Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Daniel 11Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Daniyel / Daniel 11

1 The overthrow of Persia by the king of Grecia. 5 Leagues and conflicts between the kings of the south and the north. 30 The invasion and tyranny of the Romans.

וַאֲנִי בִּשְׁנַת אַחַת לְדָרְיָוֶשׁ הַמָּדִי עָמְדִי לְמַחֲזִיק לְמָעוֹז ל

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:1 Forums Online 11:1 waániy Bish'nat achat l'där'yäwesh haMädiy äm'diy l'macháziyq ûl'mäôz lô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:1 Forums Online 11:1 ¶ Also I x589 in the first 259 year 8141 of Däryäweš דָּריָוֶשׁ 1867 the Mäđî מָדִי, 4075 [even] I, stood y5977 x5975 to confirm 2388 z8688 and to strengthen 4581 him.

וְעַתָּה אֱמֶת אַגִּיד לָךְ הִנֵּה־עוֹד שְׁלֹשָׁה מְלָכִים עֹמְדִים לְפָרַס וְהָרְבִיעִי יַעֲשִׁיר עֹשֶׁר־גָּדוֹל מִכֹּל כְחֶזְקָת בְעָשְׁר יָעִיר הַכֹּל אֵת מַלְכוּת יָוָן

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:2 Forums Online 11:2 w'aTäh émet aGiyd kh' hiNëh-ôd sh'loshäh m'läkhiym om'diym l'färaš w'r'viyiy yaáshiyr osher-Gädôl miKol ûkh'chez'qätô v'äsh'rô yäiyr haKol ët mal'khût yäwän

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:2 Forums Online 11:2 And now x6258 will I shew 5046 z8686 thee the truth. 571 Behold, x2009 there shall stand up 5975 z8802 yet x5750 three 7969 kings 4428 in Päras פָּרַס; 6539 and the fourth 7243 shall be far y6239 richer 6238 z8686 x1419 x6239 than [they] all: y1419 x4480 x3605 and by his strength 2393 through his riches 6239 he shall stir up 5782 z8686 all x3605 against x854 the realm 4438 of Yäwän יָוָן. 3120

וְעָמַד מֶלֶךְ גִּבּוֹר מָשַׁל מִמְשָׁל רַב וְעָשָׂה כִּרְצוֹנ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:3 Forums Online 11:3 w'ämad melekh' GiBôr ûmäshal mim'shäl rav w'äsäh Kir'tzônô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:3 Forums Online 11:3 And a mighty 1368 king 4428 shall stand up, 5975 z8804 that shall rule 4910 z8804 with great 7227 dominion, 4474 and do 6213 z8804 according to his will. 7522

כְעָמְד תִּשָּׁבֵר מַלְכוּת וְתֵחָץ לְאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמָיִם וְלֹא לְאַחֲרִית וְלֹא כְמָשְׁל אֲשֶׁר מָשָׁל כִּי תִנָּתֵשׁ מַלְכוּת וְלַאֲחֵרִים מִלְּבַד־אֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:4 Forums Online 11:4 ûkh'äm'dô TiSHävër mal'khûtô w'tëchätz l'ar'Ba rûchôt haSHämäyim w'lo l'acháriytô w'lo kh'mäsh'lô ásher mäshäl Kiy tiNätësh mal'khûtô w'laáchëriym miL'vad-ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:4 Forums Online 11:4 And when he shall stand up, 5975 z8800 his kingdom 4438 shall be broken, 7665 z8735 and shall be divided 2673 z8735 toward the four 702 winds 7307 of heaven; 8064 and not x3808 to his posterity, 319 nor x3808 according to his dominion 4915 which x834 he ruled: 4910 z8804 for x3588 his kingdom 4438 shall be plucked up, 5428 z8735 even for others 312 beside x4480 x905 those. x428

וְיֶחֱזַק מֶלֶךְ־הַנֶּגֶב מִן־שָׂרָיו וְיֶחֱזַק עָלָיו מָשָׁל מִמְשָׁל רַב מֶמְשַׁלְתּ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:5 Forums Online 11:5 w'yechézaq melekh'-haNegev ûmin-säräyw w'yechézaq äläyw ûmäshäl mim'shäl rav mem'shal'Tô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:5 Forums Online 11:5 ¶ And the king 4428 of the south 5045 shall be strong, 2388 z8799 and [one] of x4480 his princes; 8269 and he shall be strong 2388 z8799 above x5921 him, and have dominion; 4910 z8804 his dominion y4475 x4474 [shall be] a great 7227 dominion. 4474

לְקֵץ שָׁנִים יִתְחַבָּרוּ בַת מֶלֶךְ־הַנֶּגֶב תָּבוֹא אֶל־מֶלֶךְ הַצָּפוֹן לַעֲשׂוֹת מֵישָׁרִים וְלֹא־תַעְצֹר כּוֹחַ הַזְּרוֹעַ וְלֹא יַעֲמֹד זְרֹע וְתִנָּתֵן הִיא מְבִיאֶיהָ וְהַיֹּלְדָהּ מַחֲזִקָהּ בָּעִתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:6 Forums Online 11:6 ûl'qëtz shäniym yit'chaBärû ûvat melekh'-haNegev Tävô el-melekh' haTZäfôn laásôt mëyshäriym w'lo-ta'tzor Kôªch haZ'rôª w'lo yaámod ûz'roô w'tiNätën hiy ûm'viyey w'haYol'däH ûmacháziqäH iTiym

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:6 Forums Online 11:6 And in the end 7093 of years 8141 they shall join themselves together; 2266 z8691 for the king's 4428 daughter 1323 of the south 5045 shall come 935 z8799 to x413 the king 4428 of the north 6828 to make 6213 z8800 an agreement: 4339 but she shall not x3808 retain 6113 z8799 the power 3581 of the arm; 2220 neither x3808 shall he stand, 5975 z8799 nor his arm: 2220 but she x1931 shall be given up, 5414 z8735 and they that brought 935 z8688 her, and he that begat 3205 z8802 her, and he that strengthened 2388 z8688 her in [these] times. 6256

וְעָמַד מִנֵּצֶר שָׁרָשֶׁיהָ כַּנּ וְיָבֹא אֶל־הַחַיִל וְיָבֹא בְּמָעוֹז מֶלֶךְ הַצָּפוֹן וְעָשָׂה בָהֶם וְהֶחֱזִיק

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:7 Forums Online 11:7 w'ämad miNëtzer shäräshey KaNô w'yävo el-hachayil w'yävo B'mäôz melekh' haTZäfôn w'äsäh hem w'hechéziyq

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:7 Forums Online 11:7 But out of a branch 5342 x4480 of her roots 8328 shall [one] stand up 5975 z8804 in his estate, 3653 which shall come 935 z8799 with x413 an army, 2428 and shall enter 935 z8799 into the fortress 4581 of the king 4428 of the north, 6828 and shall deal 6213 z8804 against them, and shall prevail: 2388 z8689

וְגַם אֱלֹהֵיהֶם עִם־נְסִכֵיהֶם עִם־כְּלֵי חֶמְדָּתָם כֶּסֶף וְזָהָב בַּשְּׁבִי יָבִא מִצְרָיִם וְהוּא שָׁנִים יַעֲמֹד מִמֶּלֶךְ הַצָּפוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:8 Forums Online 11:8 w'gam élohëyhem im-n'šikhëyhem im-K'lëy chem'Dätäm Kešef w'zähäv BaSH'viy yävi mitz'räyim w' shäniym yaámod miMelekh' haTZäfôn

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:8 Forums Online 11:8 And shall also x1571 carry 935 z8686 captives 7628 into Mixrayim מִצרַיִם 4714 their ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 with x5973 their princes, 5257 [and] with x5973 their precious 2532 vessels 3627 of silver 3701 and of gold; 2091 and he x1931 shall continue 5975 z8799 [more] years 8141 than the king 4428 x4480 of the north. 6828

בָא בְּמַלְכוּת מֶלֶךְ הַנֶּגֶב וְשָׁב אֶל־אַדְמָת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:9 Forums Online 11:9 û B'mal'khût melekh' haNegev w'shäv el-ad'mätô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:9 Forums Online 11:9 So the king 4428 of the south 5045 shall come 935 z8804 into [his] kingdom, 4438 and shall return 7725 z8804 into x413 his own land. 127

*בְנ [בָנָיו] יִתְגָּרוּ וְאָסְפוּ הֲמוֹן חֲיָלִים רַבִּים בָא בוֹא וְשָׁטַף וְעָבָר וְיָשֹׁב *וְיִתְגָּרוּ [וְיִתְגָּרֶה] עַד־*מָעֻזָּה [מָעֻזּ]

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:10 Forums Online 11:10 *ûv'nô [ûvänäyw] yit'Gärû w'äš'fû hámôn cháyäliym raBiym û w'shäţaf w'ävär w'yäshov *w'yit'Gärû [w'yit'Gäreh] ad-*mäuZäh [mäuZô]

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:10 Forums Online 11:10 But his sons 1121 shall be stirred up, 1624 z8691 and shall assemble 622 z8804 a multitude 1995 of great 7227 forces: 2428 and [one] shall certainly y935 z8800 come, 935 z8804 and overflow, 7857 z8804 and pass through: 5674 z8804 then shall he return, 7725 z8799 and be stirred up, 1624 z8691 [even] to x5704 his fortress. 4581

וְיִתְמַרְמַר מֶלֶךְ הַנֶּגֶב וְיָצָא וְנִלְחַם עִמּ עִם־מֶלֶךְ הַצָּפוֹן וְהֶעֱמִיד הָמוֹן רָב וְנִתַּן הֶהָמוֹן בְּיָד

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:11 Forums Online 11:11 w'yit'mar'mar melekh' haNegev w'yätzä w'nil'cham iMô im-melekh' haTZäfôn w'heémiyd hämôn räv w'niTan hehämôn B'yädô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:11 Forums Online 11:11 And the king 4428 of the south 5045 shall be moved with choler, 4843 z8698 and shall come forth 3318 z8804 and fight 3898 z8738 with x5973 him, [even] with x5973 the king 4428 of the north: 6828 and he shall set forth 5975 z8689 a great 7227 multitude; 1995 but the multitude 1995 shall be given 5414 z8738 into his hand. 3027

וְנִשָּׂא הֶהָמוֹן *יָרוּם [וְרָם] לְבָב וְהִפִּיל רִבֹּאוֹת וְלֹא יָעוֹז

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:12 Forums Online 11:12 w'niSä hehämôn *yärûm [w'räm] l'vävô w'hiPiyl riBoôt w'lo yäôz

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:12 Forums Online 11:12 [And] when he hath taken away 5375 z8738 the multitude, 1995 his heart 3824 shall be lifted up; 7311 z8804 z8675 z8799 and he shall cast down 5307 z8689 [many] ten thousands: 7239 but he shall not x3808 be strengthened 5810 z8799 [by it].

וְשָׁב מֶלֶךְ הַצָּפוֹן וְהֶעֱמִיד הָמוֹן רַב מִן־הָרִאשׁוֹן לְקֵץ הָעִתִּים שָׁנִים יָבוֹא בוֹא בְּחַיִל גָּדוֹל בִרְכוּשׁ רָב

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:13 Forums Online 11:13 w'shäv melekh' haTZäfôn w'heémiyd hämôn rav min-rishôn ûl'qëtz iTiym shäniym yävô B'chayil Gädôl ûvir'khûsh räv

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:13 Forums Online 11:13 For the king 4428 of the north 6828 shall return, 7725 z8804 and shall set forth 5975 z8689 a multitude 1995 greater 7227 than x4480 the former, 7223 and shall certainly y935 z8800 come 935 z8799 after 7093 certain 6256 years 8141 with a great 1419 army 2428 and with much 7227 riches. 7399

בָעִתִּים הָהֵם רַבִּים יַעַמְדוּ עַל־מֶלֶךְ הַנֶּגֶב בְנֵי פָּרִיצֵי עַמְּךָ יִנַּשְּׂאוּ לְהַעֲמִיד חָזוֹן וְנִכְשָׁלוּ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:14 Forums Online 11:14 ûiTiym hëm raBiym yaam'dû al-melekh' haNegev ûv'nëy Päriytzëy aM'khä yiNaS'û l'haámiyd chäzôn w'nikh'shälû

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:14 Forums Online 11:14 And in those x1992 times 6256 there shall many 7227 stand up 5975 z8799 against x5921 the king 4428 of the south: 5045 also the robbers 1121 6530 of thy people 5971 shall exalt y5375 z8691 themselves x5375 to establish 5975 z8687 the vision; 2377 but they shall fall. 3782 z8738

וְיָבֹא מֶלֶךְ הַצָּפוֹן וְיִשְׁפֹּךְ סוֹלֲלָה וְלָכַד עִיר מִבְצָרוֹת זְרֹעוֹת הַנֶּגֶב לֹא יַעֲמֹדוּ וְעַם מִבְחָרָיו וְאֵין כֹּחַ לַעֲמֹד

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:15 Forums Online 11:15 w'yävo melekh' haTZäfôn w'yish'Pokh' šôláläh w'läkhad iyr miv'tzärôt ûz'roôt haNegev lo yaámodû w'am miv'chäräyw w'ëyn Koªch laámod

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:15 Forums Online 11:15 So the king 4428 of the north 6828 shall come, 935 z8799 and cast up 8210 z8799 a mount, 5550 and take 3920 z8804 the most fenced 4013 cities: 5892 and the arms 2220 of the south 5045 shall not x3808 withstand, 5975 z8799 neither his chosen 4005 people, 5971 neither x369 [shall there be any] strength 3581 to withstand. 5975 z8800

וְיַעַשׂ הַבָּא אֵלָיו כִּרְצוֹנ וְאֵין עוֹמֵד לְפָנָיו וְיַעֲמֹד בְּאֶרֶץ־הַצְּבִי וְכָלָה בְיָד

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:16 Forums Online 11:16 w'yaas ha ëläyw Kir'tzônô w'ëyn ômëd l'fänäyw w'yaámod B'eretz-haTZ'viy w'khäläh v'yädô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:16 Forums Online 11:16 But he that cometh 935 z8802 against x413 him shall do 6213 z8799 according to his own will, 7522 and none x369 shall stand 5975 z8802 before 6440 him: and he shall stand 5975 z8799 in the glorious 6643 land, 776 which by his hand 3027 shall be consumed. y3617 x3615

וְיָשֵׂם פָּנָיו לָבוֹא בְּתֹקֶף כָּל־מַלְכוּת וִישָׁרִים עִמּ וְעָשָׂה בַת הַנָּשִׁים יִתֶּן־ל לְהַשְׁחִיתָהּ וְלֹא תַעֲמֹד וְלֹא־ל תִהְיֶה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:17 Forums Online 11:17 w'yäsëm Pänäyw B'toqef Käl-mal'khûtô wiyshäriym iMô w'äsäh ûvat haNäshiym yiTen-lô l'hash'chiytäH w'lo taámod w'lo-lô tih'yeh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:17 Forums Online 11:17 He shall also set 7760 z8799 his face 6440 to enter 935 z8800 with the strength 8633 of his whole x3605 kingdom, 4438 and upright ones 3477 with x5973 him; thus shall he do: 6213 z8804 and he shall give 5414 z8799 him the daughter 1323 of women, 802 corrupting 7843 z8687 her: but she shall not x3808 stand 5975 z8799 [on his side], neither x3808 be x1961 for him.

*וְיָשֵׁב [וְיָשֵׂם] פָּנָיו לְאִיִּים וְלָכַד רַבִּים וְהִשְׁבִּית קָצִין חֶרְפָּת ל בִּלְתִּי חֶרְפָּת יָשִׁיב ל

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:18 Forums Online 11:18 *w'yäshëv [w'yäsëm] Pänäyw l'iYiym w'läkhad raBiym w'hish'Biyt qätziyn cher'Pätô lô Bil'Tiy cher'Pätô yäshiyv lô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:18 Forums Online 11:18 After this shall he turn 7725 y7760 z8799 z8675 z8686 his face 6440 unto the isles, 339 and shall take 3920 z8804 many: 7227 but a prince 7101 for his own behalf shall cause the reproach 2781 offered by him to cease; 7673 z8689 without 1115 his own reproach 2781 he shall cause [it] to turn 7725 z8686 upon him.

וְיָשֵׁב פָּנָיו לְמָעוּזֵּי אַרְצ וְנִכְשַׁל וְנָפַל וְלֹא יִמָּצֵא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:19 Forums Online 11:19 w'yäshëv Pänäyw l'mäûZëy ar'tzô w'nikh'shal w'näfal w'lo yiMätzë

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:19 Forums Online 11:19 Then he shall turn 7725 z8686 his face 6440 toward the fort 4581 of his own land: 776 but he shall stumble 3782 z8738 and fall, 5307 z8804 and not x3808 be found. 4672 z8735

וְעָמַד עַל־כַּנּ מַעֲבִיר נוֹגֵשׂ הֶדֶר מַלְכוּת בְיָמִים אֲחָדִים יִשָּׁבֵר וְלֹא בְאַפַּיִם וְלֹא בְמִלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:20 Forums Online 11:20 w'ämad al-KaNô maáviyr nôgës heder mal'khût ûv'yämiym áchädiym yiSHävër w'lo v'aPayim w'lo v'mil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:20 Forums Online 11:20 Then shall stand up 5975 z8804 in x5921 his estate 3653 a raiser 5674 z8688 of taxes 5065 z8802 [in] the glory 1925 of the kingdom: 4438 but within few 259 days 3117 he shall be destroyed, 7665 z8735 neither x3808 in anger, 639 nor x3808 in battle. 4421

וְעָמַד עַל־כַּנּ נִבְזֶה וְלֹא־נָתְנוּ עָלָיו הוֹד מַלְכוּת בָא בְשַׁלְוָה וְהֶחֱזִיק מַלְכוּת בַּחֲלַקְלַקּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:21 Forums Online 11:21 w'ämad al-KaNô niv'zeh w'lo-nät'nû äläyw hôd mal'khût û v'shal'wäh w'hechéziyq mal'khût Bachálaq'laQôt

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:21 Forums Online 11:21 And in x5921 his estate 3653 shall stand up 5975 z8804 a vile person, 959 z8737 to x5921 whom they shall not x3808 give 5414 z8804 the honour 1935 of the kingdom: 4438 but he shall come y935 z8804 in x935 peaceably, 7962 and obtain 2388 z8689 the kingdom 4438 by flatteries. 2519

זְרֹעוֹת הַשֶּׁטֶף יִשָּׁטְפוּ מִלְּפָנָיו וְיִשָּׁבֵרוּ וְגַם נְגִיד בְּרִית

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:22 Forums Online 11:22 ûz'roôt haSHeţef yiSHäţ'fû miL'fänäyw w'yiSHävërû w'gam n'giyd B'riyt

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:22 Forums Online 11:22 And with the arms 2220 of a flood 7858 shall they be overflown 7857 z8735 from before 6440 x4480 him, and shall be broken; 7665 z8735 yea, also x1571 the prince 5057 of the covenant. 1285

מִן־הִתְחַבְּרוּת אֵלָיו יַעֲשֶׂה מִרְמָה וְעָלָה וְעָצַם בִּמְעַט־גּוֹי

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:23 Forums Online 11:23 ûmin-hit'chaB'rût ëläyw yaáseh mir'mäh w'äläh w'ätzam Bim'aţ-Gôy

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:23 Forums Online 11:23 And after x4480 the league 2266 z8692 [made] with x413 him he shall work 6213 z8799 deceitfully: 4820 for he shall come up, 5927 z8804 and shall become strong 6105 z8804 with a small 4592 people. 1471

בְּשַׁלְוָה בְמִשְׁמַנֵּי מְדִינָה יָבוֹא וְעָשָׂה אֲשֶׁר לֹא־עָשׂוּ אֲבֹתָיו וַאֲבוֹת אֲבֹתָיו בִּזָּה וְשָׁלָל רְכוּשׁ לָהֶם יִבְזוֹר וְעַל מִבְצָרִים יְחַשֵּׁב מַחְשְׁבֹתָיו וְעַד־עֵת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:24 Forums Online 11:24 B'shal'wäh ûv'mish'maNëy m'diynäh yävô w'äsäh ásher lo-äsû ávotäyw waávôt ávotäyw BiZäh w'shäläl ûr'khûsh hem yiv'zôr w'al miv'tzäriym y'chaSHëv mach'sh'votäyw w'ad-ët

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:24 Forums Online 11:24 He shall enter 935 z8799 peaceably 7962 even upon the fattest places 4924 of the province; 4082 and he shall do 6213 z8804 [that] which x834 his fathers 1 have not x3808 done, 6213 z8804 nor his fathers' 1 fathers; 1 he shall scatter 967 z8799 among them the prey, 961 and spoil, 7998 and riches: 7399 [yea], and he shall forecast 2803 z8762 his devices 4284 against x5921 the strong holds, 4013 even for x5704 a time. 6256

וְיָעֵר כֹּח לְבָב עַל־מֶלֶךְ הַנֶּגֶב בְּחַיִל גָּדוֹל מֶלֶךְ הַנֶּגֶב יִתְגָּרֶה לַמִּלְחָמָה בְּחַיִל־גָּדוֹל וְעָצוּם עַד־מְאֹד וְלֹא יַעֲמֹד כִּי־יַחְשְׁבוּ עָלָיו מַחֲשָׁבוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:25 Forums Online 11:25 w'yäër Kochô ûl'vävô al-melekh' haNegev B'chayil Gädôl ûmelekh' haNegev yit'Gäreh laMil'chämäh B'chayil-Gädôl w'ätzûm ad-m'od w'lo yaámod Kiy-yach'sh'vû äläyw macháshävôt

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:25 Forums Online 11:25 And he shall stir up 5782 z8686 his power 3581 and his courage 3824 against x5921 the king 4428 of the south 5045 with a great 1419 army; 2428 and the king 4428 of the south 5045 shall be stirred up 1624 z8691 to battle 4421 with a very 3966 x5704 great 1419 and mighty 6099 army; 2428 but he shall not x3808 stand: 5975 z8799 for x3588 they shall forecast 2803 z8799 devices 4284 against x5921 him.

וְאֹכְלֵי פַת־בָּג יִשְׁבְּרוּהוּ וְחֵיל יִשְׁטוֹף וְנָפְלוּ חֲלָלִים רַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:26 Forums Online 11:26 w'okh'lëy fat-Bägô yish'B'rû w'chëylô yish'ţôf w'näf'lû cháläliym raBiym

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:26 Forums Online 11:26 Yea, they that feed 398 z8802 of the portion of his meat 6598 shall destroy 7665 z8799 him, and his army 2428 shall overflow: 7857 z8799 and many 7227 shall fall y5307 z8804 down x5307 slain. 2491

שְׁנֵיהֶם הַמְּלָכִים לְבָבָם לְמֵרָע וְעַל־שֻׁלְחָן אֶחָד כָּזָב יְדַבֵּרוּ וְלֹא תִצְלָח כִּי־עוֹד קֵץ לַמּוֹעֵד

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:27 Forums Online 11:27 ûsh'nëyhem haM'läkhiym l'väväm l'mërä w'al-shul'chän echäd Käzäv y'daBërû w'lo titz'läch Kiy-ôd qëtz laMôëd

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:27 Forums Online 11:27 And both 8147 these kings' 4428 hearts 3824 [shall be] to do mischief, 4827 z8688 y7451 and they shall speak 1696 z8762 lies 3577 at x5921 one 259 table; 7979 but it shall not x3808 prosper: 6743 z8799 for x3588 yet x5750 the end 7093 [shall be] at the time appointed. 4150

וְיָשֹׁב אַרְצ בִּרְכוּשׁ גָּדוֹל לְבָב עַל־בְּרִית קֹדֶשׁ וְעָשָׂה וְשָׁב לְאַרְצ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:28 Forums Online 11:28 w'yäshov ar'tzô Bir'khûsh Gädôl ûl'vävô al-B'riyt qodesh w'äsäh w'shäv l'ar'tzô

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:28 Forums Online 11:28 Then shall he return 7725 z8804 into his land 776 with great 1419 riches; 7399 and his heart 3824 [shall be] against x5921 the holy 6944 covenant; 1285 and he shall do 6213 z8804 [exploits], and return 7725 z8799 to his own land. 776

לַמּוֹעֵד יָשׁוּב בָא בַנֶּגֶב וְלֹא־תִהְיֶה כָרִאשֹׁנָה וְכָאַחֲרֹנָה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:29 Forums Online 11:29 laMôëd yäshûv û vaNegev w'lo-tih'yeh khärishonäh w'khäacháronäh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:29 Forums Online 11:29 At the time appointed 4150 he shall return, 7725 z8799 and come 935 z8804 toward the south; 5045 but it shall not x3808 be x1961 as the former, 7223 or as the latter. 314

בָאוּ ב צִיִּים כִּתִּים וְנִכְאָה וְשָׁב וְזָעַם עַל־בְּרִית־קוֹדֶשׁ וְעָשָׂה וְשָׁב וְיָבֵן עַל־עֹזְבֵי בְּרִית קֹדֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:30 Forums Online 11:30 ûväû vô tziYiym KiTiym w'nikh'äh w'shäv w'zäam al-B'riyt-qôdesh w'äsäh w'shäv w'yävën al-oz'vëy B'riyt qodesh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:30 Forums Online 11:30 ¶ For the ships 6716 of Cittîm כִּתִּים 3794 shall come 935 z8804 against him: therefore he shall be grieved, 3512 z8738 and return, 7725 z8804 and have indignation 2194 z8804 against x5921 the holy 6944 covenant: 1285 so shall he do; 6213 z8804 he shall even return, 7725 z8804 and have intelligence 995 z8799 with x5921 them that forsake 5800 z8802 the holy 6944 covenant. 1285

זְרֹעִים מִמֶּנּוּ יַעֲמֹדוּ וְחִלְּלוּ הַמִּקְדָּשׁ הַמָּעוֹז וְהֵסִירוּ הַתָּמִיד וְנָתְנוּ הַשִּׁקּוּץ מְשׁוֹמֵם

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:31 Forums Online 11:31 ûz'roiym miMe yaámodû w'chiL'lû haMiq'Däsh haMäôz w'hëšiyrû haTämiyd w'nät'nû haSHiQûtz m'shômëm

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:31 Forums Online 11:31 And arms 2220 shall stand 5975 z8799 on his part, x4480 and they shall pollute 2490 z8765 the sanctuary 4720 of strength, 4581 and shall take away 5493 z8689 the daily 8548 [sacrifice], and they shall place 5414 z8804 the abomination 8251 that maketh desolate. 8074 z8789

מַרְשִׁיעֵי בְרִית יַחֲנִיף בַּחֲלַקּוֹת וְעַם יֹדְעֵי אֱלֹהָיו יַחֲזִקוּ וְעָשׂוּ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:32 Forums Online 11:32 ûmar'shiyëy v'riyt yachániyf BachálaQôt w'am yod'ëy élohäyw yacháziqû w'äsû

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:32 Forums Online 11:32 And such as do wickedly y7561 z8688 against x7561 the covenant 1285 shall he corrupt 2610 z8686 by flatteries: 2514 but the people 5971 that do know 3045 z8802 their ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 shall be strong, 2388 z8686 and do 6213 z8804 [exploits].

מַשְׂכִּילֵי עָם יָבִינוּ לָרַבִּים וְנִכְשְׁלוּ בְּחֶרֶב בְלֶהָבָה בִּשְׁבִי בְבִזָּה יָמִים

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:33 Forums Online 11:33 ûmas'Kiylëy äm yäviynû raBiym w'nikh'sh'lû B'cherev ûv'lehäväh Bish'viy ûv'viZäh yämiym

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:33 Forums Online 11:33 And they that understand 7919 z8688 among the people 5971 shall instruct 995 z8799 many: 7227 yet they shall fall 3782 z8738 by the sword, 2719 and by flame, 3852 by captivity, 7628 and by spoil, 961 [many] days. 3117

בְהִכָּשְׁלָם יֵעָזְרוּ עֵזֶר מְעָט וְנִלְווּ עֲלֵיהֶם רַבִּים בַּחֲלַקְלַקּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:34 Forums Online 11:34 ûv'hiKäsh'läm yëäz'rû ëzer m'äţ w'nil'wû álëyhem raBiym Bachálaq'laQôt

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:34 Forums Online 11:34 Now when they shall fall, 3782 z8736 they shall be holpen 5826 z8735 with a little 4592 help: 5828 but many 7227 shall cleave 3867 z8738 to x5921 them with flatteries. 2519

מִן־הַמַּשְׂכִּילִים יִכָּשְׁלוּ לִצְרוֹף בָּהֶם לְבָרֵר וְלַלְבֵּן עַד־עֵת קֵץ כִּי־עוֹד לַמּוֹעֵד

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:35 Forums Online 11:35 ûmin-haMas'Kiyliym yiKäsh'lû litz'rôf hem ûl'värër w'lal'Bën ad-ët qëtz Kiy-ôd laMôëd

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:35 Forums Online 11:35 And [some] of x4480 them of understanding 7919 z8688 shall fall, 3782 z8735 to try 6884 z8800 them, and to purge, 1305 z8763 and to make [them] white, 3835 z8687 [even] to x5704 the time 6256 of the end: 7093 because x3588 [it is] yet x5750 for a time appointed. 4150

וְעָשָׂה כִרְצוֹנ הַמֶּלֶךְ וְיִתְרוֹמֵם וְיִתְגַּדֵּל עַל־כָּל־אֵל וְעַל אֵל אֵלִים יְדַבֵּר נִפְלָאוֹת וְהִצְלִיחַ עַד־כָּלָה זַעַם כִּי נֶחֱרָצָה נֶעֱשָׂתָה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:36 Forums Online 11:36 w'äsäh khir'tzônô haMelekh' w'yit'rômëm w'yit'GaDël al-Käl-ël w'al ël ëliym y'daBër nif'läôt w'hitz'liyªch ad-Käläh zaam Kiy nechérätzäh neésätäh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:36 Forums Online 11:36 And the king 4428 shall do 6213 z8804 according to his will; 7522 and he shall exalt y7311 z8709 himself, x7311 and magnify y1431 z8691 himself x1431 above x5921 every x3605 ´ël אֵל, 410 and shall speak 1696 z8762 marvellous things 6381 z8737 against x5921 the ´Ël אֵל 410 of ´ëlîm אֵלִים, 410 and shall prosper 6743 z8689 till x5704 the indignation 2195 be accomplished: 3615 z8804 for x3588 that that is determined 2782 z8737 shall be done. 6213 z8738

וְעַל־אֱלֹהֵי אֲבֹתָיו לֹא יָבִין וְעַל־חֶמְדַּת נָשִׁים וְעַל־כָּל־אֱלוֹהַּ לֹא יָבִין כִּי עַל־כֹּל יִתְגַּדָּל

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:37 Forums Online 11:37 w'al-élohëy ávotäyw lo yäviyn w'al-chem'Dat näshiym w'al-Käl-élôHa lo yäviyn Kiy al-Kol yit'GaDäl

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:37 Forums Online 11:37 Neither shall he regard 995 z8799 x5921 x3808 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of his fathers, 1 nor the desire 2532 of women, 802 nor regard y995 z8799 any x3605 x3808 x995 ´élôåh אֱלוֹהַ: 433 for x3588 he shall magnify y1431 z8691 himself x1431 above x5921 all. x3605

וְלֶאֱלֹהַּ מָעֻזִּים עַל־כַּנּ יְכַבֵּד וְלֶאֱלוֹהַּ אֲשֶׁר לֹא־יְדָעֻהוּ אֲבֹתָיו יְכַבֵּד בְּזָהָב בְכֶסֶף בְאֶבֶן יְקָרָה בַחֲמֻדוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:38 Forums Online 11:38 w'leéloHa mäuZiym al-KaNô y'khaBëd w'leélôHa ásher lo-y'däu ávotäyw y'khaBëd B'zähäv ûv'khešef ûv'even y'qäräh ûvachámudôt

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:38 Forums Online 11:38 But in x5921 his estate 3653 shall he honour 3513 z8762 the ´Élôåh אֱלוֹהַ 433 of forces: 4581 and an ´élôåh אֱלוֹהַ 433 whom x834 his fathers 1 knew 3045 z8804 not x3808 shall he honour 3513 z8762 with gold, 2091 and silver, 3701 and with precious 3368 stones, 68 and pleasant things. y2532 x2530

וְעָשָׂה לְמִבְצְרֵי מָעֻזִּים עִם־אֱלוֹהַּ נֵכָר אֲשֶׁר *הִכִּיר [יַכִּיר] יַרְבֶּה כָבוֹד וְהִמְשִׁילָם בָּרַבִּים וַאֲדָמָה יְחַלֵּק בִּמְחִיר

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:39 Forums Online 11:39 w'äsäh l'miv'tz'rëy mäuZiym im-élôHa nëkhär ásher *hiKiyr [yaKiyr] yar'Beh khävôd w'him'shiyläm raBiym waádämäh y'chaLëq Bim'chiyr

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:39 Forums Online 11:39 Thus shall he do 6213 z8804 in the most strong y4581 holds 4013 x4581 with x5973 a strange 5236 ´élôåh אֱלוֹהַ, 433 whom x834 he shall acknowledge 5234 z8686 z8675 z8689 [and] increase 7235 z8686 with glory: 3519 and he shall cause them to rule 4910 z8689 over many, 7227 and shall divide 2505 z8762 the land 127 for gain. 4242

בְעֵת קֵץ יִתְנַגַּח עִמּ מֶלֶךְ הַנֶּגֶב וְיִשְׂתָּעֵר עָלָיו מֶלֶךְ הַצָּפוֹן בְּרֶכֶב בְפָרָשִׁים בָאֳנִיּוֹת רַבּוֹת בָא בַאֲרָצוֹת וְשָׁטַף וְעָבָר

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:40 Forums Online 11:40 ûv'ët qëtz yit'naGach iMô melekh' haNegev w'yis'Täër äläyw melekh' haTZäfôn B'rekhev ûv'färäshiym ûóniYôt raBôt û vaárätzôt w'shäţaf w'ävär

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:40 Forums Online 11:40 And at the time 6256 of the end 7093 shall the king 4428 of the south 5045 push 5055 z8691 at x5973 him: and the king 4428 of the north 6828 shall come against him like a whirlwind, 8175 z8691 x5921 with chariots, 7393 and with horsemen, 6571 and with many 7227 ships; 591 and he shall enter 935 z8804 into the countries, 776 and shall overflow 7857 z8804 and pass over. 5674 z8804

בָא בְּאֶרֶץ הַצְּבִי וְרַבּוֹת יִכָּשֵׁלוּ וְאֵלֶּה יִמָּלְטוּ מִיָּד אֱדוֹם מוֹאָב וְרֵאשִׁית בְּנֵי עַמּוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:41 Forums Online 11:41 û B'eretz haTZ'viy w'raBôt yiKäshëlû w'ëLeh yiMäl'ţû miYädô édôm ûmôäv w'rëshiyt B'nëy aMôn

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:41 Forums Online 11:41 He shall enter 935 z8804 also into the glorious 6643 land, 776 and many 7227 [countries] shall be overthrown: 3782 z8735 but these x428 shall escape 4422 z8735 out of his hand, 3027 x4480 [even] ´Éđôm אֱדוֹם, 123 and Mô´äv מוֹאָב, 4124 and the chief 7225 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן. 5983

וְיִשְׁלַח יָד בַּאֲרָצוֹת וְאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא תִהְיֶה לִפְלֵיטָה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:42 Forums Online 11:42 w'yish'lach yädô Baárätzôt w'eretz mitz'rayim lo tih'yeh lif'lëyţäh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:42 Forums Online 11:42 He shall stretch forth 7971 z8799 his hand 3027 also upon the countries: 776 and the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 shall not x3808 escape. 6413 x1961

מָשַׁל בְּמִכְמַנֵּי הַזָּהָב וְהַכֶּסֶף בְכֹל חֲמֻדוֹת מִצְרָיִם וְלֻבִים וְכֻשִׁים בְּמִצְעָדָיו

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 11:43 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 11:43 Forums Online 11:43 ûmäshal B'mikh'maNëy haZähäv w'haKešef ûv'khol