Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Hosea 7Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Hoshea / Hosea 7

1 A reproof of manifold sins. 11 God's wrath against them for their hypocrisy.

כְּרָפְאִי לְיִשְׂרָאֵל וְנִגְלָה עֲוֹן אֶפְרַיִם וְרָעוֹת שֹׁמְרוֹן כִּי פָעֲלוּ שָׁקֶר וְגַנָּב יָבוֹא פָּשַׁט גְּדוּד בַּחוּץ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:1 Forums Online 7:1 K'räf'iy l'yis'räël w'nig'läh áwon ef'rayim w'räôt shom'rôn Kiy fäálû shäqer w'gaNäv yävô Päshaţ G'dûd Bachûtz

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:1 Forums Online 7:1 ¶ When I would have healed 7495 z8800 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 then the iniquity 5771 of ´Efrayim אֶפרַיִם 669 was discovered, 1540 z8738 and the wickedness 7451 of Šömrôn שֹׁמרוֹן: 8111 for x3588 they commit 6466 z8804 falsehood; 8267 and the thief 1590 cometh in, 935 z8799 [and] the troop y1416 of robbers x1416 spoileth 6584 z8804 without. 2351

בַל־יֹאמְרוּ לִלְבָבָם כָּל־רָעָתָם זָכָרְתִּי עַתָּה סְבָבוּם מַעַלְלֵיהֶם נֶגֶד פָּנַי הָיוּ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:2 Forums Online 7:2 ûval-yom'rû lil'väväm Käl-räätäm zäkhär'Tiy aTäh š'vävûm maal'lëyhem neged Pänay häyû

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:2 Forums Online 7:2 And they consider 559 z8799 not x1077 in their hearts 3824 [that] I remember 2142 z8804 all x3605 their wickedness: 7451 now x6258 their own doings 4611 have beset them about; 5437 z8804 they are x1961 before x5048 my face. 6440

בְּרָעָתָם יְשַׂמְּחוּ־מֶלֶךְ בְכַחֲשֵׁיהֶם שָׂרִים

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:3 Forums Online 7:3 B'räätäm y'saM'chû-melekh' ûv'khacháshëyhem säriym

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:3 Forums Online 7:3 They make the king y4428 glad 8055 z8762 x4428 with their wickedness, 7451 and the princes 8269 with their lies. 3585

כֻּלָּם מְנָאֲפִים כְּמוֹ תַנּוּר בֹּעֵרָה מֵאֹפֶה יִשְׁבּוֹת מֵעִיר מִלּוּשׁ בָּצֵק עַד־חֻמְצָת

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:4 Forums Online 7:4 KuLäm m'näáfiym K'mô taNûr Boëräh ofeh yish'Bôt mëiyr miLûsh Bätzëq ad-chum'tzätô

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:4 Forums Online 7:4 They [are] all x3605 adulterers, 5003 z8764 as x3644 an oven 8574 heated 1197 z8802 by x4480 the baker, 644 z8802 [who] ceaseth 7673 z8799 from raising 5782 z8800 x4480 after he hath kneaded 3888 z8800 x4480 the dough, 1217 until x5704 it be leavened. 2556 z8800

יוֹם מַלְכֵּנוּ הֶחֱלוּ שָׂרִים חֲמַת מִיָּיִן מָשַׁךְ יָד אֶת־לֹצְצִים

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:5 Forums Online 7:5 yôm mal'Kë hechélû säriym chámat miYäyin mäshakh' yädô et-lotz'tziym

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:5 Forums Online 7:5 In the day 3117 of our king 4428 the princes 8269 have made [him] sick 2470 z8689 with bottles 2534 of wine; 3196 x4480 he stretched out 4900 z8804 his hand 3027 with x854 scorners. 3945 z8802

כִּי־קֵרְבוּ כַתַּנּוּר לִבָּם בְּאָרְבָּם כָּל־הַלַּיְלָה יָשֵׁן אֹפֵהֶם בֹּקֶר הוּא בֹעֵר כְּאֵשׁ לֶהָבָה

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:6 Forums Online 7:6 Kiy-qër'vû khaTaNûr liBäm B'är'Bäm Käl-haLay'läh yäshën ofëhem Boqer voër K'ësh lehäväh

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:6 Forums Online 7:6 For x3588 they have made ready 7126 z8765 their heart 3820 like an oven, 8574 whiles they lie in wait: 693 z8800 their baker 644 z8802 sleepeth 3463 all x3605 the night; 3915 in the morning 1242 it x1931 burneth 1197 z8802 as a flaming 3852 fire. 784

כֻּלָּם יֵחַמּוּ כַּתַּנּוּר וְאָכְלוּ אֶת־שֹׁפְטֵיהֶם כָּל־מַלְכֵיהֶם נָפָלוּ אֵין־קֹרֵא בָהֶם אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:7 Forums Online 7:7 KuLäm yëchaMû KaTaNûr w'äkh'lû et-shof'ţëyhem Käl-mal'khëyhem näfälû ëyn-qorë hem ëläy

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:7 Forums Online 7:7 They are all hot 2552 z8735 x3605 as an oven, 8574 and have devoured 398 z8804 x853 their judges; 8199 z8802 all x3605 their kings 4428 are fallen: 5307 z8804 [there is] none x369 among them that calleth 7121 z8802 unto x413 me.

אֶפְרַיִם בָּעַמִּים הוּא יִתְבּוֹלָל אֶפְרַיִם הָיָה עֻגָה בְּלִי הֲפוּכָה

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:8 Forums Online 7:8 ef'rayim aMiym yit'Bôläl ef'rayim häyäh ugäh B'liy háfûkhäh

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:8 Forums Online 7:8 ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 he x1931 hath mixed y1101 z8704 himself x1101 among the people; 5971 ´Efrayim אֶפרַיִם 669 is x1961 a cake 5692 not x1097 turned. 2015 z8803

אָכְלוּ זָרִים כֹּח וְהוּא לֹא יָדָע גַּם־שֵׂיבָה זָרְקָה בּ וְהוּא לֹא יָדָע

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:9 Forums Online 7:9 äkh'lû zäriym Kochô w' lo yädä Gam-sëyväh zär'qäh Bô w' lo yädä

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:9 Forums Online 7:9 Strangers 2114 z8801 have devoured 398 z8804 his strength, 3581 and he x1931 knoweth 3045 z8804 [it] not: x3808 yea, x1571 gray hairs 7872 are here and there 2236 z8804 upon him, yet he x1931 knoweth 3045 z8804 not. x3808

וְעָנָה גְאוֹן־יִשְׂרָאֵל בְּפָנָיו וְלֹא־שָׁבוּ אֶל־יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וְלֹא בִקְשֻׁהוּ בְּכָל־זֹאת

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:10 Forums Online 7:10 w'änäh g'ôn-yis'räël B'fänäyw w'lo-shävû el-y'hwäh élohëyhem w'lo viq'shu B'khäl-zot

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:10 Forums Online 7:10 And the pride 1347 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 testifieth 6030 z8804 to his face: 6440 and they do not x3808 return 7725 z8804 to x413 Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 nor x3808 seek 1245 z8765 him for all x3605 this. x2063

וַיְהִי אֶפְרַיִם כְּיוֹנָה פוֹתָה אֵין לֵב מִצְרַיִם קָרָאוּ אַשּׁוּר הָלָכוּ

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:11 Forums Online 7:11 way'hiy ef'rayim K'yônäh fôtäh ëyn lëv mitz'rayim qäräû aSHûr häläkhû

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:11 Forums Online 7:11´Efrayim אֶפרַיִם 669 also is x1961 like a silly 6601 z8802 dove 3123 without x369 heart: 3820 they call 7121 z8804 to Mixrayim מִצרַיִם, 4714 they go 1980 z8804 to ´Aššûr אַשּׁוּר. 804

כַּאֲשֶׁר יֵלֵכוּ אֶפְרוֹשׂ עֲלֵיהֶם רִשְׁתִּי כְּעוֹף הַשָּׁמַיִם אוֹרִידֵם אַיְסִרֵם כְּשֵׁמַע לַעֲדָתָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:12 Forums Online 7:12 Kaásher yëlëkhû ef'rôs álëyhem rish'Tiy K'ôf haSHämayim ôriydëm ay'širëm K'shëma laádätäm š

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:12 Forums Online 7:12 When x834 they shall go, y3212 z8799 x1980 I will spread 6566 z8799 my net 7568 upon x5921 them; I will bring them down 3381 z8686 as the fowls 5775 of the heaven; 8064 I will chastise 3256 z8686 them, as their congregation 5712 hath heard. 8088

אוֹי לָהֶם כִּי־נָדְדוּ מִמֶּנִּי שֹׁד לָהֶם כִּי־פָשְׁעוּ בִי וְאָנֹכִי אֶפְדֵּם וְהֵמָּה דִּבְּרוּ עָלַי כְּזָבִים

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:13 Forums Online 7:13 ôy hem Kiy-näd'dû miMeNiy shod hem Kiy-fäsh'û viy w'änokhiy ef'Dëm w'hëMäh DiB'rû älay K'zäviym

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:13 Forums Online 7:13 Woe 188 unto them! for x3588 they have fled 5074 z8804 from x4480 me: destruction 7701 unto them! because x3588 they have transgressed 6586 z8804 against me: though I x595 have redeemed 6299 z8799 them, yet they x1992 have spoken 1696 z8765 lies 3577 against x5921 me.

וְלֹא־זָעֲקוּ אֵלַי בְּלִבָּם כִּי יְיֵלִילוּ עַל־מִשְׁכְּבוֹתָם עַל־דָּגָן וְתִירוֹשׁ יִתְגּוֹרָרוּ יָסוּרוּ בִי

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:14 Forums Online 7:14 w'lo-zäáqû ëlay B'liBäm Kiy y'yëliylû al-mish'K'vôtäm al-Dägän w'tiyrôsh yit'Gôrärû yäšûrû viy

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:14 Forums Online 7:14 And they have not x3808 cried 2199 z8804 unto x413 me with their heart, 3820 when x3588 they howled 3213 z8686 upon x5921 their beds: 4904 they assemble y1481 z8709 themselves x1481 for x5921 corn 1715 and wine, 8492 [and] they rebel 5493 z8799 against me.

וַאֲנִי יִסַּרְתִּי חִזַּקְתִּי זְרוֹעֹתָם וְאֵלַי יְחַשְּׁבוּ־רָע

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:15 Forums Online 7:15 waániy yiŠar'Tiy chiZaq'Tiy z'rôotäm w'ëlay y'chaSH'vû-

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:15 Forums Online 7:15 Though I x589 have bound 3256 z8765 [and] strengthened 2388 z8765 their arms, 2220 yet do they imagine 2803 z8762 mischief 7451 against x413 me.

יָשׁוּבוּ לֹא עָל הָיוּ כְּקֶשֶׁת רְמִיָּה יִפְּלוּ בַחֶרֶב שָׂרֵיהֶם מִזַּעַם לְשׁוֹנָם זוֹ לַעְגָּם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:16 Forums Online 7:16 yäshûvû lo äl häyû K'qeshet r'miYäh yiP'lû vacherev särëyhem miZaam l'shônäm la'Gäm B'eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Hosea 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Hosea 7:16 Forums Online 7:16 They return, 7725 z8799 [but] not x3808 to the most High: 5920 they are x1961 like a deceitful 7423 bow: 7198 their princes 8269 shall fall 5307 z8799 by the sword 2719 for the rage 2195 x4480 of their tongue: 3956 this 2097 [shall be] their derision 3933 in the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.