Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Daniel 3Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Daniyel / Daniel 3

1 Nebuchadnezzar dedicateth a golden image in Dura. 8 Shadrach, Meshach, and Abed-nego are accused for not worshipping the image. 13 They, being threatened, make a good confession. 19 God delivereth them out of the furnace. 26 Nebuchadnezzar seeing the miracle blesseth God.

נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא עֲבַד צְלֵם דִּי־דְהַב רוּמֵהּ אַמִּין שִׁתִּין פְּתָיֵהּ אַמִּין שִׁת אֲקִימֵהּ בְּבִקְעַת דּוּרָא בִּמְדִינַת בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:1 Forums Online 3:1 n'vûkhad'neTZar mal'Kä ávad tz'lëm Diy-d'hav rûmëH aMiyn shiTiyn P'täyëH aMiyn shit áqiymëH B'viq'at Dûrä Bim'diynat Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:1 Forums Online 3:1Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 made 5648 z8754 an image 6755 of x1768 gold, 1722 whose height 7314 [was] threescore 8361 cubits, 521 [and] the breadth 6613 thereof six 8353 cubits: 521 he set it up 6966 z8684 in the plain 1236 of Dûrä´ דּוּרָא, 1757 in the province 4083 of Bävel בָּבֶל. 895

נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא שְׁלַח לְמִכְנַשׁ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא פַחֲוָתָא אֲדַרְגָּזְרַיָּא גְדָבְרַיָּא דְּתָבְרַיָּא תִּפְתָּיֵא וְכֹל שִׁלְטֹנֵי מְדִינָתָא לְמֵתֵא לַחֲנֻכַּת צַלְמָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:2 Forums Online 3:2 ûn'vûkhad'neTZar mal'Kä sh'lach l'mikh'nash laáchash'Dar'P'naYä šig'naYä ûfacháwätä ádar'Gäz'raYä g'däv'raYä D'täv'raYä Tif'Täyë w'khol shil'ţonëy m'diynätä l'mëtë lachánuKat tzal'mä Diy háqëym n'vûkhad'neTZar mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:2 Forums Online 3:2 Then Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 sent 7972 z8754 to gather together 3673 z8749 the princes, 324 the governors, 5460 and the captains, 6347 the judges, 148 the treasurers, 1411 the counsellors, 1884 the sheriffs, 8614 and all 3606 the rulers 7984 of the provinces, 4083 to come 858 z8749 to the dedication 2597 of the image 6755 which x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 had set up. 6966 z8684

בֵּאדַיִן מִתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא פַחֲוָתָא אֲדַרְגָּזְרַיָּא גְדָבְרַיָּא דְּתָבְרַיָּא תִּפְתָּיֵא וְכֹל שִׁלְטֹנֵי מְדִינָתָא לַחֲנֻכַּת צַלְמָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא *וְקָאֲמִין [וְקָיְמִין] לָקֳבֵל צַלְמָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:3 Forums Online 3:3 dayin mit'KaN'shiyn áchash'Dar'P'naYä šig'naYä ûfacháwätä ádar'Gäz'raYä g'däv'raYä D'täv'raYä Tif'Täyë w'khol shil'ţonëy m'diynätä lachánuKat tzal'mä Diy háqëym n'vûkhad'neTZar mal'Kä *w'qäámiyn [w'qäy'miyn] qóvël tzal'mä Diy háqëym n'vûkhad'neTZar

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:3 Forums Online 3:3 Then 116 the princes, 324 the governors, 5460 and captains, 6347 the judges, 148 the treasurers, 1411 the counsellors, 1884 the sheriffs, 8614 and all 3606 the rulers 7984 of the provinces, 4083 were gathered together 3673 z8723 unto the dedication 2597 of the image 6755 that x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 had set up; 6966 z8684 and they stood 6966 z8750 before 6903 the image 6755 that x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 had set up. 6966 z8684

וְכָרוֹזָא קָרֵא בְחָיִל לְכוֹן אָמְרִין עַמְמַיָּא אֻמַּיָּא וְלִשָּׁנַיָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:4 Forums Online 3:4 w'khärôzä qärë v'chäyil l'khôn äm'riyn am'maYä uMaYä w'liSHänaYä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:4 Forums Online 3:4 Then an herald 3744 cried 7123 z8751 aloud, 2429 To you it is commanded, 560 z8750 O people, 5972 nations, 524 and languages, 3961

בְּעִדָּנָא דִּי־תִשְׁמְעוּן קָל קַרְנָא מַשְׁרוֹקִיתָא *קִיתָרוֹס [קַתְרוֹס] סַבְּכָא פְּסַנְתֵּרִין סוּמְפֹּנְיָה וְכֹל זְנֵי זְמָרָא תִּפְּלוּן וְתִסְגְּדוּן לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:5 Forums Online 3:5 B'iDänä Diy-tish'm'ûn qäl qar'nä mash'rôqiytä *qiytärôš [qat'rôš] šaB'khä P'šan'Tëriyn šûm'Pon'yäh w'khol z'nëy z'märä TiP'lûn w'tiš'G'dûn l'tzelem Dahávä Diy háqëym n'vûkhad'neTZar mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:5 Forums Online 3:5 [That] at what x1768 time 5732 ye hear 8086 z8748 the sound 7032 of the cornet, 7162 flute, 4953 harp, 7030 z8675 sackbut, 5443 psaltery, 6460 dulcimer, 5481 and all 3606 kinds 2178 of musick, 2170 ye fall down 5308 z8748 and worship 5457 z8748 the golden 1722 image 6755 that x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 hath set up: 6966 z8684

מַן־דִּי־לָא יִפֵּל וְיִסְגֻּד בַּהּ־שַׁעֲתָא יִתְרְמֵא לְגוֹא־אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:6 Forums Online 3:6 ûman-Diy- yiPël w'yiš'Gud BaH-shaátä yit'r'më l'-aTûn nûrä yäqid'Tä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:6 Forums Online 3:6 And whoso 4479 x1768 falleth y5308 z0 not y3809 down 5308 z8748 x3809 and worshippeth 5457 z8748 shall the same hour 8160 be cast 7412 z8729 into the midst 1459 of a burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace. 861

כָּל־קֳבֵל דְּנָה בֵּהּ־זִמְנָא כְּדִי שָׁמְעִין כָּל־עַמְמַיָּא קָל קַרְנָא מַשְׁרוֹקִיתָא *קִיתָרֹס [קַתְרוֹס] שַׂבְּכָא פְּסַנְטֵרִין וְכֹל זְנֵי זְמָרָא נָפְלִין כָּל־עַמְמַיָּא אֻמַיָּא וְלִשָּׁנַיָּא סָגְדִין לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:7 Forums Online 3:7 Käl-qóvël D'näh H-zim'nä K'diy shäm'iyn Käl-am'maYä qäl qar'nä mash'rôqiytä *qiytäroš [qat'rôš] saB'khä P'šan'ţëriyn w'khol z'nëy z'märä näf'liyn Käl-am'maYä umaYä w'liSHänaYä šäg'diyn l'tzelem Dahávä Diy háqëym n'vûkhad'neTZar mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:7 Forums Online 3:7 Therefore 6903 1836 x3606 at that time, 2166 when 1768 all 3606 the people 5972 heard 8086 z8750 the sound 7032 of the cornet, 7162 flute, 4953 harp, 7030 z8675 sackbut, 5443 psaltery, 6460 and all 3606 kinds 2178 of musick, 2170 all 3606 the people, 5972 the nations, 524 and the languages, 3961 fell down 5308 z8750 [and] worshipped 5457 z8750 the golden 1722 image 6755 that x1768 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 had set up. 6966 z8684

כָּל־קֳבֵל דְּנָה בֵּהּ־זִמְנָא קְרִבוּ גֻּבְרִין כַּשְׂדָּאִין וַאֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן דִּי יְהוּדָיֵא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:8 Forums Online 3:8 Käl-qóvël D'näh H-zim'nä q'rivû Guv'riyn Kas'Däiyn waákhalû qar'tzëyhôn Diy y'hûdäyë

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:8 Forums Online 3:8 ¶ Wherefore 6903 3606 x1836 at that y1836 time 2166 certain 1400 Caŝdäyë´ כַּשׂדָּיֵא 3779 came near, 7127 z8754 and accused 7170 399 z8754 the Yæhûđäyë´ יְהוּדָיֵא. 3062 x1768

עֲנוֹ וְאָמְרִין לִנְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא מַלְכָּא לְעָלְמִין חֱיִי

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:9 Forums Online 3:9 ánô w'äm'riyn lin'vûkhad'neTZar mal'Kä mal'Kä l'äl'miyn chéyiy

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:9 Forums Online 3:9 They spake 6032 z8754 and said 560 z8750 to the king 4430 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר, 5020 O king, 4430 live 2418 z8747 for ever. 5957

*אַנְתָּה [אַנְתְּ] מַלְכָּא שָׂמְתָּ טְּעֵם דִּי כָל־אֱנָשׁ דִּי־יִשְׁמַע קָל קַרְנָא מַשְׁרֹקִיתָא *קִיתָרֹס [קַתְרוֹס] שַׂבְּכָא פְסַנְתֵּרִין *וְסִיפֹּנְיָה [וְסוּפֹּנְיָה] וְכֹל זְנֵי זְמָרָא יִפֵּל וְיִסְגֻּד לְצֶלֶם דַּהֲבָא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:10 Forums Online 3:10 *an'Täh [an'T'] mal'Kä säm'Tä Ţ'ëm Diy khäl-énäsh Diy-yish'ma qäl qar'nä mash'roqiytä *qiytäroš [qat'rôš] saB'khä f'šan'Tëriyn *w'šiyPon'yäh [w'šûPon'yäh] w'khol z'nëy z'märä yiPël w'yiš'Gud l'tzelem Dahávä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:10 Forums Online 3:10 Thou, 607 O king, 4430 hast made 7761 z8754 a decree, 2942 that x1768 every 3606 man 606 that x1768 shall hear 8086 z8748 the sound 7032 of the cornet, 7162 flute, 4953 harp, 7030 z8675 sackbut, 5443 psaltery, 6460 and dulcimer, 5481 z8675 and all 3606 kinds 2178 of musick, 2170 shall fall down 5308 z8748 and worship 5457 z8748 the golden 1722 image: 6755

מַן־דִּי־לָא יִפֵּל וְיִסְגֻּד יִתְרְמֵא לְגוֹא־אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:11 Forums Online 3:11 ûman-Diy- yiPël w'yiš'Gud yit'r'më l'-aTûn nûrä yäqid'Tä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:11 Forums Online 3:11 And whoso 4479 x1768 falleth y5308 z0 not y3809 down 5308 z8748 x3809 and worshippeth, 5457 z8748 [that] he should be cast 7412 z8729 into the midst 1459 of a burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace. 861

אִיתַי גֻּבְרִין יְהוּדָאיִן דִּי־מַנִּיתָ יָתְהוֹן עַל־עֲבִידַת מְדִינַת בָּבֶל שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ לָא־שָׂמוּ *עֲלַיִךְ [עֲלָךְ] מַלְכָּא טְעֵם *לֵאלָהַיִךְ [לֵאלָהָךְ] לָא פָלְחִין לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימְתָּ לָא סָגְדִין ס

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:12 Forums Online 3:12 iytay Guv'riyn y'hûdäyin Diy-maNiytä yät'hôn al-áviydat m'diynat Bävel shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô Guv'raYä iLëkh' -sämû *álayikh' [áläkh'] mal'Kä ţ'ëm *lähayikh' [lähäkh'] fäl'chiyn ûl'tzelem Dahávä Diy háqëym'Tä šäg'diyn š

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:12 Forums Online 3:12 There are 383 certain 1400 Yæhûđäyë´ יְהוּדָיֵא 3062 whom y3487 x1768 thou hast set 4483 z8745 over 5922 the affairs 5673 of the province 4083 of Bävel בָּבֶל, 895 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ; 5665 these 479 men, 1400 O king, 4430 have y7761 z8754 not 3809 regarded 2942 x7761 x5922 thee: y5922 they serve 6399 z8750 not 3809 thy ´élähîn אֱלָהִין, 426 nor 3809 worship 5457 z8750 the golden 1722 image 6755 which x1768 thou hast set up. 6966 z8684

בֵּאדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר בִּרְגַז וַחֲמָה אֲמַר לְהַיְתָיָה לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ בֵּאדַיִן גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ הֵיתָיוּ קֳדָם מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:13 Forums Online 3:13 dayin n'vûkhad'neTZar Bir'gaz wachámäh ámar l'hay'täyäh l'shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô dayin Guv'raYä iLëkh' hëytäyû qódäm mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:13 Forums Online 3:13 ¶ Then 116 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 in [his] rage 7266 and fury 2528 commanded 560 z8754 to bring 858 z8682 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ. 5665 Then 116 they brought 858 z8717 these 479 men 1400 before 6925 the king. 4430

עָנֵה נְבֻכַדְנֶצַּר וְאָמַר לְהוֹן הַצְדָּא שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ לֵאלָהַי לָא אִיתֵיכוֹן פָּלְחִין לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימֶת לָא סָגְדִין

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:14 Forums Online 3:14 änëh n'vukhad'neTZar w'ämar l'hôn hatz'Dä shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô lähay iytëykhôn Päl'chiyn ûl'tzelem Dahávä Diy háqëymet šäg'diyn

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:14 Forums Online 3:14 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 spake 6032 z8750 and said 560 z8750 unto them, [Is it] true, 6656 O Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 do x383 not 3809 ye y383 serve 6399 z8750 my ´élähîn אֱלָהִין, 426 nor 3809 worship 5457 z8750 the golden 1722 image 6755 which x1768 I have set y6966 z8684 up? x6966

כְּעַן הֵן אִיתֵיכוֹן עֲתִידִין דִּי בְעִדָּנָא דִּי־תִשְׁמְעוּן קָל קַרְנָא מַשְׁרוֹקִיתָא *קִיתָרֹס [קַתְרוֹס] שַׂבְּכָא פְּסַנְתֵּרִין וְסוּמְפֹּנְיָה וְכֹל זְנֵי זְמָרָא תִּפְּלוּן וְתִסְגְּדוּן לְצַלְמָא דִי־עַבְדֵת וְהֵן לָא תִסְגְּדוּן בַּהּ־שַׁעֲתָה תִתְרְמוֹן לְגוֹא־אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא מַן־הוּא אֱלָהּ דֵּי יְשֵׁיזְבִנְכוֹן מִן־יְדָי

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:15 Forums Online 3:15 K'an hën iytëykhôn átiydiyn Diy v'iDänä Diy-tish'm'ûn qäl qar'nä mash'rôqiytä *qiytäroš [qat'rôš] saB'khä P'šan'Tëriyn w'šûm'Pon'yäh w'khol z'nëy z'märä TiP'lûn w'tiš'G'dûn l'tzal'mä diy-av'dët w'hën tiš'G'dûn BaH-shaátäh tit'r'môn l'-aTûn nûrä yäqid'Tä ûman- éläH Dëy y'shëyz'vin'khôn min-y'däy

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:15 Forums Online 3:15 Now 3705 if 2006 ye be 383 ready 6263 that x1768 at what x1768 time 5732 ye hear 8086 z8748 the sound 7032 of the cornet, 7162 flute, 4953 harp, 7030 z8675 sackbut, 5443 psaltery, 6460 and dulcimer, 5481 and all 3606 kinds 2178 of musick, 2170 ye fall down 5308 z8748 and worship 5457 z8748 the image 6755 which x1768 I have made; 5648 z8754 [well]: but if 2006 ye worship 5457 z8748 not, 3809 ye shall be cast 7412 z8729 the same hour 8160 into the midst 1459 of a burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace; 861 and who 4479 [is] that x1932 ´Éläh אֱלָה 426 that x1768 shall deliver 7804 z8755 you out of 4481 my hands? 3028

עֲנוֹ שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ וְאָמְרִין לְמַלְכָּא נְבוּכַדְנֶצַּר לָא־חַשְׁחִין אֲנַחְנָה עַל־דְּנָה פִּתְגָם לַהֲתָבוּתָךְ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:16 Forums Online 3:16 ánô shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô w'äm'riyn l'mal'Kä n'vûkhad'neTZar -chash'chiyn ánach'näh al-D'näh Pit'gäm lahátävûtäkh'

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:16 Forums Online 3:16 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 answered 6032 z8754 and said 560 z8750 to the king, 4430 O Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר, 5020 we 586 [are] not 3809 careful 2818 z8750 to answer 8421 z8682 thee in 5922 this 1836 matter. 6600

הֵן אִיתַי אֱלָהַנָא דִּי־אֲנַחְנָא פָלְחִין יָכִל לְשֵׁיזָבוּתַנָא מִן־אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא מִן־יְדָךְ מַלְכָּא יְשֵׁיזִב

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:17 Forums Online 3:17 hën iytay éläha Diy-ánach'nä fäl'chiyn yäkhil l'shëyzävûta min-aTûn nûrä yäqid'Tä ûmin-y'däkh' mal'Kä y'shëyziv

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:17 Forums Online 3:17 If 2006 it be x383 [so], our ´Éläh אֱלָה 426 whom x1768 we 586 serve 6399 z8750 is y383 able 3202 z8750 to deliver 7804 z8756 us from 4481 the burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace, 861 and y4481 z0 he will deliver 7804 z8755 [us] out of 4481 thine hand, 3028 O king. 4430

וְהֵן לָא יְדִיעַ לֶהֱוֵא־לָךְ מַלְכָּא דִּי לֵאלָהָיִךְ לָא־*אִיתַיְנָא [אִיתַנָא] פָלְחִין לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵימְתָּ לָא נִסְגֻּד ס

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:18 Forums Online 3:18 w'hën y'diyª lehéwë-kh' mal'Kä Diy lähäyikh' -*iytay' [iyta] fäl'chiyn ûl'tzelem Dahávä Diy háqëym'Tä niš'Gud š

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:18 Forums Online 3:18 But if 2006 not, 3809 be x1934 it y1934 z8748 known 3046 z8752 unto thee, O king, 4430 that x1768 we will 383 not 3809 serve 6399 z8750 thy ´élähîn אֱלָהִין, 426 nor 3809 worship 5457 z8748 the golden 1722 image 6755 which x1768 thou hast set up. 6966 z8684

בֵּאדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר הִתְמְלִי חֱמָא צְלֵם אַנְפּוֹהִי *אֶשְׁתַּנּוּ [אֶשְׁתַּנִּי] עַל־שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ עָנֵה וְאָמַר לְמֵזֵא לְאַתּוּנָא חַד־שִׁבְעָה עַל דִּי חֲזֵה לְמֵזְיֵהּ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:19 Forums Online 3:19 dayin n'vûkhad'neTZar hit'm'liy chémä ûtz'lëm an'Pôhiy *esh'TaNû [esh'TaNiy] al-shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô änëh w'ämar l'mëzë l'aTûnä chad-shiv'äh al Diy cházëh l'mëz'yëH

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:19 Forums Online 3:19 ¶ Then 116 was Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 full 4391 z8728 of fury, 2528 and the form 6755 of his visage 600 was changed 8133 z8724 against 5922 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ: 5665 [therefore] he spake, 6032 z8750 and commanded 560 z8750 that they should heat 228 z8749 the furnace 861 one 2298 seven times 7655 more 5922 than 1768 it was wont 2370 z8752 to be heated. 228 z8749

לְגֻבְרִין גִּבָּרֵי־חַיִל דִּי בְחַיְלֵהּ אֲמַר לְכַפָּתָה לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ לְמִרְמֵא לְאַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:20 Forums Online 3:20 ûl'guv'riyn GiBärëy-chayil Diy v'chay'lëH ámar l'khaPätäh l'shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô l'mir'më l'aTûn nûrä yäqid'Tä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:20 Forums Online 3:20 And he commanded 560 z8754 the most y2429 mighty 1401 x2429 men 1400 that x1768 [were] in his army 2429 to bind 3729 z8742 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 [and] to cast 7412 z8749 [them] into the burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace. 861

בֵּאדַיִן גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ כְּפִתוּ בְּסַרְבָּלֵיהוֹן *פַּטִּישֵׁיהוֹן [פַּטְּשֵׁיהוֹן] וְכַרְבְּלָתְהוֹן לְבֻשֵׁיהוֹן רְמִיו לְגוֹא־אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:21 Forums Online 3:21 dayin Guv'raYä iLëkh' K'fitû B'šar'Bälëyhôn *PaŢiyshëyhôn [PaŢ'shëyhôn] w'khar'B'lät'hôn ûl'vushëyhôn ûr'miyw l'-aTûn nûrä yäqid'Tä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:21 Forums Online 3:21 Then 116 these 479 men 1400 were bound 3729 z8760 in their coats, 5622 their hosen, 6361 z8675 and their hats, 3737 and their [other] garments, 3831 and were cast 7412 z8752 into the midst 1459 of the burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace. 861

כָּל־קֳבֵל דְּנָה מִן־דִּי מִלַּת מַלְכָּא מַחְצְפָה וְאַתּוּנָא אֵזֵה יַתִּירָא גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי הַסִּקוּ לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ קַטִּל הִמּוֹן שְׁבִיבָא דִּי נוּרָא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:22 Forums Online 3:22 Käl-qóvël D'näh min-Diy miLat mal'Kä mach'tz'fäh w'aTûnä ëzëh yaTiyrä Guv'raYä iLëkh' Diy haŠiqû l'shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô qaŢil hiMôn sh'viyvä Diy nûrä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:22 Forums Online 3:22 Therefore 3606 6903 x1836 because 4481 y1836 x1768 the king's 4430 commandment 4406 was urgent, 2685 z8683 and the furnace 861 exceeding y3493 x2493 hot, 228 z8752 the flame 7631 of x1768 the fire 5135 slew 6992 z8745 those 479 men 1400 y1994 that x1768 took up 5267 z8684 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ. 5665

וְגֻבְרַיָּא אִלֵּךְ תְּלָתֵּהוֹן שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ נְפַלוּ לְגוֹא־אַתּוּן־נוּרָא יָקִדְתָּא מְכַפְּתִין פ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:23 Forums Online 3:23 w'guv'raYä iLëkh' T'läTëhôn shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô n'falû l'-aTûn-nûrä yäqid'Tä m'khaP'tiyn f

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:23 Forums Online 3:23 And these 479 three 8532 men, 1400 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 fell down 5308 z8754 bound 3729 z8743 into the midst 1459 of the burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace. 861

אֱדַיִן נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא תְּוַהּ וְקָם בְּהִתְבְּהָלָה עָנֵה וְאָמַר לְהַדָּבְרוֹהִי הֲלָא גֻבְרִין תְּלָתָא רְמֵינָא לְגוֹא־נוּרָא מְכַפְּתִין עָנַיִן וְאָמְרִין לְמַלְכָּא יַצִּיבָא מַלְכָּא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:24 Forums Online 3:24 édayin n'vûkhad'neTZar mal'Kä T'waH w'qäm B'hit'B'häläh änëh w'ämar l'haDäv'rôhiy guv'riyn T'lätä r'mëynä l'-nûrä m'khaP'tiyn änayin w'äm'riyn l'mal'Kä yaTZiyvä mal'Kä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:24 Forums Online 3:24 Then 116 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 the king 4430 was astonied, 8429 z8754 and rose up 6966 z8754 in haste, 927 z8726 [and] spake, 6032 z8750 and said 560 z8750 unto his counsellors, 1907 Did not 3809 we cast 7412 z8754 three 8532 men 1400 bound 3729 z8743 into the midst 1459 of the fire? 5135 They answered 6032 z8750 and said 560 z8750 unto the king, 4430 True, 3330 O king. 4430

עָנֵה וְאָמַר הָא־אֲנָה חָזֵה גֻּבְרִין אַרְבְּעָה שְׁרַיִן מַהְלְכִין בְּגוֹא־נוּרָא וַחֲבָל לָא־אִיתַי בְּהוֹן וְרֵוֵהּ דִּי *רְבִיעָיָא [רְבִיעָאָה] דָּמֵה לְבַר־אֱלָהִין ס

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:25 Forums Online 3:25 änëh w'ämar -ánäh chäzëh Guv'riyn ar'B'äh sh'rayin mah'l'khiyn B'-nûrä wacháväl -iytay B'hôn w'rëwëH Diy *r'viyäyä [r'viyääh] Dämëh l'var-élähiyn š

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:25 Forums Online 3:25 He answered 6032 z8750 and said, 560 z8750 Lo, 1888 I 576 see 2370 z8751 four 703 men 1400 loose, 8271 z8750 walking 1981 z8683 in the midst 1459 of the fire, 5135 and they have 383 no 3809 hurt; 2257 and the form 7299 of x1768 the fourth 7244 is like 1821 z8751 the Son 1247 of ´élähîn אֱלָהִין. 426

בֵּאדַיִן קְרֵב נְבוּכַדְנֶצַּר לִתְרַע אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא עָנֵה וְאָמַר שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד־נְגוֹ עַבְדוֹהִי דִּי־אֱלָהָא *עִלָּיָא [עִלָּאָה] פֻּקוּ וֶאֱתוֹ בֵּאדַיִן נָפְקִין שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ מִן־גּוֹא נוּרָא

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:26 Forums Online 3:26 dayin q'rëv n'vûkhad'neTZar lit'ra aTûn nûrä yäqid'Tä änëh w'ämar shad'rakh' mëyshakh' waávëd-n'gô av'dôhiy Diy-élähä *iLäyä [iLääh] Puqû weétô dayin näf'qiyn shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô min- nûrä

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:26 Forums Online 3:26 ¶ Then 116 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 came near 7127 z8754 to the mouth 8651 of the burning 3345 z8751 fiery 5135 furnace, 861 [and] spake, 6032 z8750 and said, 560 z8750 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 ye servants 5649 of x1768 ´Éläh אֱלָה 426 `Illäyä´ עִלָּיָא, 5943 come forth, 5312 z8747 and come 858 z8747 [hither]. Then 116 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 came forth 5312 z8750 of 4481 the midst 1459 of the fire. 5135

מִתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סִגְנַיָּא פַחֲוָתָא וְהַדָּבְרֵי מַלְכָּא חָזַיִן לְגֻבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי לָא־שְׁלֵט נוּרָא בְּגֶשְׁמְהוֹן שְׂעַר רֵאשְׁהוֹן לָא הִתְחָרַךְ וְסָרְבָּלֵיהוֹן לָא שְׁנוֹ וְרֵיחַ נוּר לָא עֲדָת בְּהוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:27 Forums Online 3:27 ûmit'KaN'shiyn áchash'Dar'P'naYä šig'naYä ûfacháwätä w'haDäv'rëy mal'Kä chäzayin l'guv'raYä iLëkh' Diy -sh'lëţ nûrä B'gesh'm'hôn ûs'ar rësh'hôn hit'chärakh' w'šär'Bälëyhôn sh'nô w'rëyªch nûr ádät B'hôn

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:27 Forums Online 3:27 And the princes, 324 governors, 5460 and captains, 6347 and the king's 4430 counsellors, 1907 being gathered together, 3673 z8723 saw 2370 z8751 these 479 men, 1400 upon whose x1768 bodies 1655 the fire 5135 had no y3809 power, 7981 z8754 x3809 nor 3809 was an hair 8177 of their head 7217 singed, 2761 z8724 neither 3809 were their coats 5622 changed, 8133 z8754 nor 3809 the smell 7382 of fire 5135 had passed 5709 z8754 on them.

עָנֵה נְבוּכַדְנֶצַּר וְאָמַר בְּרִיךְ אֱלָהֲהוֹן דִּי־שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ דִּי־שְׁלַח מַלְאֲכֵהּ וְשֵׁיזִב לְעַבְדוֹהִי דִּי הִתְרְחִצוּ עֲלוֹהִי מִלַּת מַלְכָּא שַׁנִּיו וִיהַבוּ *גֶשְׁמֵיהוֹן [גֶשְׁמְהוֹן] דִּי לָא־יִפְלְחוּן וְלָא־יִסְגְּדוּן לְכָל־אֱלָהּ לָהֵן לֵאלָהֲהוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:28 Forums Online 3:28 änëh n'vûkhad'neTZar w'ämar B'riykh' éläháhôn Diy-shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô Diy-sh'lach mal'ákhëH w'shëyziv l'av'dôhiy Diy hit'r'chitzû álôhiy ûmiLat mal'Kä shaNiyw wiyhavû *gesh'mëyhôn [gesh'm'hôn] Diy -yif'l'chûn w'-yiš'G'dûn l'khäl-éläH lähën läháhôn

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:28 Forums Online 3:28 [Then] Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5020 spake, 6032 z8750 and said, 560 z8750 Blessed 1289 z8752 [be] the ´Éläh אֱלָה 426 of x1768 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 who x1768 hath sent 7972 z8754 his angel, 4398 and delivered 7804 z8758 his servants 5649 that x1768 trusted 7365 z8702 in x5922 him, y5922 and have changed 8133 z8745 the king's 4430 word, 4406 and yielded 3052 z8754 their bodies, 1655 that x1768 they might not 3809 serve 6399 z8748 nor 3809 worship 5457 z8748 any 3606 ´éläh אֱלָה, 426 except 3861 their own ´Éläh אֱלָה. 426

מִנִּי שִׂים טְעֵם דִּי כָל־עַם אֻמָּה וְלִשָּׁן דִּי־יֵאמַר *שֵׁלָה [שָׁלוּ] עַל אֱלָהֲהוֹן דִּי־שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹא הַדָּמִין יִתְעֲבֵד בַיְתֵהּ נְוָלִי יִשְׁתַּוֵּה כָּל־קֳבֵל דִּי לָא אִיתַי אֱלָה אָחֳרָן דִּי־יִכֻּל לְהַצָּלָה כִּדְנָה

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:29 Forums Online 3:29 ûmiNiy siym ţ'ëm Diy khäl-am uMäh w'liSHän Diy-yëmar *shëläh [shälû] al éläháhôn Diy-shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô haDämiyn yit'ávëd ûvay'tëH n'wäliy yish'Taûëh Käl-qóvël Diy iytay éläh ächórän Diy-yiKul l'haTZäläh Kid'näh

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:29 Forums Online 3:29 Therefore I y4481 make 7761 z8752 x4481 a decree, 2942 That x1768 every 3606 people, 5972 nation, 524 and language, 3961 which x1768 speak 560 z8748 any thing amiss 7955 y7960 z8675 against 5922 the ´Éläh אֱלָה 426 of x1768 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 shall be cut 5648 z8725 in pieces, 1917 and their houses 1005 shall be made 7739 z8721 a dunghill: 5122 because 6903 3606 x1768 there is 383 no 3809 other 321 ´Éläh אֱלָה 426 that x1768 can 3202 z8748 deliver 5338 z8682 after this y1836 sort. x1836

בֵּאדַיִן מַלְכָּא הַצְלַח לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ בִּמְדִינַת בָּבֶל פ

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:30 Forums Online 3:30 dayin mal'Kä hatz'lach l'shad'rakh' mëyshakh' waávëd n'gô Bim'diynat Bävel f

Massoretic Text OT Hebrew Daniel 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Daniel 3:30 Forums Online 3:30 Then 116 the king 4430 promoted 6744 z8684 Šađraȼ שַׁדרַך, 7715 Mêšaȼ מֵישַׁך, 4336 and `Ávëđ Næqô עֲבֵד־נְגוֹ, 5665 in the province 4083 of Bävel בָּבֶל. 895

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.