Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 6Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 6

1 The building of Solomon's Temple. 5 The chambers thereof. 11 God's promise unto it. 15 The cieling and adorning of it. 23 The cherubims. 31 The doors. 36 The court. 37 The time of building it.

וַיְהִי בִשְׁמוֹנִים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה לְצֵאת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ־מִצְרַיִם בַּשָּׁנָה הָרְבִיעִית בְּחֹדֶשׁ זִו הוּא הַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי לִמְלֹךְ שְׁלֹמֹה עַל־יִשְׂרָאֵל וַיִּבֶן הַבַּיִת לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:1 Forums Online 6:1 way'hiy vish'môniym shänäh w'ar'Ba mëôt shänäh l'tzët B'nëy-yis'räël eretz-mitz'rayim BaSHänäh r'viyiyt B'chodesh ziw hachodesh haSHëniy lim'lokh' sh'lomoh al-yis'räël waYiven haBayit layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:1 Forums Online 6:1 ¶ And it came to pass x1961 in the four 702 hundred 3967 y8141 and eightieth 8084 year 8141 after the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were come out 3318 z8800 of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 in the fourth 7243 year 8141 of Šælömò's שְׁלֹמֹה 8010 reign 4427 z8800 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 in the month 2320 Ziw זִו, 2099 which x1931 [is] the second 8145 month, 2320 that he began to build 1129 z8799 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהַבַּיִת אֲשֶׁר בָּנָה הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה לַיהוָה שִׁשִּׁים־אַמָּה אָרְכּ וְעֶשְׂרִים רָחְבּ שְׁלֹשִׁים אַמָּה קוֹמָת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:2 Forums Online 6:2 w'haBayit ásher Bänäh haMelekh' sh'lomoh layhwäh shiSHiym-aMäh är'Kô w'es'riym räch'Bô ûsh'loshiym aMäh qômätô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:2 Forums Online 6:2 And the house 1004 which x834 king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 built 1129 z8804 for Yähwè יָהוֶה, 3068 the length 753 thereof [was] threescore 8346 cubits, 520 and the breadth 7341 thereof twenty 6242 [cubits], and the height 6967 thereof thirty 7970 cubits. 520

וְהָאוּלָם עַל־פְּנֵי הֵיכַל הַבַּיִת עֶשְׂרִים אַמָּה אָרְכּ עַל־פְּנֵי רֹחַב הַבָּיִת עֶשֶׂר בָּאַמָּה רָחְבּ עַל־פְּנֵי הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:3 Forums Online 6:3 w'ûläm al-P'nëy hëykhal haBayit es'riym aMäh är'Kô al-P'nëy rochav haBäyit eser aMäh räch'Bô al-P'nëy haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:3 Forums Online 6:3 And the porch 197 before 6440 x5921 the temple 1964 of the house, 1004 twenty 6242 cubits 520 [was] the length 753 thereof, according x5921 x6440 to the breadth 7341 of the house; 1004 [and] ten 6235 cubits 520 [was] the breadth 7341 thereof before x5921 x6440 the house. 1004

וַיַּעַשׂ לַבָּיִת חַלּוֹנֵי שְׁקֻפִים אֲטֻמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:4 Forums Online 6:4 waYaas laBäyit chaLônëy sh'qufiym áţumiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:4 Forums Online 6:4 And for the house 1004 he made 6213 z8799 windows 2474 of narrow 331 z8801 lights. 8261

וַיִּבֶן עַל־קִיר הַבַּיִת *יָצוֹעַ [יָצִיעַ] סָבִיב אֶת־קִירוֹת הַבַּיִת סָבִיב לַהֵיכָל וְלַדְּבִיר וַיַּעַשׂ צְלָעוֹת סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:5 Forums Online 6:5 waYiven al-qiyr haBayit *yätzôª [yätziya] šäviyv et-qiyrôt haBayit šäviyv lahëykhäl w'laD'viyr waYaas tz'läôt šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:5 Forums Online 6:5 ¶ And against x5921 the wall 7023 of the house 1004 he built 1129 z8799 chambers 3326 z8675 round about, 5439 [against] x853 the walls 7023 of the house 1004 round about, 5439 [both] of the temple 1964 and of the oracle: 1687 and he made 6213 z8799 chambers 6763 round about: 5439

*הַיָּצוֹעַ [הַיָּצִיעַ] הַתַּחְתֹּנָה חָמֵשׁ בָּאַמָּה רָחְבָּהּ וְהַתִּיכֹנָה שֵׁשׁ בָּאַמָּה רָחְבָּהּ וְהַשְּׁלִישִׁית שֶׁבַע בָּאַמָּה רָחְבָּהּ כִּי מִגְרָעוֹת נָתַן לַבַּיִת סָבִיב חוּצָה לְבִלְתִּי אֲחֹז בְּקִירוֹת־הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:6 Forums Online 6:6 *haYätzôª [haYätziya] haTach'Tonäh chämësh aMäh räch'BäH w'haTiykhonäh shësh aMäh räch'BäH w'haSH'liyshiyt sheva aMäh räch'BäH Kiy mig'räôt nätan laBayit šäviyv chûtzäh l'vil'Tiy áchoz B'qiyrôt-haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:6 Forums Online 6:6 The nethermost 8481 chamber 3326 z8675 [was] five 2568 cubits 520 broad, 7341 and the middle 8484 [was] six 8337 cubits 520 broad, 7341 and the third 7992 [was] seven 7651 cubits 520 broad: 7341 for x3588 without x2351 [in the wall] of y2351 the house 1004 he made 5414 z8804 narrowed rests 4052 round about, 5439 that [the beams] should not x1115 be fastened 270 z8800 in the walls 7023 of the house. 1004

וְהַבַּיִת בְּהִבָּנֹת אֶבֶן־שְׁלֵמָה מַסָּע נִבְנָה מַקָּבוֹת וְהַגַּרְזֶן כָּל־כְּלִי בַרְזֶל לֹא־נִשְׁמַע בַּבַּיִת בְּהִבָּנֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:7 Forums Online 6:7 w'haBayit B'hiBänotô even-sh'lëmäh maŠä niv'näh ûmaQävôt w'haGar'zen Käl-K'liy var'zel lo-nish'ma BaBayit B'hiBänotô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:7 Forums Online 6:7 And the house, 1004 when it was in building, 1129 z8736 was built 1129 z8738 of stone 68 made ready 8003 before it was brought 4551 thither: so that there was neither x3808 hammer y4717 x4718 nor axe 1631 [nor] any x3605 tool 3627 of iron 1270 heard 8085 z8738 in the house, 1004 while it was in building. 1129 z8736

פֶּתַח הַצֵּלָע הַתִּיכֹנָה אֶל־כֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית בְלוּלִּים יַעֲלוּ עַל־הַתִּיכֹנָה מִן־הַתִּיכֹנָה אֶל־הַשְּׁלִשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:8 Forums Online 6:8 Petach haTZëlä haTiykhonäh el-Ketef haBayit hay'mäniyt ûv'lûLiym yaálû al-haTiykhonäh ûmin-haTiykhonäh el-haSH'lishiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:8 Forums Online 6:8 The door 6607 for the middle 8484 chamber 6763 [was] in x413 the right 3233 side 3802 of the house: 1004 and they went up 5927 z8799 with winding stairs 3883 into x5921 the middle 8484 [chamber], and out of x4480 the middle 8484 into x413 the third. 7992

וַיִּבֶן אֶת־הַבַּיִת וַיְכַלֵּהוּ וַיִּסְפֹּן אֶת־הַבַּיִת גֵּבִים שְׂדֵרֹת בָּאֲרָזִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:9 Forums Online 6:9 waYiven et-haBayit way'khaLë waYiš'Pon et-haBayit Gëviym ûs'dërot áräziym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:9 Forums Online 6:9 So he built 1129 z8799 x853 the house, 1004 and finished 3615 z8762 it; and covered 5603 z8799 x853 the house 1004 with beams 1356 and boards 7713 of cedar. 730

וַיִּבֶן אֶת־*הַיָּצוֹעַ [הַיָּצִיעַ] עַל־כָּל־הַבַּיִת חָמֵשׁ אַמּוֹת קוֹמָת וַיֶּאֱחֹז אֶת־הַבַּיִת בַּעֲצֵי אֲרָזִים פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:10 Forums Online 6:10 waYiven et-*haYätzôª [haYätziya] al-Käl-haBayit chämësh aMôt qômätô waYeéchoz et-haBayit Baátzëy áräziym f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:10 Forums Online 6:10 And [then] he built 1129 z8799 x853 chambers 3326 z8675 against x5921 all x3605 the house, 1004 five 2568 cubits 520 high: 6967 and they rested y270 z8799 on x270 x853 the house 1004 [with] timber 6086 of cedar. 730

וַיְהִי דְּבַר־יְהוָה אֶל־שְׁלֹמֹה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:11 Forums Online 6:11 way'hiy D'var-y'hwäh el-sh'lomoh mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:11 Forums Online 6:11 ¶ And the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 to x413 Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 saying, 559 z8800

הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר־אַתָּה בֹנֶה אִם־תֵּלֵךְ בְּחֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי תַּעֲשֶׂה וְשָׁמַרְתָּ אֶת־כָּל־מִצְוֹתַי לָלֶכֶת בָּהֶם וַהֲקִמֹתִי אֶת־דְּבָרִי אִתָּךְ אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל־דָּוִד אָבִיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:12 Forums Online 6:12 haBayit haZeh ásher-aTäh voneh im-Tëlëkh' B'chuQotay w'et-mish'Päţay Taáseh w'shämar'Tä et-Käl-mitz'wotay lekhet hem waháqimotiy et-D'väriy iTäkh' ásher DiBar'Tiy el-Däwid äviykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:12 Forums Online 6:12 [Concerning] this x2088 house 1004 which x834 thou x859 art in building, 1129 z8802 if x518 thou wilt walk y3212 z8799 x1980 in my statutes, 2708 and execute 6213 z8799 my judgments, 4941 and keep 8104 z8804 x853 all x3605 my commandments 4687 to walk y3212 z8800 x1980 in them; then will I perform 6965 z8689 x853 my word 1697 with thee, x854 which x834 I spake 1696 z8765 unto x413 Däwiđ דָּוִד 1732 thy father: 1

וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא אֶעֱזֹב אֶת־עַמִּי יִשְׂרָאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:13 Forums Online 6:13 w'shäkhan'Tiy B'tôkh' B'nëy yis'räël w'lo eézov et-aMiy yis'räël š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:13 Forums Online 6:13 And I will dwell 7931 z8804 among 8432 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and will not x3808 forsake 5800 z8799 x853 my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיִּבֶן שְׁלֹמֹה אֶת־הַבַּיִת וַיְכַלֵּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:14 Forums Online 6:14 waYiven sh'lomoh et-haBayit way'khaLë

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:14 Forums Online 6:14 So Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 built 1129 z8799 x853 the house, 1004 and finished 3615 z8762 it.

וַיִּבֶן אֶת־קִירוֹת הַבַּיִת מִבַּיְתָה בְּצַלְעוֹת אֲרָזִים מִקַּרְקַע הַבַּיִת עַד־קִירוֹת הַסִּפֻּן צִפָּה עֵץ מִבָּיִת וַיְצַף אֶת־קַרְקַע הַבַּיִת בְּצַלְעוֹת בְּרוֹשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:15 Forums Online 6:15 waYiven et-qiyrôt haBayit miBay'täh B'tzal'ôt áräziym miQar'qa haBayit ad-qiyrôt haŠiPun tziPäh ëtz miBäyit way'tzaf et-qar'qa haBayit B'tzal'ôt B'rôshiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:15 Forums Online 6:15 And he built 1129 z8799 x853 the walls 7023 of the house 1004 within 1004 x4480 with boards 6763 of cedar, 730 both the floor 7172 x4480 of the house, 1004 and the walls 7023 of the cieling: 5604 [and] he covered 6823 z8765 [them] on the inside 1004 x4480 with wood, 6086 and covered 6823 z8762 x853 the floor 7172 of the house 1004 with planks 6763 of fir. 1265

וַיִּבֶן אֶת־עֶשְׂרִים אַמָּה *מִיַּרְכּוֹתֵי [מִיַּרְכְּתֵי] הַבַּיִת בְּצַלְעוֹת אֲרָזִים מִן־הַקַּרְקַע עַד־הַקִּירוֹת וַיִּבֶן ל מִבַּיִת לִדְבִיר לְקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:16 Forums Online 6:16 waYiven et-es'riym aMäh *miYar'Kôtëy [miYar'K'tëy] haBayit B'tzal'ôt áräziym min-haQar'qa ad-haQiyrôt waYiven lô miBayit lid'viyr l'qodesh haQódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:16 Forums Online 6:16 And he built 1129 z8799 x853 twenty 6242 cubits 520 on the sides 3411 x4480 of the house, 1004 both 4480 the floor 7172 and the walls 7023 with boards 6763 of cedar: 730 he even built 1129 z8799 [them] for it within, 1004 x4480 [even] for the oracle, 1687 [even] for the most y6944 holy 6944 [place].

וְאַרְבָּעִים בָּאַמָּה הָיָה הַבָּיִת הוּא הַהֵיכָל לִפְנָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:17 Forums Online 6:17 w'ar'Bäiym aMäh häyäh haBäyit hahëykhäl lif'näy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:17 Forums Online 6:17 And the house, 1004 that x1931 [is], the temple 1964 before 3942 it, was x1961 forty 705 cubits 520 [long].

וְאֶרֶז אֶל־הַבַּיִת פְּנִימָה מִקְלַעַת פְּקָעִים פְטוּרֵי צִצִּים הַכֹּל אֶרֶז אֵין אֶבֶן נִרְאָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:18 Forums Online 6:18 w'erez el-haBayit P'niymäh miq'laat P'qäiym ûf'ţûrëy tziTZiym haKol erez ëyn even nir'äh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:18 Forums Online 6:18 And the cedar 730 of x413 the house 1004 within 6441 [was] carved 4734 with knops 6497 and open y6362 z8803 x6358 flowers: 6731 all x3605 [was] cedar; 730 there was no x369 stone 68 seen. 7200 z8738

דְבִיר בְּתוֹךְ־הַבַּיִת מִפְּנִימָה הֵכִין לְתִתֵּן שָׁם אֶת־אֲרוֹן בְּרִית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:19 Forums Online 6:19 ûd'viyr B'tôkh'-haBayit miP'niymäh hëkhiyn l'tiTën shäm et-árôn B'riyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:19 Forums Online 6:19 And the oracle 1687 he prepared 3559 z8689 in y8432 the house 1004 x8432 within, 6441 x4480 to set 5414 z8800 there x8033 x853 the ark 727 of the covenant 1285 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְלִפְנֵי הַדְּבִיר עֶשְׂרִים אַמָּה אֹרֶךְ וְעֶשְׂרִים אַמָּה רֹחַב וְעֶשְׂרִים אַמָּה קוֹמָת וַיְצַפֵּהוּ זָהָב סָגוּר וַיְצַף מִזְבֵּחַ אָרֶז

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:20 Forums Online 6:20 w'lif'nëy haD'viyr es'riym aMäh orekh' w'es'riym aMäh rochav w'es'riym aMäh qômätô way'tzaPë zähäv šägûr way'tzaf miz'Bëªch ärez

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:20 Forums Online 6:20 And the oracle 1687 in the forepart 6440 [was] twenty 6242 cubits 520 in length, 753 and twenty 6242 cubits 520 in breadth, 7341 and twenty 6242 cubits 520 in the height 6967 thereof: and he overlaid 6823 z8762 it with pure 5462 z8803 gold; 2091 and [so] covered 6823 z8762 the altar 4196 [which was of] cedar. 730

וַיְצַף שְׁלֹמֹה אֶת־הַבַּיִת מִפְּנִימָה זָהָב סָגוּר וַיְעַבֵּר *בְּרַתִּיקוֹת [בְּרַתּוּקוֹת] זָהָב לִפְנֵי הַדְּבִיר וַיְצַפֵּהוּ זָהָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:21 Forums Online 6:21 way'tzaf sh'lomoh et-haBayit miP'niymäh zähäv šägûr way'aBër *B'raTiyqôt [B'raTûqôt] zähäv lif'nëy haD'viyr way'tzaPë zähäv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:21 Forums Online 6:21 So Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 overlaid 6823 z8762 x853 the house 1004 within 6441 x4480 with pure 5462 z8803 gold: 2091 and he made a partition 5674 z8762 by the chains 7572 z8675 x7569 of gold 2091 before 6440 the oracle; 1687 and he overlaid 6823 z8762 it with gold. 2091

וְאֶת־כָּל־הַבַּיִת צִפָּה זָהָב עַד־תֹּם כָּל־הַבָּיִת וְכָל־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר־לַדְּבִיר צִפָּה זָהָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:22 Forums Online 6:22 w'et-Käl-haBayit tziPäh zähäv ad-Tom Käl-haBäyit w'khäl-haMiz'Bëªch ásher-laD'viyr tziPäh zähäv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:22 Forums Online 6:22 And the whole x3605 house 1004 he overlaid 6823 z8765 with gold, 2091 until x5704 he had finished 8552 z8800 all x3605 the house: 1004 also the whole x3605 altar 4196 that x834 [was] by the oracle 1687 he overlaid 6823 z8765 with gold. 2091

וַיַּעַשׂ בַּדְּבִיר שְׁנֵי כְרוּבִים עֲצֵי־שָׁמֶן עֶשֶׂר אַמּוֹת קוֹמָת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:23 Forums Online 6:23 waYaas BaD'viyr sh'nëy kh'rûviym átzëy-shämen eser aMôt qômätô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:23 Forums Online 6:23 ¶ And within the oracle 1687 he made 6213 z8799 two 8147 cherubims 3742 [of] olive 8081 tree, 6086 [each] ten 6235 cubits 520 high. 6967

וְחָמֵשׁ אַמּוֹת כְּנַף הַכְּרוּב הָאֶחָת וְחָמֵשׁ אַמּוֹת כְּנַף הַכְּרוּב הַשֵּׁנִית עֶשֶׂר אַמּוֹת מִקְצוֹת כְּנָפָיו וְעַד־קְצוֹת כְּנָפָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:24 Forums Online 6:24 w'chämësh aMôt K'naf haK'rûv echät w'chämësh aMôt K'naf haK'rûv haSHëniyt eser aMôt miq'tzôt K'näfäyw w'ad-q'tzôt K'näfäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:24 Forums Online 6:24 And five 2568 cubits 520 [was] the one 259 wing 3671 of the cherub, 3742 and five 2568 cubits 520 the other 8145 wing 3671 of the cherub: 3742 from the uttermost part 7098 x4480 of the one wing 3671 unto x5704 the uttermost part 7098 of the other 3671 [were] ten 6235 cubits. 520

וְעֶשֶׂר בָּאַמָּה הַכְּרוּב הַשֵּׁנִי מִדָּה אַחַת וְקֶצֶב אֶחָד לִשְׁנֵי הַכְּרֻבִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:25 Forums Online 6:25 w'eser aMäh haK'rûv haSHëniy miDäh achat w'qetzev echäd lish'nëy haK'ruviym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:25 Forums Online 6:25 And the other 8145 cherub 3742 [was] ten 6235 cubits: 520 both 8147 the cherubims 3742 [were] of one 259 measure 4060 and one 259 size. 7095

קוֹמַת הַכְּרוּב הָאֶחָד עֶשֶׂר בָּאַמָּה וְכֵן הַכְּרוּב הַשֵּׁנִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:26 Forums Online 6:26 qômat haK'rûv echäd eser aMäh w'khën haK'rûv haSHëniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:26 Forums Online 6:26 The height 6967 of the one 259 cherub 3742 [was] ten 6235 cubits, 520 and so x3651 [was it] of the other 8145 cherub. 3742

וַיִּתֵּן אֶת־הַכְּרוּבִים בְּתוֹךְ הַבַּיִת הַפְּנִימִי וַיִּפְרְשׂוּ אֶת־כַּנְפֵי הַכְּרֻבִים וַתִּגַּע כְּנַף־הָאֶחָד בַּקִּיר כְנַף הַכְּרוּב הַשֵּׁנִי נֹגַעַת בַּקִּיר הַשֵּׁנִי וְכַנְפֵיהֶם אֶל־תּוֹךְ הַבַּיִת נֹגְעֹת כָּנָף אֶל־כָּנָף

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:27 Forums Online 6:27 waYiTën et-haK'rûviym B'tôkh' haBayit haP'niymiy waYif'r'sû et-Kan'fëy haK'ruviym waTiGa K'naf-echäd BaQiyr ûkh'naf haK'rûv haSHëniy nogaat BaQiyr haSHëniy w'khan'fëyhem el-Tôkh' haBayit nog'ot Känäf el-Känäf

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:27 Forums Online 6:27 And he set 5414 z8799 x853 the cherubims 3742 within 8432 the inner 6442 house: 1004 and they stretched forth 6566 z8799 x853 the wings 3671 of the cherubims, 3742 so that the wing 3671 of the one 259 touched 5060 z8799 the [one] wall, 7023 and the wing 3671 of the other 8145 cherub 3742 touched 5060 z8802 the other 8145 wall; 7023 and their wings 3671 touched 5060 z8802 one 3671 another 3671 x413 in x413 the midst 8432 of the house. 1004

וַיְצַף אֶת־הַכְּרוּבִים זָהָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:28 Forums Online 6:28 way'tzaf et-haK'rûviym zähäv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:28 Forums Online 6:28 And he overlaid 6823 z8762 x853 the cherubims 3742 with gold. 2091

וְאֵת כָּל־קִירוֹת הַבַּיִת מֵסַב קָלַע פִּתּוּחֵי מִקְלְעוֹת כְּרוּבִים וְתִמֹרֹת פְטוּרֵי צִצִּים מִלִּפְנִים וְלַחִיצוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:29 Forums Online 6:29 w'ët Käl-qiyrôt haBayit mëšav qäla PiTûchëy miq'l'ôt K'rûviym w'timorot ûf'ţûrëy tziTZiym miLif'niym w'lachiytzôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:29 Forums Online 6:29 And he carved 7049 z8804 all x3605 the walls 7023 of the house 1004 round about 4524 with carved 6603 figures 4734 of cherubims 3742 and palm trees 8561 and open y6362 z8803 x6358 flowers, 6731 within y6441 x4480 x6440 and without. 2435

וְאֶת־קַרְקַע הַבַּיִת צִפָּה זָהָב לִפְנִימָה וְלַחִיצוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:30 Forums Online 6:30 w'et-qar'qa haBayit tziPäh zähäv lif'niymäh w'lachiytzôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:30 Forums Online 6:30 And the floor 7172 of the house 1004 he overlaid 6823 z8765 with gold, 2091 within 6441 and without. 2435

וְאֵת פֶּתַח הַדְּבִיר עָשָׂה דַּלְתוֹת עֲצֵי־שָׁמֶן הָאַיִל מְזוּזוֹת חֲמִשִׁית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:31 Forums Online 6:31 w'ët Petach haD'viyr äsäh Dal'tôt átzëy-shämen ayil m'zûzôt chámishiyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:31 Forums Online 6:31 ¶ And for the entering 6607 of the oracle 1687 he made 6213 z8804 doors 1817 [of] olive 8081 tree: 6086 the lintel 352 [and] side posts 4201 [were] a fifth part 2549 [of the wall].

שְׁתֵּי דַּלְתוֹת עֲצֵי־שֶׁמֶן וְקָלַע עֲלֵיהֶם מִקְלְעוֹת כְּרוּבִים וְתִמֹרוֹת פְטוּרֵי צִצִּים וְצִפָּה זָהָב וַיָּרֶד עַל־הַכְּרוּבִים וְעַל־הַתִּמֹרוֹת אֶת־הַזָּהָב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:32 Forums Online 6:32 ûsh'Tëy Dal'tôt átzëy-shemen w'qäla álëyhem miq'l'ôt K'rûviym w'timorôt ûf'ţûrëy tziTZiym w'tziPäh zähäv waYäred al-haK'rûviym w'al-haTimorôt et-haZähäv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:32 Forums Online 6:32 The two 8147 doors 1817 also [were of] olive 8081 tree; 6086 and he carved 7049 z8804 upon x5921 them carvings 4734 of cherubims 3742 and palm trees 8561 and open y6362 z8803 x6358 flowers, 6731 and overlaid 6823 z8765 [them] with gold, 2091 and spread 7286 z8686 x853 gold 2091 upon x5921 the cherubims, 3742 and upon x5921 the palm trees. 8561

וְכֵן עָשָׂה לְפֶתַח הַהֵיכָל מְזוּזוֹת עֲצֵי־שָׁמֶן מֵאֵת רְבִעִית

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:33 Forums Online 6:33 w'khën äsäh l'fetach hahëykhäl m'zûzôt átzëy-shämen ët r'viiyt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:33 Forums Online 6:33 So x3651 also made 6213 z8804 he for the door 6607 of the temple 1964 posts 4201 [of] olive 8081 tree, 6086 a fourth part 7243 x4480 x854 [of the wall].

שְׁתֵּי דַלְתוֹת עֲצֵי בְרוֹשִׁים שְׁנֵי צְלָעִים הַדֶּלֶת הָאַחַת גְּלִילִים שְׁנֵי קְלָעִים הַדֶּלֶת הַשֵּׁנִית גְּלִילִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:34 Forums Online 6:34 ûsh'Tëy dal'tôt átzëy v'rôshiym sh'nëy tz'läiym haDelet achat G'liyliym ûsh'nëy q'läiym haDelet haSHëniyt G'liyliym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:34 Forums Online 6:34 And the two 8147 doors 1817 [were of] fir 1265 tree: 6086 the two 8147 leaves 6763 of the one 259 door 1817 [were] folding, 1550 and the two 8147 leaves 7050 of the other 8145 door 1817 [were] folding. 1550

וְקָלַע כְּרוּבִים וְתִמֹרוֹת פְטֻרֵי צִצִּים וְצִפָּה זָהָב מְיֻשָּׁר עַל־הַמְּחֻקֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:35 Forums Online 6:35 w'qäla K'rûviym w'timorôt ûf'ţurëy tziTZiym w'tziPäh zähäv m'yuSHär al-haM'chuQeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:35 Forums Online 6:35 And he carved 7049 z8804 [thereon] cherubims 3742 and palm trees 8561 and open y6362 z8803 x6358 flowers: 6731 and covered 6823 z8765 [them] with gold 2091 fitted 3474 z8794 upon x5921 the carved work. 2707 z8794

וַיִּבֶן אֶת־הֶחָצֵר הַפְּנִימִית שְׁלֹשָׁה טוּרֵי גָזִית וְטוּר כְּרֻתֹת אֲרָזִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:36 Forums Online 6:36 waYiven et-hechätzër haP'niymiyt sh'loshäh ţûrëy gäziyt w'ţûr K'rutot áräziym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:36 Forums Online 6:36 ¶ And he built 1129 z8799 the inner 6442 x853 court 2691 with three 7969 rows 2905 of hewed stone, 1496 and a row 2905 of cedar 730 beams. 3773

בַּשָּׁנָה הָרְבִיעִית יֻסַּד בֵּית יְהוָה בְּיֶרַח זִו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:37 Forums Online 6:37 BaSHänäh r'viyiyt yuŠad Bëyt y'hwäh B'yerach ziw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:37 Forums Online 6:37 ¶ In the fourth 7243 year 8141 was the foundation 3245 z0 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 laid, y3245 z8795 in the month 3391 Ziw זִו: 2099

בַשָּׁנָה הָאַחַת עֶשְׂרֵה בְּיֶרַח בּוּל הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁמִינִי כָּלָה הַבַּיִת לְכָל־דְּבָרָיו לְכָל־*מִשְׁפָּט [מִשְׁפָּטָיו] וַיִּבְנֵהוּ שֶׁבַע שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:38 Forums Online 6:38 ûvaSHänäh achat es'rëh B'yerach Bûl hachodesh haSH'miyniy Käläh haBayit l'khäl-D'väräyw ûl'khäl-*mish'Päţô [mish'Päţäyw] waYiv'në sheva shäniym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 6:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 6:38 Forums Online 6:38 And in the eleventh 259 6240 year, 8141 in the month 3391 Bûl בּוּל, 945 which x1931 [is] the eighth 8066 month, 2320 was the house 1004 finished 3615 z8804 throughout all x3605 the parts 1697 thereof, and according to all x3605 the fashion 4941 of it. So was he seven 7651 years 8141 in building 1129 z8799 it.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.