Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 3Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 3

1 How the Word of Yahweh was first revealed to Samuel. 11 God telleth Samuel the destruction of Eli's house. 15 Samuel, though loth, telleth Eli the vision. 19 Samuel groweth in credit.

וְהַנַּעַר שְׁמוּאֵל מְשָׁרֵת אֶת־יְהוָה לִפְנֵי עֵלִי דְבַר־יְהוָה הָיָה יָקָר בַּיָּמִים הָהֵם אֵין חָזוֹן נִפְרָץ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:1 Forums Online 3:1 w'haNaar sh'mûël m'shärët et-y'hwäh lif'nëy ëliy ûd'var-y'hwäh häyäh yäqär BaYämiym hëm ëyn chäzôn nif'rätz š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:1 Forums Online 3:1 ¶ And the child 5288 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 ministered 8334 z8764 unto x853 Yähwè יָהוֶה 3068 before 6440 `Ëlî עֵלִי. 5941 And the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 precious 3368 in those x1992 days; 3117 [there was] no x369 open 6555 z8737 vision. 2377

וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא וְעֵלִי שֹׁכֵב בִּמְקֹמ *וְעֵינ [וְעֵינָיו] הֵחֵלּוּ כֵהוֹת לֹא יוּכַל לִרְאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:2 Forums Online 3:2 way'hiy BaYôm ha w'ëliy shokhëv Bim'qomô *w'ëynô [w'ëynäyw] hëchëLû khëhôt lo yûkhal lir'ôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:2 Forums Online 3:2 And it came to pass x1961 at that time, 3117 when x1931 `Ëlî עֵלִי 5941 [was] laid down 7901 z8802 in his place, 4725 and his eyes 5869 began 2490 z8689 to wax dim, 3544 [that] he could 3201 z8799 not x3808 see; 7200 z8800

וְנֵר אֱלֹהִים טֶרֶם יִכְבֶּה שְׁמוּאֵל שֹׁכֵב בְּהֵיכַל יְהוָה אֲשֶׁר־שָׁם אֲרוֹן אֱלֹהִים פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:3 Forums Online 3:3 w'nër élohiym ţerem yikh'Beh ûsh'mûël shokhëv B'hëykhal y'hwäh ásher-shäm árôn élohiym f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:3 Forums Online 3:3 And ere x2962 the lamp 5216 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 went out 3518 z8799 in the temple 1964 of Yähwè יָהוֶה, 3068 where x834 x8033 the ark 727 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 [was], and Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 was laid down 7901 z8802 [to sleep];

וַיִּקְרָא יְהוָה אֶל־שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:4 Forums Online 3:4 waYiq'rä y'hwäh el-sh'mûël waYomer hiNëniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:4 Forums Online 3:4 That Yähwè יָהוֶה 3068 called 7121 z8799 x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל: 8050 and he answered, 559 z8799 Here x2009 [am] I.

וַיָּרָץ אֶל־עֵלִי וַיֹּאמֶר הִנְנִי כִּי־קָרָאתָ לִּי וַיֹּאמֶר לֹא־קָרָאתִי שׁוּב שְׁכָב וַיֵּלֶךְ וַיִּשְׁכָּב ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:5 Forums Online 3:5 waYärätz el-ëliy waYomer hin'niy Kiy-qärätä Liy waYomer lo-qärätiy shûv sh'khäv waYëlekh' waYish'Käv š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:5 Forums Online 3:5 And he ran 7323 z8799 unto x413 `Ëlî עֵלִי, 5941 and said, 559 z8799 Here x2009 [am] I; y2009 for x3588 thou calledst 7121 z8804 me. And he said, 559 z8799 I called 7121 z8804 not; x3808 lie down 7901 z8798 again. 7725 z8798 And he went y3212 z8799 x1980 and lay down. 7901 z8799

וַיֹּסֶף יְהוָה קְרֹא עוֹד שְׁמוּאֵל וַיָּקָם שְׁמוּאֵל וַיֵּלֶךְ אֶל־עֵלִי וַיֹּאמֶר הִנְנִי כִּי קָרָאתָ לִי וַיֹּאמֶר לֹא־קָרָאתִי בְנִי שׁוּב שְׁכָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:6 Forums Online 3:6 waYošef y'hwäh q'ro ôd sh'mûël waYäqäm sh'mûël waYëlekh' el-ëliy waYomer hin'niy Kiy qärätä liy waYomer lo-qärätiy v'niy shûv sh'khäv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:6 Forums Online 3:6 And Yähwè יָהוֶה 3068 called 7121 z8800 yet x5750 again, 3254 z8686 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל. 8050 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 arose 6965 z8799 and went y3212 z8799 x1980 to x413 `Ëlî עֵלִי, 5941 and said, 559 z8799 Here x2009 [am] I; for x3588 thou didst call 7121 z8804 me. And he answered, 559 z8799 I called 7121 z8804 not, x3808 my son; 1121 lie down 7901 z8798 again. 7725 z8798

שְׁמוּאֵל טֶרֶם יָדַע אֶת־יְהוָה וְטֶרֶם יִגָּלֶה אֵלָיו דְּבַר־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:7 Forums Online 3:7 ûsh'mûël ţerem yäda et-y'hwäh w'ţerem yiGäleh ëläyw D'var-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:7 Forums Online 3:7 Now Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 did not yet 2962 know 3045 z8804 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 neither was the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 yet x2962 revealed 1540 z8735 unto x413 him.

וַיֹּסֶף יְהוָה קְרֹא־שְׁמוּאֵל בַּשְּׁלִשִׁית וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל־עֵלִי וַיֹּאמֶר הִנְנִי כִּי קָרָאתָ לִי וַיָּבֶן עֵלִי כִּי יְהוָה קֹרֵא לַנָּעַר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:8 Forums Online 3:8 waYošef y'hwäh q'ro-sh'mûël BaSH'lishiyt waYäqäm waYëlekh' el-ëliy waYomer hin'niy Kiy qärätä liy waYäven ëliy Kiy y'hwäh qorë laNäar

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:8 Forums Online 3:8 And Yähwè יָהוֶה 3068 called 7121 z8800 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 again 3254 z8686 the third x7992 time. y7992 And he arose 6965 z8799 and went y3212 z8799 x1980 to x413 `Ëlî עֵלִי, 5941 and said, 559 z8799 Here x2009 [am] I; for x3588 thou didst call 7121 z8804 me. And `Ëlî עֵלִי 5941 perceived 995 z8799 that x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 had called 7121 z8802 the child. 5288

וַיֹּאמֶר עֵלִי לִשְׁמוּאֵל לֵךְ שְׁכָב וְהָיָה אִם־יִקְרָא אֵלֶיךָ וְאָמַרְתָּ דַּבֵּר יְהוָה כִּי שֹׁמֵעַ עַבְדֶּךָ וַיֵּלֶךְ שְׁמוּאֵל וַיִּשְׁכַּב בִּמְקוֹמ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:9 Forums Online 3:9 waYomer ëliy lish'mûël lëkh' sh'khäv w'häyäh im-yiq'rä ëleykhä w'ämar'Tä DaBër y'hwäh Kiy shomëª av'Dekhä waYëlekh' sh'mûël waYish'Kav Bim'qômô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:9 Forums Online 3:9 Therefore `Ëlî עֵלִי 5941 said 559 z8799 unto Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 Go, y3212 z8798 x1980 lie down: 7901 z8798 and it shall be, x1961 if x518 he call 7121 z8799 x413 thee, that thou shalt say, 559 z8804 Speak, 1696 z8761 Yähwè יָהוֶה; 3068 for x3588 thy servant 5650 heareth. 8085 z8802 So Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 went y3212 z8799 x1980 and lay down 7901 z8799 in his place. 4725

וַיָּבֹא יְהוָה וַיִּתְיַצַּב וַיִּקְרָא כְפַעַם־בְּפַעַם שְׁמוּאֵל שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל דַּבֵּר כִּי שֹׁמֵעַ עַבְדֶּךָ פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:10 Forums Online 3:10 waYävo y'hwäh waYit'yaTZav waYiq'rä kh'faam-B'faam sh'mûël sh'mûël waYomer sh'mûël DaBër Kiy shomëª av'Dekhä f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:10 Forums Online 3:10 And Yähwè יָהוֶה 3068 came, 935 z8799 and stood, 3320 z8691 and called 7121 z8799 as at other times, 6471 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל. 8050 Then Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 answered, 559 z8799 Speak; 1696 z8761 for x3588 thy servant 5650 heareth. 8085 z8802

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־שְׁמוּאֵל הִנֵּה אָנֹכִי עֹשֶׂה דָבָר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר כָּל־שֹׁמְע תְּצִלֶּינָה שְׁתֵּי אָזְנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:11 Forums Online 3:11 waYomer y'hwäh el-sh'mûël hiNëh änokhiy oseh dävär B'yis'räël ásher Käl-shom'ô T'tziLeynäh sh'Tëy äz'näyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:11 Forums Online 3:11 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 to x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 Behold, x2009 I x595 will do 6213 z8802 a thing 1697 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 at which x834 both 8147 the ears 241 of every one x3605 that heareth 8085 z8802 it shall tingle. 6750 z8799

בַּיּוֹם הַהוּא אָקִים אֶל־עֵלִי אֵת כָּל־אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל־בֵּית הָחֵל וְכַלֵּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:12 Forums Online 3:12 BaYôm ha äqiym el-ëliy ët Käl-ásher DiBar'Tiy el-Bëytô hächël w'khaLëh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:12 Forums Online 3:12 In that x1931 day 3117 I will perform 6965 z8686 against x413 `Ëlî עֵלִי 5941 x853 all x3605 [things] which x834 I have spoken 1696 z8765 concerning 413 his house: 1004 when I begin, 2490 z8687 I will also make an end. 3615 z8763

וְהִגַּדְתִּי ל כִּי־שֹׁפֵט אֲנִי אֶת־בֵּית עַד־עוֹלָם בַּעֲוֹן אֲשֶׁר־יָדַע כִּי־מְקַלְלִים לָהֶם בָּנָיו וְלֹא כִהָה בָּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:13 Forums Online 3:13 w'hiGad'Tiy lô Kiy-shofëţ ániy et-Bëytô ad-ôläm Baáwon ásher-yäda Kiy-m'qal'liym hem Bänäyw w'lo khihäh m

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:13 Forums Online 3:13 For I have told 5046 z8689 him that x3588 I x589 will judge 8199 z8802 x853 his house 1004 for y5704 ever 5769 x5704 for the iniquity 5771 which x834 he knoweth; 3045 z8804 because x3588 his sons 1121 made themselves vile, 7043 z8764 and he restrained 3543 z8765 them not. x3808

וְלָכֵן נִשְׁבַּעְתִּי לְבֵית עֵלִי אִם־יִתְכַּפֵּר עֲוֹן בֵּית־עֵלִי בְּזֶבַח בְמִנְחָה עַד־עוֹלָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:14 Forums Online 3:14 w'khën nish'Ba'Tiy l'vëyt ëliy im-yit'KaPër áwon Bëyt-ëliy B'zevach ûv'min'chäh ad-ôläm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:14 Forums Online 3:14 And therefore x3651 I have sworn 7650 z8738 unto the house 1004 of `Ëlî עֵלִי, 5941 that the iniquity 5771 of `Ëlî's עֵלִי 5941 house 1004 shall not x518 be purged 3722 z8691 with sacrifice 2077 nor offering 4503 for y5704 ever. 5769 x5704

וַיִּשְׁכַּב שְׁמוּאֵל עַד־הַבֹּקֶר וַיִּפְתַּח אֶת־דַּלְתוֹת בֵּית־יְהוָה שְׁמוּאֵל יָרֵא מֵהַגִּיד אֶת־הַמַּרְאָה אֶל־עֵלִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:15 Forums Online 3:15 waYish'Kav sh'mûël ad-haBoqer waYif'Tach et-Dal'tôt Bëyt-y'hwäh ûsh'mûël yärë haGiyd et-haMar'äh el-ëliy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:15 Forums Online 3:15 ¶ And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 lay 7901 z8799 until x5704 the morning, 1242 and opened 6605 z8799 x853 the doors 1817 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 feared 3372 z8804 to shew 5046 z8687 x4480 x413 `Ëlî עֵלִי 5941 x853 the vision. 4759

וַיִּקְרָא עֵלִי אֶת־שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל בְּנִי וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:16 Forums Online 3:16 waYiq'rä ëliy et-sh'mûël waYomer sh'mûël B'niy waYomer hiNëniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:16 Forums Online 3:16 Then `Ëlî עֵלִי 5941 called 7121 z8799 x853 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 and said, 559 z8799 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 my son. 1121 And he answered, 559 z8799 Here x2009 [am] I.

וַיֹּאמֶר מָה הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ אַל־נָא תְכַחֵד מִמֶּנִּי כֹּה יַעֲשֶׂה־לְּךָ אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסִיף אִם־תְּכַחֵד מִמֶּנִּי דָּבָר מִכָּל־הַדָּבָר אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֵלֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:17 Forums Online 3:17 waYomer mäh haDävär ásher DiBer ëleykhä al- t'khachëd miMeNiy Koh yaáseh-L'khä élohiym w'khoh yôšiyf im-T'khachëd miMeNiy Dävär miKäl-haDävär ásher-DiBer ëleykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:17 Forums Online 3:17 And he said, 559 z8799 What x4100 [is] the thing 1697 that x834 [Yähwè יָהוֶה] hath said 1696 z8765 unto x413 thee? I pray thee x4994 hide 3582 z8762 [it] not x408 from x4480 me: ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 do x6213 so y6213 z8799 x3541 to thee, and more x3254 also, y3254 z8686 x3541 if x518 thou hide 3582 z8762 [any] thing 1697 from x4480 me of all x4480 x3605 the things 1697 that x834 he said 1696 z8765 unto x413 thee.

וַיַּגֶּד־ל שְׁמוּאֵל אֶת־כָּל־הַדְּבָרִים וְלֹא כִחֵד מִמֶּנּוּ וַיֹּאמַר יְהוָה הוּא הַטּוֹב בְּעֵינָו יַעֲשֶׂה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:18 Forums Online 3:18 waYaGed-lô sh'mûël et-Käl-haD'väriym w'lo khichëd miMe waYomar y'hwäh haŢôv B'ëynäw yaáseh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:18 Forums Online 3:18 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 told 5046 z8686 him x853 every x3605 whit, 1697 and hid 3582 z8765 nothing x3808 from x4480 him. And he said, 559 z8799 It x1931 [is] Yähwè יָהוֶה: 3068 let him do 6213 z8799 what seemeth 5869 him good. 2896

וַיִּגְדַּל שְׁמוּאֵל וַיהוָה הָיָה עִמּ וְלֹא־הִפִּיל מִכָּל־דְּבָרָיו אָרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:19 Forums Online 3:19 waYig'Dal sh'mûël wayhwäh häyäh iMô w'lo-hiPiyl miKäl-D'väräyw är'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:19 Forums Online 3:19 ¶ And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 grew, 1431 z8799 and Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 with x5973 him, and did let none x3808 x4480 x3605 of his words 1697 fall 5307 z8689 to the ground. 776

וַיֵּדַע כָּל־יִשְׂרָאֵל מִדָּן וְעַד־בְּאֵר שָׁבַע כִּי נֶאֱמָן שְׁמוּאֵל לְנָבִיא לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:20 Forums Online 3:20 waYëda Käl-yis'räël miDän w'ad-B'ër shäva Kiy neémän sh'mûël l'näviy layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:20 Forums Online 3:20 And all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 from Dän דָּן 1835 x4480 even to x5704 Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע 884 knew 3045 z8799 that x3588 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 [was] established 539 z8737 [to be] a prophet 5030 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֹּסֶף יְהוָה לְהֵרָאֹה בְשִׁלֹה כִּי־נִגְלָה יְהוָה אֶל־שְׁמוּאֵל בְּשִׁלוֹ בִּדְבַר יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:21 Forums Online 3:21 waYošef y'hwäh l'hëräoh v'shiloh Kiy-nig'läh y'hwäh el-sh'mûël B'shilô Bid'var y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 3:21 Forums Online 3:21 And Yähwè יָהוֶה 3068 appeared 7200 z8736 again 3254 z8686 in Šîlò שִׁילֹה: 7887 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 revealed y1540 z8738 himself x1540 to x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 in Šîlò שִׁילֹה 7887 by the word 1697 of Yähwè יָהוֶה. 3068

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.