Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Hosea 10Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Hoshea / Hosea 10

Israel is reproved and threatened for their impiety and idolatry.

גֶּפֶן בּוֹקֵק יִשְׂרָאֵל פְּרִי יְשַׁוֶּה־לּ כְּרֹב לְפִרְי הִרְבָּה לַמִּזְבְּחוֹת כְּטוֹב לְאַרְצ הֵיטִיבוּ מַצֵּבוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:1 Forums Online 10:1 Gefen Bôqëq yis'räël P'riy y'shaûeh-Lô K'rov l'fir'yô hir'Bäh laMiz'B'chôt K'ţôv l'ar'tzô hëyţiyvû maTZëvôt

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:1 Forums Online 10:1Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [is] an empty 1238 z8802 vine, 1612 he bringeth forth 7737 z8762 fruit 6529 unto himself: according to the multitude 7230 of his fruit 6529 he hath increased 7235 z8689 the altars; 4196 according to the goodness 2896 of his land 776 they have made goodly y2895 z8689 x3190 images. 4676

חָלַק לִבָּם עַתָּה יֶאְשָׁמוּ הוּא יַעֲרֹף מִזְבְּחוֹתָם יְשֹׁדֵד מַצֵּבוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:2 Forums Online 10:2 chälaq liBäm aTäh ye'shämû yaárof miz'B'chôtäm y'shodëd maTZëvôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:2 Forums Online 10:2 Their heart 3820 is divided; 2505 z8804 now x6258 shall they be found faulty: 816 z8799 he x1931 shall break down 6202 z8799 their altars, 4196 he shall spoil 7703 z8779 their images. 4676

כִּי עַתָּה יֹאמְרוּ אֵין מֶלֶךְ לָנוּ כִּי לֹא יָרֵאנוּ אֶת־יְהוָה וְהַמֶּלֶךְ מַה־יַּעֲשֶׂה־לָּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:3 Forums Online 10:3 Kiy aTäh yom'rû ëyn melekh' Kiy lo yärënû et-y'hwäh w'haMelekh' mah-Yaáseh-

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:3 Forums Online 10:3 For x3588 now x6258 they shall say, 559 z8799 We have no x369 king, 4428 because x3588 we feared 3372 z8804 not x3808 x853 Yähwè יָהוֶה; 3068 what x4100 then should a king 4428 do 6213 z8799 to us?

דִּבְּרוּ דְבָרִים אָלוֹת שָׁוְא כָּרֹת בְּרִית פָרַח כָּרֹאשׁ מִשְׁפָּט עַל תַּלְמֵי שָׂדָי

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:4 Forums Online 10:4 DiB'rû d'väriym älôt shäw' Kärot B'riyt ûfärach rosh mish'Päţ al Tal'mëy sädäy

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:4 Forums Online 10:4 They have spoken 1696 z8765 words, 1697 swearing 422 z8800 falsely 7723 in making 3772 z8800 a covenant: 1285 thus judgment 4941 springeth up 6524 z8804 as hemlock 7219 in x5921 the furrows 8525 of the field. 7704

לְעֶגְלוֹת בֵּית אָוֶן יָגוּרוּ שְׁכַן שֹׁמְרוֹן כִּי־אָבַל עָלָיו עַמּ כְמָרָיו עָלָיו יָגִילוּ עַל־כְּבוֹד כִּי־גָלָה מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:5 Forums Online 10:5 l'eg'lôt Bëyt äwen yägûrû sh'khan shom'rôn Kiy-äval äläyw aMô ûkh'märäyw äläyw yägiylû al-K'vôdô Kiy-gäläh miMe

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:5 Forums Online 10:5 The inhabitants 7934 of Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 shall fear 1481 z8799 because of the calves 5697 of Bêŧ ´Äwen בֵּית־אָוֶן: 1007 for x3588 the people 5971 thereof shall mourn 56 z8804 over x5921 it, and the priests 3649 thereof [that] rejoiced 1523 z8799 on x5921 it, for x5921 the glory 3519 thereof, because x3588 it is departed 1540 z8804 from x4480 it.

גַּם־אוֹת לְאַשּׁוּר יוּבָל מִנְחָה לְמֶלֶךְ יָרֵב בָּשְׁנָה אֶפְרַיִם יִקָּח וְיֵבוֹשׁ יִשְׂרָאֵל מֵעֲצָת

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:6 Forums Online 10:6 Gam-ôtô l'aSHûr yûväl min'chäh l'melekh' yärëv Bäsh'näh ef'rayim yiQäch w'yëvôsh yis'räël átzätô

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:6 Forums Online 10:6 It shall be also x1571 carried 2986 z8714 unto ´Aššûr אַשּׁוּר 804 [for] a present 4503 to king 4428 Yärëv יָרֵב: 3377 ´Efrayim אֶפרַיִם 669 shall receive 3947 z8799 shame, 1317 and Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 shall be ashamed 954 z8799 of his own counsel. 6098 x4480

נִדְמֶה שֹׁמְרוֹן מַלְכָּהּ כְּקֶצֶף עַל־פְּנֵי־מָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:7 Forums Online 10:7 nid'meh shom'rôn mal'KäH K'qetzef al-P'nëy-mäyim

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:7 Forums Online 10:7 [As for] Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 her king 4428 is cut off 1820 z8738 as the foam 7110 upon 6440 x5921 the water. 4325

וְנִשְׁמְדוּ בָּמוֹת אָוֶן חַטַּאת יִשְׂרָאֵל קוֹץ וְדַרְדַּר יַעֲלֶה עַל־מִזְבְּחוֹתָם וְאָמְרוּ לֶהָרִים כַּסּוּנוּ וְלַגְּבָעוֹת נִפְלוּ עָלֵינוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:8 Forums Online 10:8 w'nish'm'dû Bämôt äwen chaŢat yis'räël qôtz w'dar'Dar yaáleh al-miz'B'chôtäm w'äm'rû lehäriym KaŠû w'laG'väôt nif'lû älëy š

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:8 Forums Online 10:8 The high places 1116 also of ´Äwen אָוֶן, 206 the sin 2403 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 shall be destroyed: 8045 z8738 the thorn 6975 and the thistle 1863 shall come up 5927 z8799 on x5921 their altars; 4196 and they shall say 559 z8804 to the mountains, 2022 Cover 3680 z8761 us; and to the hills, 1389 Fall 5307 z8798 on x5921 us.

מִימֵי הַגִּבְעָה חָטָאתָ יִשְׂרָאֵל שָׁם עָמָדוּ לֹא־תַשִּׂיגֵם בַּגִּבְעָה מִלְחָמָה עַל־בְּנֵי עַלְוָה

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:9 Forums Online 10:9 miymëy haGiv'äh chäţätä yis'räël shäm ämädû lo-taSiygëm BaGiv'äh mil'chämäh al-B'nëy al'wäh

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:9 Forums Online 10:9 O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 thou hast sinned 2398 z8804 from the days 3117 x4480 of Giv`à גִּבעָה: 1390 there x8033 they stood: 5975 z8804 the battle 4421 in Giv`à גִּבעָה 1390 against x5921 the children 1121 of iniquity 5932 did not x3808 overtake 5381 z8686 them.

בְּאַוָּתִי וְאֶסֳּרֵם וְאֻסְּפוּ עֲלֵיהֶם עַמִּים בְּאָסְרָם לִשְׁתֵּי *עֵינֹתָם [עוֹנֹתָם]

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:10 Forums Online 10:10 B'aûätiy w'eŠórëm w'uŠ'fû álëyhem aMiym B'äš'räm lish'Tëy *ëynotäm [ônotäm]

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:10 Forums Online 10:10 [It is] in my desire 185 that I should chastise 3256 z8799 them; and the people 5971 shall be gathered 622 z8795 against x5921 them, when they shall bind 631 z8800 themselves in their two 8147 furrows. 5869

וְאֶפְרַיִם עֶגְלָה מְלֻמָּדָה אֹהַבְתִּי לָדוּשׁ וַאֲנִי עָבַרְתִּי עַל־טוּב צַוָּארָהּ אַרְכִּיב אֶפְרַיִם יַחֲרוֹשׁ יְהוּדָה יְשַׂדֶּד־ל יַעֲקֹב

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:11 Forums Online 10:11 w'ef'rayim eg'läh m'luMädäh ohav'Tiy dûsh waániy ävar'Tiy al-ţûv tzaûäräH ar'Kiyv ef'rayim yachárôsh y'hûdäh y'saDed-lô yaáqov

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:11 Forums Online 10:11 And ´Efrayim אֶפרַיִם 669 [is as] an heifer 5697 [that is] taught, 3925 z8794 [and] loveth 157 z8802 to tread out 1758 z8800 [the corn]; but I x589 passed over 5674 z8804 upon x5921 her fair 2898 neck: 6677 I will make ´Efrayim אֶפרַיִם 669 to ride; 7392 z8686 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 shall plow, 2790 z8799 [and] Ya`áköv יַעֲקֹב 3290 shall break his clods. 7702 z8762

זִרְעוּ לָכֶם לִצְדָקָה קִצְרוּ לְפִי־חֶסֶד נִירוּ לָכֶם נִיר וְעֵת לִדְרוֹשׁ אֶת־יְהוָה עַד־יָבוֹא וְיֹרֶה צֶדֶק לָכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:12 Forums Online 10:12 zir'û khem litz'däqäh qitz'rû l'fiy-chešed niyrû khem niyr w'ët lid'rôsh et-y'hwäh ad-yävô w'yoreh tzedeq khem

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:12 Forums Online 10:12 Sow 2232 z8798 to yourselves in righteousness, 6666 reap 7114 z8798 in 6310 mercy; 2617 break up 5214 z8798 your fallow ground: 5215 for [it is] time 6256 to seek 1875 z8800 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 till x5704 he come 935 z8799 and rain 3384 z8686 righteousness 6664 upon you.

חֲרַשְׁתֶּם־רֶשַׁע עַוְלָתָה קְצַרְתֶּם אֲכַלְתֶּם פְּרִי־כָחַשׁ כִּי־בָטַחְתָּ בְדַרְכְּךָ בְּרֹב גִּבּוֹרֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:13 Forums Online 10:13 chárash'Tem-resha aw'lätäh q'tzar'Tem ákhal'Tem P'riy-khächash Kiy-väţach'Tä v'dar'K'khä B'rov GiBôreykhä

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:13 Forums Online 10:13 Ye have plowed 2790 z8804 wickedness, 7562 ye have reaped 7114 z8804 iniquity; 5766 ye have eaten 398 z8804 the fruit 6529 of lies: 3585 because x3588 thou didst trust 982 z8804 in thy way, 1870 in the multitude 7230 of thy mighty men. 1368

וְקָאם שָׁאוֹן בְּעַמֶּךָ וְכָל־מִבְצָרֶיךָ יוּשַּׁד כְּשֹׁד שַׁלְמַן בֵּית אַרְבֵאל בְּיוֹם מִלְחָמָה אֵם עַל־בָּנִים רֻטָּשָׁה

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:14 Forums Online 10:14 w'qäm shäôn B'aMekhä w'khäl-miv'tzäreykhä yûSHad K'shod shal'man Bëyt ar'vël B'yôm mil'chämäh ëm al-Bäniym ruŢäshäh

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:14 Forums Online 10:14 Therefore shall a tumult 7588 arise 6965 z8804 among thy people, 5971 and all x3605 thy fortresses 4013 shall be spoiled, 7703 z8714 as Šalman שַׁלמַן 8020 spoiled 7701 Bêŧ ´Arvë´l בֵּית־אַרבֵאל 1009 in the day 3117 of battle: 4421 the mother 517 was dashed in pieces 7376 z8795 upon x5921 [her] children. 1121

כָּכָה עָשָׂה לָכֶם בֵּית־אֵל מִפְּנֵי רָעַת רָעַתְכֶם בַּשַּׁחַר נִדְמֹה נִדְמָה מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:15 Forums Online 10:15 Käkhäh äsäh khem Bëyt-ël miP'nëy räat räat'khem BaSHachar nid'moh nid'mäh melekh' yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 10:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 10:15 Forums Online 10:15 So 3602 shall Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל 1008 do 6213 z8804 unto you because 6440 x4480 of your great y7451 wickedness: 7451 in a morning 7837 shall the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 utterly y1820 z8736 be cut off. 1820 z8738

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.