x1980 break 6565 z8685 thy league 1285 with x854 Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that he may depart 5927 z8799 from x4480 x5921 me.

וַיִּשְׁמַע בֶּן הֲדַד אֶל־הַמֶּלֶךְ אָסָא וַיִּשְׁלַח אֶת־שָׂרֵי הַחֲיָלִים אֲשֶׁר־ל אֶל־עָרֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּכּוּ אֶת־עִיּוֹן וְאֶת־דָּן וְאֵת אָבֵל מָיִם וְאֵת כָּל־מִסְכְּנוֹת עָרֵי נַפְתָּלִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:4 Forums Online 16:4 waYish'ma Ben hádad el-haMelekh' äšä waYish'lach et-särëy hacháyäliym ásher-lô el-ärëy yis'räël waYaKû et-iYôn w'et-Dän w'ët ävël mäyim w'ët Käl-miš'K'nôt ärëy naf'Täliy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:4 Forums Online 16:4 And Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 hearkened 8085 z8799 unto x413 king 4428 ´Äsä´ אָסָא, 609 and sent 7971 z8799 x853 the captains 8269 of his x834 armies 2428 against x413 the cities 5892 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and they smote 5221 z8686 x853 `Iyyôn עִיּוֹן, 5859 and Dän דָּן, 1835 and ´Ävël Mäyim אָבֵל־מָיִם, 66 and all x3605 the store 4543 cities 5892 of Naftälî נַפתָּלִי. 5321

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ בַּעְשָׁא וַיֶּחְדַּל מִבְּנוֹת אֶת־הָרָמָה וַיַּשְׁבֵּת אֶת־מְלַאכְתּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:5 Forums Online 16:5 way'hiy Kish'moª Ba'shä waYech'Dal miB'nôt et-rämäh waYash'Bët et-m'lakh'Tô š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:5 Forums Online 16:5 And it came to pass, x1961 when Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 heard 8085 z8800 [it], that he left off 2308 z8799 building 1129 z8800 x4480 x853 of Rämà רָמָה, 7414 and let x853 his work 4399 cease. 7673 z8686

וְאָסָא הַמֶּלֶךְ לָקַח אֶת־כָּל־יְהוּדָה וַיִּשְׂאוּ אֶת־אַבְנֵי הָרָמָה וְאֶת־עֵצֶיהָ אֲשֶׁר בָּנָה בַּעְשָׁא וַיִּבֶן בָּהֶם אֶת־גֶּבַע וְאֶת־הַמִּצְפָּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:6 Forums Online 16:6 w'äšä haMelekh' läqach et-Käl-y'hûdäh waYis'û et-av'nëy rämäh w'et-ëtzey ásher Bänäh Ba'shä waYiven hem et-Geva w'et-haMitz'Päh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:6 Forums Online 16:6 Then ´Äsä´ אָסָא 609 the king 4428 took 3947 z8804 x853 all x3605 Yæhûđà יְהוּדָה; 3063 and they carried away 5375 z8799 x853 the stones 68 of Rämà רָמָה, 7414 and the timber 6086 thereof, wherewith x834 Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 was building; 1129 z8804 and he built 1129 z8799 therewith x853 Geva` גֶּבַע 1387 and Mixpà מִצפָּה. 4709

בָעֵת הַהִיא בָּא חֲנָנִי הָרֹאֶה אֶל־אָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּהִשָּׁעֶנְךָ עַל־מֶלֶךְ אֲרָם וְלֹא נִשְׁעַנְתָּ עַל־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עַל־כֵּן נִמְלַט חֵיל מֶלֶךְ־אֲרָם מִיָּדֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:7 Forums Online 16:7 ûët hahiy chánäniy roeh el-äšä melekh' y'hûdäh waYomer ëläyw B'hiSHäen'khä al-melekh' áräm w'lo nish'an'Tä al-y'hwäh éloheykhä al-Kën nim'laţ chëyl melekh'-áräm miYädekhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:7 Forums Online 16:7 ¶ And at that x1931 time 6256 Çánänî חֲנָנִי 2607 the seer y7200 z8802 x7203 came 935 z8804 to x413 ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and said 559 z8799 unto x413 him, Because thou hast relied 8172 z8736 on x5921 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם, 758 and not x3808 relied 8172 z8738 on x5921 Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 therefore x5921 x3651 is the host 2428 of the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 escaped 4422 z8738 out of thine hand. 3027 x4480

הֲלֹא הַכּוּשִׁים וְהַלּוּבִים הָיוּ לְחַיִל לָרֹב לְרֶכֶב לְפָרָשִׁים לְהַרְבֵּה מְאֹד בְהִשָּׁעֶנְךָ עַל־יְהוָה נְתָנָם בְּיָדֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:8 Forums Online 16:8 lo haKûshiym w'haLûviym häyû l'chayil rov l'rekhev ûl'färäshiym l'har'Bëh m'od ûv'hiSHäen'khä al-y'hwäh n'tänäm B'yädekhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:8 Forums Online 16:8 Were x1961 not x3808 the Cûšîm כּוּשִׁים 3569 and the Lûvîm לוּבִים 3864 a huge 7230 host, 2428 with very 3966 many 7235 z8687 chariots 7393 and horsemen? 6571 yet, because thou didst rely 8172 z8736 on x5921 Yähwè יָהוֶה, 3068 he delivered 5414 z8804 them into thine hand. 3027

כִּי יְהוָה עֵינָיו מְשֹׁטְטוֹת בְּכָל־הָאָרֶץ לְהִתְחַזֵּק עִם־לְבָבָם שָׁלֵם אֵלָיו נִסְכַּלְתָּ עַל־זֹאת כִּי מֵעַתָּה יֵשׁ עִמְּךָ מִלְחָמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:9 Forums Online 16:9 Kiy y'hwäh ëynäyw m'shoţ'ţôt B'khäl-äretz l'hit'chaZëq im-l'väväm shälëm ëläyw niš'Kal'Tä al-zot Kiy aTäh yësh iM'khä mil'chämôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:9 Forums Online 16:9 For x3588 the eyes 5869 of Yähwè יָהוֶה 3068 run to and fro 7751 z8789 throughout the whole x3605 earth, 776 to shew himself strong 2388 z8692 in the behalf of x5973 [them] whose heart 3824 [is] perfect 8003 toward x413 him. Herein x5921 x2063 thou hast done foolishly: 5528 z8738 therefore x3588 from henceforth 6258 x4480 thou shalt have 3426 wars. 4421

וַיִּכְעַס אָסָא אֶל־הָרֹאֶה וַיִּתְּנֵהוּ בֵּית הַמַּהְפֶּכֶת כִּי־בְזַעַף עִמּ עַל־זֹאת וַיְרַצֵּץ אָסָא מִן־הָעָם בָּעֵת הַהִיא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:10 Forums Online 16:10 waYikh'aš äšä el-roeh waYiT'në Bëyt haMah'Pekhet Kiy-v'zaaf iMô al-zot way'raTZëtz äšä min-äm ët hahiy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:10 Forums Online 16:10 Then ´Äsä´ אָסָא 609 was wroth 3707 z8799 with x413 the seer, y7200 z8802 x7203 and put 5414 z8799 him in a prison 4115 house; 1004 for x3588 [he was] in a rage 2197 with x5973 him because of x5921 this x2063 [thing]. And ´Äsä´ אָסָא 609 oppressed 7533 z8762 [some] of x4480 the people 5971 the same x1931 time. 6256

וְהִנֵּה דִּבְרֵי אָסָא הָרִאשׁוֹנִים וְהָאַחֲרוֹנִים הִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר הַמְּלָכִים לִיהוּדָה וְיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:11 Forums Online 16:11 w'hiNëh Div'rëy äšä rishôniym w'achárôniym hiNäm K'tûviym al-šëfer haM'läkhiym liyhûdäh w'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:11 Forums Online 16:11 ¶ And, behold, x2009 the acts 1697 of ´Äsä´ אָסָא, 609 first 7223 and last, 314 lo, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֶּחֱלֶא אָסָא בִּשְׁנַת שְׁלוֹשִׁים וָתֵשַׁע לְמַלְכוּת בְּרַגְלָיו עַד־לְמַעְלָה חָלְי וְגַם־בְּחָלְי לֹא־דָרַשׁ אֶת־יְהוָה כִּי בָּרֹפְאִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:12 Forums Online 16:12 waYechéle äšä Bish'nat sh'lôshiym tësha l'mal'khûtô B'rag'läyw ad-l'ma'läh chäl'yô w'gam-B'chäl'yô lo-därash et-y'hwäh Kiy rof'iym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:12 Forums Online 16:12 And ´Äsä´ אָסָא 609 in the thirty 7970 and ninth 8672 year 8141 of his reign 4438 was diseased 2456 z8799 in his feet, 7272 until x5704 his disease 2483 [was] exceeding 4605 [great]: yet x1571 in his disease 2483 he sought 1875 z8804 not x3808 x853 to Yähwè יָהוֶה, 3068 but x3588 to the physicians. 7495 z8802

וַיִּשְׁכַּב אָסָא עִם־אֲבֹתָיו וַיָּמָת בִּשְׁנַת אַרְבָּעִים וְאַחַת לְמָלְכ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:13 Forums Online 16:13 waYish'Kav äšä im-ávotäyw waYämät Bish'nat ar'Bäiym w'achat l'mäl'khô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:13 Forums Online 16:13 ¶ And ´Äsä´ אָסָא 609 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and died 4191 z8799 in the one 259 and fortieth 705 year 8141 of his reign. 4427 z8800

וַיִּקְבְּרֻהוּ בְקִבְרֹתָיו אֲשֶׁר כָּרָה־ל בְּעִיר דָּוִיד וַיַּשְׁכִּיבֻהוּ בַּמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר מִלֵּא בְּשָׂמִים זְנִים מְרֻקָּחִים בְּמִרְקַחַת מַעֲשֶׂה וַיִּשְׂרְפוּ־ל שְׂרֵפָה גְּדוֹלָה עַד־לִמְאֹד פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:14 Forums Online 16:14 waYiq'B'ru v'qiv'rotäyw ásher Käräh-lô B'iyr Däwiyd waYash'Kiyvu BaMish'Käv ásher miLë B'sämiym ûz'niym m'ruQächiym B'mir'qachat maáseh waYis'r'fû-lô s'rëfäh G'dôläh ad-lim'od f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 16:14 Forums Online 16:14 And they buried 6912 z8799 him in his own sepulchres, 6913 which x834 he had made 3738 z8804 for himself in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and laid 7901 z8686 him in the bed 4904 which x834 was filled 4390 z8765 with sweet odours 1314 and divers kinds 2177 [of spices] prepared y7543 z8794 by the apothecaries' y4842 art: 4639 x7543 x4842 and they made 8313 z8799 a very 3966 x5704 great 1419 burning 8316 for him.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.