Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 11Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 11

1 Rehoboam raising an army to subdue Israel, is forbidden by Shemaiah. 5 He strengtheneth his kingdom with forts and provision. 13 The priests and Levites, and such as feared God, forsaken by Jeroboam, strengthen the kingdom of Judah. 18 The wives and children of Rehoboam.

וַיָּבֹא רְחַבְעָם יְרוּשָׁלִַם וַיַּקְהֵל אֶת־בֵּית יְהוּדָה בִנְיָמִן מֵאָה שְׁמוֹנִים אֶלֶף בָּחוּר עֹשֵׂה מִלְחָמָה לְהִלָּחֵם עִם־יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב אֶת־הַמַּמְלָכָה לִרְחַבְעָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:1 Forums Online 11:1 waYävo r'chav'äm y'rûshälaim waYaq'hël et-Bëyt y'hûdäh ûvin'yämin mëäh ûsh'môniym elef Bächûr osëh mil'chämäh l'hiLächëm im-yis'räël l'häshiyv et-haMam'läkhäh lir'chav'äm f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:1 Forums Online 11:1 ¶ And when Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 was come 935 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 he gathered 6950 z8686 x853 of the house 1004 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין 1144 an hundred 3967 and fourscore 8084 thousand 505 chosen 977 z8803 [men], which were warriors, 6213 4421 z8802 to fight 3898 z8736 against x5973 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that he might bring 7725 z0 x853 the kingdom 4467 again y7725 z8687 to Ræçav`äm רְחַבעָם. 7346

וַיְהִי דְּבַר־יְהוָה אֶל־שְׁמַעְיָהוּ אִישׁ־הָאֱלֹהִים לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:2 Forums Online 11:2 way'hiy D'var-y'hwäh el-sh'ma'yähû iysh-élohiym mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:2 Forums Online 11:2 But the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 to x413 Šæma`yà שְׁמַעיָה 8098 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 saying, 559 z8800

אֱמֹר אֶל־רְחַבְעָם בֶּן־שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ יְהוּדָה וְאֶל כָּל־יִשְׂרָאֵל בִּיהוּדָה בִנְיָמִן לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:3 Forums Online 11:3 émor el-r'chav'äm Ben-sh'lomoh melekh' y'hûdäh w'el Käl-yis'räël Biyhûdäh ûvin'yämin mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:3 Forums Online 11:3 Speak 559 z8798 unto x413 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 the son 1121 of Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and to x413 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין, 1144 saying, 559 z8800

כֹּה אָמַר יְהוָה לֹא־תַעֲלוּ וְלֹא־תִלָּחֲמוּ עִם־אֲחֵיכֶם שׁוּבוּ אִישׁ לְבֵית כִּי מֵאִתִּי נִהְיָה הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־דִּבְרֵי יְהוָה וַיָּשֻׁבוּ מִלֶּכֶת אֶל־יָרָבְעָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:4 Forums Online 11:4 Koh ämar y'hwäh lo-taálû w'lo-tiLächámû im-áchëykhem shûvû iysh l'vëytô Kiy iTiy nih'yäh haDävär haZeh waYish'm'û et-Div'rëy y'hwäh waYäshuvû miLekhet el-yäräv'äm f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:4 Forums Online 11:4 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Ye shall not x3808 go up, 5927 z8799 nor x3808 fight 3898 z8735 against x5973 your brethren: 251 return 7725 z8798 every man 376 to his house: 1004 for x3588 this x2088 thing 1697 is done 1961 z8738 of x4480 x854 me. And they obeyed 8085 z8799 x853 the words 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and returned 7725 z8799 from going y3212 z8800 x4480 x1980 against x413 Yorov`äm יָרָבעָם. 3379

וַיֵּשֶׁב רְחַבְעָם בִּירוּשָׁלִָם וַיִּבֶן עָרִים לְמָצוֹר בִּיהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:5 Forums Online 11:5 waYëshev r'chav'äm Biyrûshäläim waYiven äriym l'mätzôr Biyhûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:5 Forums Online 11:5 ¶ And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 dwelt 3427 z8799 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and built 1129 z8799 cities 5892 for defence 4692 in Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

וַיִּבֶן אֶת־בֵּית־לֶחֶם וְאֶת־עֵיטָם וְאֶת־תְּקוֹעַ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:6 Forums Online 11:6 waYiven et-Bëyt-lechem w'et-ëyţäm w'et-T'qôª

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:6 Forums Online 11:6 He built 1129 z8799 even x853 Bêŧ Läçem בֵּית־לָחֶם, 1035 and `Êţäm עֵיטָם, 5862 and Tækôå` תְּקוֹעַ, 8620

וְאֶת־בֵּית־צוּר וְאֶת־שׂוֹכוֹ וְאֶת־עֲדֻלָּם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:7 Forums Online 11:7 w'et-Bëyt-tzûr w'et-sôkhô w'et-áduLäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:7 Forums Online 11:7 And Bêŧ Xûr בֵּית־צוּר, 1049 and Ŝôȼô שׂוֹכוֹ, 7755 and `Áđulläm עֲדֻלָּם, 5725

וְאֶת־גַּת וְאֶת־מָרֵשָׁה וְאֶת־זִיף

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:8 Forums Online 11:8 w'et-Gat w'et-märëshäh w'et-ziyf

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:8 Forums Online 11:8 And Gaŧ גַּת, 1661 and Märë´šà מָרֵאשָׁה, 4762 and Zîf זִיף, 2128

וְאֶת־אֲדוֹרַיִם וְאֶת־לָכִישׁ וְאֶת־עֲזֵקָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:9 Forums Online 11:9 w'et-ádôrayim w'et-läkhiysh w'et-ázëqäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:9 Forums Online 11:9 And ´Áđôrayim אֲדוֹרַיִם, 115 and Läȼîš לָכִישׁ, 3923 and `Ázëkà עֲזֵקָה, 5825

וְאֶת־צָרְעָה וְאֶת־אַיָּלוֹן וְאֶת־חֶבְרוֹן אֲשֶׁר בִּיהוּדָה בְבִנְיָמִן עָרֵי מְצֻרוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:10 Forums Online 11:10 w'et-tzär'äh w'et-aYälôn w'et-chev'rôn ásher Biyhûdäh ûv'vin'yämin ärëy m'tzurôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:10 Forums Online 11:10 And Xor`à צָרעָה, y6881 x6681 and ´Ayyälôn אַיָּלוֹן, 357 and Çevrôn חֶברוֹן, 2275 which x834 [are] in Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and in Binyämîn בִּניָמִין 1144 fenced 4694 cities. 5892

וַיְחַזֵּק אֶת־הַמְּצֻרוֹת וַיִּתֵּן בָּהֶם נְגִידִים וְאֹצְרוֹת מַאֲכָל וְשֶׁמֶן וָיָיִן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:11 Forums Online 11:11 way'chaZëq et-haM'tzurôt waYiTën hem n'giydiym w'otz'rôt maákhäl w'shemen yäyin

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:11 Forums Online 11:11 And he fortified 2388 z8762 x853 the strong holds, 4694 and put 5414 z8799 captains 5057 in them, and store 214 of victual, 3978 and of oil 8081 and wine. 3196

בְכָל־עִיר וָעִיר צִנּוֹת רְמָחִים וַיְחַזְּקֵם לְהַרְבֵּה מְאֹד וַיְהִי־ל יְהוּדָה בִנְיָמִן ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:12 Forums Online 11:12 ûv'khäl-iyr iyr tziNôt ûr'mächiym way'chaZ'qëm l'har'Bëh m'od way'hiy-lô y'hûdäh ûvin'yämin š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:12 Forums Online 11:12 And in every x3605 several city 5892 [he put] shields 6793 and spears, 7420 and made them exceeding y7235 z8687 y3966 strong, 2388 z8762 x7235 x3966 having x1961 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין 1144 on his side.

וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם אֲשֶׁר בְּכָל־יִשְׂרָאֵל הִתְיַצְּבוּ עָלָיו מִכָּל־גְּבוּלָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:13 Forums Online 11:13 w'haKohániym w'hal'wiYim ásher B'khäl-yis'räël hit'yaTZ'vû äläyw miKäl-G'vûläm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:13 Forums Online 11:13 ¶ And the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 that x834 [were] in all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 resorted 3320 z8694 to x5921 him out of all x4480 x3605 their coasts. 1366

כִּי־עָזְבוּ הַלְוִיִּם אֶת־מִגְרְשֵׁיהֶם וַאֲחֻזָּתָם וַיֵּלְכוּ לִיהוּדָה וְלִירוּשָׁלִָם כִּי־הִזְנִיחָם יָרָבְעָם בָנָיו מִכַּהֵן לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:14 Forums Online 11:14 Kiy-äz'vû hal'wiYim et-mig'r'shëyhem waáchuZätäm waYël'khû liyhûdäh w'liyrûshäläim Kiy-hiz'niychäm yäräv'äm ûvänäyw miKahën layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:14 Forums Online 11:14 For x3588 the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 left 5800 z8804 x853 their suburbs 4054 and their possession, 272 and came y3212 z8799 x1980 to Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 for x3588 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 and his sons 1121 had cast them off 2186 z8689 from executing the priest's office 3547 z8763 x4480 unto Yähwè יָהוֶה: 3068

וַיַּעֲמֶד־ל כֹּהֲנִים לַבָּמוֹת וְלַשְּׂעִירִים וְלָעֲגָלִים אֲשֶׁר עָשָׂה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:15 Forums Online 11:15 waYaámed-lô Kohániym laBämôt w'laS'iyriym w'ágäliym ásher äsäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:15 Forums Online 11:15 And he ordained 5975 z8686 him priests 3548 for the high places, 1116 and for the devils, 8163 and for the calves 5695 which x834 he had made. 6213 z8804

וְאַחֲרֵיהֶם מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל הַנֹּתְנִים אֶת־לְבָבָם לְבַקֵּשׁ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בָּאוּ יְרוּשָׁלִַם לִזְבּוֹחַ לַיהוָה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:16 Forums Online 11:16 w'achárëyhem miKol shiv'ţëy yis'räël haNot'niym et-l'väväm l'vaQësh et-y'hwäh élohëy yis'räël Bäû y'rûshälaim liz'Bôªch layhwäh élohëy ávôtëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:16 Forums Online 11:16 And after 310 them out of all x4480 x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 such as set 5414 z8802 x853 their hearts 3824 to seek 1245 z8763 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came 935 z8804 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 to sacrifice 2076 z8800 unto Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of their fathers. 1

וַיְחַזְּקוּ אֶת־מַלְכוּת יְהוּדָה וַיְאַמְּצוּ אֶת־רְחַבְעָם בֶּן־שְׁלֹמֹה לְשָׁנִים שָׁלוֹשׁ כִּי הָלְכוּ בְּדֶרֶךְ דָּוִיד שְׁלֹמֹה לְשָׁנִים שָׁלוֹשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:17 Forums Online 11:17 way'chaZ'qû et-mal'khût y'hûdäh way'aM'tzû et-r'chav'äm Ben-sh'lomoh l'shäniym shälôsh Kiy häl'khû B'derekh' Däwiyd ûsh'lomoh l'shäniym shälôsh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:17 Forums Online 11:17 So they strengthened 2388 z8762 x853 the kingdom 4438 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and made x853 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 the son 1121 of Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 strong, 553 z8762 three 7969 years: 8141 for x3588 three 7969 years 8141 they walked 1980 z8804 in the way 1870 of Däwiđ דָּוִד 1732 and Šælömò שְׁלֹמֹה. 8010

וַיִּקַּח־ל רְחַבְעָם אִשָּׁה אֶת־מָחֲלַת *בֶּן [בַּת־]יְרִימוֹת בֶּן־דָּוִיד אֲבִיהַיִל בַּת־אֱלִיאָב בֶּן־יִשָׁי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:18 Forums Online 11:18 waYiQach-lô r'chav'äm iSHäh et-mächálat *Ben [Bat-]y'riymôt Ben-Däwiyd áviyhayil Bat-éliyäv Ben-yishäy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:18 Forums Online 11:18 ¶ And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 took 3947 z8799 him x853 Mäçálaŧ מָחֲלַת 4258 the daughter 1323 z8675 y1121 of Yærîmôŧ יְרִימוֹת 3406 the son 1121 of Däwiđ דָּוִד 1732 to wife, 802 [and] ´Ávîçäyil אֲבִיחָיִל 32 the daughter 1323 of ´Élî´äv אֱלִיאָב 446 the son 1121 of Yišay יִשַׁי; 3448

וַתֵּלֶד ל בָּנִים אֶת־יְעוּשׁ וְאֶת־שְׁמַרְיָה וְאֶת־זָהַם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:19 Forums Online 11:19 waTëled lô Bäniym et-y'ûsh w'et-sh'mar'yäh w'et-zäham

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:19 Forums Online 11:19 Which bare 3205 z8799 him children; 1121 x853 Yæ`ûš יְעוּשׁ, 3266 and Šæmaryà שְׁמַריָה, 8114 and Zäham זָהַם. 2093

וְאַחֲרֶיהָ לָקַח אֶת־מַעֲכָה בַּת־אַבְשָׁלוֹם וַתֵּלֶד ל אֶת־אֲבִיָּה וְאֶת־עַתַּי וְאֶת־זִיזָא וְאֶת־שְׁלֹמִית

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:20 Forums Online 11:20 w'achárey läqach et-maákhäh Bat-av'shälôm waTëled lô et-áviYäh w'et-aTay w'et-ziyzä w'et-sh'lomiyt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:20 Forums Online 11:20 And after 310 her he took 3947 z8804 x853 Ma`áȼà מַעֲכָה 4601 the daughter 1323 of ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם; 53 which bare 3205 z8799 him x853 ´Áviyyà אֲבִיָּה, 29 and `Attäy עַתָּי, 6262 and Zîzä´ זִיזָא, 2124 and Šælômîŧ שְׁלוֹמִית. 8019

וַיֶּאֱהַב רְחַבְעָם אֶת־מַעֲכָה בַת־אַבְשָׁלוֹם מִכָּל־נָשָׁיו פִילַגְשָׁיו כִּי נָשִׁים שְׁמוֹנֶה־עֶשְׂרֵה נָשָׂא פִילַגְשִׁים שִׁשִּׁים וַיּוֹלֶד עֶשְׂרִים שְׁמוֹנָה בָּנִים וְשִׁשִּׁים בָּנוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:21 Forums Online 11:21 waYeéhav r'chav'äm et-maákhäh vat-av'shälôm miKäl-näshäyw ûfiylag'shäyw Kiy näshiym sh'môneh-es'rëh näsä ûfiylag'shiym shiSHiym waYôled es'riym ûsh'mônäh Bäniym w'shiSHiym Bänôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:21 Forums Online 11:21 And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 loved 157 z8799 x853 Ma`áȼà מַעֲכָה 4601 the daughter 1323 of ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם 53 above all x4480 x3605 his wives 802 and his concubines: 6370 (for x3588 he took 5375 z8804 eighteen 8083 6240 wives, 802 and threescore 8346 concubines; 6370 and begat 3205 z8686 twenty 6242 and eight 8083 sons, 1121 and threescore 8346 daughters.) 1323

וַיַּעֲמֵד לָרֹאשׁ רְחַבְעָם אֶת־אֲבִיָּה בֶן־מַעֲכָה לְנָגִיד בְּאֶחָיו כִּי לְהַמְלִיכ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:22 Forums Online 11:22 waYaámëd rosh r'chav'äm et-áviYäh ven-maákhäh l'nägiyd B'echäyw Kiy l'ham'liykhô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:22 Forums Online 11:22 And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 made 5975 z8686 x853 ´Áviyyà אֲבִיָּה 29 the son 1121 of Ma`áȼà מַעֲכָה 4601 the chief, 7218 [to be] ruler 5057 among his brethren: 251 for x3588 [he thought] to make him king. 4427 z8687

וַיָּבֶן וַיִּפְרֹץ מִכָּל־בָּנָיו לְכָל־אַרְצוֹת יְהוּדָה בִנְיָמִן לְכֹל עָרֵי הַמְּצֻרוֹת וַיִּתֵּן לָהֶם הַמָּזוֹן לָרֹב וַיִּשְׁאַל הֲמוֹן נָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:23 Forums Online 11:23 waYäven waYif'rotz miKäl-Bänäyw l'khäl-ar'tzôt y'hûdäh ûvin'yämin l'khol ärëy haM'tzurôt waYiTën hem haMäzôn rov waYish'al hámôn näshiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 11:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 11:23 Forums Online 11:23 And he dealt wisely, 995 z8799 and dispersed 6555 z8799 of all x4480 x3605 his children 1121 throughout all x3605 the countries 776 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין, 1144 unto every x3605 fenced 4694 city: 5892 and he gave 5414 z8799 them victual 4202 in abundance. 7230 And he desired 7592 z8799 many 1995 wives. 802

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.