Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 23Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 23

1 Josiah causeth the book to be read in a solemn assembly. 3 He reneweth the Covenant of Yahweh. 4 He destroyeth idolatry. 15 He burneth dead men's bones upon the altar of Beth-el, as was foreprophesied. 21 He keepeth a most solemn Passover. 24 He putteth away witches and all abomination. 26 God's final wrath against Judah. 29 Josiah, provoking Pharaoh-nechoh, is slain at Megiddo. 31 Jehoahaz, succeeding him, is imprisoned by Pharaoh-nechoh, who maketh Jehoiakim king. 36 Jehoiakim's wicked reign.

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ וַיַּאַסְפוּ אֵלָיו כָּל־זִקְנֵי יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:1 Forums Online 23:1 waYish'lach haMelekh' waYaaš'fû ëläyw Käl-ziq'nëy y'hûdäh wiyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:1 Forums Online 23:1 ¶ And the king 4428 sent, 7971 z8799 and they gathered 622 z8799 unto x413 him all x3605 the elders 2205 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיַּעַל הַמֶּלֶךְ בֵּית־יְהוָה וְכָל־אִישׁ יְהוּדָה וְכָל־יֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם אִתּ וְהַכֹּהֲנִים וְהַנְּבִיאִים וְכָל־הָעָם לְמִקָּטֹן וְעַד־גָּדוֹל וַיִּקְרָא בְאָזְנֵיהֶם אֶת־כָּל־דִּבְרֵי סֵפֶר הַבְּרִית הַנִּמְצָא בְּבֵית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:2 Forums Online 23:2 waYaal haMelekh' Bëyt-y'hwäh w'khäl-iysh y'hûdäh w'khäl-yosh'vëy y'rûshälaim iTô w'haKohániym w'haN'viyiym w'khäl-äm l'miQäţon w'ad-Gädôl waYiq'rä v'äz'nëyhem et-Käl-Div'rëy šëfer haB'riyt haNim'tzä B'vëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:2 Forums Online 23:2 And the king 4428 went up 5927 z8799 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and all x3605 the men 376 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and all x3605 the inhabitants 3427 z8802 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 with x854 him, and the priests, 3548 and the prophets, 5030 and all x3605 the people, 5971 both small 6996 x4480 and great: 1419 and he read 7121 z8799 in their ears 241 x853 all x3605 the words 1697 of the book 5612 of the covenant 1285 which was found 4672 z8737 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּעֲמֹד הַמֶּלֶךְ עַל־הָעַמּוּד וַיִּכְרֹת אֶת־הַבְּרִית לִפְנֵי יְהוָה לָלֶכֶת אַחַר יְהוָה וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְאֶת־עֵדְוֹתָיו וְאֶת־חֻקֹּתָיו בְּכָל־לֵב בְכָל־נֶפֶשׁ לְהָקִים אֶת־דִּבְרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת הַכְּתֻבִים עַל־הַסֵּפֶר הַזֶּה וַיַּעֲמֹד כָּל־הָעָם בַּבְּרִית

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:3 Forums Online 23:3 waYaámod haMelekh' al-aMûd waYikh'rot et-haB'riyt lif'nëy y'hwäh lekhet achar y'hwäh w'lish'mor mitz'wotäyw w'et-ëd'wotäyw w'et-chuQotäyw B'khäl-lëv ûv'khäl-nefesh l'häqiym et-Div'rëy haB'riyt haZot haK'tuviym al-haŠëfer haZeh waYaámod Käl-äm BaB'riyt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:3 Forums Online 23:3 ¶ And the king 4428 stood 5975 z8799 by x5921 a pillar, 5982 and made 3772 z8799 x853 a covenant 1285 before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 to walk y3212 z8800 x1980 after 310 Yähwè יָהוֶה, 3068 and to keep 8104 z8800 his commandments 4687 and his testimonies 5715 and his statutes 2708 with all x3605 [their] heart 3820 and all x3605 [their] soul, 5315 to perform 6965 z8687 x853 the words 1697 of this x2063 covenant 1285 that were written 3789 z8803 in x5921 this x2088 book. 5612 And all x3605 the people 5971 stood 5975 z8799 to the covenant. 1285

וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת־חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶת־כֹּהֲנֵי הַמִּשְׁנֶה וְאֶת־שֹׁמְרֵי הַסַּף לְהוֹצִיא מֵהֵיכַל יְהוָה אֵת כָּל־הַכֵּלִים הָעֲשׂוּיִם לַבַּעַל וְלָאֲשֵׁרָה לְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם וַיִּשְׂרְפֵם מִחוּץ לִירוּשָׁלִַם בְּשַׁדְמוֹת קִדְרוֹן וְנָשָׂא אֶת־עֲפָרָם בֵּית־אֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:4 Forums Online 23:4 way'tzaw haMelekh' et-chil'qiYähû haKohën haGädôl w'et-Kohánëy haMish'neh w'et-shom'rëy haŠaf l'hôtziy hëykhal y'hwäh ët Käl-haKëliym ásûyim laBaal w'áshëräh ûl'khol tz'vä haSHämäyim waYis'r'fëm michûtz liyrûshälaim B'shad'môt qid'rôn w'näsä et-áfäräm Bëyt-ël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:4 Forums Online 23:4 And the king 4428 commanded 6680 z8762 x853 Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the high 1419 priest, 3548 and the priests 3548 of the second order, 4932 and the keepers 8104 z8802 of the door, 5592 to bring forth 3318 z8687 out of the temple 1964 x4480 of Yähwè יָהוֶה 3068 x853 all x3605 the vessels 3627 that were made 6213 z8803 for Bä`al בָּעַל, 1168 and for the grove, 842 and for all x3605 the host 6635 of heaven: 8064 and he burned 8313 z8799 them without 2351 x4480 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 in the fields 7709 of Kiđrôn קִדרוֹן, 6939 and carried 5375 z8804 x853 the ashes 6083 of them unto Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל. 1008

וְהִשְׁבִּית אֶת־הַכְּמָרִים אֲשֶׁר נָתְנוּ מַלְכֵי יְהוּדָה וַיְקַטֵּר בַּבָּמוֹת בְּעָרֵי יְהוּדָה מְסִבֵּי יְרוּשָׁלִָם וְאֶת־הַמְקַטְּרִים לַבַּעַל לַשֶּׁמֶשׁ וְלַיָּרֵחַ וְלַמַּזָּלוֹת לְכֹל צְבָא הַשָּׁמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:5 Forums Online 23:5 w'hish'Biyt et-haK'märiym ásher nät'nû mal'khëy y'hûdäh way'qaŢër BaBämôt B'ärëy y'hûdäh ûm'šiBëy y'rûshäläim w'et-ham'qaŢ'riym laBaal laSHemesh w'laYärëªch w'laMaZälôt ûl'khol tz'vä haSHämäyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:5 Forums Online 23:5 And he put down 7673 z8689 x853 the idolatrous priests, 3649 whom x834 the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 had ordained 5414 z8804 to burn incense 6999 z8762 in the high places 1116 in the cities 5892 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and in the places round about 4524 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם; 3389 them also that burned incense 6999 z8764 unto Bä`al בָּעַל, 1168 to the sun, 8121 and to the moon, 3394 and to the planets, 4208 and to all x3605 the host 6635 of heaven. 8064

וַיֹּצֵא אֶת־הָאֲשֵׁרָה מִבֵּית יְהוָה מִחוּץ לִירוּשָׁלִַם אֶל־נַחַל קִדְרוֹן וַיִּשְׂרֹף אֹתָהּ בְּנַחַל קִדְרוֹן וַיָּדֶק לְעָפָר וַיַּשְׁלֵךְ אֶת־עֲפָרָהּ עַל־קֶבֶר בְּנֵי הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:6 Forums Online 23:6 waYotzë et-áshëräh miBëyt y'hwäh michûtz liyrûshälaim el-nachal qid'rôn waYis'rof otäH B'nachal qid'rôn waYädeq l'äfär waYash'lëkh' et-áfäräH al-qever B'nëy äm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:6 Forums Online 23:6 And he brought out 3318 z8686 x853 the grove 842 from the house 1004 x4480 of Yähwè יָהוֶה, 3068 without 2351 x4480 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 unto x413 the brook 5158 Kiđrôn קִדרוֹן, 6939 and burned 8313 z8799 it at the brook 5158 Kiđrôn קִדרוֹן, 6939 and stamped [it] small 1854 z8686 to powder, 6083 and cast 7993 z8686 x853 the powder 6083 thereof upon x5921 the graves 6913 of the children 1121 of the people. 5971

וַיִּתֹּץ אֶת־בָּתֵּי הַקְּדֵשִׁים אֲשֶׁר בְּבֵית יְהוָה אֲשֶׁר הַנָּשִׁים אֹרְגוֹת שָׁם בָּתִּים לָאֲשֵׁרָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:7 Forums Online 23:7 waYiTotz et-BäTëy haQ'dëshiym ásher B'vëyt y'hwäh ásher haNäshiym or'gôt shäm BäTiym áshëräh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:7 Forums Online 23:7 And he brake down 5422 z8799 x853 the houses 1004 of the sodomites, 6945 that x834 [were] by the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 where x834 x8033 the women 802 wove 707 z8802 hangings 1004 for the grove. 842

וַיָּבֵא אֶת־כָּל־הַכֹּהֲנִים מֵעָרֵי יְהוּדָה וַיְטַמֵּא אֶת־הַבָּמוֹת אֲשֶׁר קִטְּרוּ־שָׁמָּה הַכֹּהֲנִים מִגֶּבַע עַד־בְּאֵר שָׁבַע וְנָתַץ אֶת־בָּמוֹת הַשְּׁעָרִים אֲשֶׁר־פֶּתַח שַׁעַר יְהוֹשֻׁעַ שַׂר־הָעִיר אֲשֶׁר־עַל־שְׂמֹאול אִישׁ בְּשַׁעַר הָעִיר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:8 Forums Online 23:8 waYävë et-Käl-haKohániym ärëy y'hûdäh way'ţaMë et-haBämôt ásher qiŢ'rû-shäMäh haKohániym miGeva ad-B'ër shäva w'nätatz et-Bämôt haSH'äriym ásher-Petach shaar y'hôshuª sar-iyr ásher-al-s'mowl iysh B'shaar iyr

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:8 Forums Online 23:8 And he brought 935 z8686 x853 all x3605 the priests 3548 out of the cities 5892 x4480 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and defiled 2930 z8762 x853 the high places 1116 where x834 x8033 the priests 3548 had burned incense, 6999 z8765 from Geva` גֶּבַע 1387 x4480 to x5704 Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע, 884 and brake down 5422 z8804 x853 the high places 1116 of the gates 8179 that x834 [were] in the entering in 6607 of the gate 8179 of Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the governor 8269 of the city, 5892 which x834 [were] on x5921 a man's 376 left hand 8040 at the gate 8179 of the city. 5892

אַךְ לֹא יַעֲלוּ כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֶל־מִזְבַּח יְהוָה בִּירוּשָׁלִָם כִּי אִם־אָכְלוּ מַצּוֹת בְּתוֹךְ אֲחֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:9 Forums Online 23:9 akh' lo yaálû Kohánëy haBämôt el-miz'Bach y'hwäh Biyrûshäläim Kiy im-äkh'lû maTZôt B'tôkh' áchëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:9 Forums Online 23:9 Nevertheless x389 the priests 3548 of the high places 1116 came not up 5927 z8799 x3808 to x413 the altar 4196 of Yähwè יָהוֶה 3068 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 but x3588 x518 they did eat 398 z8804 of the unleavened bread 4682 among 8432 their brethren. 251

וְטִמֵּא אֶת־הַתֹּפֶת אֲשֶׁר בְּגֵי *בְנֵי־ [בֶן־]הִנֹּם לְבִלְתִּי לְהַעֲבִיר אִישׁ אֶת־בְּנ וְאֶת־בִּתּ בָּאֵשׁ לַמֹּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:10 Forums Online 23:10 w'ţiMë et-haTofet ásher B'gëy *v'nëy- [ven-]hiNom l'vil'Tiy l'haáviyr iysh et-B'nô w'et-BiTô ësh laMolekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:10 Forums Online 23:10 And he defiled 2930 z8765 x853 Töfeŧ תֹּפֶת, 8612 which x834 [is] in the valley 1516 of the children 1121 z8675 of Hinnöm הִנֹּם, 2011 that no x1115 man 376 might make x853 his son 1121 or his daughter 1323 to pass through 5674 z8687 the fire 784 to Möleȼ מֹלֶך. 4432

וַיַּשְׁבֵּת אֶת־הַסּוּסִים אֲשֶׁר נָתְנוּ מַלְכֵי יְהוּדָה לַשֶּׁמֶשׁ מִבֹּא בֵית־יְהוָה אֶל־לִשְׁכַּת נְתַן־מֶלֶךְ הַסָּרִיס אֲשֶׁר בַּפַּרְוָרִים וְאֶת־מַרְכְּבוֹת הַשֶּׁמֶשׁ שָׂרַף בָּאֵשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:11 Forums Online 23:11 waYash'Bët et-haŠûšiym ásher nät'nû mal'khëy y'hûdäh laSHemesh miBo vëyt-y'hwäh el-lish'Kat n'tan-melekh' haŠäriyš ásher BaPar'wäriym w'et-mar'K'vôt haSHemesh säraf ësh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:11 Forums Online 23:11 And he took away 7673 z8686 x853 the horses 5483 that x834 the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 had given 5414 z8804 to the sun, 8121 at the entering in 935 z8800 x4480 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 by x413 the chamber 3957 of Næŧan Meleȼ נְתַן־מֶלֶך 5419 the chamberlain, 5631 which x834 [was] in the suburbs, 6503 and burned 8313 z8804 the chariots 4818 of the sun 8121 with fire. 784

וְאֶת־הַמִּזְבְּחוֹת אֲשֶׁר עַל־הַגָּג עֲלִיַּת אָחָז אֲשֶׁר־עָשׂוּ מַלְכֵי יְהוּדָה וְאֶת־הַמִּזְבְּחוֹת אֲשֶׁר־עָשָׂה מְנַשֶּׁה בִּשְׁתֵּי חַצְרוֹת בֵּית־יְהוָה נָתַץ הַמֶּלֶךְ וַיָּרָץ מִשָּׁם וְהִשְׁלִיךְ אֶת־עֲפָרָם אֶל־נַחַל קִדְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:12 Forums Online 23:12 w'et-haMiz'B'chôt ásher al-haGäg áliYat ächäz ásher-äsû mal'khëy y'hûdäh w'et-haMiz'B'chôt ásher-äsäh m'naSHeh Bish'Tëy chatz'rôt Bëyt-y'hwäh nätatz haMelekh' waYärätz miSHäm w'hish'liykh' et-áfäräm el-nachal qid'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:12 Forums Online 23:12 And the altars 4196 that x834 [were] on x5921 the top 1406 of the upper chamber 5944 of ´Äçäz אָחָז, 271 which x834 the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 had made, 6213 z8804 and the altars 4196 which x834 Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 had made 6213 z8804 in the two 8147 courts 2691 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 did the king 4428 beat down, 5422 z8804 and brake [them] down 7323 z8799 from thence, x4480 x8033 and cast 7993 z8689 x853 the dust 6083 of them into x413 the brook 5158 Kiđrôn קִדרוֹן. 6939

וְאֶת־הַבָּמוֹת אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר מִימִין לְהַר־הַמַּשְׁחִית אֲשֶׁר בָּנָה שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל לְעַשְׁתֹּרֶת שִׁקֻּץ צִידֹנִים וְלִכְמוֹשׁ שִׁקֻּץ מוֹאָב לְמִלְכֹּם תּוֹעֲבַת בְּנֵי־עַמּוֹן טִמֵּא הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:13 Forums Online 23:13 w'et-haBämôt ásher al-P'nëy y'rûshälaim ásher miymiyn l'har-haMash'chiyt ásher Bänäh sh'lomoh melekh'-yis'räël l'ash'Toret shiQutz tziydoniym w'likh'môsh shiQutz môäv ûl'mil'Kom Tôávat B'nëy-aMôn ţiMë haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:13 Forums Online 23:13 And the high places 1116 that x834 [were] before 6440 x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 which x834 [were] on the right hand 3225 x4480 of the mount 2022 of corruption, 4889 which x834 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 had builded 1129 z8804 for `Aštöreŧ עַשׁתֹּרֶת 6253 the abomination 8251 of the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 and for Cæmôš כְּמוֹשׁ 3645 the abomination 8251 of the Mô´ävîm מוֹאָבִים, 4124 and for Milcöm מִלכֹּם 4445 the abomination 8441 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן, 5983 did the king 4428 defile. 2930 z8765

וְשִׁבַּר אֶת־הַמַּצֵּבוֹת וַיִּכְרֹת אֶת־הָאֲשֵׁרִים וַיְמַלֵּא אֶת־מְקוֹמָם עַצְמוֹת אָדָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:14 Forums Online 23:14 w'shiBar et-haMaTZëvôt waYikh'rot et-áshëriym way'maLë et-m'qômäm atz'môt ädäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:14 Forums Online 23:14 And he brake in pieces 7665 z8765 x853 the images, 4676 and cut down 3772 z8799 x853 the groves, 842 and filled 4390 z8762 x853 their places 4725 with the bones 6106 of men. 120

וְגַם אֶת־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר בְּבֵית־אֵל הַבָּמָה אֲשֶׁר עָשָׂה יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל גַּם אֶת־הַמִּזְבֵּחַ הַהוּא וְאֶת־הַבָּמָה נָתָץ וַיִּשְׂרֹף אֶת־הַבָּמָה הֵדַק לְעָפָר וְשָׂרַף אֲשֵׁרָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:15 Forums Online 23:15 w'gam et-haMiz'Bëªch ásher B'vëyt-ël haBämäh ásher äsäh yäräv'äm Ben-n'väţ ásher hechéţiy et-yis'räël Gam et-haMiz'Bëªch ha w'et-haBämäh nätätz waYis'rof et-haBämäh hëdaq l'äfär w'säraf áshëräh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:15 Forums Online 23:15 ¶ Moreover x1571 x853 the altar 4196 that x834 [was] at Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 [and] the high place 1116 which x834 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin, 2398 z8689 had made, 6213 z8804 both x1571 x853 that x1931 altar 4196 and the high place 1116 he brake down, 5422 z8804 and burned 8313 z8799 x853 the high place, 1116 [and] stamped y1854 z8689 [it] small x1854 to powder, 6083 and burned 8313 z8804 the grove. 842

וַיִּפֶן יֹאשִׁיָּהוּ וַיַּרְא אֶת־הַקְּבָרִים אֲשֶׁר־שָׁם בָּהָר וַיִּשְׁלַח וַיִּקַּח אֶת־הָעֲצָמוֹת מִן־הַקְּבָרִים וַיִּשְׂרֹף עַל־הַמִּזְבֵּחַ וַיְטַמְּאֵהוּ כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר קָרָא אִישׁ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר קָרָא אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:16 Forums Online 23:16 waYifen yoshiYähû waYar' et-haQ'väriym ásher-shäm här waYish'lach waYiQach et-átzämôt min-haQ'väriym waYis'rof al-haMiz'Bëªch way'ţaM'ë Kid'var y'hwäh ásher qärä iysh élohiym ásher qärä et-haD'väriym ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:16 Forums Online 23:16 And as Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה 2977 turned 6437 z8799 himself, he spied 7200 z8799 x853 the sepulchres 6913 that x834 [were] there x8033 in the mount, 2022 and sent, 7971 z8799 and took 3947 z8799 x853 the bones 6106 out of x4480 the sepulchres, 6913 and burned 8313 z8799 [them] upon x5921 the altar, 4196 and polluted 2930 z8762 it, according to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 which x834 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 proclaimed, 7121 z8804 who x834 proclaimed 7121 z8804 x853 these x428 words. 1697

וַיֹּאמֶר מָה הַצִּיּוּן הַלָּז אֲשֶׁר אֲנִי רֹאֶה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַנְשֵׁי הָעִיר הַקֶּבֶר אִישׁ־הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר־בָּא מִיהוּדָה וַיִּקְרָא אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עַל הַמִּזְבַּח בֵּית־אֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:17 Forums Online 23:17 waYomer mäh haTZiYûn haLäz ásher ániy roeh waYom'rû ëläyw an'shëy iyr haQever iysh-élohiym ásher- miyhûdäh waYiq'rä et-haD'väriym ëLeh ásher äsiytä al haMiz'Bach Bëyt-ël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:17 Forums Online 23:17 Then he said, 559 z8799 What x4100 title 6725 [is] that 1975 that x834 I x589 see? 7200 z8802 And the men y582 x376 of the city 5892 told 559 z8799 x413 him, [It is] the sepulchre 6913 of the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 which x834 came 935 z8804 from Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 x4480 and proclaimed 7121 z8799 x853 these x428 things 1697 that x834 thou hast done 6213 z8804 against x5921 the altar 4196 of Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל. 1008

וַיֹּאמֶר הַנִּיחוּ ל אִישׁ אַל־יָנַע עַצְמֹתָיו וַיְמַלְּטוּ עַצְמֹתָיו אֵת עַצְמוֹת הַנָּבִיא אֲשֶׁר־בָּא מִשֹּׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:18 Forums Online 23:18 waYomer haNiychû lô iysh al-yäna atz'motäyw way'maL'ţû atz'motäyw ët atz'môt haNäviy ásher- miSHom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:18 Forums Online 23:18 And he said, 559 z8799 Let him alone; y3240 z8685 x5117 let no x408 man 376 move 5128 z8686 his bones. 6106 So they let his bones y6106 alone, 4422 z8762 x6106 with x854 the bones 6106 of the prophet 5030 that x834 came x935 out y935 z8804 of Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111 x4480

וְגַם אֶת־כָּל־בָּתֵּי הַבָּמוֹת אֲשֶׁר בְּעָרֵי שֹׁמְרוֹן אֲשֶׁר עָשׂוּ מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל לְהַכְעִיס הֵסִיר יֹאשִׁיָּהוּ וַיַּעַשׂ לָהֶם כְּכָל־הַמַּעֲשִׂים אֲשֶׁר עָשָׂה בְּבֵית־אֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:19 Forums Online 23:19 w'gam et-Käl-BäTëy haBämôt ásher B'ärëy shom'rôn ásher äsû mal'khëy yis'räël l'hakh'iyš hëšiyr yoshiYähû waYaas hem K'khäl-haMaásiym ásher äsäh B'vëyt-ël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:19 Forums Online 23:19 And x853 all x3605 the houses 1004 also x1571 of the high places 1116 that x834 [were] in the cities 5892 of Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 which x834 the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 had made 6213 z8804 to provoke [Yähwè יָהוֶה] to anger, 3707 z8687 Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה 2977 took away, 5493 z8689 and did 6213 z8799 to them according to all x3605 the acts 4639 that x834 he had done 6213 z8804 in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל. 1008

וַיִּזְבַּח אֶת־כָּל־כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֲשֶׁר־שָׁם עַל־הַמִּזְבְּחוֹת וַיִּשְׂרֹף אֶת־עַצְמוֹת אָדָם עֲלֵיהֶם וַיָּשָׁב יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:20 Forums Online 23:20 waYiz'Bach et-Käl-Kohánëy haBämôt ásher-shäm al-haMiz'B'chôt waYis'rof et-atz'môt ädäm álëyhem waYäshäv y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:20 Forums Online 23:20 And he slew 2076 z8799 x853 all x3605 the priests 3548 of the high places 1116 that x834 [were] there x8033 upon x5921 the altars, 4196 and burned 8313 z8799 x853 men's 120 bones 6106 upon x5921 them, and returned 7725 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת־כָּל־הָעָם לֵאמֹר עֲשׂוּ פֶסַח לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם כַּכָּתוּב עַל סֵפֶר הַבְּרִית הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:21 Forums Online 23:21 way'tzaw haMelekh' et-Käl-äm mor ásû fešach layhwäh élohëykhem KaKätûv al šëfer haB'riyt haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:21 Forums Online 23:21 ¶ And the king 4428 commanded 6680 z8762 x853 all x3605 the people, 5971 saying, 559 z8800 Keep 6213 z8798 the passover 6453 unto Yähwè יָהוֶה 3068 your ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 as [it is] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of this x2088 covenant. 1285

כִּי לֹא נַעֲשָׂה כַּפֶּסַח הַזֶּה מִימֵי הַשֹּׁפְטִים אֲשֶׁר שָׁפְטוּ אֶת־יִשְׂרָאֵל וְכֹל יְמֵי מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל מַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:22 Forums Online 23:22 Kiy lo naásäh KaPešach haZeh miymëy haSHof'ţiym ásher shäf'ţû et-yis'räël w'khol y'mëy mal'khëy yis'räël ûmal'khëy y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:22 Forums Online 23:22 Surely x3588 there was not x3808 holden 6213 z8738 such x2088 a passover 6453 from the days 3117 x4480 of the judges 8199 z8802 that x834 judged 8199 z8804 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 nor in all x3605 the days 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 nor of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063

כִּי אִם־בִּשְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ יֹאשִׁיָּהוּ נַעֲשָׂה הַפֶּסַח הַזֶּה לַיהוָה בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:23 Forums Online 23:23 Kiy im-Bish'moneh es'rëh shänäh laMelekh' yoshiYähû naásäh haPešach haZeh layhwäh Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:23 Forums Online 23:23 But x3588 x518 in the eighteenth 8083 6240 year 8141 of king 4428 Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה, 2977 [wherein] this x2088 passover 6453 was holden 6213 z8738 to Yähwè יָהוֶה 3068 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְגַם אֶת־הָאֹבוֹת וְאֶת־הַיִּדְּעֹנִים וְאֶת־הַתְּרָפִים וְאֶת־הַגִּלֻּלִים וְאֵת כָּל־הַשִּׁקֻּצִים אֲשֶׁר נִרְאוּ בְּאֶרֶץ יְהוּדָה בִירוּשָׁלִַם בִּעֵר יֹאשִׁיָּהוּ לְמַעַן הָקִים אֶת־דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַכְּתֻבִים עַל־הַסֵּפֶר אֲשֶׁר מָצָא חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:24 Forums Online 23:24 w'gam et-ovôt w'et-haYiD'oniym w'et-haT'räfiym w'et-haGiLuliym w'ët Käl-haSHiQutziym ásher nir'û B'eretz y'hûdäh ûviyrûshälaim Biër yoshiYähû l'maan häqiym et-Div'rëy haTôräh haK'tuviym al-haŠëfer ásher mätzä chil'qiYähû haKohën Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:24 Forums Online 23:24 ¶ Moreover x1571 x853 the [workers with] familiar spirits, 178 and the wizards, 3049 and the images, 8655 and the idols, 1544 and all x3605 the abominations 8251 that x834 were spied 7200 z8738 in the land 776 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 did Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה 2977 put away, 1197 z8765 that x4616 he might perform 6965 z8687 x853 the words 1697 of the law 8451 which were written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 that x834 Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the priest 3548 found 4672 z8804 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְכָמֹהוּ לֹא־הָיָה לְפָנָיו מֶלֶךְ אֲשֶׁר־שָׁב אֶל־יְהוָה בְּכָל־לְבָב בְכָל־נַפְשׁ בְכָל־מְאֹד כְּכֹל תּוֹרַת מֹשֶׁה וְאַחֲרָיו לֹא־קָם כָּמֹהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:25 Forums Online 23:25 w'khämo lo-häyäh l'fänäyw melekh' ásher-shäv el-y'hwäh B'khäl-l'vävô ûv'khäl-naf'shô ûv'khäl-m'odô K'khol Tôrat mosheh w'acháräyw lo-qäm Kämo

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:25 Forums Online 23:25 And like unto him x3644 was x1961 there no x3808 king 4428 before 6440 him, that x834 turned 7725 z8804 to x413 Yähwè יָהוֶה 3068 with all x3605 his heart, 3824 and with all x3605 his soul, 5315 and with all x3605 his might, 3966 according to all x3605 the law 8451 of Möšè מֹשֶׁה; 4872 neither x3808 after 310 him arose 6965 z8804 there [any] like him. x3644

אַךְ לֹא־שָׁב יְהוָה מֵחֲרוֹן אַפּ הַגָּדוֹל אֲשֶׁר־חָרָה אַפּ בִּיהוּדָה עַל כָּל־הַכְּעָסִים אֲשֶׁר הִכְעִיס מְנַשֶּׁה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:26 Forums Online 23:26 akh' lo-shäv y'hwäh chárôn aPô haGädôl ásher-chäräh aPô Biyhûdäh al Käl-haK'äšiym ásher hikh'iyšô m'naSHeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:26 Forums Online 23:26 ¶ Notwithstanding x389 Yähwè יָהוֶה 3068 turned 7725 z8804 not x3808 from the fierceness 2740 x4480 of his great 1419 wrath, 639 wherewith x834 his anger 639 was kindled 2734 z8804 against Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 because x5921 of all x3605 the provocations 3708 that x834 Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 had provoked 3707 z8689 him withal.

וַיֹּאמֶר יְהוָה גַּם אֶת־יְהוּדָה אָסִיר מֵעַל פָּנַי כַּאֲשֶׁר הֲסִרֹתִי אֶת־יִשְׂרָאֵל מָאַסְתִּי אֶת־הָעִיר הַזֹּאת אֲשֶׁר־בָּחַרְתִּי אֶת־יְרוּשָׁלִַם וְאֶת־הַבַּיִת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי יִהְיֶה שְׁמִי שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:27 Forums Online 23:27 waYomer y'hwäh Gam et-y'hûdäh äšiyr al Pänay Kaásher háširotiy et-yis'räël ûmäaš'Tiy et-iyr haZot ásher-Bächar'Tiy et-y'rûshälaim w'et-haBayit ásher ämar'Tiy yih'yeh sh'miy shäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 23:27 Forums Online 23:27 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 I will remove 5493 z8686 x853 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 also x1571 out of x4480 x5921 my sight, 6440 as x834 I have removed 5493 z8689 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and will cast off 3988 z8804 x853 this x2063 city 5892 x853 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 which x834 I have chosen, 977 z8804 and the house 1004 of which x834 I said, 559 z8804 My name 8034 shall be x1961 there. x8033

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יֹאשִׁיָּהוּ וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 23:28 Lexicon Strong's Concordance Cross References