Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 7Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 7

1 The building of Solomon's house. 2 Of the house of Lebanon. 6 Of the porch of pillars. 7 Of the porch of judgment. 8 Of the house for Pharaoh's daughter. 13 Hiram's work of the two pillars. 23 Of the molten sea. 27 Of the ten bases. 38 Of the ten lavers, 40 and all the vessels.

וְאֶת־בֵּית בָּנָה שְׁלֹמֹה שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וַיְכַל אֶת־כָּל־בֵּית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:1 Forums Online 7:1 w'et-Bëytô Bänäh sh'lomoh sh'losh es'rëh shänäh way'khal et-Käl-Bëytô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:1 Forums Online 7:1 ¶ But Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 was building 1129 z8804 his own house 1004 thirteen 7969 6240 years, 8141 and he finished 3615 z8762 x853 all x3605 his house. 1004

וַיִּבֶן אֶת־בֵּית יַעַר הַלְּבָנוֹן מֵאָה אַמָּה אָרְכּ וַחֲמִשִּׁים אַמָּה רָחְבּ שְׁלֹשִׁים אַמָּה קוֹמָת עַל אַרְבָּעָה טוּרֵי עַמּוּדֵי אֲרָזִים כְרֻתוֹת אֲרָזִים עַל־הָעַמּוּדִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:2 Forums Online 7:2 waYiven et-Bëyt yaar haL'vänôn mëäh aMäh är'Kô wachámiSHiym aMäh räch'Bô ûsh'loshiym aMäh qômätô al ar'Bääh ţûrëy aMûdëy áräziym ûkh'rutôt áräziym al-aMûdiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:2 Forums Online 7:2 ¶ He built 1129 z8799 also x853 the house 1004 of the forest 3293 of Lævänôn לְבָנוֹן; 3844 the length 753 thereof [was] an hundred 3967 cubits, 520 and the breadth 7341 thereof fifty 2572 cubits, 520 and the height 6967 thereof thirty 7970 cubits, 520 upon x5921 four 702 rows 2905 of cedar 730 pillars, 5982 with cedar 730 beams 3773 upon x5921 the pillars. 5982

וְסָפֻן בָּאֶרֶז מִמַּעַל עַל־הַצְּלָעֹת אֲשֶׁר עַל־הָעַמּוּדִים אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה חֲמִשָּׁה עָשָׂר הַטּוּר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:3 Forums Online 7:3 w'šäfun erez miMaal al-haTZ'läot ásher al-aMûdiym ar'Bäiym wachámiSHäh chámiSHäh äsär haŢûr

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:3 Forums Online 7:3 And [it was] covered 5603 z8803 with cedar 730 above 4605 x4480 upon x5921 the beams, 6763 that x834 [lay] on x5921 forty 705 five 2568 pillars, 5982 fifteen 6240 x2568 [in] a row. 2905

שְׁקֻפִים שְׁלֹשָׁה טוּרִים מֶחֱזָה אֶל־מֶחֱזָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:4 Forums Online 7:4 ûsh'qufiym sh'loshäh ţûriym ûmechézäh el-mechézäh shälosh P'ämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:4 Forums Online 7:4 And [there were] windows 8261 [in] three 7969 rows, 2905 and light 4237 [was] against x413 light 4237 [in] three 7969 ranks. 6471

וְכָל־הַפְּתָחִים וְהַמְּזוּזוֹת רְבֻעִים שָׁקֶף מוּל מֶחֱזָה אֶל־מֶחֱזָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:5 Forums Online 7:5 w'khäl-haP'tächiym w'haM'zûzôt r'vuiym shäqef ûmûl mechézäh el-mechézäh shälosh P'ämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:5 Forums Online 7:5 And all x3605 the doors 6607 and posts 4201 [were] square, 7251 z8803 with the windows: 8260 and light 4237 [was] against y4136 x413 light 4237 [in] three 7969 ranks. 6471

וְאֵת אוּלָם הָעַמּוּדִים עָשָׂה חֲמִשִּׁים אַמָּה אָרְכּ שְׁלֹשִׁים אַמָּה רָחְבּ וְאוּלָם עַל־פְּנֵיהֶם וְעַמֻּדִים וְעָב עַל־פְּנֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:6 Forums Online 7:6 w'ët ûläm aMûdiym äsäh chámiSHiym aMäh är'Kô ûsh'loshiym aMäh räch'Bô w'ûläm al-P'nëyhem w'aMudiym w'äv al-P'nëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:6 Forums Online 7:6 ¶ And he made 6213 z8804 a porch 197 of pillars; 5982 the length 753 thereof [was] fifty 2572 cubits, 520 and the breadth 7341 thereof thirty 7970 cubits: 520 and the porch 197 [was] before 6440 x5921 them: and the [other] pillars 5982 and the thick beam 5646 [were] before x5921 x6440 them.

וְאוּלָם הַכִּסֵּא אֲשֶׁר יִשְׁפָּט־שָׁם אֻלָם הַמִּשְׁפָּט עָשָׂה וְסָפוּן בָּאֶרֶז מֵהַקַּרְקַע עַד־הַקַּרְקָע

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:7 Forums Online 7:7 w'ûläm haKiŠë ásher yish'Päţ-shäm uläm haMish'Päţ äsäh w'šäfûn erez haQar'qa ad-haQar'qä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:7 Forums Online 7:7 ¶ Then he made 6213 z8804 a porch 197 for the throne 3678 where x834 x8033 he might judge, 8199 z8799 [even] the porch 197 of judgment: 4941 and [it was] covered 5603 z8803 with cedar 730 from one side of the floor 7172 x4480 to x5704 the other. 7172

בֵית אֲשֶׁר־יֵשֶׁב שָׁם חָצֵר הָאַחֶרֶת מִבֵּית לָאוּלָם כַּמַּעֲשֶׂה הַזֶּה הָיָה בַיִת יַעֲשֶׂה לְבַת־פַּרְעֹה אֲשֶׁר לָקַח שְׁלֹמֹה כָּאוּלָם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:8 Forums Online 7:8 ûvëytô ásher-yëshev shäm chätzër acheret miBëyt ûläm KaMaáseh haZeh häyäh ûvayit yaáseh l'vat-Par'oh ásher läqach sh'lomoh ûläm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:8 Forums Online 7:8 ¶ And his house 1004 where x834 x8033 he dwelt 3427 z8799 [had] another 312 court 2691 within 1004 x4480 the porch, 197 [which] was x1961 of the like x2088 work. 4639 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 made 6213 z8799 also an house 1004 for Par`ò's פַּרעֹה 6547 daughter, 1323 whom x834 he had taken 3947 z8804 [to wife], like unto this x2088 porch. 197

כָּל־אֵלֶּה אֲבָנִים יְקָרֹת כְּמִדֹּת גָּזִית מְגֹרָרוֹת בַּמְּגֵרָה מִבַּיִת מִחוּץ מִמַּסָּד עַד־הַטְּפָחוֹת מִחוּץ עַד־הֶחָצֵר הַגְּדוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:9 Forums Online 7:9 Käl-ëLeh áväniym y'qärot K'miDot Gäziyt m'gorärôt BaM'gëräh miBayit ûmichûtz ûmiMaŠäd ad-haŢ'fächôt ûmichûtz ad-hechätzër haG'dôläh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:9 Forums Online 7:9 All x3605 these x428 [were of] costly 3368 stones, 68 according to the measures 4060 of hewed stones, 1496 sawed 1641 z8775 with saws, 4050 within 1004 x4480 and without, 2351 x4480 even from the foundation 4527 x4480 unto x5704 the coping, y2947 x2948 and [so] on the outside 2351 x4480 toward x5704 the great 1419 court. 2691

מְיֻסָּד אֲבָנִים יְקָרוֹת אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אַבְנֵי עֶשֶׂר אַמּוֹת וְאַבְנֵי שְׁמֹנֶה אַמּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:10 Forums Online 7:10 ûm'yuŠäd áväniym y'qärôt áväniym G'dolôt av'nëy eser aMôt w'av'nëy sh'moneh aMôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:10 Forums Online 7:10 And the foundation 3245 z8794 [was of] costly 3368 stones, 68 even great 1419 stones, 68 stones 68 of ten 6235 cubits, 520 and stones 68 of eight 8083 cubits. 520

מִלְמַעְלָה אֲבָנִים יְקָרוֹת כְּמִדּוֹת גָּזִית וָאָרֶז

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:11 Forums Online 7:11 ûmil'ma'läh áväniym y'qärôt K'miDôt Gäziyt ärez

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:11 Forums Online 7:11 And above 4605 x4480 [were] costly 3368 stones, 68 after the measures 4060 of hewed stones, 1496 and cedars. 730

וְחָצֵר הַגְּדוֹלָה סָבִיב שְׁלֹשָׁה טוּרִים גָּזִית וְטוּר כְּרֻתֹת אֲרָזִים וְלַחֲצַר בֵּית־יְהוָה הַפְּנִימִית לְאֻלָם הַבָּיִת פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:12 Forums Online 7:12 w'chätzër haG'dôläh šäviyv sh'loshäh ţûriym Gäziyt w'ţûr K'rutot áräziym w'lachátzar Bëyt-y'hwäh haP'niymiyt ûl'uläm haBäyit f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:12 Forums Online 7:12 And the great 1419 court 2691 round about 5439 [was] with three 7969 rows 2905 of hewed stones, 1496 and a row 2905 of cedar 730 beams, 3773 both for the inner 6442 court 2691 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and for the porch 197 of the house. 1004

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה וַיִּקַּח אֶת־חִירָם מִצֹּר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:13 Forums Online 7:13 waYish'lach haMelekh' sh'lomoh waYiQach et-chiyräm miTZor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:13 Forums Online 7:13 ¶ And king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 sent 7971 z8799 and fetched 3947 z8799 x853 Çîräm חִירָם 2438 out of Xôr צוֹר. 6865 x4480

בֶּן־אִשָּׁה אַלְמָנָה הוּא מִמַּטֵּה נַפְתָּלִי וְאָבִיו אִישׁ־צֹרִי חֹרֵשׁ נְחֹשֶׁת וַיִּמָּלֵא אֶת־הַחָכְמָה וְאֶת־הַתְּבוּנָה וְאֶת־הַדַּעַת לַעֲשׂוֹת כָּל־מְלָאכָה בַּנְּחֹשֶׁת וַיָּבוֹא אֶל־הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה וַיַּעַשׂ אֶת־כָּל־מְלַאכְתּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:14 Forums Online 7:14 Ben-iSHäh al'mänäh miMaŢëh naf'Täliy w'äviyw iysh-tzoriy chorësh n'choshet waYiMälë et-hachäkh'mäh w'et-haT'vûnäh w'et-haDaat laásôt Käl-m'läkhäh BaN'choshet waYävô el-haMelekh' sh'lomoh waYaas et-Käl-m'lakh'Tô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:14 Forums Online 7:14 He x1931 [was] a widow's 490 y802 son 1121 of the tribe 4294 x4480 of Naftälî נַפתָּלִי, 5321 and his father 1 [was] a man 376 of Xôr צוֹר, 6876 a worker 2790 z8802 in brass: 5178 and he was filled 4390 z8735 with x854 wisdom, 2451 and understanding, 8394 and cunning 1847 to work 6213 z8800 all x3605 works 4399 in brass. 5178 And he came 935 z8799 to x413 king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 and wrought 6213 z8799 x853 all x3605 his work. 4399

וַיָּצַר אֶת־שְׁנֵי הָעַמּוּדִים נְחֹשֶׁת שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה אַמָּה קוֹמַת הָעַמּוּד הָאֶחָד וְחוּט שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה אַמָּה יָסֹב אֶת־הָעַמּוּד הַשֵּׁנִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:15 Forums Online 7:15 waYätzar et-sh'nëy aMûdiym n'choshet sh'moneh es'rëh aMäh qômat aMûd echäd w'chûţ sh'Tëym-es'rëh aMäh yäšov et-aMûd haSHëniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:15 Forums Online 7:15 For he cast 6696 z8799 x853 two 8147 pillars 5982 of brass, 5178 of eighteen 8083 6240 cubits 520 high 6967 apiece: 5982 259 and a line 2339 of twelve 8147 6240 cubits 520 did compass y5437 z0 either y8145 of them about. 5437 z8799 x853 x5982 x8145

שְׁתֵּי כֹתָרֹת עָשָׂה לָתֵת עַל־רָאשֵׁי הָעַמּוּדִים מֻצַק נְחֹשֶׁת חָמֵשׁ אַמּוֹת קוֹמַת הַכֹּתֶרֶת הָאֶחָת וְחָמֵשׁ אַמּוֹת קוֹמַת הַכֹּתֶרֶת הַשֵּׁנִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:16 Forums Online 7:16 ûsh'Tëy khotärot äsäh tët al-räshëy aMûdiym mutzaq n'choshet chämësh aMôt qômat haKoteret echät w'chämësh aMôt qômat haKoteret haSHëniyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:16 Forums Online 7:16 And he made 6213 z8804 two 8147 chapiters 3805 [of] molten 3332 z8716 brass, 5178 to set 5414 z8800 upon x5921 the tops 7218 of the pillars: 5982 the height 6967 of the one 259 chapiter 3805 [was] five 2568 cubits, 520 and the height 6967 of the other 8145 chapiter 3805 [was] five 2568 cubits: 520

שְׂבָכִים מַעֲשֵׂה שְׂבָכָה גְּדִלִים מַעֲשֵׂה שַׁרְשְׁרוֹת לַכֹּתָרֹת אֲשֶׁר עַל־רֹאשׁ הָעַמּוּדִים שִׁבְעָה לַכֹּתֶרֶת הָאֶחָת וְשִׁבְעָה לַכֹּתֶרֶת הַשֵּׁנִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:17 Forums Online 7:17 s'väkhiym maásëh s'väkhäh G'diliym maásëh shar'sh'rôt laKotärot ásher al-rosh aMûdiym shiv'äh laKoteret echät w'shiv'äh laKoteret haSHëniyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:17 Forums Online 7:17 [And] nets 7638 of checker 7639 work, 4639 and wreaths 1434 of chain 8333 work, 4639 for the chapiters 3805 which x834 [were] upon x5921 the top 7218 of the pillars; 5982 seven 7651 for the one 259 chapiter, 3805 and seven 7651 for the other 8145 chapiter. 3805

וַיַּעַשׂ אֶת־הָעַמּוּדִים שְׁנֵי טוּרִים סָבִיב עַל־הַשְּׂבָכָה הָאֶחָת לְכַסּוֹת אֶת־הַכֹּתָרֹת אֲשֶׁר עַל־רֹאשׁ הָרִמֹּנִים וְכֵן עָשָׂה לַכֹּתֶרֶת הַשֵּׁנִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:18 Forums Online 7:18 waYaas et-aMûdiym ûsh'nëy ţûriym šäviyv al-haS'väkhäh echät l'khaŠôt et-haKotärot ásher al-rosh riMoniym w'khën äsäh laKoteret haSHëniyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:18 Forums Online 7:18 And he made 6213 z8799 x853 the pillars, 5982 and two 8147 rows 2905 round about 5439 upon x5921 the one 259 network, 7639 to cover 3680 z8763 x853 the chapiters 3805 that x834 [were] upon x5921 the top, 7218 with pomegranates: 7416 and so x3651 did 6213 z8804 he for the other 8145 chapiter. 3805

וְכֹתָרֹת אֲשֶׁר עַל־רֹאשׁ הָעַמּוּדִים מַעֲשֵׂה שׁוּשַׁן בָּאוּלָם אַרְבַּע אַמּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:19 Forums Online 7:19 w'khotärot ásher al-rosh aMûdiym maásëh shûshan ûläm ar'Ba aMôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:19 Forums Online 7:19 And the chapiters 3805 that x834 [were] upon x5921 the top 7218 of the pillars 5982 [were] of lily 7799 work 4639 in the porch, 197 four 702 cubits. 520

וְכֹתָרֹת עַל־שְׁנֵי הָעַמּוּדִים גַּם־מִמַּעַל מִלְּעֻמַּת הַבֶּטֶן אֲשֶׁר לְעֵבֶר *שְׂבָכָה [הַשְּׂבָכָה] וְהָרִמּוֹנִים מָאתַיִם טֻרִים סָבִיב עַל הַכֹּתֶרֶת הַשֵּׁנִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:20 Forums Online 7:20 w'khotärot al-sh'nëy aMûdiym Gam-miMaal miL'uMat haBeţen ásher l'ëver *s'väkhäh [haS'väkhäh] w'riMôniym mätayim ţuriym šäviyv al haKoteret haSHëniyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:20 Forums Online 7:20 And the chapiters 3805 upon x5921 the two 8147 pillars 5982 [had pomegranates] also x1571 above, 4605 x4480 over against 5980 x4480 the belly 990 which x834 [was] by 5676 the network: 7639 and the pomegranates 7416 [were] two hundred 3967 in rows 2905 round about 5439 upon x5921 the other 8145 chapiter. 3805

וַיָּקֶם אֶת־הָעַמֻּדִים לְאֻלָם הַהֵיכָל וַיָּקֶם אֶת־הָעַמּוּד הַיְמָנִי וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמ יָכִין וַיָּקֶם אֶת־הָעַמּוּד הַשְּׂמָאלִי וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמ בֹּעַז

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:21 Forums Online 7:21 waYäqem et-aMudiym l'uläm hahëykhäl waYäqem et-aMûd hay'mäniy waYiq'rä et-sh'mô yäkhiyn waYäqem et-aMûd haS'mäliy waYiq'rä et-sh'mô Boaz

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:21 Forums Online 7:21 And he set up 6965 z8686 x853 the pillars 5982 in the porch 197 of the temple: 1964 and he set up 6965 z8686 the right 3233 x853 pillar, 5982 and called 7121 z8799 x853 the name 8034 thereof Yäȼîn יָכִין: 3199 and he set up 6965 z8686 x853 the left 8042 pillar, 5982 and called 7121 z8799 x853 the name 8034 thereof Bö`az בֹּעַז. 1162

וְעַל רֹאשׁ הָעַמּוּדִים מַעֲשֵׂה שׁוֹשָׁן וַתִּתֹּם מְלֶאכֶת הָעַמּוּדִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:22 Forums Online 7:22 w'al rosh aMûdiym maásëh shôshän waTiTom m'lekhet aMûdiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:22 Forums Online 7:22 And upon x5921 the top 7218 of the pillars 5982 [was] lily 7799 work: 4639 so was the work 4399 of the pillars 5982 finished. 8552 z8799

וַיַּעַשׂ אֶת־הַיָּם מוּצָק עֶשֶׂר בָּאַמָּה מִשְּׂפָת עַד־שְׂפָת עָגֹל סָבִיב וְחָמֵשׁ בָּאַמָּה קוֹמָת *קְוֵה [וְקָו] שְׁלֹשִׁים בָּאַמָּה יָסֹב אֹת סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:23 Forums Online 7:23 waYaas et-haYäm mûtzäq eser aMäh miS'fätô ad-s'fätô ägol šäviyv w'chämësh aMäh qômätô *ûq'wëh [w'qäw] sh'loshiym aMäh yäšov otô šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:23 Forums Online 7:23 ¶ And he made 6213 z8799 x853 a molten 3332 z8716 sea, 3220 ten 6235 cubits 520 from the one brim 8193 x4480 to x5704 the other: 8193 [it was] round 5696 all about, 5439 and his height 6967 [was] five 2568 cubits: 520 and a line 6957 z8675 y6961 of thirty 7970 cubits 520 did compass 5437 z8799 it round about. 5439

פְקָעִים מִתַּחַת לִשְׂפָת סָבִיב סֹבְבִים אֹת עֶשֶׂר בָּאַמָּה מַקִּפִים אֶת־הַיָּם סָבִיב שְׁנֵי טוּרִים הַפְּקָעִים יְצֻקִים בִּיצֻקָת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:24 Forums Online 7:24 ûf'qäiym miTachat lis'fätô šäviyv šov'viym otô eser aMäh maQifiym et-haYäm šäviyv sh'nëy ţûriym haP'qäiym y'tzuqiym Biytzuqätô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:24 Forums Online 7:24 And under x4480 x8478 the brim 8193 of it round about 5439 [there were] knops 6497 compassing 5437 z8802 it, ten 6235 in a cubit, 520 compassing 5362 z8688 x853 the sea 3220 round about: 5439 the knops 6497 [were] cast y3333 x3332 in two 8147 rows, 2905 when it was cast. y3332 z8803 x3333

עֹמֵד עַל־שְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר שְׁלֹשָׁה פֹנִים צָפוֹנָה שְׁלֹשָׁה פֹנִים יָמָּה שְׁלֹשָׁה פֹּנִים נֶגְבָּה שְׁלֹשָׁה פֹּנִים מִזְרָחָה וְהַיָּם עֲלֵיהֶם מִלְמָעְלָה וְכָל־אֲחֹרֵיהֶם בָּיְתָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:25 Forums Online 7:25 omëd al-sh'nëy äsär Bäqär sh'loshäh foniym tzäfônäh ûsh'loshäh foniym yäMäh ûsh'loshäh Poniym neg'Bäh ûsh'loshäh Poniym miz'rächäh w'haYäm álëyhem mil'mä'läh w'khäl-áchorëyhem Bäy'täh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:25 Forums Online 7:25 It stood 5975 z8802 upon x5921 twelve 8147 6240 oxen, 1241 three 7969 looking 6437 z8802 toward the north, 6828 and three 7969 looking 6437 z8802 toward the west, 3220 and three 7969 looking 6437 z8802 toward the south, 5045 and three 7969 looking 6437 z8802 toward the east: 4217 and the sea 3220 [was set] above 4605 x4480 upon x5921 them, and all x3605 their hinder parts 268 [were] inward. 1004

וְעָבְי טֶפַח שְׂפָת כְּמַעֲשֵׂה שְׂפַת־כּוֹס פֶּרַח שׁוֹשָׁן אַלְפַּיִם בַּת יָכִיל פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:26 Forums Online 7:26 w'äv'yô ţefach ûs'fätô K'maásëh s'fat-Kôš Perach shôshän al'Payim Bat yäkhiyl f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:26 Forums Online 7:26 And it [was] an hand breadth 2947 thick, 5672 and the brim 8193 thereof was wrought 4639 like the brim 8193 of a cup, 3563 with flowers 6525 of lilies: 7799 it contained 3557 z8686 two thousand 505 baths. 1324

וַיַּעַשׂ אֶת־הַמְּכֹנוֹת עֶשֶׂר נְחֹשֶׁת אַרְבַּע בָּאַמָּה אֹרֶךְ הַמְּכוֹנָה הָאֶחָת וְאַרְבַּע בָּאַמָּה רָחְבָּהּ וְשָׁלֹשׁ בָּאַמָּה קוֹמָתָהּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:27 Forums Online 7:27 waYaas et-haM'khonôt eser n'choshet ar'Ba aMäh orekh' haM'khônäh echät w'ar'Ba aMäh räch'BäH w'shälosh aMäh qômätäH

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:27 Forums Online 7:27 ¶ And he made 6213 z8799 x853 ten 6235 bases 4350 of brass; 5178 four 702 cubits 520 [was] the length 753 of one 259 base, 4350 and four 702 cubits 520 the breadth 7341 thereof, and three 7969 cubits 520 the height 6967 of it.

וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּכוֹנָה מִסְגְּרֹת לָהֶם מִסְגְּרֹת בֵּין הַשְׁלַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:28 Forums Online 7:28 w'zeh maásëh haM'khônäh miš'G'rot hem ûmiš'G'rot Bëyn hash'laBiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:28 Forums Online 7:28 And the work 4639 of the bases 4350 [was] on this x2088 [manner]: they had borders, 4526 and the borders 4526 [were] between x996 the ledges: 7948

וְעַל־הַמִּסְגְּרוֹת אֲשֶׁר בֵּין הַשְׁלַבִּים אֲרָיוֹת בָּקָר כְרוּבִים וְעַל־הַשְׁלַבִּים כֵּן מִמָּעַל מִתַּחַת לַאֲרָיוֹת וְלַבָּקָר לֹיוֹת מַעֲשֵׂה מוֹרָד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:29 Forums Online 7:29 w'al-haMiš'G'rôt ásher Bëyn hash'laBiym áräyôt Bäqär ûkh'rûviym w'al-hash'laBiym Kën miMäal ûmiTachat laáräyôt w'laBäqär loyôt maásëh môräd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:29 Forums Online 7:29 And on x5921 the borders 4526 that x834 [were] between x996 the ledges 7948 [were] lions, 738 oxen, 1241 and cherubims: 3742 and upon x5921 the ledges 7948 [there was] a base 3653 above: 4605 x4480 and beneath x4480 x8478 the lions 738 and oxen 1241 [were] certain additions 3914 made of thin 4174 work. 4639

וְאַרְבָּעָה אוֹפַנֵּי נְחֹשֶׁת לַמְּכוֹנָה הָאַחַת וְסַרְנֵי נְחֹשֶׁת וְאַרְבָּעָה פַעֲמֹתָיו כְּתֵפֹת לָהֶם מִתַּחַת לַכִּיֹּר הַכְּתֵפֹת יְצֻקוֹת מֵעֵבֶר אִישׁ לֹיוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:30 Forums Online 7:30 w'ar'Bääh ôfaNëy n'choshet laM'khônäh achat w'šar'nëy n'choshet w'ar'Bääh faámotäyw K'tëfot hem miTachat laKiYor haK'tëfot y'tzuqôt ëver iysh loyôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:30 Forums Online 7:30 And every 259 base 4350 had four 702 brasen 5178 wheels, 212 and plates 5633 of brass: 5178 and the four 702 corners 6471 thereof had undersetters: 3802 under x4480 x8478 the laver 3595 [were] undersetters 3802 molten, 3332 z8803 at the side 5676 x4480 of every 376 addition. 3914

פִיהוּ מִבֵּית לַכֹּתֶרֶת וָמַעְלָה בָּאַמָּה פִיהָ עָגֹל מַעֲשֵׂה־כֵן אַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה וְגַם־עַל־פִּיהָ מִקְלָעוֹת מִסְגְּרֹתֵיהֶם מְרֻבָּעוֹת לֹא עֲגֻלּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:31 Forums Online 7:31 ûfiy miBëyt laKoteret ma'läh aMäh ûfiy ägol maásëh-khën aMäh wachátziy aMäh w'gam-al-Piy miq'läôt ûmiš'G'rotëyhem m'ruBäôt lo águLôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:31 Forums Online 7:31 And the mouth 6310 of it within 1004 x4480 the chapiter 3805 and above 4605 [was] a cubit: 520 but the mouth 6310 thereof [was] round 5696 [after] the work 4639 of the base, 3653 a cubit 520 and an half: 2677 x520 and also x1571 upon x5921 the mouth 6310 of it [were] gravings 4734 with their borders, 4526 foursquare, 7251 z8794 not x3808 round. 5696

וְאַרְבַּעַת הָאוֹפַנִּים לְמִתַּחַת לַמִּסְגְּרוֹת וִידוֹת הָאוֹפַנִּים בַּמְּכוֹנָה וְקוֹמַת הָאוֹפַן הָאֶחָד אַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:32 Forums Online 7:32 w'ar'Baat ôfaNiym l'miTachat laMiš'G'rôt wiydôt ôfaNiym BaM'khônäh w'qômat ôfan echäd aMäh wachátziy aMäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:32 Forums Online 7:32 And under 8478 x4480 the borders 4526 [were] four 702 wheels; 212 and the axletrees 3027 of the wheels 212 [were joined] to the base: 4350 and the height 6967 of a 259 wheel 212 [was] a cubit 520 and half 2677 a cubit. 520

מַעֲשֵׂה הָאוֹפַנִּים כְּמַעֲשֵׂה אוֹפַן הַמֶּרְכָּבָה יְדוֹתָם וְגַבֵּיהֶם וְחִשֻּׁקֵיהֶם וְחִשֻּׁרֵיהֶם הַכֹּל מוּצָק

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:33 Forums Online 7:33 ûmaásëh ôfaNiym K'maásëh ôfan haMer'Käväh y'dôtäm w'gaBëyhem w'chiSHuqëyhem w'chiSHurëyhem haKol mûtzäq

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:33 Forums Online 7:33 And the work 4639 of the wheels 212 [was] like the work 4639 of a chariot 4818 wheel: 212 their axletrees, 3027 and their naves, 1354 and their felloes, 2839 and their spokes, 2840 [were] all x3605 molten. 3332 z8716

וְאַרְבַּע כְּתֵפוֹת אֶל אַרְבַּע פִּנּוֹת הַמְּכֹנָה הָאֶחָת מִן־הַמְּכֹנָה כְּתֵפֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:34 Forums Online 7:34 w'ar'Ba K'tëfôt el ar'Ba PiNôt haM'khonäh echät min-haM'khonäh K'tëfey

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:34 Forums Online 7:34 And [there were] four 702 undersetters 3802 to x413 the four 702 corners 6438 of one 259 base: 4350 [and] the undersetters 3802 [were] of x4480 the very base 4350 itself.

בְרֹאשׁ הַמְּכוֹנָה חֲצִי הָאַמָּה קוֹמָה עָגֹל סָבִיב וְעַל רֹאשׁ הַמְּכֹנָה יְדֹתֶיהָ מִסְגְּרֹתֶיהָ מִמֶּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:35 Forums Online 7:35 ûv'rosh haM'khônäh chátziy aMäh qômäh ägol šäviyv w'al rosh haM'khonäh y'dotey ûmiš'G'rotey miMeNäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:35 Forums Online 7:35 And in the top 7218 of the base 4350 [was there] a round 5696 compass 5439 of half 2677 a cubit 520 high: 6967 and on x5921 the top 7218 of the base 4350 the ledges 3027 thereof and the borders 4526 thereof [were] of x4480 the same.

וַיְפַתַּח עַל־הַלֻּחֹת יְדֹתֶיהָ וְעַל *וַמִסְגְּרֹתֶיהָ [מִסְגְּרֹתֶיהָ] כְּרוּבִים אֲרָיוֹת וְתִמֹרֹת כְּמַעַר־אִישׁ וְלֹיוֹת סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:36 Forums Online 7:36 way'faTach al-haLuchot y'dotey w'al *wamiš'G'rotey [miš'G'rotey] K'rûviym áräyôt w'timorot K'maar-iysh w'loyôt šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:36 Forums Online 7:36 For on x5921 the plates 3871 of the ledges 3027 thereof, and on x5921 the borders 4526 thereof, he graved 6605 z8762 cherubims, 3742 lions, 738 and palm trees, 8561 according to the proportion 4626 of every one, 376 and additions 3914 round about. 5439

כָּזֹאת עָשָׂה אֵת עֶשֶׂר הַמְּכֹנוֹת מוּצָק אֶחָד מִדָּה אַחַת קֶצֶב אֶחָד לְכֻלָּהְנָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:37 Forums Online 7:37 zot äsäh ët eser haM'khonôt mûtzäq echäd miDäh achat qetzev echäd l'khuLäh'näh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:37 Forums Online 7:37 After this x2063 [manner] he made 6213 z8804 x853 the ten 6235 bases: 4350 all x3605 of them had one 259 casting, 4165 one 259 measure, 4060 [and] one 259 size. 7095

וַיַּעַשׂ עֲשָׂרָה כִיֹּרוֹת נְחֹשֶׁת אַרְבָּעִים בַּת יָכִיל הַכִּיּוֹר הָאֶחָד אַרְבַּע בָּאַמָּה הַכִּיּוֹר הָאֶחָד כִּיּוֹר אֶחָד עַל־הַמְּכוֹנָה הָאַחַת לְעֶשֶׂר הַמְּכֹנוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:38 Forums Online 7:38 waYaas ásäräh khiYorôt n'choshet ar'Bäiym Bat yäkhiyl haKiYôr echäd ar'Ba aMäh haKiYôr echäd KiYôr echäd al-haM'khônäh achat l'eser haM'khonôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:38 Forums Online 7:38 ¶ Then made 6213 z8799 he ten 6235 lavers 3595 of brass: 5178 one 259 laver 3595 contained 3557 z8686 forty 705 baths: 1324 [and] every 259 laver 3595 was four 702 cubits: 520 [and] upon x5921 every one 259 of the ten 6235 bases 4350 one 259 laver. 3595

וַיִּתֵּן אֶת־הַמְּכֹנוֹת חָמֵשׁ עַל־כֶּתֶף הַבַּיִת מִיָּמִין וְחָמֵשׁ עַל־כֶּתֶף הַבַּיִת מִשְּׂמֹאל וְאֶת־הַיָּם נָתַן מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית קֵדְמָה מִמּוּל נֶגֶב ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:39 Forums Online 7:39 waYiTën et-haM'khonôt chämësh al-Ketef haBayit miYämiyn w'chämësh al-Ketef haBayit miS'molô w'et-haYäm nätan miKetef haBayit hay'mäniyt qëd'mäh miMûl negev š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 7:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 7:39 Forums Online 7:39 And he put 5414 z8799 x853 five 2568 bases 4350 on x5921 the right 3225 x4480 side 3802 of the house, 1004 and five 2568 on x5921 the left 8040 x4480 side 3802 of the house: 1004 and he set 5414 z8804 the sea 3220 on the right 3233 side 3802 x4480 of the house 1004 eastward 6924 over against 4136 x4480 the south. 5045

וַיַּעַשׂ חִירוֹם אֶת־הַכִּיֹּרוֹת וְאֶת־הַיָּעִים וְאֶת־הַמִּזְרָקוֹת וַיְכַל חִירָם לַעֲשׂוֹת אֶת־כָּל־