Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Deuteronomy 25Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Devarim / Deuteronomy 25

1 Stripes must not exceed forty. 4 The ox is not to be muzzled. 5 Of raising seed unto a brother. 11 Of the immodest woman. 13 Of unjust weights. 17 The memory of Amalek is to be blotted out.

כִּי־יִהְיֶה רִיב בֵּין אֲנָשִׁים וְנִגְּשׁוּ אֶל־הַמִּשְׁפָּט שְׁפָטוּם וְהִצְדִּיקוּ אֶת־הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת־הָרָשָׁע

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:1 Forums Online 25:1 Kiy-yih'yeh riyv Bëyn ánäshiym w'niG'shû el-haMish'Päţ ûsh'fäţûm w'hitz'Diyqû et-haTZaDiyq w'hir'shiyû et-räshä

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:1 Forums Online 25:1 ¶ If x3588 there be x1961 a controversy 7379 between x996 men, y582 x376 and they come 5066 z8738 unto x413 judgment, 4941 that [the judges] may judge 8199 z8804 them; then they shall justify 6663 z8689 x853 the righteous, 6662 and condemn 7561 z8689 x853 the wicked. 7563

וְהָיָה אִם־בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע וְהִפִּיל הַשֹּׁפֵט וְהִכָּה לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָת בְּמִסְפָּר

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:2 Forums Online 25:2 w'häyäh im-Bin haKôt räshä w'hiPiylô haSHofëţ w'hiKähû l'fänäyw K'dëy rish'ätô B'miš'Pär

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:2 Forums Online 25:2 And it shall be, x1961 if x518 the wicked x7563 man y7563 [be] worthy y1121 to be beaten, 5221 z8687 x1121 that the judge 8199 z8802 shall cause him to lie down, 5307 z8689 and to be beaten 5221 z8689 before his face, 6440 according y1767 to x1767 his fault, 7564 by a certain number. 4557

אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף פֶּן־יֹסִיף לְהַכֹּת עַל־אֵלֶּה מַכָּה רַבָּה וְנִקְלָה אָחִיךָ לְעֵינֶיךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:3 Forums Online 25:3 ar'Bäiym yaKe lo yošiyf Pen-yošiyf l'haKotô al-ëLeh maKäh raBäh w'niq'läh ächiykhä l'ëyneykhä š

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:3 Forums Online 25:3 Forty 705 stripes y5221 z8686 he may give x5221 him, [and] not x3808 exceed: 3254 z8686 lest, x6435 [if] he should exceed, 3254 z8686 and beat 5221 z8687 him above x5921 these x428 with many 7227 stripes, 4347 then thy brother 251 should seem vile 7034 z8738 y5869 unto x5869 thee.

לֹא־תַחְסֹם שׁוֹר בְּדִישׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:4 Forums Online 25:4 lo-tach'šom shôr B'diyshô š

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:4 Forums Online 25:4 ¶ Thou shalt not x3808 muzzle 2629 z8799 the ox 7794 when he treadeth out y1778 z8800 x1758 [the corn].

כִּי־יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו מֵת אַחַד מֵהֶם בֵן אֵין־ל לֹא־תִהְיֶה אֵשֶׁת־הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ לְקָחָהּ ל לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:5 Forums Online 25:5 Kiy-yësh'vû achiym yach'Däw ûmët achad hem ûvën ëyn-lô lo-tih'yeh ëshet-haMët hachûtzäh l'iysh zär y'vämäH yävo äley ûl'qächäH lô l'iSHäh w'yiB'mäH

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:5 Forums Online 25:5 ¶ If x3588 brethren 251 dwell 3427 z8799 together, 3162 and one 259 of x4480 them die, 4191 z8804 and have no x369 child, 1121 the wife 802 of the dead 4191 z8801 shall not x3808 marry x1961 without 2351 unto a stranger: 376 2114 z8801 her husband's brother 2993 shall go in 935 z8799 unto x5921 her, and take 3947 z8804 her to him to wife, 802 and perform the duty of an husband's brother 2992 z8762 unto her.

וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד יָקוּם עַל־שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא־יִמָּחֶה שְׁמ מִיִּשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:6 Forums Online 25:6 w'häyäh haB'khôr ásher Tëlëd yäqûm al-shëm ächiyw haMët w'lo-yiMächeh sh'mô miYis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:6 Forums Online 25:6 And it shall be, x1961 [that] the firstborn 1060 which x834 she beareth 3205 z8799 shall succeed 6965 z8799 in x5921 the name 8034 of his brother 251 [which is] dead, 4191 z8801 that his name 8034 be not x3808 put out 4229 z8735 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478 x4480

וְאִם־לֹא יַחְפֹּץ הָאִישׁ לָקַחַת אֶת־יְבִמְתּ וְעָלְתָה יְבִמְתּ הַשַּׁעְרָה אֶל־הַזְּקֵנִים וְאָמְרָה מֵאֵין יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יַבְּמִי

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:7 Forums Online 25:7 w'im-lo yach'Potz iysh qachat et-y'vim'Tô w'äl'täh y'vim'Tô haSHa'räh el-haZ'qëniym w'äm'räh mëëyn y'vämiy l'häqiym l'ächiyw shëm B'yis'räël lo äväh yaB'miy

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:7 Forums Online 25:7 And if x518 the man 376 like 2654 z8799 not x3808 to take 3947 z8800 x853 his brother's wife, 2994 then let his brother's wife 2994 go up 5927 z8804 to the gate 8179 unto x413 the elders, 2205 and say, 559 z8804 My husband's brother 2993 refuseth 3985 z8765 to raise up 6965 z8687 unto his brother 251 a name 8034 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 he will 14 z8804 not x3808 perform the duty of my husband's brother. 2992 z8763

וְקָרְאוּ־ל זִקְנֵי־עִיר וְדִבְּרוּ אֵלָיו וְעָמַד וְאָמַר לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:8 Forums Online 25:8 w'qär'û-lô ziq'nëy-iyrô w'diB'rû ëläyw w'ämad w'ämar lo chäfatz'Tiy l'qach'TäH

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:8 Forums Online 25:8 Then the elders 2205 of his city 5892 shall call 7121 z8804 him, and speak 1696 z8765 unto x413 him: and [if] he stand 5975 z8804 [to it], and say, 559 z8804 I like 2654 z8804 not x3808 to take 3947 z8800 her;

וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים וְחָלְצָה נַעֲל מֵעַל רַגְל וְיָרְקָה בְּפָנָיו וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא־יִבְנֶה אֶת־בֵּית אָחִיו

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:9 Forums Online 25:9 w'niG'shäh y'vim'Tô ëläyw l'ëynëy haZ'qëniym w'chäl'tzäh naálô al rag'lô w'yär'qäh B'fänäyw w'än'täh w'äm'räh Käkhäh yëäseh iysh ásher lo-yiv'neh et-Bëyt ächiyw

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:9 Forums Online 25:9 Then shall his brother's wife 2994 come 5066 z8738 unto x413 him in the presence 5869 of the elders, 2205 and loose 2502 z8804 his shoe 5275 from off x4480 x5921 his foot, 7272 and spit 3417 z8804 in his face, 6440 and shall answer 6030 z8804 and say, 559 z8804 So x3602 shall it be done 6213 z8735 unto that man 376 that x834 will not x3808 build up 1129 z8799 x853 his brother's 251 house. 1004

וְנִקְרָא שְׁמ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל ס

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:10 Forums Online 25:10 w'niq'rä sh'mô B'yis'räël Bëyt chálûtz haNäal š

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:10 Forums Online 25:10 And his name 8034 shall be called 7121 z8738 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 The house 1004 of him that hath his shoe 5275 loosed. 2502 z8803

כִּי־יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו אִישׁ וְאָחִיו וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד לְהַצִּיל אֶת־אִישָּׁהּ מִיַּד מַכֵּה וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:11 Forums Online 25:11 Kiy-yiNätzû ánäshiym yach'Däw iysh w'ächiyw w'qär'väh ëshet echäd l'haTZiyl et-iySHäH miYad maKëhû w'shäl'chäh yädäH w'hechéziyqäh Bim'vushäyw

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:11 Forums Online 25:11 ¶ When x3588 men y582 x376 strive 5327 z8735 together 3162 one x376 with another, 251 y376 and the wife 802 of the one 259 draweth near 7126 z8804 for to deliver 5337 z8687 x853 her husband 376 out of the hand 3027 x4480 of him that smiteth 5221 z8688 him, and putteth forth 7971 z8804 her hand, 3027 and taketh 2388 z8689 him by the secrets: 4016

וְקַצֹּתָה אֶת־כַּפָּהּ לֹא תָחוֹס עֵינֶךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:12 Forums Online 25:12 w'qaTZotäh et-KaPäH lo tächôš ëynekhä š

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:12 Forums Online 25:12 Then thou shalt cut off 7112 z8804 x853 her hand, 3709 thine eye 5869 shall not x3808 pity 2347 z8799 [her].

לֹא־יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן גְּדוֹלָה קְטַנָּה ס

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:13 Forums Online 25:13 lo-yih'yeh l'khä B'khiyš'khä even även G'dôläh ûq'ţaNäh š

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:13 Forums Online 25:13 ¶ Thou shalt not x3808 have x1961 in thy bag 3599 divers weights, 68 a great 1419 and a small. 6996

לֹא־יִהְיֶה לְךָ בְּבֵיתְךָ אֵיפָה וְאֵיפָה גְּדוֹלָה קְטַנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:14 Forums Online 25:14 lo-yih'yeh l'khä B'vëyt'khä ëyfäh w'ëyfäh G'dôläh ûq'ţaNäh

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:14 Forums Online 25:14 Thou shalt not x3808 have x1961 in thine house 1004 divers measures, 374 a great 1419 and a small. 6996

אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה־לָּךְ אֵיפָה שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה־לָּךְ לְמַעַן יַאֲרִיכוּ יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:15 Forums Online 25:15 even sh'lëmäh tzedeq yih'yeh-kh' ëyfäh sh'lëmäh tzedeq yih'yeh-kh' l'maan yaáriykhû yämeykhä al ádämäh ásher-y'hwäh éloheykhä notën kh'

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:15 Forums Online 25:15 [But] thou shalt have x1961 a perfect 8003 and just 6664 weight, 68 a perfect 8003 and just 6664 measure 374 shalt thou have: x1961 that x4616 thy days 3117 may be lengthened 748 z8686 in x5921 the land 127 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 giveth 5414 z8802 thee.

כִּי תוֹעֲבַת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כָּל־עֹשֵׂה אֵלֶּה כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל פ

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:16 Forums Online 25:16 Kiy tôávat y'hwäh éloheykhä Käl-osëh ëLeh Kol osëh äwel f

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:16 Forums Online 25:16 For x3588 all x3605 that do 6213 z8802 such things, 428 [and] all x3605 that do 6213 z8802 unrighteously, 5766 [are] an abomination 8441 unto Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:17 Forums Online 25:17 zäkhôr ët ásher-äsäh l'khä ámälëq BaDerekh' B'tzët'khem miMitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:17 Forums Online 25:17 ¶ Remember 2142 z8800 x853 what x834 `Ámälëk עֲמָלֵק 6002 did 6213 z8804 unto thee by the way, 1870 when ye were come forth 3318 z8800 out of Mixrayim מִצרַיִם; 4714 x4480

אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל־הַנֶּחֱשָׁלִים אַחַרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:18 Forums Online 25:18 ásher qär'khä BaDerekh' way'zaNëv B'khä Käl-haNechéshäliym achareykhä w'aTäh äyëf w'yägëª w'lo yärë élohiym

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:18 Forums Online 25:18 How x834 he met 7136 z8804 thee by the way, 1870 and smote the hindmost 2179 z8762 of thee, [even] all x3605 [that were] feeble 2826 z8737 behind 310 thee, when thou x859 [wast] faint 5889 and weary; 3023 and he feared y3373 x3372 not x3808 ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְהָיָה בְּהָנִיחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל־אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה־אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת־זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח פ

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:19 Forums Online 25:19 w'häyäh B'häniyªch y'hwäh éloheykhä l'khä miKäl-oy'veykhä miŠäviyv äretz ásher y'hwäh-éloheykhä notën l'khä nacháläh l'rish'TäH Tim'cheh et-zëkher ámälëq miTachat haSHämäyim lo Tish'Käch f

Massoretic Text OT Hebrew Deuteronomy 25:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Deuteronomy 25:19 Forums Online 25:19 Therefore it shall be, x1961 when Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath given thee rest 5117 z8687 from all x4480 x3605 thine enemies 341 z8802 round about, 5439 x4480 in the land 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 giveth 5414 z8802 thee [for] an inheritance 5159 to possess 3423 z8800 it, [that] thou shalt blot out 4229 z8799 x853 the remembrance 2143 of `Ámälëk עֲמָלֵק 6002 from under x4480 x8478 heaven; 8064 thou shalt not x3808 forget 7911 z8799 [it].

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.