Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ecclesiastes 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Kohelet / Ecclesiastes 4

1 Vanity is increased unto men by oppression, 4 by envy, 5 by idleness, 7 by covetousness, 9 by solitariness, 13 by wilfulness.

וְשַׁבְתִּי אֲנִי וָאֶרְאֶה אֶת־כָּל־הָעֲשֻׁקִים אֲשֶׁר נַעֲשִׂים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ וְהִנֵּה דִּמְעַת הָעֲשֻׁקִים וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם מִיַּד עֹשְׁקֵיהֶם כֹּחַ וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:1 Forums Online 4:1 w'shav'Tiy ániy er'eh et-Käl-áshuqiym ásher naásiym Tachat haSHämesh w'hiNëh Dim'at áshuqiym w'ëyn hem m'nachëm ûmiYad osh'qëyhem Koªch w'ëyn hem m'nachëm

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:1 Forums Online 4:1 ¶ So I x589 returned, 7725 z8804 and considered 7200 z8799 x853 all x3605 the oppressions 6217 that x834 are done 6213 z8737 under x8478 the sun: 8121 and behold x2009 the tears 1832 of [such as were] oppressed, y6231 z8803 x6217 and they had no x369 comforter; 5162 z8764 and on the side 3027 x4480 of their oppressors 6231 z8802 [there was] power; 3581 but they had no x369 comforter. 5162 z8764

וְשַׁבֵּחַ אֲנִי אֶת־הַמֵּתִים שֶׁכְּבָר מֵתוּ מִן־הַחַיִּים אֲשֶׁר הֵמָּה חַיִּים עֲדֶנָה

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:2 Forums Online 4:2 w'shaBëªch ániy et-haMëtiym sheK'vär mëtû min-hachaYiym ásher hëMäh chaYiym ádenäh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:2 Forums Online 4:2 Wherefore I x589 praised 7623 z8764 x853 the dead 4191 z8801 which are already 3528 x7945 dead 4191 z8804 more than x4480 the living 2416 which x834 x1992 are yet 5728 alive. 2416

וְטוֹב מִשְּׁנֵיהֶם אֵת אֲשֶׁר־עֲדֶן לֹא הָיָה אֲשֶׁר לֹא־רָאָה אֶת־הַמַּעֲשֶׂה הָרָע אֲשֶׁר נַעֲשָׂה תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:3 Forums Online 4:3 w'ţôv miSH'nëyhem ët ásher-áden lo häyäh ásher lo-rääh et-haMaáseh ásher naásäh Tachat haSHämesh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:3 Forums Online 4:3 Yea, better 2896 [is he] than both 8147 x4480 they, x853 which x834 hath not x3808 yet 5728 been, x1961 who x834 hath not x3808 seen 7200 z8804 x853 the evil 7451 work 4639 that x834 is done 6213 z8738 under x8478 the sun. 8121

וְרָאִיתִי אֲנִי אֶת־כָּל־עָמָל וְאֵת כָּל־כִּשְׁרוֹן הַמַּעֲשֶׂה כִּי הִיא קִנְאַת־אִישׁ מֵרֵעֵהוּ גַּם־זֶה הֶבֶל רְעוּת רוּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:4 Forums Online 4:4 w'räiytiy ániy et-Käl-ämäl w'ët Käl-Kish'rôn haMaáseh Kiy hiy qin'at-iysh rëë Gam-zeh hevel ûr'ût rûªch

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:4 Forums Online 4:4 ¶ Again, I x589 considered 7200 z8804 x853 all x3605 travail, 5999 and every x3605 right 3788 work, 4639 that x3588 for this x1931 a man 376 is envied 7068 of his neighbour. 7453 x4480 This x2088 [is] also x1571 vanity 1892 and vexation 7469 of spirit. 7307

הַכְּסִיל חֹבֵק אֶת־יָדָיו וְאֹכֵל אֶת־בְּשָׂר

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:5 Forums Online 4:5 haK'šiyl chovëq et-yädäyw w'okhël et-B'särô

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:5 Forums Online 4:5 The fool 3684 foldeth y2263 z0 his hands y3027 together, 2263 z8802 x853 x3027 and eateth 398 z8802 x853 his own flesh. 1320

טוֹב מְלֹא כַף נָחַת מִמְּלֹא חָפְנַיִם עָמָל רְעוּת רוּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:6 Forums Online 4:6 ţôv m'lo khaf nächat miM'lo chäf'nayim ämäl ûr'ût rûªch

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:6 Forums Online 4:6 Better 2896 [is] an handful 3709 x4480 x4393 [with] quietness, 5183 than both the hands 2651 full 4393 x4480 [with] travail 5999 and vexation 7469 of spirit. 7307

וְשַׁבְתִּי אֲנִי וָאֶרְאֶה הֶבֶל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:7 Forums Online 4:7 w'shav'Tiy ániy er'eh hevel Tachat haSHämesh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:7 Forums Online 4:7 ¶ Then I x589 returned, 7725 z8804 and I saw 7200 z8799 vanity 1892 under x8478 the sun. 8121

יֵשׁ אֶחָד וְאֵין שֵׁנִי גַּם בֵּן וָאָח אֵין־ל וְאֵין קֵץ לְכָל־עֲמָל גַּם־*עֵינָיו [עֵינ] לֹא־תִשְׂבַּע עֹשֶׁר לְמִי אֲנִי עָמֵל מְחַסֵּר אֶת־נַפְשִׁי מִטּוֹבָה גַּם־זֶה הֶבֶל וְעִנְיַן רָע הוּא

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:8 Forums Online 4:8 yësh echäd w'ëyn shëniy Gam Bën äch ëyn-lô w'ëyn qëtz l'khäl-ámälô Gam-*ëynäyw [ëynô] lo-tis'Ba osher ûl'miy ániy ämël ûm'chaŠër et-naf'shiy miŢôväh Gam-zeh hevel w'in'yan

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:8 Forums Online 4:8 There is 3426 one 259 [alone], and [there is] not x369 a second; 8145 yea, x1571 he hath neither x369 child 1121 nor brother: 251 yet [is there] no x369 end 7093 of all x3605 his labour; 5999 neither x3808 is his eye 5869 satisfied 7646 z8799 with riches; 6239 neither [saith he], For whom x4310 do I x589 labour, 6001 and bereave 2637 z8764 x853 my soul 5315 of good? 2896 x4480 This x2088 [is] also x1571 vanity, 1892 yea, it x1931 [is] a sore 7451 travail. 6045

טוֹבִים הַשְּׁנַיִם מִן־הָאֶחָד אֲשֶׁר יֵשׁ־לָהֶם שָׂכָר טוֹב בַּעֲמָלָם

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:9 Forums Online 4:9 ţôviym haSH'nayim min-echäd ásher yësh-hem säkhär ţôv Baámäläm

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:9 Forums Online 4:9 ¶ Two 8147 [are] better 2896 than x4480 one; 259 because x834 they have 3426 a good 2896 reward 7939 for their labour. 5999

כִּי אִם־יִפֹּלוּ הָאֶחָד יָקִים אֶת־חֲבֵר וְאִיל הָאֶחָד שֶׁיִּפּוֹל וְאֵין שֵׁנִי לַהֲקִימ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:10 Forums Online 4:10 Kiy im-yiPolû echäd yäqiym et-chávërô w'iylô echäd sheYiPôl w'ëyn shëniy laháqiymô

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:10 Forums Online 4:10 For x3588 if x518 they fall, 5307 z8799 the one 259 will lift up 6965 z8686 x853 his fellow: 2270 but woe 337 to him [that is] alone 259 when he falleth; 5307 z8799 x7945 for [he hath] not x369 another 8145 to help him up. 6965 z8687

גַּם אִם־יִשְׁכְּבוּ שְׁנַיִם וְחַם לָהֶם לְאֶחָד אֵיךְ יֵחָם

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:11 Forums Online 4:11 Gam im-yish'K'vû sh'nayim w'cham hem ûl'echäd ëykh' yëchäm

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:11 Forums Online 4:11 Again, 1571 if x518 two 8147 lie together, 7901 z8799 then they have heat: 2552 z8804 but how x349 can one 259 be warm 3179 z8799 [alone]?

וְאִם־יִתְקְפ הָאֶחָד הַשְּׁנַיִם יַעַמְדוּ נֶגְדּ וְהַחוּט הַמְשֻׁלָּשׁ לֹא בִמְהֵרָה יִנָּתֵק

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:12 Forums Online 4:12 w'im-yit'q'fô echäd haSH'nayim yaam'dû neg'Dô w'hachûţ ham'shuLäsh lo vim'hëräh yiNätëq

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:12 Forums Online 4:12 And if x518 one 259 prevail y8630 z8799 against x8630 him, two 8147 shall withstand 5975 z8799 x5048 him; and a threefold 8027 z8794 cord 2339 is not x3808 quickly 4120 broken. 5423 z8735

טוֹב יֶלֶד מִסְכֵּן וְחָכָם מִמֶּלֶךְ זָקֵן כְסִיל אֲשֶׁר לֹא־יָדַע לְהִזָּהֵר עוֹד

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:13 Forums Online 4:13 ţôv yeled miš'Kën w'chäkhäm miMelekh' zäqën ûkh'šiyl ásher lo-yäda l'hiZähër ôd

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:13 Forums Online 4:13 ¶ Better 2896 [is] a poor 4542 and a wise 2450 child 3206 than an old 2205 and foolish 3684 king, 4428 x4480 who x834 will 3045 z8804 no x3808 more x5750 be admonished. 2094 z8736

כִּי־מִבֵּית הָסוּרִים יָצָא לִמְלֹךְ כִּי גַּם בְּמַלְכוּת נוֹלַד רָשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:14 Forums Online 4:14 Kiy-miBëyt šûriym yätzä lim'lokh' Kiy Gam B'mal'khûtô nôlad räsh

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:14 Forums Online 4:14 For x3588 out of prison 631 1004 z8803 x4480 he cometh 3318 z8804 to reign; 4427 z8800 whereas x3588 also x1571 [he that is] born 3205 z8738 in his kingdom 4438 becometh poor. 7326 z8802

רָאִיתִי אֶת־כָּל־הַחַיִּים הַמְהַלְּכִים תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ עִם הַיֶּלֶד הַשֵּׁנִי אֲשֶׁר יַעֲמֹד תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:15 Forums Online 4:15 räiytiy et-Käl-hachaYiym ham'haL'khiym Tachat haSHämesh im haYeled haSHëniy ásher yaámod Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:15 Forums Online 4:15 I considered 7200 z8804 x853 all x3605 the living 2416 which walk 1980 z8764 under x8478 the sun, 8121 with x5973 the second 8145 child 3206 that x834 shall stand up 5975 z8799 in his stead. x8478

אֵין־קֵץ לְכָל־הָעָם לְכֹל אֲשֶׁר־הָיָה לִפְנֵיהֶם גַּם הָאַחֲרוֹנִים לֹא יִשְׂמְחוּ־ב כִּי־גַם־זֶה הֶבֶל וְרַעְיוֹן רוּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:16 Forums Online 4:16 ëyn-qëtz l'khäl-äm l'khol ásher-häyäh lif'nëyhem Gam achárôniym lo yis'm'chû-vô Kiy-gam-zeh hevel w'ra'yôn rûªch

Massoretic Text OT Hebrew Ecclesiastes 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ecclesiastes 4:16 Forums Online 4:16 [There is] no x369 end 7093 of all x3605 the people, 5971 [even] of all x3605 that x834 have been x1961 before 6440 them: they also x1571 that come after 314 shall not x3808 rejoice 8055 z8799 in him. Surely x3588 this x2088 also x1571 [is] vanity 1892 and vexation 7475 of spirit. 7307

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.