Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Chronicles 20Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim A / 1 Chronicles 20

1 Rabbah is besieged by Joab, spoiled by David, and the people thereof tortured. 4 Three giants are slain in three several overthrows of the Philistines.

וַיְהִי לְעֵת תְּשׁוּבַת הַשָּׁנָה לְעֵת צֵאת הַמְּלָכִים וַיִּנְהַג יוֹאָב אֶת־חֵיל הַצָּבָא וַיַּשְׁחֵת אֶת־אֶרֶץ בְּנֵי־עַמּוֹן וַיָּבֹא וַיָּצַר אֶת־רַבָּה וְדָוִיד יֹשֵׁב בִּירוּשָׁלִָם וַיַּךְ יוֹאָב אֶת־רַבָּה וַיֶּהֶרְסֶהָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:1 Forums Online 20:1 way'hiy l'ët T'shûvat haSHänäh l'ët tzët haM'läkhiym waYin'hag yôäv et-chëyl haTZävä waYash'chët et-eretz B'nëy-aMôn waYävo waYätzar et-raBäh w'däwiyd yoshëv Biyrûshäläim waYakh' yôäv et-raBäh waYeher'še

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:1 Forums Online 20:1 ¶ And it came to pass, x1961 that after 6256 the year 8141 was expired, 8666 at the time 6256 that kings 4428 go out 3318 z8800 [to battle], Yô´äv יוֹאָב 3097 led forth 5090 z8799 x853 the power 2428 of the army, 6635 and wasted 7843 z8686 x853 the country 776 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן, 5983 and came 935 z8799 and besieged 6696 z8799 x853 Rabbà רַבָּה. 7237 But Däwiđ דָּוִד 1732 tarried 3427 z8802 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And Yô´äv יוֹאָב 3097 smote 5221 z8686 x853 Rabbà רַבָּה, 7237 and destroyed 2040 z8799 it.

וַיִּקַּח דָּוִיד אֶת־עֲטֶרֶת־מַלְכָּם מֵעַל רֹאשׁ וַיִּמְצָאָהּ מִשְׁקַל כִּכַּר־זָהָב בָהּ אֶבֶן יְקָרָה וַתְּהִי עַל־רֹאשׁ דָּוִיד שְׁלַל הָעִיר הוֹצִיא הַרְבֵּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:2 Forums Online 20:2 waYiQach Däwiyd et-áţeret-mal'Käm al roshô waYim'tzääH mish'qal KiKar-zähäv ûH even y'qäräh waT'hiy al-rosh Däwiyd ûsh'lal iyr hôtziy har'Bëh m'od

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:2 Forums Online 20:2 And Däwiđ דָּוִד 1732 took 3947 z8799 x853 the crown 5850 of their king 4428 from off x4480 x5921 his head, 7218 and found 4672 z8799 it to weigh 4948 a talent 3603 of gold, 2091 and [there were] precious 3368 stones 68 in it; and it was set x1961 upon x5921 Däwiđ's דָּוִד 1732 head: 7218 and he brought y3318 z8689 also exceeding y3966 much y7235 z8687 spoil y7998 out x3318 x3966 x7235 x7998 of the city. 5892

וְאֶת־הָעָם אֲשֶׁר־בָּהּ הוֹצִיא וַיָּשַׂר בַּמְּגֵרָה בַחֲרִיצֵי הַבַּרְזֶל בַמְּגֵרוֹת וְכֵן יַעֲשֶׂה דָוִיד לְכֹל עָרֵי בְנֵי־עַמּוֹן וַיָּשָׁב דָּוִיד וְכָל־הָעָם יְרוּשָׁלִָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:3 Forums Online 20:3 w'et-äm ásher-H hôtziy waYäsar BaM'gëräh ûvacháriytzëy haBar'zel ûvaM'gërôt w'khën yaáseh däwiyd l'khol ärëy v'nëy-aMôn waYäshäv Däwiyd w'khäl-äm y'rûshäläim f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:3 Forums Online 20:3 And he brought out 3318 z8689 the people 5971 that x834 [were] in it, and cut 7787 z8799 [them] with saws, 4050 and with harrows 2757 of iron, 1270 and with axes. 4050 Even so x3651 dealt 6213 z8799 Däwiđ דָּוִד 1732 with all x3605 the cities 5892 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן. 5983 And Däwiđ דָּוִד 1732 and all x3605 the people 5971 returned 7725 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיְהִי אַחֲרֵיכֵן וַתַּעֲמֹד מִלְחָמָה בְּגֶזֶר עִם־פְּלִשְׁתִּים אָז הִכָּה סִבְּכַי הַחֻשָׁתִי אֶת־סִפַּי מִילִדֵי הָרְפָאִים וַיִּכָּנֵעוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:4 Forums Online 20:4 way'hiy achárëykhën waTaámod mil'chämäh B'gezer im-P'lish'Tiym äz hiKäh šiB'khay hachushätiy et-šiPay miylidëy r'fäiym waYiKänëû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:4 Forums Online 20:4 ¶ And it came to pass x1961 after x310 this, y310 x3651 that there arose 5975 z8799 war 4421 at Gezer גֶּזֶר 1507 with x5973 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים; 6430 at which time 227 Sibbæȼay סִבְּכַי 5444 the Çušäŧî חֻשָׁתִי 2843 slew 5221 z8689 x853 Sippay סִפַּי, 5598 [that was] of the children 3211 x4480 of the giant: 7497 and they were subdued. 3665 z8735

וַתְּהִי־עוֹד מִלְחָמָה אֶת־פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן־*יָעוּר [יָעִיר] אֶת־לַחְמִי אֲחִי גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִית כִּמְנוֹר אֹרְגִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:5 Forums Online 20:5 waT'hiy-ôd mil'chämäh et-P'lish'Tiym waYakh' el'chänän Ben-*yäûr [yäiyr] et-lach'miy áchiy Gäl'yät haGiTiy w'ëtz chániytô Kim'nôr or'giym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:5 Forums Online 20:5 And there was x1961 war 4421 again x5750 with x854 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים; 6430 and ´Elçänän אֶלחָנָן 445 the son 1121 of Yä´îr יָאִיר 3265 slew 5221 z8686 x853 Laçmî לַחמִי 3902 the brother 251 of Golyäŧ גָּליָת 1555 the Gittî גִּתִּי, 1663 whose spear 2595 staff 6086 [was] like a weaver's 707 z8802 beam. 4500

וַתְּהִי־עוֹד מִלְחָמָה בְּגַת וַיְהִי אִישׁ מִדָּה וְאֶצְבְּעֹתָיו שֵׁשׁ־וָשֵׁשׁ עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע וְגַם־הוּא נוֹלַד לְהָרָפָא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:6 Forums Online 20:6 waT'hiy-ôd mil'chämäh B'gat way'hiy iysh miDäh w'etz'B'otäyw shësh-shësh es'riym w'ar'Ba w'gam- nôlad l'räfä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:6 Forums Online 20:6 And yet again x5750 there was x1961 war 4421 at Gaŧ גַּת, 1661 where was x1961 a man 376 of [great] stature, 4060 whose fingers y676 and toes 676 [were] four 702 and twenty, 6242 six 8337 [on each hand], and six 8337 [on each foot]: and he x1931 also x1571 was the son 3205 z8738 of the giant. 7497

וַיְחָרֵף אֶת־יִשְׂרָאֵל וַיַּכֵּהוּ יְהוֹנָתָן בֶּן־שִׁמְעָא אֲחִי דָוִיד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:7 Forums Online 20:7 way'chärëf et-yis'räël waYaKë y'hônätän Ben-shim'ä áchiy däwiyd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:7 Forums Online 20:7 But when he defied 2778 z8762 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 the son 1121 of Šim`ä´ שִׁמעָא 8092 Däwiđ's דָּוִד 1732 brother 251 slew 5221 z8686 him.

אֵל נוּלְּדוּ לְהָרָפָא בְּגַת וַיִּפְּלוּ בְיַד־דָּוִיד בְיַד־עֲבָדָיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:8 Forums Online 20:8 ël nûL'dû l'räfä B'gat waYiP'lû v'yad-Däwiyd ûv'yad-ávädäyw f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 20:8 Forums Online 20:8 These 411 were born 3205 z8738 unto the giant 7497 in Gaŧ גַּת; 1661 and they fell 5307 z8799 by the hand 3027 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and by the hand 3027 of his servants. 5650

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.