Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Chronicles 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim A / 1 Chronicles 12

1 The companies that came to David at Ziklag. 23 The armies that came to him at Hebron.

וְאֵלֶּה הַבָּאִים אֶל־דָּוִיד לְצִיקְלַג עוֹד עָצוּר מִפְּנֵי שָׁאוּל בֶּן־קִישׁ וְהֵמָּה בַּגִּבּוֹרִים עֹזְרֵי הַמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:1 Forums Online 12:1 w'ëLeh haBäiym el-Däwiyd l'tziyq'lag ôd ätzûr miP'nëy shäûl Ben-qiysh w'hëMäh BaGiBôriym oz'rëy haMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:1 Forums Online 12:1 ¶ Now these x428 [are] they that came 935 z8802 to x413 Däwiđ דָּוִד 1732 to Xîklaq צִיקלַג, 6860 while he yet x5750 kept himself close 6113 z8803 because 6440 x4480 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 the son 1121 of Kîš קִישׁ: 7027 and they x1992 [were] among the mighty men, 1368 helpers 5826 z8802 of the war. 4421

נֹשְׁקֵי קֶשֶׁת מַיְמִינִים מַשְׂמִאלִים בָּאֲבָנִים בַחִצִּים בַּקָּשֶׁת מֵאֲחֵי שָׁאוּל מִבִּנְיָמִן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:2 Forums Online 12:2 nosh'qëy qeshet may'miyniym ûmas'miliym áväniym ûvachiTZiym BaQäshet áchëy shäûl miBin'yämin

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:2 Forums Online 12:2 [They were] armed 5401 z8802 with bows, 7198 and could use both the right hand 3231 z8688 and the left 8041 z8688 in [hurling] stones 68 and [shooting] arrows 2671 out of a bow, 7198 [even] of Šä´ûl's שָׁאוּל y7586 brethren 251 x4480 x7586 of Binyämîn בִּניָמִין. 1144 x4480

הָרֹאשׁ אֲחִיעֶזֶר וְיוֹאָשׁ בְּנֵי הַשְּׁמָעָה הַגִּבְעָתִי *וִיזוּאֵל [וִיזִיאֵל] וָפֶלֶט בְּנֵי עַזְמָוֶת בְרָכָה וְיֵהוּא הָעֲנְּתֹתִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:3 Forums Online 12:3 rosh áchiyezer w'yôäsh B'nëy haSH'määh haGiv'ätiy *wiyzûël [wiyziyël] feleţ B'nëy az'mäwet ûv'räkhäh w'yëhû áN'totiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:3 Forums Online 12:3 The chief 7218 [was] ´Áçî`ezer אֲחִיעֶזֶר, 295 then Yô´äš יוֹאָשׁ, 3101 the sons 1121 of Šæmä`à שְׁמָעָה 8094 the Giv`äŧî גִּבעָתִי; 1395 and Yæzî´ël יְזִיאֵל, 3149 and Peleţ פֶּלֶט, 6404 the sons 1121 of `Azmäweŧ עַזמָוֶת; 5820 and Bæräȼà בְּרָכָה, 1294 and Yëhû´ יֵהוּא 3058 the `Ánnæŧôŧî עֲנְּתוֹתִי, 6069

וְיִשְׁמַעְיָה הַגִּבְעוֹנִי גִּבּוֹר בַּשְּׁלֹשִׁים וְעַל־הַשְּׁלֹשִׁים וְיִרְמְיָה וְיַחֲזִיאֵל וְיוֹחָנָן וְיוֹזָבָד הַגְּדֵרָתִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:4 Forums Online 12:4 w'yish'ma'yäh haGiv'ôniy GiBôr BaSH'loshiym w'al-haSH'loshiym w'yir'm'yäh w'yacháziyël w'yôchänän w'yôzäväd haG'dërätiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:4 Forums Online 12:4 And Yišma`yà יִשׁמַעיָה 3460 the Giv`ônî גִּבעוֹנִי, 1393 a mighty man 1368 among the thirty, 7970 and over x5921 the thirty; 7970 and Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 and Yaçázî´ël יַחֲזִיאֵל, 3166 and Yôçänän יוֹחָנָן, 3110 and Yôzäväđ יוֹזָבָד 3107 the Gæđëräŧî גְּדֵרָתִי, 1452

אֶלְעוּזַי וִירִימוֹת בְעַלְיָה שְׁמַרְיָהוּ שְׁפַטְיָהוּ *הַחֲרִיפִי [הַחֲרוּפִי]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:5 Forums Online 12:5 el'ûzay wiyriymôt ûv'al'yäh ûsh'mar'yähû ûsh'faţ'yähû *hacháriyfiy [hachárûfiy]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:5 Forums Online 12:5 ´El`ûzay אֶלעוּזַי, 498 and Yærîmôŧ יְרִימוֹת, 3406 and Bæ`alyà בְּעַליָה, 1183 and Šæmaryà שְׁמַריָה, 8114 and Šæfaţyà שְׁפַטיָה 8203 the Çárûfî חֲרוּפִי, 2741

אֶלְקָנָה וְיִשִּׁיָּהוּ וַעֲזַרְאֵל וְיוֹעֶזֶר וְיָשָׁבְעָם הַקָּרְחִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:6 Forums Online 12:6 el'qänäh w'yiSHiYähû waázar'ël w'yôezer w'yäshäv'äm haQär'chiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:6 Forums Online 12:6 ´Elkänà אֶלקָנָה, 511 and Yiššiyyà יִשִּׁיָּה, 3449 and `Ázar´ël עֲזַראֵל, 5832 and Yô`ezer יוֹעֶזֶר, 3134 and Yäšov`äm יָשָׁבעָם, 3434 the Korçîm קָרחִים, 7145

וְיוֹעֵאלָה זְבַדְיָה בְּנֵי יְרֹחָם מִן־הַגְּדוֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:7 Forums Online 12:7 w'yôëläh ûz'vad'yäh B'nëy y'rochäm min-haG'dôr

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:7 Forums Online 12:7 And Yô`ë´là יוֹעֵאלָה, 3132 and Zævađyà זְבַדיָה, 2069 the sons 1121 of Yæröçäm יְרֹחָם 3395 of x4480 Gæđôr גְּדוֹר. 1446

מִן־הַגָּדִי נִבְדְּלוּ אֶל־דָּוִיד לַמְצַד מִדְבָּרָה גִּבֹּרֵי הַחַיִל אַנְשֵׁי צָבָא לַמִּלְחָמָה עֹרְכֵי צִנָּה וָרֹמַח פְנֵי אַרְיֵה פְּנֵיהֶם וְכִצְבָאיִם עַל־הֶהָרִים לְמַהֵר ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:8 Forums Online 12:8 ûmin-haGädiy niv'D'lû el-Däwiyd lam'tzad mid'Bäräh GiBorëy hachayil an'shëy tzävä laMil'chämäh or'khëy tziNäh romach ûf'nëy ar'yëh P'nëyhem w'khitz'väyim al-hehäriym l'mahër š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:8 Forums Online 12:8 And of x4480 the Gäđîm גָּדִים 1425 there separated y914 z8738 themselves x914 unto x413 Däwiđ דָּוִד 1732 into the hold 4679 to the wilderness 4057 men 1368 of might, 2428 [and] men y582 x376 of war 6635 [fit] for the battle, 4421 that could handle 6186 z8802 shield 6793 and buckler, 7420 whose faces 6440 [were like] the faces 6440 of lions, 738 and [were] as swift 4116 z8763 as the roes 6643 upon x5921 the mountains; 2022

עֵזֶר הָרֹאשׁ עֹבַדְיָה הַשֵּׁנִי אֱלִיאָב הַשְּׁלִשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:9 Forums Online 12:9 ëzer rosh ovad'yäh haSHëniy éliyäv haSH'lishiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:9 Forums Online 12:9 ´Ëxer אֵצֶר 5829 the first, 7218 `Övađyà עֹבַדיָה 5662 the second, 8145 ´Élî´äv אֱלִיאָב 446 the third, 7992

מִשְׁמַנָּה הָרְבִיעִי יִרְמְיָה הַחֲמִשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:10 Forums Online 12:10 mish'maNäh r'viyiy yir'm'yäh hachámishiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:10 Forums Online 12:10 Mišmannà מִשׁמַנָּה 4925 the fourth, 7243 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the fifth, 2549

עַתַּי הַשִּׁשִּׁי אֱלִיאֵל הַשְּׁבִעִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:11 Forums Online 12:11 aTay haSHiSHiy éliyël haSH'viiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:11 Forums Online 12:11 `Attäy עַתָּי 6262 the sixth, 8345 ´Élî´ël אֱלִיאֵל 447 the seventh, 7637

יוֹחָנָן הַשְּׁמִינִי אֶלְזָבָד הַתְּשִׁיעִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:12 Forums Online 12:12 yôchänän haSH'miyniy el'zäväd haT'shiyiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:12 Forums Online 12:12 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the eighth, 8066 ´Elzäväđ אֶלזָבָד 443 the ninth, 8671

יִרְמְיָהוּ הָעֲשִׂירִי ס מַכְבַּנַּי עַשְׁתֵּי עָשָׂר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:13 Forums Online 12:13 yir'm'yähû ásiyriy š makh'BaNay ash'Tëy äsär

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:13 Forums Online 12:13 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the tenth, 6224 Maȼbannay מַכבַּנַּי 4344 the eleventh. 6249 6240

אֵלֶּה מִבְּנֵי־גָד רָאשֵׁי הַצָּבָא אֶחָד לְמֵאָה הַקָּטָן וְהַגָּדוֹל לְאָלֶף

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:14 Forums Online 12:14 ëLeh miB'nëy-gäd räshëy haTZävä echäd l'mëäh haQäţän w'haGädôl l'älef

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:14 Forums Online 12:14 These x428 [were] of the sons 1121 x4480 of Gäđ גָּד, 1410 captains 7218 of the host: 6635 one 259 of the least 6996 [was] over an hundred, 3967 and the greatest 1419 over a thousand. 505

אֵלֶּה הֵם אֲשֶׁר עָבְרוּ אֶת־הַיַּרְדֵּן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וְהוּא מְמַלֵּא עַל־כָּל־*גִּדיֹתָיו [גְּדוֹתָיו] וַיַּבְרִיחוּ אֶת־כָּל־הָעֲמָקִים לַמִּזְרָח וְלַמַּעֲרָב ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:15 Forums Online 12:15 ëLeh hëm ásher äv'rû et-haYar'Dën Bachodesh rishôn w' m'maLë al-Käl-*Gidyotäyw [G'dôtäyw] waYav'riychû et-Käl-ámäqiym laMiz'räch w'laMaáräv š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:15 Forums Online 12:15 These x428 [are] they x1992 that x834 went over 5674 z8804 x853 Yardën יַרדֵּן 3383 in the first 7223 month, 2320 when it x1931 had overflown 4390 z8764 x5921 all x3605 his banks; 1428 y1415 z8675 and they put to flight 1272 z8686 x853 all x3605 [them] of the valleys, 6010 [both] toward the east, 4217 and toward the west. 4628

וַיָּבֹאוּ מִן־בְּנֵי בִנְיָמִן וִיהוּדָה עַד־לַמְצָד לְדָוִיד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:16 Forums Online 12:16 waYävoû min-B'nëy vin'yämin wiyhûdäh ad-lam'tzäd l'däwiyd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:16 Forums Online 12:16 And there came 935 z8799 of x4480 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 and Yæhûđà יְהוּדָה 3063 to x5704 the hold 4679 unto Däwiđ דָּוִד. 1732

וַיֵּצֵא דָוִיד לִפְנֵיהֶם וַיַּעַן וַיֹּאמֶר לָהֶם אִם־לְשָׁלוֹם בָּאתֶם אֵלַי לְעָזְרֵנִי יִהְיֶה־לִּי עֲלֵיכֶם לֵבָב לְיָחַד וְאִם־לְרַמּוֹתַנִי לְצָרַי בְּלֹא חָמָס בְּכַפַּי יֵרֶא אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ וְיוֹכַח ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:17 Forums Online 12:17 waYëtzë däwiyd lif'nëyhem waYaan waYomer hem im-l'shälôm Bätem ëlay l'äz'rëniy yih'yeh-Liy álëykhem lëväv l'yächad w'im-l'raMôtaniy l'tzäray B'lo chämäš B'khaPay yëre élohëy ávôtëy w'yôkhach š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:17 Forums Online 12:17 And Däwiđ דָּוִד 1732 went out 3318 z8799 to meet 6440 them, and answered 6030 z8799 and said 559 z8799 unto them, If x518 ye be come 935 z8804 peaceably 7965 unto x413 me to help 5826 z8800 me, mine heart 3824 shall be x1961 knit 3162 unto x5921 you: but if x518 [ye be come] to betray 7411 z8763 me to mine enemies, 6862 seeing [there is] no 3808 wrong 2555 in mine hands, 3709 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of our fathers 1 look 7200 z8799 [thereon], and rebuke 3198 z8686 [it].

וְרוּחַ לָבְשָׁה אֶת־עֲמָשַׂי רֹאשׁ *הַשְּׁלוֹשִׁים [הַשָּׁלִישִׁים] לְךָ דָוִיד וְעִמְּךָ בֶן־יִשַׁי שָׁלוֹם שָׁלוֹם לְךָ וְשָׁלוֹם לְעֹזְרֶךָ כִּי עֲזָרְךָ אֱלֹהֶיךָ וַיְקַבְּלֵם דָּוִיד וַיִּתְּנֵם בְּרָאשֵׁי הַגְּדוּד פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:18 Forums Online 12:18 w'rûªch läv'shäh et-ámäsay rosh *haSH'lôshiym [haSHäliyshiym] l'khä däwiyd w'iM'khä ven-yishay shälôm shälôm l'khä w'shälôm l'oz'rekhä Kiy ázär'khä éloheykhä way'qaB'lëm Däwiyd waYiT'nëm B'räshëy haG'dûd f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:18 Forums Online 12:18 Then the spirit 7307 came y3847 z8804 upon x3847 x853 `Ámäŝay עֲמָשַׂי, 6022 [who was] chief 7218 of the captains, 7991 y7970 z8677 [and he said], Thine [are we], Däwiđ דָּוִד, 1732 and on thy side, x5973 thou son 1121 of Yišay יִשַׁי: 3448 peace, 7965 peace 7965 [be] unto thee, and peace 7965 [be] to thine helpers; 5826 z8802 for x3588 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 helpeth 5826 z8804 thee. Then Däwiđ דָּוִד 1732 received 6901 z8762 them, and made 5414 z8799 them captains 7218 of the band. 1416

מִמְּנַשֶּׁה נָפְלוּ עַל־דָּוִיד בְּבֹא עִם־פְּלִשְׁתִּים עַל־שָׁאוּל לַמִּלְחָמָה וְלֹא עֲזָרֻם כִּי בְעֵצָה שִׁלְּחֻהוּ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים לֵאמֹר בְּרָאשֵׁינוּ יִפּוֹל אֶל־אֲדֹנָיו שָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:19 Forums Online 12:19 ûmiM'naSHeh näf'lû al-Däwiyd B'voô im-P'lish'Tiym al-shäûl laMil'chämäh w'lo ázärum Kiy v'ëtzäh shiL'chu šar'nëy f'lish'Tiym mor B'räshëy yiPôl el-ádonäyw shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:19 Forums Online 12:19 And there fell 5307 z8804 [some] of x4480 Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 to x5921 Däwiđ דָּוִד, 1732 when he came 935 z8800 with x5973 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 against x5921 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to battle: 4421 but they helped 5826 z8804 them not: x3808 for x3588 the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 upon advisement 6098 sent y7971 z8765 him away, x7971 saying, 559 z8800 He will fall 5307 z8799 to x413 his ´áđôn אֲדוֹן 113 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to [the jeopardy of] our heads. 7218

בְּלֶכְתּ אֶל־צִיקְלַג נָפְלוּ עָלָיו מִמְּנַשֶּׁה עַדְנַח וְיוֹזָבָד וִידִיעֲאֵל מִיכָאֵל וְיוֹזָבָד וֶאֱלִיהוּא וְצִלְּתָי רָאשֵׁי הָאֲלָפִים אֲשֶׁר לִמְנַשֶּׁה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:20 Forums Online 12:20 B'lekh'Tô el-tziyq'lag näf'lû äläyw miM'naSHeh ad'nach w'yôzäväd wiydiyáël ûmiykhäël w'yôzäväd weéliyhû w'tziL'täy räshëy áläfiym ásher lim'naSHeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:20 Forums Online 12:20 As he went y3212 z8800 x1980 to x413 Xîklaq צִיקלַג, 6860 there fell 5307 z8804 to x5921 him of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 x4480 `Ađnaç עַדנַח, 5734 and Yôzäväđ יוֹזָבָד, 3107 and Yæđî`á´ël יְדִיעֲאֵל, 3043 and Mîȼä´ël מִיכָאֵל, 4317 and Yôzäväđ יוֹזָבָד, 3107 and ´Élîhû´ אֱלִיהוּא, 453 and Xillæŧay צִלְּתַי, 6769 captains 7218 of the thousands 505 that x834 [were] of Mænaššè מְנַשֶּׁה. 4519

וְהֵמָּה עָזְרוּ עִם־דָּוִיד עַל־הַגְּדוּד כִּי־גִבּוֹרֵי חַיִל כֻּלָּם וַיִּהְיוּ שָׂרִים בַּצָּבָא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:21 Forums Online 12:21 w'hëMäh äz'rû im-Däwiyd al-haG'dûd Kiy-giBôrëy chayil KuLäm waYih'yû säriym BaTZävä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:21 Forums Online 12:21 And they x1992 helped 5826 z8804 x5973 Däwiđ דָּוִד 1732 against x5921 the band 1416 [of the rovers]: for x3588 they [were] all x3605 mighty men 1368 of valour, 2428 and were x1961 captains 8269 in the host. 6635

כִּי לְעֶת־יוֹם בְּיוֹם יָבֹאוּ עַל־דָּוִיד לְעָזְר עַד־לְמַחֲנֶה גָדוֹל כְּמַחֲנֵה אֱלֹהִים פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:22 Forums Online 12:22 Kiy l'et-yôm B'yôm yävoû al-Däwiyd l'äz'rô ad-l'macháneh gädôl K'machánëh élohiym f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:22 Forums Online 12:22 For x3588 at [that] time 6256 day 3117 by day 3117 there came 935 z8799 to x5921 Däwiđ דָּוִד 1732 to help 5826 z8800 him, until x5704 [it was] a great 1419 host, 4264 like the host 4264 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְאֵלֶּה מִסְפְּרֵי רָאשֵׁי הֶחָלוּץ לַצָּבָא בָּאוּ עַל־דָּוִיד חֶבְרוֹנָה לְהָסֵב מַלְכוּת שָׁאוּל אֵלָיו כְּפִי יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:23 Forums Online 12:23 w'ëLeh miš'P'rëy räshëy hechälûtz laTZävä Bäû al-Däwiyd chev'rônäh l'häšëv mal'khût shäûl ëläyw K'fiy y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:23 Forums Online 12:23 ¶ And these x428 [are] the numbers 4557 of the bands 7218 [that were] ready armed 2502 z8803 to the war, 6635 [and] came 935 z8804 to x5921 Däwiđ דָּוִד 1732 to Çevrôn חֶברוֹן, 2275 to turn 5437 z8687 the kingdom 4438 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to x413 him, according to the word 6310 of Yähwè יָהוֶה. 3068

בְּנֵי יְהוּדָה נֹשְׂאֵי צִנָּה וָרֹמַח שֵׁשֶׁת אֲלָפִים שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת חֲלוּצֵי צָבָא ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:24 Forums Online 12:24 B'nëy y'hûdäh nos'ëy tziNäh romach shëshet áläfiym ûsh'môneh mëôt chálûtzëy tzävä š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:24 Forums Online 12:24 The children 1121 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 that bare 5375 z8802 shield 6793 and spear 7420 [were] six 8337 thousand 505 and eight 8083 hundred, 3967 ready armed 2502 z8803 to the war. 6635

מִן־בְּנֵי שִׁמְעוֹן גִּבּוֹרֵי חַיִל לַצָּבָא שִׁבְעַת אֲלָפִים מֵאָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:25 Forums Online 12:25 min-B'nëy shim'ôn GiBôrëy chayil laTZävä shiv'at áläfiym ûmëäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:25 Forums Online 12:25 Of x4480 the children 1121 of Šim`ôn שִׁמעוֹן, 8095 mighty men 1368 of valour 2428 for the war, 6635 seven 7651 thousand 505 and one hundred. 3967

מִן־בְּנֵי הַלֵּוִי אַרְבַּעַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:26 Forums Online 12:26 min-B'nëy haLëwiy ar'Baat áläfiym w'shësh mëôt š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:26 Forums Online 12:26 Of x4480 the children 1121 of Lëwî לֵוִי 3878 four 702 thousand 505 and six 8337 hundred. 3967

וִיהוֹיָדָע הַנָּגִיד לְאַהֲרֹן וְעִמּ שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים שְׁבַע מֵאוֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:27 Forums Online 12:27 wiyhôyädä haNägiyd l'aháron w'iMô sh'loshet áläfiym ûsh'va mëôt š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:27 Forums Online 12:27 And Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע y3077 x3111 [was] the leader 5057 of the ´Ahárönîm אַהֲרֹנִים, 175 and with x5973 him [were] three 7969 thousand 505 and seven 7651 hundred; 3967

וְצָדוֹק נַעַר גִּבּוֹר חָיִל בֵית־אָבִיו שָׂרִים עֶשְׂרִים שְׁנָיִם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:28 Forums Online 12:28 w'tzädôq naar GiBôr chäyil ûvëyt-äviyw säriym es'riym ûsh'näyim š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:28 Forums Online 12:28 And Xäđôk צָדוֹק, 6659 a young man 5288 mighty 1368 of valour, 2428 and of his father's 1 house 1004 twenty 6242 and two 8147 captains. 8269

מִן־בְּנֵי בִנְיָמִן אֲחֵי שָׁאוּל שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וְעַד־הֵנָּה מַרְבִּיתָם שֹׁמְרִים מִשְׁמֶרֶת בֵּית שָׁאוּל ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:29 Forums Online 12:29 ûmin-B'nëy vin'yämin áchëy shäûl sh'loshet áläfiym w'ad-hëNäh mar'Biytäm shom'riym mish'meret Bëyt shäûl š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:29 Forums Online 12:29 And of x4480 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 the kindred 251 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 three 7969 thousand: 505 for hitherto x5704 x2008 the greatest y4768 part x4768 of them had kept 8104 z8802 the ward 4931 of the house 1004 of Šä´ûl שָׁאוּל. 7586

מִן־בְּנֵי אֶפְרַיִם עֶשְׂרִים אֶלֶף שְׁמוֹנֶה מֵאוֹת גִּבּוֹרֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמוֹת לְבֵית אֲבוֹתָם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:30 Forums Online 12:30 ûmin-B'nëy ef'rayim es'riym elef ûsh'môneh mëôt GiBôrëy chayil an'shëy shëmôt l'vëyt ávôtäm š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:30 Forums Online 12:30 And of x4480 the children 1121 of ´Efrayim אֶפרַיִם 669 twenty 6242 thousand 505 and eight 8083 hundred, 3967 mighty y1368 men y582 x1368 of valour, 2428 famous 8034 x376 throughout the house 1004 of their fathers. 1

מֵחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה שְׁמוֹנָה עָשָׂר אָלֶף אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמוֹת לָבוֹא לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:31 Forums Online 12:31 ûchátziy maŢëh m'naSHeh sh'mônäh äsär älef ásher niQ'vû B'shëmôt l'ham'liykh' et-Däwiyd š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:31 Forums Online 12:31 And of the half 2677 x4480 tribe 4294 of Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 eighteen 8083 6240 thousand, 505 which x834 were expressed 5344 z8738 by name, 8034 to come 935 z8800 and make Däwiđ דָּוִד y1732 king. 4427 z8687 x853 x1732

מִבְּנֵי יִשָּׂשכָר יוֹדְעֵי בִינָה לַעִתִּים לָדַעַת מַה־יַּעֲשֶׂה יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁיהֶם מָאתַיִם וְכָל־אֲחֵיהֶם עַל־פִּיהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:32 Forums Online 12:32 ûmiB'nëy yiSäçkhär yôd'ëy viynäh laiTiym daat mah-Yaáseh yis'räël räshëyhem mätayim w'khäl-áchëyhem al-Piyhem š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:32 Forums Online 12:32 And of the children 1121 x4480 of Yiŝŝäjȼär יִשָּׂשכָר, 3485 [which were men] that had x3045 understanding 998 y3045 z8802 of the times, 6256 to know 3045 z8800 what x4100 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 ought to do; 6213 z8799 the heads 7218 of them [were] two hundred; 3967 and all x3605 their brethren 251 [were] at x5921 their commandment. 6310

מִזְּבֻלוּן יוֹצְאֵי צָבָא עֹרְכֵי מִלְחָמָה בְּכָל־כְּלֵי מִלְחָמָה חֲמִשִּׁים אָלֶף וְלַעֲדֹר בְּלֹא־לֵב וָלֵב ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:33 Forums Online 12:33 miZ'vulûn yôtz'ëy tzävä or'khëy mil'chämäh B'khäl-K'lëy mil'chämäh chámiSHiym älef w'laádor B'lo-lëv lëv š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:33 Forums Online 12:33 Of Zævûlûn זְבוּלוּן, 2074 x4480 such as went forth 3318 z8802 to battle, 6635 expert 6186 z8802 in war, 4421 with all x3605 instruments 3627 of war, 4421 fifty 2572 thousand, 505 which could keep rank: 5737 z8800 [they were] not x3808 of double y3820 heart. 3820

מִנַּפְתָּלִי שָׂרִים אָלֶף וְעִמָּהֶם בְּצִנָּה וַחֲנִית שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה אָלֶף ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:34 Forums Online 12:34 ûmiNaf'Täliy säriym älef w'iMähem B'tziNäh wachániyt sh'loshiym w'shiv'äh älef š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:34 Forums Online 12:34 And of Naftälî נַפתָּלִי 5321 x4480 a thousand 505 captains, 8269 and with x5973 them with shield 6793 and spear 2595 thirty 7970 and seven 7651 thousand. 505

מִן־הַדָּנִי עֹרְכֵי מִלְחָמָה עֶשְׂרִים־שְׁמוֹנָה אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:35 Forums Online 12:35 ûmin-haDäniy or'khëy mil'chämäh es'riym-ûsh'mônäh elef w'shësh mëôt š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:35 Forums Online 12:35 And of x4480 the Dänîm דָּנִים 1839 expert 6186 z8802 in war 4421 twenty 6242 and eight 8083 thousand 505 and six 8337 hundred. 3967

מֵאָשֵׁר יוֹצְאֵי צָבָא לַעֲרֹךְ מִלְחָמָה אַרְבָּעִים אָלֶף ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:36 Forums Online 12:36 ûäshër yôtz'ëy tzävä laárokh' mil'chämäh ar'Bäiym älef š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:36 Forums Online 12:36 And of ´Äšër אָשֵׁר, 836 x4480 such as went forth 3318 z8802 to battle, 6635 expert 6186 z8800 in war, 4421 forty 705 thousand. 505

מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִן־הָראוּבֵנִי וְהַגָּדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה בְּכֹל כְּלֵי צְבָא מִלְחָמָה מֵאָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:37 Forums Online 12:37 ûëver laYar'Dën min-rûvëniy w'haGädiy wachátziy shëveţ m'naSHeh B'khol K'lëy tz'vä mil'chämäh mëäh w'es'riym älef

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:37 Forums Online 12:37 And on the other side 5676 x4480 of Yardën יַרדֵּן, 3383 of x4480 the Ræ´ûvënîm רְאוּבֵנִים, 7206 and the Gäđîm גָּדִים, 1425 and of the half 2677 tribe 7626 of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 with all manner x3605 of instruments 3627 of war 6635 for the battle, 4421 an hundred 3967 and twenty 6242 thousand. 505

כָּל־אֵלֶּה אַנְשֵׁי מִלְחָמָה עֹדְרֵי מַעֲרָכָה בְּלֵבָב שָׁלֵם בָּאוּ חֶבְרוֹנָה לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל וְגַם כָּל־שֵׁרִית יִשְׂרָאֵל לֵב אֶחָד לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:38 Forums Online 12:38 Käl-ëLeh an'shëy mil'chämäh od'rëy maáräkhäh B'lëväv shälëm Bäû chev'rônäh l'ham'liykh' et-Däwiyd al-Käl-yis'räël w'gam Käl-shëriyt yis'räël lëv echäd l'ham'liykh' et-Däwiyd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:38 Forums Online 12:38 All x3605 these x428 men y582 x376 of war, 4421 that could keep 5737 z8802 rank, 4634 came 935 z8804 with a perfect 8003 heart y3820 x3824 to Çevrôn חֶברוֹן, 2275 to make Däwiđ דָּוִד y1732 king 4427 z8687 x853 x1732 over x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and all x3605 the rest 7611 also x1571 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [were] of one 259 heart y3824 x3820 to make Däwiđ דָּוִד y1732 king. 4427 z8687 x853 x1732

וַיִּהְיוּ־שָׁם עִם־דָּוִיד יָמִים שְׁלוֹשָׁה אֹכְלִים וְשׁוֹתִים כִּי־הֵכִינוּ לָהֶם אֲחֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:39 Forums Online 12:39 waYih'yû-shäm im-Däwiyd yämiym sh'lôshäh okh'liym w'shôtiym Kiy-hëkhiynû hem áchëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:39 Forums Online 12:39 And there x8033 they were x1961 with x5973 Däwiđ דָּוִד 1732 three 7969 days, 3117 eating 398 z8802 and drinking: 8354 z8802 for x3588 their brethren 251 had prepared 3559 z8689 for them.

וְגַם הַקְּרוֹבִים־אֲלֵיהֶם עַד־יִשָׂשכָר זְבֻלוּן וְנַפְתָּלִי מְבִיאִים לֶחֶם בַּחֲמוֹרִים בַגְּמַלִּים בַפְּרָדִים בַבָּקָר מַאֲכָל קֶמַח דְּבֵלִים וְצִמּוּקִים וְיַיִן־וְשֶׁמֶן בָקָר וְצֹאן לָרֹב כִּי שִׂמְחָה בְּיִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:40 Forums Online 12:40 w'gam haQ'rôviym-álëyhem ad-yisäçkhär ûz'vulûn w'naf'Täliy m'viyiym lechem Bachámôriym ûvaG'maLiym ûvaP'rädiym ûvaBäqär maákhäl qemach D'vëliym w'tziMûqiym w'yayin-w'shemen ûväqär w'tzon rov Kiy sim'chäh B'yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 12:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 12:40 Forums Online 12:40 Moreover x1571 they that were nigh 7138 x413 them, [even] unto x5704 Yiŝŝäjȼär יִשָּׂשכָר 3485 and Zævûlûn זְבוּלוּן 2074 and Naftälî נַפתָּלִי, 5321 brought 935 z8688 bread 3899 on asses, 2543 and on camels, 1581 and on mules, 6505 and on oxen, 1241 [and] meat, 3978 meal, 7058 cakes y1690 of figs, x1690 and bunches of raisins, 6778 and wine, 3196 and oil, 8081 and oxen, 1241 and sheep 6629 abundantly: 7230 for x3588 [there was] joy 8057 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.