Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 10Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 10

1 The Israelites, assembled at Shechem to crown Rehoboam, by Jeroboam make a suit of relaxation unto him. 6 Rehoboam, refusing the old men's cousel, by the advice of young men answereth them roughly. 16 Ten tribes revolting kill Hadoram, and make Rehoboam to flee.

וַיֵּלֶךְ רְחַבְעָם שְׁכֶמָה כִּי שְׁכֶם בָּאוּ כָל־יִשְׂרָאֵל לְהַמְלִיךְ אֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:1 Forums Online 10:1 waYëlekh' r'chav'äm sh'khemäh Kiy sh'khem Bäû khäl-yis'räël l'ham'liykh' otô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:1 Forums Online 10:1 ¶ And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 went y3212 z8799 x1980 to Šæȼem שְׁכֶם: 7927 for x3588 to Šæȼem שְׁכֶם 7927 were all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 come 935 z8804 to make him king. 4427 z8687 x853

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט וְהוּא בְמִצְרַיִם אֲשֶׁר בָּרַח מִפְּנֵי שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ וַיָּשָׁב יָרָבְעָם מִמִּצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:2 Forums Online 10:2 way'hiy Kish'moª yäräv'äm Ben-n'väţ w' v'mitz'rayim ásher Bärach miP'nëy sh'lomoh haMelekh' waYäshäv yäräv'äm miMitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:2 Forums Online 10:2 And it came to pass, x1961 when Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x1931 [was] in Mixrayim מִצרַיִם, 4714 whither x834 he had fled 1272 z8804 from the presence 6440 x4480 of Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 the king, 4428 heard 8085 z8800 [it], that Yorov`äm יָרָבעָם 3379 returned 7725 z8799 out of Mixrayim מִצרַיִם. 4714 x4480

וַיִּשְׁלְחוּ וַיִּקְרְאוּ־ל וַיָּבֹא יָרָבְעָם וְכָל־יִשְׂרָאֵל וַיְדַבְּרוּ אֶל־רְחַבְעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:3 Forums Online 10:3 waYish'l'chû waYiq'r'û-lô waYävo yäräv'äm w'khäl-yis'räël way'daB'rû el-r'chav'äm mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:3 Forums Online 10:3 And they sent 7971 z8799 and called 7121 z8799 him. So Yorov`äm יָרָבעָם 3379 and all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came 935 z8799 and spake 1696 z8762 to x413 Ræçav`äm רְחַבעָם, 7346 saying, 559 z8800

אָבִיךָ הִקְשָׁה אֶת־עֻלֵּנוּ וְעַתָּה הָקֵל מֵעֲבֹדַת אָבִיךָ הַקָּשָׁה מֵעֻלּ הַכָּבֵד אֲשֶׁר־נָתַן עָלֵינוּ וְנַעַבְדֶךָּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:4 Forums Online 10:4 äviykhä hiq'shäh et-uLë w'aTäh häqël ávodat äviykhä haQäshäh ûuLô haKävëd ásher-nätan älëy w'naav'de

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:4 Forums Online 10:4 Thy father 1 made x853 our yoke 5923 grievous: 7185 z8689 now x6258 therefore ease 7043 z8685 thou somewhat the grievous 7186 servitude 5656 x4480 of thy father, 1 and his heavy 3515 yoke 5923 x4480 that x834 he put 5414 z8804 upon x5921 us, and we will serve 5647 z8799 thee.

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם עוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְשׁוּבוּ אֵלָי וַיֵּלֶךְ הָעָם ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:5 Forums Online 10:5 waYomer álëhem ôd sh'loshet yämiym w'shûvû ëläy waYëlekh' äm š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:5 Forums Online 10:5 And he said 559 z8799 unto x413 them, Come again 7725 z8798 unto x413 me after x5750 three 7969 days. 3117 And the people 5971 departed. y3212 z8799 x1980

וַיִּוָּעַץ הַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם אֶת־הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר־הָיוּ עֹמְדִים לִפְנֵי שְׁלֹמֹה אָבִיו בִּהְיֹת חַי לֵאמֹר אֵיךְ אַתֶּם נוֹעָצִים לְהָשִׁיב לָעָם־הַזֶּה דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:6 Forums Online 10:6 waYiûäatz haMelekh' r'chav'äm et-haZ'qëniym ásher-häyû om'diym lif'nëy sh'lomoh äviyw Bih'yotô chay mor ëykh' aTem nôätziym l'häshiyv äm-haZeh Dävär

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:6 Forums Online 10:6 ¶ And king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 took counsel 3289 z8735 with x854 the old y2205 men x2205 that x834 had x1961 stood 5975 z8802 before 6440 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 his father 1 while he yet lived, 2416 x1961 saying, 559 z8800 What 349 counsel give 3289 z8737 ye x859 [me] to return 7725 z8687 answer 1697 to this x2088 people? 5971

וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו לֵאמֹר אִם־תִּהְיֶה לְטוֹב לְהָעָם הַזֶּה רְצִיתָם וְדִבַּרְתָּ אֲלֵהֶם דְּבָרִים טוֹבִים וְהָיוּ לְךָ עֲבָדִים כָּל־הַיָּמִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:7 Forums Online 10:7 way'daB'rû ëläyw mor im-Tih'yeh l'ţôv l'äm haZeh ûr'tziytäm w'diBar'Tä álëhem D'väriym ţôviym w'häyû l'khä ávädiym Käl-haYämiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:7 Forums Online 10:7 And they spake 1696 z8762 unto x413 him, saying, 559 z8800 If x518 thou be x1961 kind 2896 to this x2088 people, 5971 and please 7521 z8804 them, and speak 1696 z8765 good 2896 words 1697 to x413 them, they will be x1961 thy servants 5650 for ever. 3117 x3605

וַיַּעֲזֹב אֶת־עֲצַת הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר יְעָצֻהוּ וַיִּוָּעַץ אֶת־הַיְלָדִים אֲשֶׁר גָּדְלוּ אִתּ הָעֹמְדִים לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:8 Forums Online 10:8 waYaázov et-átzat haZ'qëniym ásher y'ätzu waYiûäatz et-hay'lädiym ásher Gäd'lû iTô om'diym l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:8 Forums Online 10:8 But he forsook 5800 z8799 x853 the counsel 6098 which x834 the old men 2205 gave 3289 z8804 him, and took counsel 3289 z8735 with x854 the young men 3206 that x834 were brought up 1431 z8804 with x854 him, that stood 5975 z8802 before 6440 him.

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מָה אַתֶּם נוֹעָצִים וְנָשִׁיב דָּבָר אֶת־הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבְּרוּ אֵלַי לֵאמֹר הָקֵל מִן־הָעֹל אֲשֶׁר־נָתַן אָבִיךָ עָלֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:9 Forums Online 10:9 waYomer álëhem mäh aTem nôätziym w'näshiyv Dävär et-äm haZeh ásher DiB'rû ëlay mor häqël min-ol ásher-nätan äviykhä älëy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:9 Forums Online 10:9 And he said 559 z8799 unto x413 them, What x4100 advice y3289 z8737 give x3289 ye x859 that we may return 7725 z8686 answer 1697 x853 to this x2088 people, 5971 which x834 have spoken 1696 z8765 to x413 me, saying, 559 z8800 Ease 7043 z8685 somewhat x4480 the yoke 5923 that x834 thy father 1 did put 5414 z8804 upon x5921 us?

וַיְדַבְּרוּ אִתּ הַיְלָדִים אֲשֶׁר גָּדְלוּ אִתּ לֵאמֹר כֹּה־תֹאמַר לָעָם אֲשֶׁר־דִּבְּרוּ אֵלֶיךָ לֵאמֹר אָבִיךָ הִכְבִּיד אֶת־עֻלֵּנוּ וְאַתָּה הָקֵל מֵעָלֵינוּ כֹּה תֹּאמַר אֲלֵהֶם קָטָנִּי עָבָה מִמָּתְנֵי אָבִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:10 Forums Online 10:10 way'daB'rû iTô hay'lädiym ásher Gäd'lû iTô mor Koh-tomar äm ásher-DiB'rû ëleykhä mor äviykhä hikh'Biyd et-uLë w'aTäh häqël älëy Koh Tomar álëhem qäţäNiy äväh miMät'nëy äviy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:10 Forums Online 10:10 And the young men 3206 that x834 were brought up 1431 z8804 with x854 him spake 1696 z8762 unto x854 him, saying, 559 z8800 Thus x3541 shalt thou answer 559 z8799 the people 5971 that x834 spake 1696 z8765 unto x413 thee, saying, 559 z8800 Thy father 1 made y3513 z0 our yoke y5923 heavy, 3513 z8689 x853 x5923 but make thou [it] somewhat lighter 7043 z8685 x859 for x4480 x5921 us; thus x3541 shalt thou say 559 z8799 unto x413 them, My little 6995 [finger] shall be thicker 5666 z8804 than my father's 1 loins. 4975 x4480

וְעַתָּה אָבִי הֶעְמִיס עֲלֵיכֶם עֹל כָּבֵד וַאֲנִי אֹסִיף עַל־עֻלְּכֶם אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי בָּעֲקְרַבִּים ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:11 Forums Online 10:11 w'aTäh äviy he'miyš álëykhem ol Kävëd waániy ošiyf al-uL'khem äviy yiŠar et'khem BaSHôţiym waániy áq'raBiym š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:11 Forums Online 10:11 For whereas 6258 my father 1 put 6006 z8689 a heavy 3515 yoke 5923 upon x5921 you, I x589 will put more 3254 z8686 to x5921 your yoke: 5923 my father 1 chastised 3256 z8765 you with whips, 7752 but I x589 [will chastise you] with scorpions. 6137

וַיָּבֹא יָרָבְעָם וְכָל־הָעָם אֶל־רְחַבְעָם בַּיּוֹם הַשְּׁלִשִׁי כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר שׁוּבוּ אֵלַי בַּיּוֹם הַשְּׁלִשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:12 Forums Online 10:12 waYävo yäräv'äm w'khäl-äm el-r'chav'äm BaYôm haSH'lishiy Kaásher DiBer haMelekh' mor shûvû ëlay BaYôm haSH'lishiy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:12 Forums Online 10:12 So Yorov`äm יָרָבעָם 3379 and all x3605 the people 5971 came 935 z8799 to x413 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 on the third 7992 day, 3117 as x834 the king 4428 bade, 1696 z8765 saying, 559 z8800 Come again 7725 z8798 to x413 me on the third 7992 day. 3117

וַיַּעֲנֵם הַמֶּלֶךְ קָשָׁה וַיַּעֲזֹב הַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם אֵת עֲצַת הַזְּקֵנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:13 Forums Online 10:13 waYaánëm haMelekh' qäshäh waYaázov haMelekh' r'chav'äm ët átzat haZ'qëniym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:13 Forums Online 10:13 And the king 4428 answered 6030 z8799 them roughly; 7186 and king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 forsook 5800 z8799 x853 the counsel 6098 of the old men, 2205

וַיְדַבֵּר אֲלֵהֶם כַּעֲצַת הַיְלָדִים לֵאמֹר אַכְבִּיד אֶת־עֻלְּכֶם וַאֲנִי אֹסִיף עָלָיו אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי בָּעֲקְרַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:14 Forums Online 10:14 way'daBër álëhem Kaátzat hay'lädiym mor akh'Biyd et-uL'khem waániy ošiyf äläyw äviy yiŠar et'khem BaSHôţiym waániy áq'raBiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:14 Forums Online 10:14 And answered 1696 z8762 x413 them after the advice 6098 of the young men, 3206 saying, 559 z8800 My father 1 made your yoke y5923 heavy, 3513 z8689 x853 x5923 but I x589 will add 3254 z8686 thereto: x5921 my father 1 chastised 3256 z8765 you with whips, 7752 but I x589 [will chastise you] with scorpions. 6137

וְלֹא־שָׁמַע הַמֶּלֶךְ אֶל־הָעָם כִּי־הָיְתָה נְסִבָּה מֵעִם הָאֱלֹהִים לְמַעַן הָקִים יְהוָה אֶת־דְּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד אֲחִיָּהוּ הַשִּׁלוֹנִי אֶל־יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:15 Forums Online 10:15 w'lo-shäma haMelekh' el-äm Kiy-häy'täh n'šiBäh im élohiym l'maan häqiym y'hwäh et-D'värô ásher DiBer B'yad áchiYähû haSHilôniy el-yäräv'äm Ben-n'väţ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:15 Forums Online 10:15 So the king 4428 hearkened 8085 z8804 not x3808 unto x413 the people: 5971 for x3588 the cause 5252 was x1961 of x4480 x5973 ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 that x4616 Yähwè יָהוֶה 3068 might perform 6965 z8687 x853 his word, 1697 which x834 he spake 1696 z8765 by the hand 3027 of ´Áçiyyà אֲחִיָּה 281 the Šîlônî שִׁילוֹנִי 7888 to x413 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט. 5028

וְכָל־יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא־שָׁמַע הַמֶּלֶךְ לָהֶם וַיָּשִׁיבוּ הָעָם אֶת־הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר מַה־לָּנוּ חֵלֶק בְּדָוִיד וְלֹא־נַחֲלָה בְּבֶן־יִשַׁי אִישׁ לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל עַתָּה רְאֵה בֵיתְךָ דָּוִיד וַיֵּלֶךְ כָּל־יִשְׂרָאֵל לְאֹהָלָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:16 Forums Online 10:16 w'khäl-yis'räël Kiy lo-shäma haMelekh' hem waYäshiyvû äm et-haMelekh' mor mah- chëleq B'däwiyd w'lo-nacháläh B'ven-yishay iysh l'ohäleykhä yis'räël aTäh r'ëh vëyt'khä Däwiyd waYëlekh' Käl-yis'räël l'ohäläyw š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:16 Forums Online 10:16 ¶ And when all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [saw] y7200 z8804 that x3588 the king 4428 would not x3808 hearken 8085 z8804 unto them, the people 5971 answered 7725 z8686 x853 the king, 4428 saying, 559 z8800 What x4100 portion 2506 have we in Däwiđ דָּוִד? 1732 and [we have] none x3808 inheritance 5159 in the son 1121 of Yišay יִשַׁי: 3448 every man 376 to your tents, 168 O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 [and] now, x6258 Däwiđ דָּוִד, 1732 see 7200 z8798 to thine own house. 1004 So all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went y3212 z8799 x1980 to their tents. 168

בְנֵי יִשְׂרָאֵל הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵי יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ עֲלֵיהֶם רְחַבְעָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:17 Forums Online 10:17 ûv'nëy yis'räël haYosh'viym B'ärëy y'hûdäh waYim'lokh' álëyhem r'chav'äm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:17 Forums Online 10:17 But [as for] the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that dwelt 3427 z8802 in the cities 5892 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 reigned 4427 z8799 over x5921 them.

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם אֶת־הֲדֹרָם אֲשֶׁר עַל־הַמַּס וַיִּרְגְּמוּ־ב בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶבֶן וַיָּמֹת וְהַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם הִתְאַמֵּץ לַעֲלוֹת בַּמֶּרְכָּבָה לָנוּס יְרוּשָׁלִָם ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:18 Forums Online 10:18 waYish'lach haMelekh' r'chav'äm et-hádoräm ásher al-haMaš waYir'G'mû-vô v'nëy-yis'räël even waYämot w'haMelekh' r'chav'äm hit'aMëtz laálôt BaMer'Käväh nûš y'rûshäläim š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:18 Forums Online 10:18 Then king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 sent 7971 z8799 x853 Háđôräm הֲדוֹרָם 1913 that x834 [was] over x5921 the tribute; 4522 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 stoned 7275 z8799 him with stones, 68 that he died. 4191 z8799 But king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 made speed 553 z8694 to get him up 5927 z8800 to [his] chariot, 4818 to flee 5127 z8800 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיִּפְשְׁעוּ יִשְׂרָאֵל בְּבֵית דָּוִיד עַד הַיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:19 Forums Online 10:19 waYif'sh'û yis'räël B'vëyt Däwiyd ad haYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 10:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 10:19 Forums Online 10:19 And Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 rebelled 6586 z8799 against the house 1004 of Däwiđ דָּוִד 1732 unto x5704 this x2088 day. 3117

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.