Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Judges 14Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shoftim / Judges 14

1 Samson desireth a wife of the Philistines. 5 In his journey he killeth a lion. 8 In a second journey he findeth honey in the carcase. 10 Samson's marriage feast. 12 His riddle by his wife is made known. 19 He spoileth thirty Philistines. 20 His wife is married to another.

וַיֵּרֶד שִׁמְשׁוֹן תִּמְנָתָה וַיַּרְא אִשָּׁה בְּתִמְנָתָה מִבְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:1 Forums Online 14:1 waYëred shim'shôn Tim'nätäh waYar' iSHäh B'tim'nätäh miB'nôt P'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:1 Forums Online 14:1 ¶ And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 went down 3381 z8799 to Timnäŧ תִּמנָת, 8553 and saw 7200 z8799 a woman 802 in Timnäŧ תִּמנָת 8553 of the daughters 1323 x4480 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַיַּעַל וַיַּגֵּד לְאָבִיו לְאִמּ וַיֹּאמֶר אִשָּׁה רָאִיתִי בְתִמְנָתָה מִבְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים וְעַתָּה קְחוּ־אוֹתָהּ לִּי לְאִשָּׁה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:2 Forums Online 14:2 waYaal waYaGëd l'äviyw ûl'iMô waYomer iSHäh räiytiy v'tim'nätäh miB'nôt P'lish'Tiym w'aTäh q'chû-ôtäH Liy l'iSHäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:2 Forums Online 14:2 And he came up, 5927 z8799 and told 5046 z8686 his father 1 and his mother, 517 and said, 559 z8799 I have seen 7200 z8804 a woman 802 in Timnäŧ תִּמנָת 8553 of the daughters 1323 x4480 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 now x6258 therefore get 3947 z8798 her for me to wife. 802

וַיֹּאמֶר ל אָבִיו וְאִמּ הַאֵין בִּבְנוֹת אַחֶיךָ בְכָל־עַמִּי אִשָּׁה כִּי־אַתָּה הוֹלֵךְ לָקַחַת אִשָּׁה מִפְּלִשְׁתִּים הָעֲרֵלִים וַיֹּאמֶר שִׁמְשׁוֹן אֶל־אָבִיו אוֹתָהּ קַח־לִי כִּי־הִיא יָשְׁרָה בְעֵינָי

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:3 Forums Online 14:3 waYomer lô äviyw w'iMô haëyn Biv'nôt acheykhä ûv'khäl-aMiy iSHäh Kiy-aTäh hôlëkh' qachat iSHäh miP'lish'Tiym árëliym waYomer shim'shôn el-äviyw ôtäH qach-liy Kiy-hiy yäsh'räh v'ëynäy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:3 Forums Online 14:3 Then his father 1 and his mother 517 said 559 z8799 unto him, [Is there] never 369 a woman 802 among the daughters 1323 of thy brethren, 251 or among all x3605 my people, 5971 that x3588 thou x859 goest 1980 z8802 to take 3947 z8800 a wife 802 of the uncircumcised 6189 Pælištîm פְּלִשׁתִּים? 6430 x4480 And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 said 559 z8799 unto x413 his father, 1 Get 3947 z8798 her for me; for x3588 she x1931 pleaseth me well. 3474 5869 z8804

וְאָבִיו וְאִמּ לֹא יָדְעוּ כִּי מֵיְהוָה הִיא כִּי־תֹאֲנָה הוּא־מְבַקֵּשׁ מִפְּלִשְׁתִּים בָעֵת הַהִיא פְּלִשְׁתִּים מֹשְׁלִים בְּיִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:4 Forums Online 14:4 w'äviyw w'iMô lo yäd'û Kiy y'hwäh hiy Kiy-toánäh -m'vaQësh miP'lish'Tiym ûët hahiy P'lish'Tiym mosh'liym B'yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:4 Forums Online 14:4 But his father 1 and his mother 517 knew 3045 z8804 not x3808 that x3588 it x1931 [was] of Yähwè יָהוֶה, 3068 x4480 that x3588 he x1931 sought 1245 z8764 an occasion 8385 against the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 x4480 for at that x1931 time 6256 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 had dominion 4910 z8802 over Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֵּרֶד שִׁמְשׁוֹן וְאָבִיו וְאִמּ תִּמְנָתָה וַיָּבֹאוּ עַד־כַּרְמֵי תִמְנָתָה וְהִנֵּה כְּפִיר אֲרָיוֹת שֹׁאֵג לִקְרָאת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:5 Forums Online 14:5 waYëred shim'shôn w'äviyw w'iMô Tim'nätäh waYävoû ad-Kar'mëy tim'nätäh w'hiNëh K'fiyr áräyôt shoëg liq'rätô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:5 Forums Online 14:5 ¶ Then went y3381 z0 Šimšôn שִׁמשׁוֹן y8123 down, 3381 z8799 x8123 and his father 1 and his mother, 517 to Timnäŧ תִּמנָת, 8553 and came 935 z8799 to x5704 the vineyards 3754 of Timnäŧ תִּמנָת: 8553 and, behold, x2009 a young 3715 lion 738 roared 7580 z8802 against 7125 z8800 him.

וַתִּצְלַח עָלָיו רוּחַ יְהוָה וַיְשַׁסְּעֵהוּ כְּשַׁסַּע הַגְּדִי מְאוּמָה אֵין בְּיָד וְלֹא הִגִּיד לְאָבִיו לְאִמּ אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:6 Forums Online 14:6 waTitz'lach äläyw rûªch y'hwäh way'shaŠ'ë K'shaŠa haG'diy ûm'ûmäh ëyn B'yädô w'lo hiGiyd l'äviyw ûl'iMô ët ásher äsäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:6 Forums Online 14:6 And the Spirit 7307 of Yähwè יָהוֶה 3068 came mightily 6743 z8799 upon x5921 him, and he rent 8156 z8762 him as he would have rent 8156 z8763 a kid, 1423 and [he had] nothing 3972 x369 in his hand: 3027 but he told 5046 z8689 not x3808 his father 1 or his mother 517 x853 what x834 he had done. 6213 z8804

וַיֵּרֶד וַיְדַבֵּר לָאִשָּׁה וַתִּישַׁר בְּעֵינֵי שִׁמְשׁוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:7 Forums Online 14:7 waYëred way'daBër iSHäh waTiyshar B'ëynëy shim'shôn

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:7 Forums Online 14:7 And he went down, 3381 z8799 and talked 1696 z8762 with the woman; 802 and she pleased y3474 z0 Šimšôn שִׁמשׁוֹן y8123 well. 3474 5869 z8799 x8123

וַיָּשָׁב מִיָּמִים לְקַחְתָּהּ וַיָּסַר לִרְאוֹת אֵת מַפֶּלֶת הָאַרְיֵה וְהִנֵּה עֲדַת דְּבוֹרִים בִּגְוִיַּת הָאַרְיֵה דְבָשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:8 Forums Online 14:8 waYäshäv miYämiym l'qach'TäH waYäšar lir'ôt ët maPelet ar'yëh w'hiNëh ádat D'vôriym Big'wiYat ar'yëh ûd'väsh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:8 Forums Online 14:8 ¶ And after a time 3117 x4480 he returned 7725 z8799 to take 3947 z8800 her, and he turned aside 5493 z8799 to see 7200 z8800 x853 the carcase 4658 of the lion: 738 and, behold, x2009 [there was] a swarm 5712 of bees 1682 and honey 1706 in the carcase 1472 of the lion. 738

וַיִּרְדֵּהוּ אֶל־כַּפָּיו וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְאָכֹל וַיֵּלֶךְ אֶל־אָבִיו וְאֶל־אִמּ וַיִּתֵּן לָהֶם וַיֹּאכֵלוּ וְלֹא־הִגִּיד לָהֶם כִּי מִגְּוִיַּת הָאַרְיֵה רָדָה הַדְּבָשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:9 Forums Online 14:9 waYir'Dë el-KaPäyw waYëlekh' hälôkh' w'äkhol waYëlekh' el-äviyw w'el-iMô waYiTën hem waYokhëlû w'lo-hiGiyd hem Kiy miG'wiYat ar'yëh rädäh haD'väsh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:9 Forums Online 14:9 And he took 7287 z8799 thereof in x413 his hands, 3709 and went on 1980 y3212 z8799 eating, 398 z8800 and came 1980 z8800 to x413 his father 1 and mother, 517 and he gave 5414 z8799 them, and they did eat: 398 z8799 but he told 5046 z8689 not x3808 them that x3588 he had taken 7287 z8804 the honey 1706 out of the carcase 1472 x4480 of the lion. 738

וַיֵּרֶד אָבִיהוּ אֶל־הָאִשָּׁה וַיַּעַשׂ שָׁם שִׁמְשׁוֹן מִשְׁתֶּה כִּי כֵּן יַעֲשׂוּ הַבַּחוּרִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:10 Forums Online 14:10 waYëred äviy el-iSHäh waYaas shäm shim'shôn mish'Teh Kiy Kën yaásû haBachûriym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:10 Forums Online 14:10 ¶ So his father 1 went down 3381 z8799 unto x413 the woman: 802 and Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 made 6213 z8799 there x8033 a feast; 4960 for x3588 so x3651 used the young men 970 to do. 6213 z8799

וַיְהִי כִּרְאוֹתָם אוֹת וַיִּקְחוּ שְׁלֹשִׁים מֵרֵעִים וַיִּהְיוּ אִתּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:11 Forums Online 14:11 way'hiy Kir'ôtäm ôtô waYiq'chû sh'loshiym mërëiym waYih'yû iTô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:11 Forums Online 14:11 And it came to pass, x1961 when they saw 7200 z8800 him, that they brought 3947 z8799 thirty 7970 companions 4828 to be x1961 with x854 him.

וַיֹּאמֶר לָהֶם שִׁמְשׁוֹן אָחוּדָה־נָּא לָכֶם חִידָה אִם־הַגֵּד תַּגִּידוּ אוֹתָהּ לִי שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה מְצָאתֶם וְנָתַתִּי לָכֶם שְׁלֹשִׁים סְדִינִים שְׁלֹשִׁים חֲלִפֹת בְּגָדִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:12 Forums Online 14:12 waYomer hem shim'shôn ächûdäh- khem chiydäh im-haGëd TaGiydû ôtäH liy shiv'at y'mëy haMish'Teh ûm'tzätem w'nätaTiy khem sh'loshiym š'diyniym ûsh'loshiym chálifot B'gädiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:12 Forums Online 14:12 ¶ And Šimšôn שִׁמשׁוֹן 8123 said 559 z8799 unto them, I will now x4994 put forth 2330 z8799 a riddle 2420 unto you: if x518 ye can certainly y5046 z8687 declare 5046 z8686 it me within the seven 7651 days 3117 of the feast, 4960 and find [it] out, 4672 z8804 then I will give 5414 z8804 you thirty 7970 sheets 5466 and thirty 7970 change 2487 of garments: 899

וְאִם־לֹא תוּכְלוּ לְהַגִּיד לִי נְתַתֶּם אַתֶּם לִי שְׁלֹשִׁים סְדִינִים שְׁלֹשִׁים חֲלִיפוֹת בְּגָדִים וַיֹּאמְרוּ ל חוּדָה חִידָתְךָ וְנִשְׁמָעֶנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:13 Forums Online 14:13 w'im-lo tûkh'lû l'haGiyd liy ûn'taTem aTem liy sh'loshiym š'diyniym ûsh'loshiym cháliyfôt B'gädiym waYom'rû lô chûdäh chiydät'khä w'nish'mäeNäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:13 Forums Online 14:13 But if x518 ye cannot 3201 z8799 x3808 declare 5046 z8687 [it] me, then shall ye x859 give 5414 z8804 me thirty 7970 sheets 5466 and thirty 7970 change 2487 of garments. 899 And they said 559 z8799 unto him, Put forth 2330 z8798 thy riddle, 2420 that we may hear 8085 z8799 it.

וַיֹּאמֶר לָהֶם מֵהָאֹכֵל יָצָא מַאֲכָל מֵעַז יָצָא מָתוֹק וְלֹא יָכְלוּ לְהַגִּיד הַחִידָה שְׁלֹשֶׁת יָמִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:14 Forums Online 14:14 waYomer hem okhël yätzä maákhäl ûaz yätzä mätôq w'lo yäkh'lû l'haGiyd hachiydäh sh'loshet yämiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:14 Forums Online 14:14 And he said 559 z8799 unto them, Out of the eater 398 z8802 x4480 came forth 3318 z8804 meat, 3978 and out of the strong 5794 x4480 came forth 3318 z8804 sweetness. 4966 And they could 3201 z8804 not x3808 in three 7969 days 3117 expound 5046 z8687 the riddle. 2420

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיֹּאמְרוּ לְאֵשֶׁת־שִׁמְשׁוֹן פַּתִּי אֶת־אִישֵׁךְ וְיַגֶּד־לָנוּ אֶת־הַחִידָה פֶּן־נִשְׂרֹף אוֹתָךְ וְאֶת־בֵּית אָבִיךְ בָּאֵשׁ הַלְיָרְשֵׁנוּ קְרָאתֶם לָנוּ הֲלֹא

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:15 Forums Online 14:15 way'hiy BaYôm haSH'viyiy waYom'rû l'ëshet-shim'shôn PaTiy et-iyshëkh' w'yaGed- et-hachiydäh Pen-nis'rof ôtäkh' w'et-Bëyt äviykh' ësh hal'yär'shë q'rätem lo

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:15 Forums Online 14:15 And it came to pass x1961 on the seventh 7637 day, 3117 that they said 559 z8799 unto Šimšôn's שִׁמשׁוֹן 8123 wife, 802 Entice 6601 z8761 x853 thy husband, 376 that he may declare 5046 z8686 unto us x853 the riddle, 2420 lest x6435 we burn 8313 z8799 thee and thy father's 1 house 1004 with fire: 784 have ye called 7121 z8804 us to take that we have? 3423 z8800 [is it] not x3808 [so]?

וַתֵּבְךְּ אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן עָלָיו וַתֹּאמֶר רַק־שְׂנֵאתַנִי וְלֹא אֲהַבְתָּנִי הַחִידָה חַדְתָּ לִבְנֵי עַמִּי וְלִי לֹא הִגַּדְתָּה וַיֹּאמֶר לָהּ הִנֵּה לְאָבִי לְאִמִּי לֹא הִגַּדְתִּי וְלָךְ אַגִּיד

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:16 Forums Online 14:16 waTëv'K' ëshet shim'shôn äläyw waTomer raq-s'nëtaniy w'lo áhav'Täniy hachiydäh chad'Tä liv'nëy aMiy w'liy lo hiGad'Täh waYomer H hiNëh l'äviy ûl'iMiy lo hiGad'Tiy w'kh' aGiyd

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:16 Forums Online 14:16 And Šimšôn's שִׁמשׁוֹן 8123 wife 802 wept 1058 z8799 before x5921 him, and said, 559 z8799 Thou dost but x7535 hate 8130 z8804 me, and lovest 157 z8804 me not: x3808 thou hast put forth 2330 z8804 a riddle 2420 unto the children 1121 of my people, 5971 and hast not x3808 told 5046 z8689 [it] me. And he said 559 z8799 unto her, Behold, x2009 I have not x3808 told 5046 z8689 [it] my father 1 nor my mother, 517 and shall I tell 5046 z8686 [it] thee?

וַתֵּבְךְּ עָלָיו שִׁבְעַת הַיָּמִים אֲשֶׁר־הָיָה לָהֶם הַמִּשְׁתֶּה וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיַּגֶּד־לָהּ כִּי הֱצִיקַתְהוּ וַתַּגֵּד הַחִידָה לִבְנֵי עַמָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:17 Forums Online 14:17 waTëv'K' äläyw shiv'at haYämiym ásher-häyäh hem haMish'Teh way'hiy BaYôm haSH'viyiy waYaGed-H Kiy hétziyqat' waTaGëd hachiydäh liv'nëy aMäH

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:17 Forums Online 14:17 And she wept 1058 z8799 before x5921 him the seven 7651 days, 3117 while x834 their feast 4960 lasted: 1961 z8804 and it came to pass x1961 on the seventh 7637 day, 3117 that he told 5046 z8686 her, because x3588 she lay sore 6693 z8689 upon him: and she told 5046 z8686 the riddle 2420 to the children 1121 of her people. 5971

וַיֹּאמְרוּ ל אַנְשֵׁי הָעִיר בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי בְּטֶרֶם יָבֹא הַחַרְסָה מַה־מָּתוֹק מִדְּבַשׁ מֶה עַז מֵאֲרִי וַיֹּאמֶר לָהֶם לוּלֵא חֲרַשְׁתֶּם בְּעֶגְלָתִי לֹא מְצָאתֶם חִידָתִי

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:18 Forums Online 14:18 waYom'rû lô an'shëy iyr BaYôm haSH'viyiy B'ţerem yävo hachar'šäh mah-Mätôq miD'vash ûmeh az áriy waYomer hem lûlë chárash'Tem B'eg'lätiy lo m'tzätem chiydätiy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:18 Forums Online 14:18 And the men y582 x376 of the city 5892 said 559 z8799 unto him on the seventh 7637 day 3117 before x2962 the sun 2775 went down, 935 z8799 What x4100 [is] sweeter 4966 than honey? 1706 x4480 and what x4100 [is] stronger 5794 than a lion? 738 x4480 And he said 559 z8799 unto them, If 3884 ye had not plowed 2790 z8804 with my heifer, 5697 ye had not x3808 found out 4672 z8804 my riddle. 2420

וַתִּצְלַח עָלָיו רוּחַ יְהוָה וַיֵּרֶד אַשְׁקְלוֹן וַיַּךְ מֵהֶם שְׁלֹשִׁים אִישׁ וַיִּקַּח אֶת־חֲלִיצוֹתָם וַיִּתֵּן הַחֲלִיפוֹת לְמַגִּידֵי הַחִידָה וַיִּחַר אַפּ וַיַּעַל בֵּית אָבִיהוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:19 Forums Online 14:19 waTitz'lach äläyw rûªch y'hwäh waYëred ash'q'lôn waYakh' hem sh'loshiym iysh waYiQach et-cháliytzôtäm waYiTën hacháliyfôt l'maGiydëy hachiydäh waYichar aPô waYaal Bëyt äviy f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:19 Forums Online 14:19 ¶ And the Spirit 7307 of Yähwè יָהוֶה 3068 came 6743 z8799 upon x5921 him, and he went down 3381 z8799 to ´Aškælôn אַשׁקְלוֹן, 831 and slew 5221 z8686 thirty 7970 men 376 of x4480 them, and took 3947 z8799 x853 their spoil, 2488 and gave 5414 z8799 change y2487 of garments x2487 unto them which expounded 5046 z8688 the riddle. 2420 And his anger 639 was kindled, 2734 z8799 and he went up 5927 z8799 to his father's 1 house. 1004

וַתְּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן לְמֵרֵעֵהוּ אֲשֶׁר רֵעָה ל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:20 Forums Online 14:20 waT'hiy ëshet shim'shôn l'mërëë ásher rëäh lô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 14:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 14:20 Forums Online 14:20 But Šimšôn's שִׁמשׁוֹן 8123 wife 802 was x1961 [given] to his companion, 4828 whom x834 he had used as his friend. 7462 z8765

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.