Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Nehemiah 3Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Nechemiyah / Nehemiah 3

The names and order of them that builded the wall.

וַיָּקָם אֶלְיָשִׁיב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים וַיִּבְנוּ אֶת־שַׁעַר הַצֹּאן הֵמָּה קִדְּשׁוּהוּ וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו וְעַד־מִגְדַּל הַמֵּאָה קִדְּשׁוּהוּ עַד מִגְדַּל חֲנַנְאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:1 Forums Online 3:1 waYäqäm el'yäshiyv haKohën haGädôl w'echäyw haKohániym waYiv'nû et-shaar haTZon hëMäh qiD'shû waYaámiydû Dal'totäyw w'ad-mig'Dal haMëäh qiD'shû ad mig'Dal chánan'ël š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:1 Forums Online 3:1 ¶ Then ´Elyäšîv אֶליָשִׁיב 475 the high 1419 priest 3548 rose up 6965 z8799 with his brethren 251 the priests, 3548 and they builded 1129 z8799 x853 the sheep 6629 gate; 8179 they x1992 sanctified 6942 z8765 it, and set up 5975 z8686 the doors 1817 of it; even unto x5704 the tower 4026 of Më´à מֵאָה 3968 they sanctified 6942 z8765 it, unto x5704 the tower 4026 of Çánan´ël חֲנַנאֵל. 2606

וְעַל־יָד בָנוּ אַנְשֵׁי יְרֵחוֹ ס וְעַל־יָד בָנָה זַכּוּר בֶּן־אִמְרִי ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:2 Forums Online 3:2 w'al-yädô vänû an'shëy y'rëchô š w'al-yädô vänäh zaKûr Ben-im'riy š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:2 Forums Online 3:2 And next x3027 unto x5921 him y3027 builded 1129 z8804 the men y582 x376 of Yærîçô יְרִיחוֹ. 3405 And next x3027 to x5921 them builded 1129 z8804 Zaccûr זַכּוּר 2139 the son 1121 of ´Imrî אִמרִי. 566

וְאֵת שַׁעַר הַדָּגִים בָּנוּ בְּנֵי הַסְּנָאָה הֵמָּה קֵרוּהוּ וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו מַנְעוּלָיו בְרִיחָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:3 Forums Online 3:3 w'ët shaar haDägiym Bänû B'nëy haŠ'nääh hëMäh qërû waYaámiydû Dal'totäyw man'ûläyw ûv'riychäyw š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:3 Forums Online 3:3 But the fish 1709 gate 8179 did the sons 1121 of Hassænä´à הַסְּנָאָה 5570 build, 1129 z8804 who x1992 [also] laid the beams 7136 z8765 thereof, and set up 5975 z8686 the doors 1817 thereof, the locks 4514 thereof, and the bars 1280 thereof.

וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק מְרֵמוֹת בֶּן־אוּרִיָּה בֶּן־הַקּוֹץ ס וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק מְשֻׁלָּם בֶּן־בֶּרֶכְיָה בֶּן־מְשֵׁיזַבְאֵל ס וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק צָדוֹק בֶּן־בַּעֲנָא ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:4 Forums Online 3:4 w'al-yädäm hechéziyq m'rëmôt Ben-ûriYäh Ben-haQôtz š w'al-yädäm hechéziyq m'shuLäm Ben-Berekh'yäh Ben-m'shëyzav'ël š w'al-yädäm hechéziyq tzädôq Ben-Baánä š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:4 Forums Online 3:4 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Mærëmôŧ מְרֵמוֹת 4822 the son 1121 of ´Ûriyyà אוּרִיָּה, 223 the son 1121 of Kôx קוֹץ. 6976 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Mæšulläm מְשֻׁלָּם 4918 the son 1121 of Bereȼyà בֶּרֶכיָה, 1296 the son 1121 of Mæšêzav´ël מְשֵׁיזַבאֵל. 4898 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Xäđôk צָדוֹק 6659 the son 1121 of Ba`ánä´ בַּעֲנָא. y1195 x1196

וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיקוּ הַתְּקוֹעִים וְאַדִּירֵיהֶם לֹא־הֵבִיאוּ צַוָּרָם בַּעֲבֹדַת אֲדֹנֵיהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:5 Forums Online 3:5 w'al-yädäm hechéziyqû haT'qôiym w'aDiyrëyhem lo-hëviyû tzaûäräm Baávodat ádonëyhem š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:5 Forums Online 3:5 And next x3027 unto x5921 them y3027 the Tækô`îm תְּקוֹעִים 8621 repaired; 2388 z8689 but their nobles 117 put 935 z8689 not x3808 their necks 6677 to the work 5656 of their ´Áđönîm אֲדֹנִים. 113

וְאֵת שַׁעַר הַיְשָׁנָה הֶחֱזִיקוּ יוֹיָדָע בֶּן־פָּסֵחַ מְשֻׁלָּם בֶּן־בְּסוֹדְיָה הֵמָּה קֵרוּהוּ וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו בְרִיחָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:6 Forums Online 3:6 w'ët shaar hay'shänäh hechéziyqû yôyädä Ben-Päšëªch ûm'shuLäm Ben-B'šôd'yäh hëMäh qërû waYaámiydû Dal'totäyw ûman'uläyw ûv'riychäyw š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:6 Forums Online 3:6 Moreover the old 3465 gate 8179 repaired 2388 z8689 Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3111 the son 1121 of Päsëåç פָּסֵחַ, 6454 and Mæšulläm מְשֻׁלָּם 4918 the son 1121 of Bæsôđyà בְּסוֹדיָה; 1152 they x1992 laid the beams 7136 z8765 thereof, and set up 5975 z8686 the doors 1817 thereof, and the locks 4514 thereof, and the bars 1280 thereof.

וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק מְלַטְיָה הַגִּבְעֹנִי וְיָדוֹן הַמֵּרֹנֹתִי אַנְשֵׁי גִבְעוֹן וְהַמִּצְפָּה לְכִסֵּא פַּחַת עֵבֶר הַנָּהָר ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:7 Forums Online 3:7 w'al-yädäm hechéziyq m'laţ'yäh haGiv'oniy w'yädôn haMëronotiy an'shëy giv'ôn w'haMitz'Päh l'khiŠë Pachat ëver haNähär š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:7 Forums Online 3:7 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Mælaţyà מְלַטיָה 4424 the Giv`ônî גִּבעוֹנִי, 1393 and Yäđôn יָדוֹן 3036 the Mërönöŧî מֵרֹנֹתִי, 4824 the men y582 x376 of Giv`ôn גִּבעוֹן, 1391 and of Mixpà מִצפָּה, 4709 unto the throne 3678 of the governor 6346 on this side 5676 the river. 5104

עַל־יָד הֶחֱזִיק עֻזִּיאֵל בֶּן־חַרְהֲיָה צוֹרְפִים ס וְעַל־יָד הֶחֱזִיק חֲנַנְיָה בֶּן־הָרַקָּחִים וַיַּעַזְבוּ יְרוּשָׁלִַם עַד הַחוֹמָה הָרְחָבָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:8 Forums Online 3:8 al-yädô hechéziyq uZiyël Ben-char'háyäh tzôr'fiym š w'al-yädô hechéziyq chánan'yäh Ben-raQächiym waYaaz'vû y'rûshälaim ad hachômäh r'chäväh š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:8 Forums Online 3:8 Next x3027 unto x5921 him y3027 repaired 2388 z8689 `Uzzî´ël עֻזִּיאֵל 5816 the son 1121 of Çarháyà חַרהֲיָה, 2736 of the goldsmiths. 6884 z8802 Next x3027 unto x5921 him y3027 also repaired 2388 z8689 Çánanyà חֲנַניָה 2608 the son 1121 of [one of] the apothecaries, 7546 and they fortified 5800 z8799 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 unto x5704 the broad 7342 wall. 2346

וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק רְפָיָה בֶן־חוּר שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ יְרוּשָׁלִָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:9 Forums Online 3:9 w'al-yädäm hechéziyq r'fäyäh ven-chûr sar chátziy Pelekh' y'rûshäläim š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:9 Forums Online 3:9 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Ræfäyà רְפָיָה 7509 the son 1121 of Çûr חוּר, 2354 the ruler 8269 of the half 2677 part 6418 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְעַל־יָדָם הֶחֱזִיק יְדָיָה בֶן־חֲרוּמַף וְנֶגֶד בֵּית ס וְעַל־יָד הֶחֱזִיק חַטּוּשׁ בֶּן־חֲשַׁבְנְיָה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:10 Forums Online 3:10 w'al-yädäm hechéziyq y'däyäh ven-chárûmaf w'neged Bëytô š w'al-yädô hechéziyq chaŢûsh Ben-cháshav'n'yäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:10 Forums Online 3:10 And next x3027 unto x5921 them y3027 repaired 2388 z8689 Yæđäyà יְדָיָה 3042 the son 1121 of Çárûmaf חֲרוּמַף, 2739 even over against x5048 his house. 1004 And next x3027 unto x5921 him y3027 repaired 2388 z8689 Çaţţûš חַטּוּשׁ 2407 the son 1121 of Çášavnæyà חֲשַׁבנְיָה. 2813

מִדָּה שֵׁנִית הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶן־חָרִם וְחַשּׁוּב בֶּן־פַּחַת מוֹאָב וְאֵת מִגְדַּל הַתַּנּוּרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:11 Forums Online 3:11 miDäh shëniyt hechéziyq mal'KiYäh ven-chärim w'chaSHûv Ben-Pachat môäv w'ët mig'Dal haTaNûriym š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:11 Forums Online 3:11 Malciyyà מַלכִּיָּה 4441 the son 1121 of Çärim חָרִם, 2766 and Çaššûv חַשּׁוּב 2815 the son 1121 of Paçaŧ Mô´äv פַּחַת־מוֹאָב, 6355 repaired 2388 z8689 the other 8145 piece, 4060 and the tower 4026 of the furnaces. 8574

וְעַל־יָד הֶחֱזִיק שַׁלּוּם בֶּן־הַלּוֹחֵשׁ שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ יְרוּשָׁלִָם הוּא בְנוֹתָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:12 Forums Online 3:12 w'al-yädô hechéziyq shaLûm Ben-haLôchësh sar chátziy Pelekh' y'rûshäläim ûv'nôtäyw š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:12 Forums Online 3:12 And next x3027 unto x5921 him y3027 repaired 2388 z8689 Šallûm שַׁלּוּם 7967 the son 1121 of Hallôçëš הַלּוֹחֵשׁ, 3873 the ruler 8269 of the half 2677 part 6418 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 he x1931 and his daughters. 1323

אֵת שַׁעַר הַגַּיְא הֶחֱזִיק חָנוּן וְיֹשְׁבֵי זָנוֹחַ הֵמָּה בָנוּהוּ וַיַּעֲמִידוּ דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו בְרִיחָיו וְאֶלֶף אַמָּה בַּחוֹמָה עַד שַׁעַר הָשֲׁפוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:13 Forums Online 3:13 ët shaar haGay' hechéziyq chänûn w'yosh'vëy zänôªch hëMäh vänû waYaámiydû Dal'totäyw man'uläyw ûv'riychäyw w'elef aMäh Bachômäh ad shaar sháfôt

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:13 Forums Online 3:13 x853 The valley 1516 gate 8179 repaired 2388 z8689 Çänûn חָנוּן, 2586 and the inhabitants 3427 z8802 of Zänôåç זָנוֹחַ; 2182 they x1992 built 1129 z8804 it, and set up 5975 z8686 the doors 1817 thereof, the locks 4514 thereof, and the bars 1280 thereof, and a thousand 505 cubits 520 on the wall 2346 unto x5704 the dung 830 gate. 8179

וְאֵת שַׁעַר הָאַשְׁפּוֹת הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶן־רֵכָב שַׂר פֶּלֶךְ בֵּית־הַכָּרֶם הוּא יִבְנֶנּוּ וְיַעֲמִיד דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו בְרִיחָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:14 Forums Online 3:14 w'ët shaar ash'Pôt hechéziyq mal'KiYäh ven-rëkhäv sar Pelekh' Bëyt-haKärem yiv'ne w'yaámiyd Dal'totäyw man'uläyw ûv'riychäyw š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:14 Forums Online 3:14 But the dung 830 gate 8179 repaired 2388 z8689 Malciyyà מַלכִּיָּה 4441 the son 1121 of Rëȼäv רֵכָב, 7394 the ruler 8269 of part 6418 of Bêŧ Haccerem בֵּית־הַכֶּרֶם; 1021 he x1931 built 1129 z8799 it, and set up 5975 z8686 the doors 1817 thereof, the locks 4514 thereof, and the bars 1280 thereof.

וְאֵת שַׁעַר הָעַיִן הֶחֱזִיק שַׁלּוּן בֶּן־כָּל־חֹזֶה שַׂר פֶּלֶךְ הַמִּצְפָּה הוּא יִבְנֶנּוּ וִיטַלְלֶנּוּ *וְיַעֲמִידוּ [וְיַעֲמִיד] דַּלְתֹתָיו מַנְעֻלָיו בְרִיחָיו וְאֵת חוֹמַת בְּרֵכַת הַשֶּׁלַח לְגַן־הַמֶּלֶךְ וְעַד־הַמַּעֲלוֹת הַיּוֹרְדוֹת מֵעִיר דָּוִיד ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:15 Forums Online 3:15 w'ët shaar ayin hechéziyq shaLûn Ben-Käl-chozeh sar Pelekh' haMitz'Päh yiv'ne wiyţal'le *w'yaámiydû [w'yaámiyd] Dal'totäyw man'uläyw ûv'riychäyw w'ët chômat B'rëkhat haSHelach l'gan-haMelekh' w'ad-haMaálôt haYôr'dôt iyr Däwiyd š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:15 Forums Online 3:15 But the gate 8179 of the fountain 5869 repaired 2388 z8689 Šallûn שַׁלּוּן 7968 the son 1121 of Col Çözè כָּל־חֹזֶה, 3626 the ruler 8269 of part 6418 of Mixpà מִצפָּה; 4709 he x1931 built 1129 z8799 it, and covered 2926 z8762 it, and set up 5975 z8686 the doors 1817 thereof, the locks 4514 thereof, and the bars 1280 thereof, and the wall 2346 of the pool 1295 of Šelaç שֶׁלַח 7975 by the king's 4428 garden, 1588 and unto x5704 the stairs 4609 that go down 3381 z8802 from the city 5892 x4480 of Däwiđ דָּוִד. 1732

אַחֲרָיו הֶחֱזִיק נְחֶמְיָה בֶן־עַזְבּוּק שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ בֵּית־צוּר עַד־נֶגֶד קִבְרֵי דָוִיד וְעַד־הַבְּרֵכָה הָעֲשׂוּיָה וְעַד בֵּית הַגִּבֹּרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:16 Forums Online 3:16 acháräyw hechéziyq n'chem'yäh ven-az'Bûq sar chátziy Pelekh' Bëyt-tzûr ad-neged qiv'rëy däwiyd w'ad-haB'rëkhäh ásûyäh w'ad Bëyt haGiBoriym š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:16 Forums Online 3:16 After 310 him repaired 2388 z8689 Næçemyà נְחֶמיָה 5166 the son 1121 of `Azbûk עַזבּוּק, 5802 the ruler 8269 of the half 2677 part 6418 of Bêŧ Xûr בֵּית־צוּר, 1049 unto x5704 [the place] over against x5048 the sepulchres 6913 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and to x5704 the pool 1295 that was made, 6213 z8803 and unto x5704 the house 1004 of the mighty. 1368

אַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ הַלְוִיִּם רְחוּם בֶּן־בָּנִי עַל־יָד הֶחֱזִיק חֲשַׁבְיָה שַׂר־חֲצִי־פֶלֶךְ קְעִילָה לְפִלְכּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:17 Forums Online 3:17 acháräyw hechéziyqû hal'wiYim r'chûm Ben-Bäniy al-yädô hechéziyq cháshav'yäh sar-chátziy-felekh' q'iyläh l'fil'Kô š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:17 Forums Online 3:17 After 310 him repaired 2388 z8689 the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 Ræçûm רְחוּם 7348 the son 1121 of Bänî בָּנִי. 1137 Next x3027 unto x5921 him y3027 repaired 2388 z8689 Çášavyà חֲשַׁביָה, 2811 the ruler 8269 of the half 2677 part 6418 of Kæ`îlà קְעִילָה, 7084 in his part. 6418

אַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ אֲחֵיהֶם בַּוַּי בֶּן־חֵנָדָד שַׂר חֲצִי פֶּלֶךְ קְעִילָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:18 Forums Online 3:18 acháräyw hechéziyqû áchëyhem Baûay Ben-chënädäd sar chátziy Pelekh' q'iyläh š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:18 Forums Online 3:18 After 310 him repaired 2388 z8689 their brethren, 251 Bawway בַּוַּי 942 the son 1121 of Çënäđäđ חֵנָדָד, 2582 the ruler 8269 of the half 2677 part 6418 of Kæ`îlà קְעִילָה. 7084

וַיְחַזֵּק עַל־יָד עֵזֶר בֶּן־יֵשׁוּעַ שַׂר הַמִּצְפָּה מִדָּה שֵׁנִית מִנֶּגֶד עֲלֹת הַנֶּשֶׁק הַמִּקְצֹעַ ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:19 Forums Online 3:19 way'chaZëq al-yädô ëzer Ben-yëshûª sar haMitz'Päh miDäh shëniyt miNeged álot haNesheq haMiq'tzoª š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:19 Forums Online 3:19 And next x3027 to x5921 him y3027 repaired 2388 z8762 ´Ëxer אֵצֶר 5829 the son 1121 of Yëšûå` יֵשׁוּעַ, 3442 the ruler 8269 of Mixpà מִצפָּה, 4709 another 8145 piece 4060 over against x4480 x5048 the going up 5927 z8800 to the armoury 5402 at the turning 4740 [of the wall].

אַחֲרָיו הֶחֱרָה הֶחֱזִיק בָּרוּךְ בֶּן־*זַבַּי [זַכַּי] מִדָּה שֵׁנִית מִן־הַמִּקְצוֹעַ עַד־פֶּתַח בֵּית אֶלְיָשִׁיב הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:20 Forums Online 3:20 acháräyw hechéräh hechéziyq Bärûkh' Ben-*zaBay [zaKay] miDäh shëniyt min-haMiq'tzôª ad-Petach Bëyt el'yäshiyv haKohën haGädôl š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:20 Forums Online 3:20 After 310 him Bärûȼ בָּרוּך 1263 the son 1121 of Zabbay זַבַּי 2079 earnestly 2734 z8689 repaired 2388 z8689 the other 8145 piece, 4060 from x4480 the turning 4740 [of the wall] unto x5704 the door 6607 of the house 1004 of ´Elyäšîv אֶליָשִׁיב 475 the high 1419 priest. 3548

אַחֲרָיו הֶחֱזִיק מְרֵמוֹת בֶּן־אוּרִיָּה בֶּן־הַקּוֹץ מִדָּה שֵׁנִית מִפֶּתַח בֵּית אֶלְיָשִׁיב וְעַד־תַּכְלִית בֵּית אֶלְיָשִׁיב ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:21 Forums Online 3:21 acháräyw hechéziyq m'rëmôt Ben-ûriYäh Ben-haQôtz miDäh shëniyt miPetach Bëyt el'yäshiyv w'ad-Takh'liyt Bëyt el'yäshiyv š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:21 Forums Online 3:21 After 310 him repaired 2388 z8689 Mærëmôŧ מְרֵמוֹת 4822 the son 1121 of ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the son 1121 of Kôx קוֹץ 6976 another 8145 piece, 4060 from the door 6607 x4480 of the house 1004 of ´Elyäšîv אֶליָשִׁיב 475 even to x5704 the end 8503 of the house 1004 of ´Elyäšîv אֶליָשִׁיב. 475

וְאַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ הַכֹּהֲנִים אַנְשֵׁי הַכִּכָּר

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:22 Forums Online 3:22 w'acháräyw hechéziyqû haKohániym an'shëy haKiKär

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:22 Forums Online 3:22 And after 310 him repaired 2388 z8689 the priests, 3548 the men y582 x376 of the plain. 3603

אַחֲרָיו הֶחֱזִיק בִּנְיָמִן וְחַשּׁוּב נֶגֶד בֵּיתָם ס אַחֲרָיו הֶחֱזִיק עֲזַרְיָה בֶן־מַעֲשֵׂיָה בֶּן־עֲנָנְיָה אֵצֶל בֵּית ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:23 Forums Online 3:23 acháräyw hechéziyq Bin'yämin w'chaSHûv neged Bëytäm š acháräyw hechéziyq ázar'yäh ven-maásëyäh Ben-ánän'yäh ëtzel Bëytô š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:23 Forums Online 3:23 After 310 him repaired 2388 z8689 Binyämîn בִּניָמִין 1144 and Çaššûv חַשּׁוּב 2815 over against x5048 their house. 1004 After 310 him repaired 2388 z8689 `Ázaryà עֲזַריָה 5838 the son 1121 of Ma`áŝëyà מַעֲשֵׂיָה 4641 the son 1121 of `Ánänyà עֲנָניָה 6055 by 681 his house. 1004

אַחֲרָיו הֶחֱזִיק בִּנּוּי בֶּן־חֵנָדָד מִדָּה שֵׁנִית מִבֵּית עֲזַרְיָה עַד־הַמִּקְצוֹעַ וְעַד־הַפִּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:24 Forums Online 3:24 acháräyw hechéziyq BiNûy Ben-chënädäd miDäh shëniyt miBëyt ázar'yäh ad-haMiq'tzôª w'ad-haPiNäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:24 Forums Online 3:24 After 310 him repaired 2388 z8689 Binnûy בִּנּוּי 1131 the son 1121 of Çënäđäđ חֵנָדָד 2582 another 8145 piece, 4060 from the house 1004 x4480 of `Ázaryà עֲזַריָה 5838 unto x5704 the turning 4740 [of the wall], even unto x5704 the corner. 6438

פָּלָל בֶּן־אוּזַי מִנֶּגֶד הַמִּקְצוֹעַ וְהַמִּגְדָּל הַיּוֹצֵא מִבֵּית הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן אֲשֶׁר לַחֲצַר הַמַּטָּרָה אַחֲרָיו פְּדָיָה בֶן־פַּרְעֹשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:25 Forums Online 3:25 Päläl Ben-ûzay miNeged haMiq'tzôª w'haMig'Däl haYôtzë miBëyt haMelekh' el'yôn ásher lachátzar haMaŢäräh acháräyw P'däyäh ven-Par'osh š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:25 Forums Online 3:25 Päläl פָּלָל 6420 the son 1121 of ´Ûzay אוּזַי, 186 over against x4480 x5048 the turning 4740 [of the wall], and the tower 4026 which lieth out 3318 z8802 from the king's 4428 high 5945 house, 1004 x4480 that x834 [was] by the court 2691 of the prison. 4307 After 310 him Pæđäyà פְּדָיָה 6305 the son 1121 of Par`öš פַּרעֹשׁ. 6551

וְהַנְּתִינִים הָיוּ יֹשְׁבִים בָּעֹפֶל עַד נֶגֶד שַׁעַר הַמַּיִם לַמִּזְרָח וְהַמִּגְדָּל הַיּוֹצֵא ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:26 Forums Online 3:26 w'haN'tiyniym häyû yosh'viym ofel ad neged shaar haMayim laMiz'räch w'haMig'Däl haYôtzë š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:26 Forums Online 3:26 Moreover the Næŧînîm נְתִינִים 5411 dwelt 3427 z8802 x1961 in `Öfel עֹפֶל, 6077 unto x5704 [the place] over against x5048 the water 4325 gate 8179 toward the east, 4217 and the tower 4026 that lieth out. 3318 z8802

אַחֲרָיו הֶחֱזִיקוּ הַתְּקֹעִים מִדָּה שֵׁנִית מִנֶּגֶד הַמִּגְדָּל הַגָּדוֹל הַיּוֹצֵא וְעַד חוֹמַת הָעֹפֶל

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:27 Forums Online 3:27 acháräyw hechéziyqû haT'qoiym miDäh shëniyt miNeged haMig'Däl haGädôl haYôtzë w'ad chômat ofel

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:27 Forums Online 3:27 After 310 them the Tækô`îm תְּקוֹעִים 8621 repaired 2388 z8689 another 8145 piece, 4060 over against x4480 x5048 the great 1419 tower 4026 that lieth out, 3318 z8802 even unto x5704 the wall 2346 of `Öfel עֹפֶל. 6077

מֵעַל שַׁעַר הַסּוּסִים הֶחֱזִיקוּ הַכֹּהֲנִים אִישׁ לְנֶגֶד בֵּית ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:28 Forums Online 3:28 al shaar haŠûšiym hechéziyqû haKohániym iysh l'neged Bëytô š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:28 Forums Online 3:28 From above x4480 x5921 the horse 5483 gate 8179 repaired 2388 z8689 the priests, 3548 every one 376 over against 5048 his house. 1004

אַחֲרָיו הֶחֱזִיק צָדוֹק בֶּן־אִמֵּר נֶגֶד בֵּית ס וְאַחֲרָיו הֶחֱזִיק שְׁמַעְיָה בֶן־שְׁכַנְיָה שֹׁמֵר שַׁעַר הַמִּזְרָח ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:29 Forums Online 3:29 acháräyw hechéziyq tzädôq Ben-iMër neged Bëytô š w'acháräyw hechéziyq sh'ma'yäh ven-sh'khan'yäh shomër shaar haMiz'räch š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:29 Forums Online 3:29 After 310 them repaired 2388 z8689 Xäđôk צָדוֹק 6659 the son 1121 of ´Immër אִמֵּר 564 over against x5048 his house. 1004 After 310 him repaired 2388 z8689 also Šæma`yà שְׁמַעיָה 8098 the son 1121 of Šæȼanyà שְׁכַניָה, 7935 the keeper 8104 z8802 of the east 4217 gate. 8179

*אַחֲרֵי [אַחֲרָיו] הֶחֱזִיק חֲנַנְיָה בֶן־שֶׁלֶמְיָה וְחָנוּן בֶּן־צָלָף הַשִּׁשִּׁי מִדָּה שֵׁנִי ס אַחֲרָיו הֶחֱזִיק מְשֻׁלָּם בֶּן־בֶּרֶכְיָה נֶגֶד נִשְׁכָּת ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:30 Forums Online 3:30 *achárëy [acháräyw] hechéziyq chánan'yäh ven-shelem'yäh w'chänûn Ben-tzäläf haSHiSHiy miDäh shëniy š acháräyw hechéziyq m'shuLäm Ben-Berekh'yäh neged nish'Kätô š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:30 Forums Online 3:30 After 310 him repaired 2388 z8689 Çánanyà חֲנַניָה 2608 the son 1121 of Šelemyà שֶׁלֶמיָה, 8018 and Çänûn חָנוּן 2586 the sixth 8345 son 1121 of Xäläf צָלָף, 6764 another 8145 piece. 4060 After 310 him repaired 2388 z8689 Mæšulläm מְשֻׁלָּם 4918 the son 1121 of Bereȼyà בֶּרֶכיָה 1296 over against x5048 his chamber. 5393

*אַחֲרֵי [אַחֲרָיו] הֶחֱזִיק מַלְכִּיָּה בֶּן־הַצֹּרְפִי עַד־בֵּית הַנְּתִינִים וְהָרֹכְלִים נֶגֶד שַׁעַר הַמִּפְקָד וְעַד עֲלִיַּת הַפִּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:31 Forums Online 3:31 *achárëy [acháräyw] hechéziyq mal'KiYäh Ben-haTZor'fiy ad-Bëyt haN'tiyniym w'rokh'liym neged shaar haMif'qäd w'ad áliYat haPiNäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:31 Forums Online 3:31 After 310 him repaired 2388 z8689 Malciyyà מַלכִּיָּה 4441 the goldsmith's 6885 son 1121 unto x5704 the place 1004 of the Næŧînîm נְתִינִים, 5411 and of the merchants, 7402 z8802 over against x5048 the gate 8179 Mifkäđ מִפקָד, 4663 and to x5704 the going up 5944 of the corner. 6438

בֵין עֲלִיַּת הַפִּנָּה לְשַׁעַר הַצֹּאן הֶחֱזִיקוּ הַצֹּרְפִים וְהָרֹכְלִים פ

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:32 Forums Online 3:32 ûvëyn áliYat haPiNäh l'shaar haTZon hechéziyqû haTZor'fiym w'rokh'liym f

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 3:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 3:32 Forums Online 3:32 And between x996 the going up 5944 of the corner 6438 unto the sheep 6629 gate 8179 repaired 2388 z8689 the goldsmiths 6884 z8802 and the merchants. 7402 z8802

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.