Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 17Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 17

1 Hoshea his wicked reign. 3 Being subdued by Shalmaneser, he conspireth against him with So king of Egypt. 5 Samaria for their sins is captivated. 24 The strange nations, which were transplanted in Samaria, being plagued with lions, make a mixture of religions.

בִּשְׁנַת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה לְאָחָז מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ הוֹשֵׁעַ בֶּן־אֵלָה בְשֹׁמְרוֹן עַל־יִשְׂרָאֵל תֵּשַׁע שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:1 Forums Online 17:1 Bish'nat sh'Tëym es'rëh l'ächäz melekh' y'hûdäh mälakh' hôshëª Ben-ëläh v'shom'rôn al-yis'räël Tësha shäniym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:1 Forums Online 17:1 ¶ In the twelfth 8147 6240 year 8141 of ´Äçäz אָחָז 271 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 the son 1121 of ´Ëlà אֵלָה 425 to reign 4427 z8804 in Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 nine 8672 years. 8141

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה רַק לֹא כְּמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:2 Forums Online 17:2 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh raq lo K'mal'khëy yis'räël ásher häyû l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:2 Forums Online 17:2 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 but x7535 not x3808 as the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x834 were x1961 before 6440 him.

עָלָיו עָלָה שַׁלְמַנְאֶסֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיְהִי־ל הוֹשֵׁעַ עֶבֶד וַיָּשֶׁב ל מִנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:3 Forums Online 17:3 äläyw äläh shal'man'ešer melekh' aSHûr way'hiy-lô hôshëª eved waYäshev lô min'chäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:3 Forums Online 17:3 ¶ Against x5921 him came up 5927 z8804 Šalman´eser שַׁלמַנאֶסֶר 8022 king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר; 804 and Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 became x1961 his servant, 5650 and gave 7725 z8686 him presents. 4503

וַיִּמְצָא מֶלֶךְ־אַשּׁוּר בְּהוֹשֵׁעַ קֶשֶׁר אֲשֶׁר שָׁלַח מַלְאָכִים אֶל־סוֹא מֶלֶךְ־מִצְרַיִם וְלֹא־הֶעֱלָה מִנְחָה לְמֶלֶךְ אַשּׁוּר כְּשָׁנָה בְשָׁנָה וַיַּעַצְרֵהוּ מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּאַסְרֵהוּ בֵּית כֶּלֶא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:4 Forums Online 17:4 waYim'tzä melekh'-aSHûr B'hôshëª qesher ásher shälach mal'äkhiym el-šô melekh'-mitz'rayim w'lo-heéläh min'chäh l'melekh' aSHûr K'shänäh v'shänäh waYaatz'rë melekh' aSHûr waYaaš'rë Bëyt Kele

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:4 Forums Online 17:4 And the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 found 4672 z8799 conspiracy 7195 in Hôšëå` הוֹשֵׁעַ: 1954 for he had sent 7971 z8804 messengers 4397 to x413 Sô´ סוֹא 5471 king 4428 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and brought 5927 z8689 no x3808 present 4503 to the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 as [he had done] year 8141 by year: 8141 therefore the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 shut him up, 6113 z8799 and bound 631 z8799 him in prison. 1004 3608

וַיַּעַל מֶלֶךְ־אַשּׁוּר בְּכָל־הָאָרֶץ וַיַּעַל שֹׁמְרוֹן וַיָּצַר עָלֶיהָ שָׁלֹשׁ שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:5 Forums Online 17:5 waYaal melekh'-aSHûr B'khäl-äretz waYaal shom'rôn waYätzar äley shälosh shäniym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:5 Forums Online 17:5 ¶ Then the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 came up 5927 z8799 throughout all x3605 the land, 776 and went up 5927 z8799 to Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and besieged 6696 z8799 x5921 it three 7969 years. 8141

בִּשְׁנַת הַתְּשִׁיעִית לְהוֹשֵׁעַ לָכַד מֶלֶךְ־אַשּׁוּר אֶת־שֹׁמְרוֹן וַיֶּגֶל אֶת־יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיֹּשֶׁב אֹתָם בַּחְלַח בְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:6 Forums Online 17:6 Bish'nat haT'shiyiyt l'hôshëª läkhad melekh'-aSHûr et-shom'rôn waYegel et-yis'räël aSHûräh waYoshev otäm Bach'lach ûv'chävôr n'har Gôzän w'ärëy mädäy f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:6 Forums Online 17:6 ¶ In the ninth 8671 year 8141 of Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 took 3920 z8804 x853 Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and carried y1540 z0 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל y3478 away 1540 z8686 x853 x3478 into ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 and placed 3427 z8686 them in Çælaç חְלַח 2477 and in Çävôr חָבוֹר 2249 [by] the river 5104 of Gôzän גּוֹזָן, 1470 and in the cities 5892 of the Mäđîm מָדִים. 4074

וַיְהִי כִּי־חָטְאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַיהוָה אֱלֹהֵיהֶם הַמַּעֲלֶה אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִתַּחַת יַד פַּרְעֹה מֶלֶךְ־מִצְרָיִם וַיִּירְאוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:7 Forums Online 17:7 way'hiy Kiy-chäţ'û v'nëy-yis'räël layhwäh élohëyhem haMaáleh otäm eretz mitz'rayim miTachat yad Par'oh melekh'-mitz'räyim waYiyr'û élohiym áchëriym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:7 Forums Online 17:7 For [so] it was, x1961 that x3588 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 had sinned 2398 z8804 against Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 which had brought them up 5927 z8688 x853 out of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 from under x4480 x8478 the hand 3027 of Par`ò פַּרעֹה 6547 king 4428 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and had feared 3372 z8799 other 312 ´élöhîm אֱלֹהִים, 430

וַיֵּלְכוּ בְּחֻקּוֹת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הוֹרִישׁ יְהוָה מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָשׂוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:8 Forums Online 17:8 waYël'khû B'chuQôt haGôyim ásher hôriysh y'hwäh miP'nëy B'nëy yis'räël ûmal'khëy yis'räël ásher äsû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:8 Forums Online 17:8 And walked y3212 z8799 x1980 in the statutes 2708 of the heathen, 1471 whom x834 Yähwè יָהוֶה 3068 cast out 3423 z8689 from before 6440 x4480 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 which x834 they had made. 6213 z8804

וַיְחַפְּאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל דְּבָרִים אֲשֶׁר לֹא־כֵן עַל־יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיִּבְנוּ לָהֶם בָּמוֹת בְּכָל־עָרֵיהֶם מִמִּגְדַּל נוֹצְרִים עַד־עִיר מִבְצָר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:9 Forums Online 17:9 way'chaP'û v'nëy-yis'räël D'väriym ásher lo-khën al-y'hwäh élohëyhem waYiv'nû hem Bämôt B'khäl-ärëyhem miMig'Dal nôtz'riym ad-iyr miv'tzär

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:9 Forums Online 17:9 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 did secretly 2644 z8762 [those] things 1697 that x834 [were] not x3808 right x3651 against x5921 Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and they built 1129 z8799 them high places 1116 in all x3605 their cities, 5892 from the tower 4026 x4480 of the watchmen 5341 z8802 to x5704 the fenced 4013 city. 5892

וַיַּצִּבוּ לָהֶם מַצֵּבוֹת וַאֲשֵׁרִים עַל כָּל־גִּבְעָה גְבֹהָה וְתַחַת כָּל־עֵץ רַעֲנָן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:10 Forums Online 17:10 waYaTZivû hem maTZëvôt waáshëriym al Käl-Giv'äh g'vohäh w'tachat Käl-ëtz raánän

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:10 Forums Online 17:10 And they set them up 5324 z8686 images 4676 and groves 842 in x5921 every x3605 high 1364 hill, 1389 and under x8478 every x3605 green 7488 tree: 6086

וַיְקַטְּרוּ־שָׁם בְּכָל־בָּמוֹת כַּגּוֹיִם אֲשֶׁר־הֶגְלָה יְהוָה מִפְּנֵיהֶם וַיַּעֲשׂוּ דְּבָרִים רָעִים לְהַכְעִיס אֶת־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:11 Forums Online 17:11 way'qaŢ'rû-shäm B'khäl-Bämôt KaGôyim ásher-heg'läh y'hwäh miP'nëyhem waYaásû D'väriym räiym l'hakh'iyš et-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:11 Forums Online 17:11 And there x8033 they burnt incense 6999 z8762 in all x3605 the high places, 1116 as [did] the heathen 1471 whom x834 Yähwè יָהוֶה 3068 carried away 1540 z8689 before 6440 x4480 them; and wrought 6213 z8799 wicked 7451 things 1697 to provoke x3707 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 to anger: y3707 z8687

וַיַּעַבְדוּ הַגִּלֻּלִים אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה לָהֶם לֹא תַעֲשׂוּ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:12 Forums Online 17:12 waYaav'dû haGiLuliym ásher ämar y'hwäh hem lo taásû et-haDävär haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:12 Forums Online 17:12 For they served 5647 z8799 idols, 1544 whereof x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had said 559 z8804 unto them, Ye shall not x3808 do 6213 z8799 x853 this x2088 thing. 1697

וַיָּעַד יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל בִיהוּדָה בְּיַד כָּל־*נְבִיא [נְבִיאֵי] כָל־חֹזֶה לֵאמֹר שֻׁבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְשִׁמְרוּ מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי כְּכָל־הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶת־אֲבֹתֵיכֶם וַאֲשֶׁר שָׁלַחְתִּי אֲלֵיכֶם בְּיַד עֲבָדַי הַנְּבִיאִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:13 Forums Online 17:13 waYäad y'hwäh B'yis'räël ûviyhûdäh B'yad Käl-*n'viyô [n'viyëy] khäl-chozeh mor shuvû miDar'khëykhem räiym w'shim'rû mitz'wotay chuQôtay K'khäl-haTôräh ásher tziûiytiy et-ávotëykhem waásher shälach'Tiy álëykhem B'yad áväday haN'viyiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:13 Forums Online 17:13 Yet Yähwè יָהוֶה 3068 testified 5749 z8686 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and against Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 by 3027 all x3605 the prophets, 5030 [and by] all x3605 the seers, 2374 saying, 559 z8800 Turn 7725 z8798 ye from your evil y7451 ways, 1870 x4480 x7451 and keep 8104 z8798 my commandments 4687 [and] my statutes, 2708 according to all x3605 the law 8451 which x834 I commanded 6680 z8765 x853 your fathers, 1 and which x834 I sent 7971 z8804 to x413 you by 3027 my servants 5650 the prophets. 5030

וְלֹא שָׁמֵעוּ וַיַּקְשׁוּ אֶת־עָרְפָּם כְּעֹרֶף אֲבוֹתָם אֲשֶׁר לֹא הֶאֱמִינוּ בַּיהוָה אֱלֹהֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:14 Forums Online 17:14 w'lo shämëû waYaq'shû et-är'Päm K'oref ávôtäm ásher lo heémiynû Bayhwäh élohëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:14 Forums Online 17:14 Notwithstanding they would not x3808 hear, 8085 z8804 but hardened 7185 z8686 x853 their necks, 6203 like to the neck 6203 of their fathers, 1 that x834 did not x3808 believe 539 z8689 in Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וַיִּמְאֲסוּ אֶת־חֻקָּיו וְאֶת־בְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת אֶת־אֲבוֹתָם וְאֵת עֵדְוֹתָיו אֲשֶׁר הֵעִיד בָּם וַיֵּלְכוּ אַחֲרֵי הַהֶבֶל וַיֶּהְבָּלוּ וְאַחֲרֵי הַגּוֹיִם אֲשֶׁר סְבִיבֹתָם אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתָם לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת כָּהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:15 Forums Online 17:15 waYim'ášû et-chuQäyw w'et-B'riytô ásher Kärat et-ávôtäm w'ët ëd'wotäyw ásher hëiyd m waYël'khû achárëy hahevel waYeh'Bälû w'achárëy haGôyim ásher š'viyvotäm ásher tziûäh y'hwäh otäm l'vil'Tiy ásôt hem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:15 Forums Online 17:15 And they rejected 3988 z8799 x853 his statutes, 2706 and his covenant 1285 that x834 he made 3772 z8804 with x854 their fathers, 1 and his testimonies 5715 which x834 he testified 5749 z8689 against them; and they followed 310 y3212 z8799 x1980 vanity, 1892 and became vain, 1891 z8799 and went after 310 the heathen 1471 that x834 [were] round about 5439 them, [concerning] whom x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had charged 6680 z8765 them, that they should not x1115 do 6213 z8800 like them.

וַיַּעַזְבוּ אֶת־כָּל־מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה *שְׁנֵים [שְׁנֵי] עֲגָלִים וַיַּעֲשׂוּ אֲשֵׁירָה וַיִּשְׁתַּחֲווּ לְכָל־צְבָא הַשָּׁמַיִם וַיַּעַבְדוּ אֶת־הַבָּעַל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:16 Forums Online 17:16 waYaaz'vû et-Käl-mitz'wot y'hwäh élohëyhem waYaásû hem maŠëkhäh *sh'nëym [sh'nëy] ágäliym waYaásû áshëyräh waYish'Tacháwû l'khäl-tz'vä haSHämayim waYaav'dû et-haBäal

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:16 Forums Online 17:16 And they left 5800 z8799 x853 all x3605 the commandments 4687 of Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and made 6213 z8799 them molten images, 4541 [even] two 8147 calves, 5695 and made 6213 z8799 a grove, 842 and worshipped 7812 z8691 all x3605 the host 6635 of heaven, 8064 and served 5647 z8799 x853 Bä`al בָּעַל. 1168

וַיַּעֲבִירוּ אֶת־בְּנֵיהֶם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם בָּאֵשׁ וַיִּקְסְמוּ קְסָמִים וַיְנַחֵשׁוּ וַיִּתְמַכְּרוּ לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לְהַכְעִיס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:17 Forums Online 17:17 waYaáviyrû et-B'nëyhem w'et-B'nôtëyhem ësh waYiq'š'mû q'šämiym way'nachëshû waYit'maK'rû laásôt ra B'ëynëy y'hwäh l'hakh'iyšô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:17 Forums Online 17:17 And they caused x853 their sons 1121 and their daughters 1323 to pass y5674 z8686 through x5674 the fire, 784 and used 7080 z8799 divination 7081 and enchantments, 5172 z8762 and sold y4376 z8691 themselves x4376 to do 6213 z8800 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to provoke him to anger. 3707 z8687

וַיִּתְאַנַּף יְהוָה מְאֹד בְּיִשְׂרָאֵל וַיְסִרֵם מֵעַל פָּנָיו לֹא נִשְׁאַר רַק שֵׁבֶט יְהוּדָה לְבַדּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:18 Forums Online 17:18 waYit'aNaf y'hwäh m'od B'yis'räël way'širëm al Pänäyw lo nish'ar raq shëveţ y'hûdäh l'vaDô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:18 Forums Online 17:18 Therefore Yähwè יָהוֶה 3068 was very y3966 angry 599 z8691 x3966 with Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and removed 5493 z8686 them out of x4480 x5921 his sight: 6440 there was none x3808 left 7604 z8738 but x7535 the tribe 7626 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 only. x905

גַּם־יְהוּדָה לֹא שָׁמַר אֶת־מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיֵּלְכוּ בְּחֻקּוֹת יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָשׂוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:19 Forums Online 17:19 Gam-y'hûdäh lo shämar et-mitz'wot y'hwäh élohëyhem waYël'khû B'chuQôt yis'räël ásher äsû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:19 Forums Online 17:19 Also x1571 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 kept 8104 z8804 not x3808 x853 the commandments 4687 of Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 but walked y3212 z8799 x1980 in the statutes 2708 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 which x834 they made. 6213 z8804

וַיִּמְאַס יְהוָה בְּכָל־זֶרַע יִשְׂרָאֵל וַיְעַנֵּם וַיִּתְּנֵם בְּיַד־שֹׁסִים עַד אֲשֶׁר הִשְׁלִיכָם מִפָּנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:20 Forums Online 17:20 waYim'aš y'hwäh B'khäl-zera yis'räël way'aNëm waYiT'nëm B'yad-shošiym ad ásher hish'liykhäm miPänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:20 Forums Online 17:20 And Yähwè יָהוֶה 3068 rejected 3988 z8799 all x3605 the seed 2233 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and afflicted 6031 z8762 them, and delivered 5414 z8799 them into the hand 3027 of spoilers, 8154 z8802 until x5704 x834 he had cast y7993 z8689 them out x7993 of his sight. 6440 x4480

כִּי־קָרַע יִשְׂרָאֵל מֵעַל בֵּית דָּוִד וַיַּמְלִיכוּ אֶת־יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט *וַיַּדֵּא [וַיַּדַּח] יָרָבְעָם אֶת־יִשְׂרָאֵל מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְהֶחֱטֵיאָם חֲטָאָה גְדוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:21 Forums Online 17:21 Kiy-qära yis'räël al Bëyt Däwid waYam'liykhû et-yäräv'äm Ben-n'väţ *waYaDë [waYaDach] yäräv'äm et-yis'räël achárëy y'hwäh w'hechéţëyäm cháţääh g'dôläh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:21 Forums Online 17:21 For x3588 he rent 7167 z8804 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 from x4480 x5921 the house 1004 of Däwiđ דָּוִד; 1732 and they made x853 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט 5028 king: 4427 z8686 and Yorov`äm יָרָבעָם 3379 drave 5080 z8686 z8675 y5077 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 from following 310 x4480 Yähwè יָהוֶה, 3068 and made them sin 2398 z8689 a great 1419 sin. 2401

וַיֵּלְכוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכָל־חַטֹּאות יָרָבְעָם אֲשֶׁר עָשָׂה לֹא־סָרוּ מִמֶּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:22 Forums Online 17:22 waYël'khû B'nëy yis'räël B'khäl-chaŢowt yäräv'äm ásher äsäh lo-šärû miMeNäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:22 Forums Online 17:22 For the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 walked y3212 z8799 x1980 in all x3605 the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 which x834 he did; 6213 z8804 they departed 5493 z8804 not x3808 from x4480 them;

עַד אֲשֶׁר־הֵסִיר יְהוָה אֶת־יִשְׂרָאֵל מֵעַל פָּנָיו כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד כָּל־עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים וַיִּגֶל יִשְׂרָאֵל מֵעַל אַדְמָת אַשּׁוּרָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:23 Forums Online 17:23 ad ásher-hëšiyr y'hwäh et-yis'räël al Pänäyw Kaásher DiBer B'yad Käl-ávädäyw haN'viyiym waYigel yis'räël al ad'mätô aSHûräh ad haYôm haZeh f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:23 Forums Online 17:23 Until x5704 x834 Yähwè יָהוֶה 3068 removed 5493 z8689 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 out of x4480 x5921 his sight, 6440 as x834 he had said 1696 z8765 by 3027 all x3605 his servants 5650 the prophets. 5030 So was Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 carried away 1540 z8799 out of x4480 x5921 their own land 127 to ´Aššûr אַשּׁוּר 804 unto x5704 this x2088 day. 3117

וַיָּבֵא מֶלֶךְ־אַשּׁוּר מִבָּבֶל מִכּוּתָה מֵעַוָּא מֵחֲמָת סְפַרְוַיִם וַיֹּשֶׁב בְּעָרֵי שֹׁמְרוֹן תַּחַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּרְשׁוּ אֶת־שֹׁמְרוֹן וַיֵּשְׁבוּ בְּעָרֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:24 Forums Online 17:24 waYävë melekh'-aSHûr miBävel ûmiKûtäh ûaûä ûchámät ûš'far'wayim waYoshev B'ärëy shom'rôn Tachat B'nëy yis'räël waYir'shû et-shom'rôn waYësh'vû B'ärey

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:24 Forums Online 17:24 ¶ And the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 brought 935 z8686 [men] from Bävel בָּבֶל, 894 x4480 and from Cûŧà כּוּתָה, 3575 x4480 and from `Awwä´ עַוָּא, 5755 x4480 and from Çámäŧ חֲמָת, 2574 x4480 and from Sæfarwayim סְפַרוַיִם, 5617 and placed 3427 z8686 [them] in the cities 5892 of Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 instead x8478 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and they possessed 3423 z8799 x853 Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and dwelt 3427 z8799 in the cities 5892 thereof.

וַיְהִי בִּתְחִלַּת שִׁבְתָּם שָׁם לֹא יָרְאוּ אֶת־יְהוָה וַיְשַׁלַּח יְהוָה בָּהֶם אֶת־הָאֲרָיוֹת וַיִּהְיוּ הֹרְגִים בָּהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:25 Forums Online 17:25 way'hiy Bit'chiLat shiv'Täm shäm lo yär'û et-y'hwäh way'shaLach y'hwäh hem et-áräyôt waYih'yû hor'giym hem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:25 Forums Online 17:25 And [so] it was x1961 at the beginning 8462 of their dwelling 3427 z8800 there, x8033 [that] they feared 3372 z8804 not x3808 x853 Yähwè יָהוֶה: 3068 therefore Yähwè יָהוֶה 3068 sent 7971 z8762 x853 lions 738 among them, which slew 2026 z8802 [some] of them.

וַיֹּאמְרוּ לְמֶלֶךְ אַשּׁוּר לֵאמֹר הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִגְלִיתָ וַתּוֹשֶׁב בְּעָרֵי שֹׁמְרוֹן לֹא יָדְעוּ אֶת־מִשְׁפַּט אֱלֹהֵי הָאָרֶץ וַיְשַׁלַּח־בָּם אֶת־הָאֲרָיוֹת וְהִנָּם מְמִיתִים אוֹתָם כַּאֲשֶׁר אֵינָם יֹדְעִים אֶת־מִשְׁפַּט אֱלֹהֵי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:26 Forums Online 17:26 waYom'rû l'melekh' aSHûr mor haGôyim ásher hig'liytä waTôshev B'ärëy shom'rôn lo yäd'û et-mish'Paţ élohëy äretz way'shaLach-m et-áräyôt w'hiNäm m'miytiym ôtäm Kaásher ëynäm yod'iym et-mish'Paţ élohëy äretz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:26 Forums Online 17:26 Wherefore they spake 559 z8799 to the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 saying, 559 z8800 The nations 1471 which x834 thou hast removed, 1540 z8689 and placed 3427 z8686 in the cities 5892 of Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 know 3045 z8804 not x3808 x853 the manner 4941 of the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the land: 776 therefore he hath sent 7971 z8762 x853 lions 738 among them, and, behold, x2009 they slay 4191 z8688 them, because x834 they know 3045 z8802 not x369 x853 the manner 4941 of the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the land. 776

וַיְצַו מֶלֶךְ־אַשּׁוּר לֵאמֹר הֹלִיכוּ שָׁמָּה אֶחָד מֵהַכֹּהֲנִים אֲשֶׁר הִגְלִיתֶם מִשָּׁם וְיֵלְכוּ וְיֵשְׁבוּ שָׁם וְיֹרֵם אֶת־מִשְׁפַּט אֱלֹהֵי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:27 Forums Online 17:27 way'tzaw melekh'-aSHûr mor holiykhû shäMäh echäd haKohániym ásher hig'liytem miSHäm w'yël'khû w'yësh'vû shäm w'yorëm et-mish'Paţ élohëy äretz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:27 Forums Online 17:27 Then the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 commanded, 6680 z8762 saying, 559 z8800 Carry y3212 z8685 x1980 thither x8033 one 259 of the priests 3548 x4480 whom x834 ye brought 1540 z8689 from thence; x4480 x8033 and let them go y3212 z8799 x1980 and dwell 3427 z8799 there, x8033 and let him teach 3384 z8686 them x853 the manner 4941 of the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the land. 776

וַיָּבֹא אֶחָד מֵהַכֹּהֲנִים אֲשֶׁר הִגְלוּ מִשֹּׁמְרוֹן וַיֵּשֶׁב בְּבֵית־אֵל וַיְהִי מוֹרֶה אֹתָם אֵיךְ יִירְאוּ אֶת־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:28 Forums Online 17:28 waYävo echäd haKohániym ásher hig'lû miSHom'rôn waYëshev B'vëyt-ël way'hiy môreh otäm ëykh' yiyr'û et-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:28 Forums Online 17:28 Then one 259 of the priests 3548 x4480 whom x834 they had carried away 1540 z8689 from Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 x4480 came 935 z8799 and dwelt 3427 z8799 in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 and taught 3384 z8688 them how x349 they should fear 3372 z8799 x853 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּהְיוּ עֹשִׂים גּוֹי גּוֹי אֱלֹהָיו וַיַּנִּיחוּ בְּבֵית הַבָּמוֹת אֲשֶׁר עָשׂוּ הַשֹּׁמְרֹנִים גּוֹי גּוֹי בְּעָרֵיהֶם אֲשֶׁר הֵם יֹשְׁבִים שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:29 Forums Online 17:29 waYih'yû osiym Gôy Gôy élohäyw waYaNiychû B'vëyt haBämôt ásher äsû haSHom'roniym Gôy Gôy B'ärëyhem ásher hëm yosh'viym shäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:29 Forums Online 17:29 Howbeit every nation 1471 made 6213 z8802 ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of their own, and put y3240 z8686 x5117 [them] in the houses 1004 of the high places 1116 which x834 the Šömrônîm שֹׁמרוֹנִים 8118 had made, 6213 z8804 every nation 1471 in their cities 5892 wherein x834 x8033 they x1992 dwelt. 3427 z8802

וְאַנְשֵׁי בָבֶל עָשׂוּ אֶת־סֻכּוֹת בְּנוֹת וְאַנְשֵׁי־כוּת עָשׂוּ אֶת־נֵרְגַל וְאַנְשֵׁי חֲמָת עָשׂוּ אֶת־אֲשִׁימָא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:30 Forums Online 17:30 w'an'shëy vävel äsû et-šuKôt B'nôt w'an'shëy-khût äsû et-nër'gal w'an'shëy chámät äsû et-áshiymä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:30 Forums Online 17:30 And the men y582 x376 of Bävel בָּבֶל 894 made 6213 z8804 x853 Succôŧ Bænôŧ סֻכּוֹת־בְּנוֹת, 5524 and the men y582 x376 of Cûŧ כּוּת 3575 made 6213 z8804 x853 Nërqal נֵרגַל, 5370 and the men y582 x376 of Çámäŧ חֲמָת 2574 made 6213 z8804 x853 ´Ášîmä´ אֲשִׁימָא, 807

וְהָעַוִּים עָשׂוּ נִבְחַז וְאֶת־תַּרְתָּק וְהַסְפַרְוִים שֹׂרְפִים אֶת־בְּנֵיהֶם בָּאֵשׁ לְאַדְרַמֶּלֶךְ וַעֲנַמֶּלֶךְ *אֱלֹהַּ [אֱלֹהֵי] *סְפַרִים [סְפַרְוָיִם]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:31 Forums Online 17:31 w'aûiym äsû niv'chaz w'et-Tar'Täq w'haš'far'wiym sor'fiym et-B'nëyhem ësh l'ad'raMelekh' waánaMelekh' *éloHa [élohëy] *š'fariym [š'far'wäyim]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:31 Forums Online 17:31 And the `Awwîm עַוִּים y5757 x5761 made 6213 z8804 Nivçaz נִבחַז 5026 and Tartäk תַּרתָּק, 8662 and the Sæfarwîm סְפַרוִים y5616 x5617 burnt 8313 z8802 x853 their children 1121 in fire 784 to ´Ađrammeleȼ אַדרַמֶּלֶך 152 and `Ánammeleȼ עֲנַמֶּלֶך, 6048 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of Sæfarwayim סְפַרוַיִם. 5617

וַיִּהְיוּ יְרֵאִים אֶת־יְהוָה וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מִקְצוֹתָם כֹּהֲנֵי בָמוֹת וַיִּהְיוּ עֹשִׂים לָהֶם בְּבֵית הַבָּמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:32 Forums Online 17:32 waYih'yû y'rëiym et-y'hwäh waYaásû hem miq'tzôtäm Kohánëy vämôt waYih'yû osiym hem B'vëyt haBämôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:32 Forums Online 17:32 So they feared y3373 x1961 x3372 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 and made 6213 z8799 unto themselves of the lowest 7098 x4480 of them priests 3548 of the high places, 1116 which sacrificed 6213 z8802 for them in the houses 1004 of the high places. 1116

אֶת־יְהוָה הָיוּ יְרֵאִים וְאֶת־אֱלֹהֵיהֶם הָיוּ עֹבְדִים כְּמִשְׁפַּט הַגּוֹיִם אֲשֶׁר־הִגְלוּ אֹתָם מִשָּׁם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:33 Forums Online 17:33 et-y'hwäh häyû y'rëiym w'et-élohëyhem häyû ov'diym K'mish'Paţ haGôyim ásher-hig'lû otäm miSHäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:33 Forums Online 17:33 They feared y3373 x1961 x3372 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 and served 5647 z8802 x1961 their own ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 after the manner 4941 of the nations 1471 whom x834 x853 they carried away 1540 z8689 from thence. x4480 x8033

עַד הַיּוֹם הַזֶּה הֵם עֹשִׂים כַּמִּשְׁפָּטִים הָרִאשֹׁנִים אֵינָם יְרֵאִים אֶת־יְהוָה וְאֵינָם עֹשִׂים כְּחֻקֹּתָם כְמִשְׁפָּטָם וְכַתּוֹרָה וְכַמִּצְוָה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־בְּנֵי יַעֲקֹב אֲשֶׁר־שָׂם שְׁמ יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:34 Forums Online 17:34 ad haYôm haZeh hëm osiym KaMish'Päţiym rishoniym ëynäm y'rëiym et-y'hwäh w'ëynäm osiym K'chuQotäm ûkh'mish'Päţäm w'khaTôräh w'khaMitz'wäh ásher tziûäh y'hwäh et-B'nëy yaáqov ásher-säm sh'mô yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:34 Forums Online 17:34 Unto x5704 this x2088 day 3117 they x1992 do 6213 z8802 after the former 7223 manners: 4941 they fear y3373 x3372 not x369 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 neither x369 do 6213 z8802 they after their statutes, 2708 or after their ordinances, 4941 or after the law 8451 and commandment 4687 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 commanded 6680 z8765 x853 the children 1121 of Ya`áköv יַעֲקֹב, 3290 whom x834 he named 7760 8034 z8804 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478

וַיִּכְרֹת יְהוָה אִתָּם בְּרִית וַיְצַוֵּם לֵאמֹר לֹא תִירְאוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְלֹא־תִשְׁתַּחֲווּ לָהֶם וְלֹא תַעַבְדוּם וְלֹא תִזְבְּחוּ לָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:35 Forums Online 17:35 waYikh'rot y'hwäh iTäm B'riyt way'tzaûëm mor lo tiyr'û élohiym áchëriym w'lo-tish'Tacháwû hem w'lo taav'dûm w'lo tiz'B'chû hem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:35 Forums Online 17:35 With x854 whom Yähwè יָהוֶה 3068 had made 3772 z8799 a covenant, 1285 and charged 6680 z8762 them, saying, 559 z8800 Ye shall not x3808 fear 3372 z8799 other 312 ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 nor x3808 bow y7812 z8691 yourselves x7812 to them, nor x3808 serve 5647 z8799 them, nor x3808 sacrifice 2076 z8799 to them:

כִּי אִם־אֶת־יְהוָה אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּכֹחַ גָּדוֹל בִזְרוֹעַ נְטוּיָה אֹת תִירָאוּ וְל תִשְׁתַּחֲווּ וְל תִזְבָּחוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 17:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 17:36 Forums Online 17:36 Kiy im-et-y'hwäh ásher heéläh et'khem eretz mitz'rayim B'khoªch Gädôl ûvi