Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Amos 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Amos / Amos 4

1 He reproveth Israel for oppression, 4 for idolatry, 6 and for their incorrigibleness.

שִׁמְעוּ הַדָּבָר הַזֶּה פָּרוֹת הַבָּשָׁן אֲשֶׁר בְּהַר שֹׁמְרוֹן הָעֹשְׁקוֹת דַּלִּים הָרֹצְצוֹת אֶבְיוֹנִים הָאֹמְרֹת לַאֲדֹנֵיהֶם הָבִיאָה וְנִשְׁתֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:1 Forums Online 4:1 shim'û haDävär haZeh Pärôt haBäshän ásher B'har shom'rôn osh'qôt DaLiym rotz'tzôt ev'yôniym om'rot laádonëyhem häviyäh w'nish'Teh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:1 Forums Online 4:1 ¶ Hear 8085 z8798 this x2088 word, 1697 ye kine 6510 of Bäšän בָּשָׁן, 1316 that x834 [are] in the mountain 2022 of Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 which oppress 6231 z8802 the poor, 1800 which crush 7533 z8802 the needy, 34 which say 559 z8802 to their ´áđönîm אֲדֹנִים, 113 Bring, 935 z8685 and let us drink. 8354 z8799

נִשְׁבַּע אֲדֹנָי יְהוִה בְּקָדְשׁ כִּי הִנֵּה יָמִים בָּאִים עֲלֵיכֶם וְנִשָּׂא אֶתְכֶם בְּצִנּוֹת וְאַחֲרִיתְכֶן בְּסִירוֹת דּוּגָה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:2 Forums Online 4:2 nish'Ba ádonäy y'hwih B'qäd'shô Kiy hiNëh yämiym Bäiym álëykhem w'niSä et'khem B'tziNôt w'acháriyt'khen B'šiyrôt Dûgäh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:2 Forums Online 4:2 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה 3069 hath sworn 7650 z8738 by his holiness, 6944 that, x3588 lo, x2009 the days 3117 shall come 935 z8802 upon x5921 you, that he will take you away 5375 z8765 x853 with hooks, 6793 and your posterity 319 with fishhooks. 1729 5518

פְרָצִים תֵּצֶאנָה אִשָּׁה נֶגְדָּהּ וְהִשְׁלַכְתֶּנָה הַהַרְמוֹנָה נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:3 Forums Online 4:3 ûf'rätziym Tëtzenäh iSHäh neg'DäH w'hish'lakh'Tenäh hahar'mônäh n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:3 Forums Online 4:3 And ye shall go out 3318 z8799 at the breaches, 6556 every 802 [cow at that which is] before x5048 her; and ye shall cast 7993 z8689 [them] into the palace, 2038 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

בֹּאוּ בֵית־אֵל פִשְׁעוּ הַגִּלְגָּל הַרְבּוּ לִפְשֹׁעַ וְהָבִיאוּ לַבֹּקֶר זִבְחֵיכֶם לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים מַעְשְׂרֹתֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:4 Forums Online 4:4 Boû vëyt-ël ûfish'û haGil'Gäl har'Bû lif'shoª w'häviyû laBoqer ziv'chëykhem lish'loshet yämiym ma's'rotëykhem

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:4 Forums Online 4:4 ¶ Come 935 z8798 to Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 and transgress; 6586 z8798 at Gilgäl גִּלגָּל 1537 multiply 7235 z8685 transgression; 6586 z8800 and bring 935 z8685 your sacrifices 2077 every morning, 1242 [and] your tithes 4643 after three 7969 years: 3117

וְקַטֵּר מֵחָמֵץ תּוֹדָה וְקִרְאוּ נְדָבוֹת הַשְׁמִיעוּ כִּי כֵן אֲהַבְתֶּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:5 Forums Online 4:5 w'qaŢër chämëtz Tôdäh w'qir'û n'dävôt hash'miyû Kiy khën áhav'Tem B'nëy yis'räël n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:5 Forums Online 4:5 And offer y6999 z8763 a sacrifice x6999 of thanksgiving 8426 with x4480 leaven, 2557 and proclaim 7121 z8798 [and] publish 8085 z8685 the free offerings: 5071 for x3588 this 3651 liketh 157 z8804 you, O ye children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְגַם־אֲנִי נָתַתִּי לָכֶם נִקְיוֹן שִׁנַּיִם בְּכָל־עָרֵיכֶם וְחֹסֶר לֶחֶם בְּכֹל מְקוֹמֹתֵיכֶם וְלֹא־שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:6 Forums Online 4:6 w'gam-ániy nätaTiy khem niq'yôn shiNayim B'khäl-ärëykhem w'chošer lechem B'khol m'qômotëykhem w'lo-shav'Tem äday n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:6 Forums Online 4:6 ¶ And I x589 also x1571 have given 5414 z8804 you cleanness 5356 of teeth 8127 in all x3605 your cities, 5892 and want 2640 of bread 3899 in all x3605 your places: 4725 yet have ye not x3808 returned 7725 z8804 unto x5704 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

וְגַם אָנֹכִי מָנַעְתִּי מִכֶּם אֶת־הַגֶּשֶׁם בְּעוֹד שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים לַקָּצִיר וְהִמְטַרְתִּי עַל־עִיר אֶחָת וְעַל־עִיר אַחַת לֹא אַמְטִיר חֶלְקָה אַחַת תִּמָּטֵר וְחֶלְקָה אֲשֶׁר־לֹא־תַמְטִיר עָלֶיהָ תִּיבָשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:7 Forums Online 4:7 w'gam änokhiy mäna'Tiy miKem et-haGeshem B'ôd sh'loshäh chódäshiym laQätziyr w'him'ţar'Tiy al-iyr echät w'al-iyr achat lo am'ţiyr chel'qäh achat TiMäţër w'chel'qäh ásher-lo-tam'ţiyr äley Tiyväsh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:7 Forums Online 4:7 And also x1571 I x595 have withholden 4513 z8804 x853 the rain 1653 from x4480 you, when [there were] yet x5750 three 7969 months 2320 to the harvest: 7105 and I caused it to rain 4305 z8689 upon x5921 one 259 city, 5892 and caused it not to rain 4305 z8686 x3808 upon x5921 another 259 city: 5892 one 259 piece 2513 was rained y4305 z8735 upon, x4305 and the piece 2513 whereupon x834 x5921 it rained 4305 z8686 not x3808 withered. 3001 z8799

וְנָעוּ שְׁתַּיִם שָׁלֹשׁ עָרִים אֶל־עִיר אַחַת לִשְׁתּוֹת מַיִם וְלֹא יִשְׂבָּעוּ וְלֹא־שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:8 Forums Online 4:8 w'näû sh'Tayim shälosh äriym el-iyr achat lish'Tôt mayim w'lo yis'Bäû w'lo-shav'Tem äday n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:8 Forums Online 4:8 So two 8147 [or] three 7969 cities 5892 wandered 5128 z8804 unto x413 one 259 city, 5892 to drink 8354 z8800 water; 4325 but they were not x3808 satisfied: 7646 z8799 yet have ye not x3808 returned 7725 z8804 unto x5704 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

הִכֵּיתִי אֶתְכֶם בַּשִּׁדָּפוֹן בַיֵּרָקוֹן הַרְבּוֹת גַּנּוֹתֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם תְאֵנֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם יֹאכַל הַגָּזָם וְלֹא־שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם־יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:9 Forums Online 4:9 hiKëytiy et'khem BaSHiDäfôn ûvaYëräqôn har'Bôt GaNôtëykhem w'khar'mëykhem ût'ënëykhem w'zëytëykhem yokhal haGäzäm w'lo-shav'Tem äday n'um-y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:9 Forums Online 4:9 I have smitten 5221 z8689 you with blasting 7711 and mildew: 3420 when your gardens 1593 and your vineyards 3754 and your fig trees 8384 and your olive trees 2132 increased, 7235 z8687 the palmerworm 1501 devoured 398 z8799 [them]: yet have ye not x3808 returned 7725 z8804 unto x5704 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

שִׁלַּחְתִּי בָכֶם דֶּבֶר בְּדֶרֶךְ מִצְרַיִם הָרַגְתִּי בַחֶרֶב בַּחוּרֵיכֶם עִם שְׁבִי סוּסֵיכֶם וָאַעֲלֶה בְּאֹשׁ מַחֲנֵיכֶם בְאַפְּכֶם וְלֹא־שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:10 Forums Online 4:10 shiLach'Tiy khem Dever B'derekh' mitz'rayim härag'Tiy vacherev Bachûrëykhem im sh'viy šûšëykhem aáleh B'osh machánëykhem ûv'aP'khem w'lo-shav'Tem äday n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:10 Forums Online 4:10 I have sent 7971 z8765 among you the pestilence 1698 after the manner 1870 of Mixrayim מִצרַיִם: 4714 your young men 970 have I slain 2026 z8804 with the sword, 2719 and have taken away 7628 x5973 your horses; 5483 and I have made the stink 889 of your camps 4264 to come up 5927 z8686 unto your nostrils: 639 yet have ye not x3808 returned 7725 z8804 unto x5704 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

הָפַכְתִּי בָכֶם כְּמַהְפֵּכַת אֱלֹהִים אֶת־סְדֹם וְאֶת־עֲמֹרָה וַתִּהְיוּ כְּאוּד מֻצָּל מִשְּׂרֵפָה וְלֹא־שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם־יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:11 Forums Online 4:11 häfakh'Tiy khem K'mah'Pëkhat élohiym et-š'dom w'et-ámoräh waTih'yû K'ûd muTZäl miS'rëfäh w'lo-shav'Tem äday n'um-y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:11 Forums Online 4:11 I have overthrown 2015 z8804 [some] of you, as ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 overthrew 4114 x853 Sæđöm סְדֹם 5467 and `Ámörà עֲמֹרָה, 6017 and ye were x1961 as a firebrand 181 plucked x5337 out y5337 z8716 of the burning: 8316 x4480 yet have ye not x3808 returned 7725 z8804 unto x5704 me, saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

לָכֵן כֹּה אֶעֱשֶׂה־לְּךָ יִשְׂרָאֵל עֵקֶב כִּי־זֹאת אֶעֱשֶׂה־לָּךְ הִכּוֹן לִקְרַאת־אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:12 Forums Online 4:12 khën Koh eéseh-L'khä yis'räël ëqev Kiy-zot eéseh-kh' hiKôn liq'rat-éloheykhä yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:12 Forums Online 4:12 Therefore x3651 thus x3541 will I do 6213 z8799 unto thee, O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 [and] because 6118 x3588 I will do 6213 z8799 this x2063 unto thee, prepare 3559 z8734 to meet 7125 z8800 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

כִּי הִנֵּה יוֹצֵר הָרִים בֹרֵא רוּחַ מַגִּיד לְאָדָם מַה־שֵּׂח עֹשֵׂה שַׁחַר עֵיפָה וְדֹרֵךְ עַל־בָּמֳתֵי אָרֶץ יְהוָה אֱלֹהֵי־צְבָאוֹת שְׁמ ס

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:13 Forums Online 4:13 Kiy hiNëh yôtzër häriym ûvorë rûªch ûmaGiyd l'ädäm mah-Sëchô osëh shachar ëyfäh w'dorëkh' al-Bämótëy äretz y'hwäh élohëy-tz'väôt sh'mô š

Massoretic Text OT Hebrew Amos 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Amos 4:13 Forums Online 4:13 For, x3588 lo, x2009 he that formeth 3335 z8802 the mountains, 2022 and createth 1254 z8802 the wind, 7307 and declareth 5046 z8688 unto man 120 what x4100 [is] his thought, 7808 that maketh 6213 z8802 the morning 7837 darkness, 5890 and treadeth 1869 z8802 upon x5921 the high places 1116 of the earth, 776 Yähwè יָהוֶה, 3068 The ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 [is] his name. 8034

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.