Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezra 8Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Ezra / Ezra 8

1 The companions of Ezra, who returned from Babylon. 15 He sendeth to Iddo for ministers for the Temple. 21 He keepeth a fast. 24 He committeth the treasures to the custody of the priests. 31 From Ahava they come to Jerusalem. 33 The treasure is weighed in the Temple. 36 The commission is delivered.

וְאֵלֶּה רָאשֵׁי אֲבֹתֵיהֶם וְהִתְיַחְשָׂם הָעֹלִים עִמִּי בְּמַלְכוּת אַרְתַּחְשַׁסְתְּא הַמֶּלֶךְ מִבָּבֶל ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:1 Forums Online 8:1 w'ëLeh räshëy ávotëyhem w'hit'yach'säm oliym iMiy B'mal'khût ar'Tach'shaš'T' haMelekh' miBävel š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:1 Forums Online 8:1 ¶ These x428 [are] now the chief 7218 of their fathers, 1 and [this is] the genealogy 3187 z8692 of them that went up 5927 z8802 with x5973 me from Bävel בָּבֶל, 894 x4480 in the reign 4438 of ´Artaçšaŝtä´ אַרתַּחשַׁשׂתָּא 783 the king. 4428

מִבְּנֵי פִינְחָס גֵּרְשֹׁם ס מִבְּנֵי אִיתָמָר דָּנִיֵּאל ס מִבְּנֵי דָוִיד חַטּוּשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:2 Forums Online 8:2 miB'nëy fiyn'chäš Gër'shom š miB'nëy iytämär DäniYël š miB'nëy däwiyd chaŢûsh š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:2 Forums Online 8:2 Of the sons 1121 x4480 of Pînçäs פִּינחָס; 6372 Gëršôm גֵּרשׁוֹם: y1647 x1648 of the sons 1121 x4480 of ´Îŧämär אִיתָמָר; 385 Däniyyë´l דָּנִיֵּאל: 1840 of the sons 1121 x4480 of Däwiđ דָּוִד; 1732 Çaţţûš חַטּוּשׁ. 2407

מִבְּנֵי שְׁכַנְיָה ס מִבְּנֵי פַרְעֹשׁ זְכַרְיָה וְעִמּ הִתְיַחֵשׂ לִזְכָרִים מֵאָה וַחֲמִשִּׁים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:3 Forums Online 8:3 miB'nëy sh'khan'yäh š miB'nëy far'osh z'khar'yäh w'iMô hit'yachës liz'khäriym mëäh wachámiSHiym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:3 Forums Online 8:3 Of the sons 1121 x4480 of Šæȼanyà שְׁכַניָה, 7935 of the sons 1121 x4480 of Par`öš פַּרעֹשׁ; 6551 Zæȼaryà זְכַריָה: 2148 and with x5973 him were reckoned by genealogy 3187 z8692 of the males 2145 an hundred 3967 and fifty. 2572

מִבְּנֵי פַּחַת מוֹאָב אֶלְיְהוֹעֵינַי בֶּן־זְרַחְיָה וְעִמּ מָאתַיִם הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:4 Forums Online 8:4 miB'nëy Pachat môäv el'y'hôëynay Ben-z'rach'yäh w'iMô mätayim haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:4 Forums Online 8:4 Of the sons 1121 x4480 of Paçaŧ Mô´äv פַּחַת־מוֹאָב; 6355 ´Elyæhô`ênay אֶליְהוֹעֵינַי 454 the son 1121 of Zæraçyà זְרַחיָה, 2228 and with x5973 him two hundred 3967 males. 2145

מִבְּנֵי שְׁכַנְיָה בֶּן־יַחֲזִיאֵל וְעִמּ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:5 Forums Online 8:5 miB'nëy sh'khan'yäh Ben-yacháziyël w'iMô sh'losh mëôt haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:5 Forums Online 8:5 Of the sons 1121 x4480 of Šæȼanyà שְׁכַניָה; 7935 the son 1121 of Yaçázî´ël יַחֲזִיאֵל, 3166 and with x5973 him three 7969 hundred 3967 males. 2145

מִבְּנֵי עָדִין עֶבֶד בֶּן־יוֹנָתָן וְעִמּ חֲמִשִּׁים הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:6 Forums Online 8:6 ûmiB'nëy ädiyn eved Ben-yônätän w'iMô chámiSHiym haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:6 Forums Online 8:6 Of the sons 1121 x4480 also of `Äđîn עָדִין; 5720 `Eveđ עֶבֶד 5651 the son 1121 of Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן, y3129 x3083 and with x5973 him fifty 2572 males. 2145

מִבְּנֵי עֵילָם יְשַׁעְיָה בֶּן־עֲתַלְיָה וְעִמּ שִׁבְעִים הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:7 Forums Online 8:7 ûmiB'nëy ëyläm y'sha'yäh Ben-átal'yäh w'iMô shiv'iym haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:7 Forums Online 8:7 And of the sons 1121 x4480 of `Êläm עֵילָם; 5867 Yæša`yà יְשַׁעיָה 3470 the son 1121 of `Áŧalyà עֲתַליָה, 6271 and with x5973 him seventy 7657 males. 2145

מִבְּנֵי שְׁפַטְיָה זְבַדְיָה בֶּן־מִיכָאֵל וְעִמּ שְׁמֹנִים הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:8 Forums Online 8:8 ûmiB'nëy sh'faţ'yäh z'vad'yäh Ben-miykhäël w'iMô sh'moniym haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:8 Forums Online 8:8 And of the sons 1121 x4480 of Šæfaţyà שְׁפַטיָה; 8203 Zævađyà זְבַדיָה 2069 the son 1121 of Mîȼä´ël מִיכָאֵל, 4317 and with x5973 him fourscore 8084 males. 2145

מִבְּנֵי יוֹאָב עֹבַדְיָה בֶּן־יְחִיאֵל וְעִמּ מָאתַיִם שְׁמֹנָה עָשָׂר הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:9 Forums Online 8:9 miB'nëy yôäv ovad'yäh Ben-y'chiyël w'iMô mätayim ûsh'monäh äsär haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:9 Forums Online 8:9 Of the sons 1121 x4480 of Yô´äv יוֹאָב; 3097 `Övađyà עֹבַדיָה 5662 the son 1121 of Yæ`î´ël יְעִיאֵל, 3171 and with x5973 him two hundred 3967 and eighteen 8083 6240 males. 2145

מִבְּנֵי שְׁלוֹמִית בֶּן־יוֹסִפְיָה וְעִמּ מֵאָה וְשִׁשִּׁים הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:10 Forums Online 8:10 ûmiB'nëy sh'lômiyt Ben-yôšif'yäh w'iMô mëäh w'shiSHiym haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:10 Forums Online 8:10 And of the sons 1121 x4480 of Šælômîŧ שְׁלוֹמִית; 8019 the son 1121 of Yôsifyà יוֹסִפיָה, 3131 and with x5973 him an hundred 3967 and threescore 8346 males. 2145

מִבְּנֵי בֵבַי זְכַרְיָה בֶּן־בֵּבָי וְעִמּ עֶשְׂרִים שְׁמֹנָה הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:11 Forums Online 8:11 ûmiB'nëy vëvay z'khar'yäh Ben-Bëväy w'iMô es'riym ûsh'monäh haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:11 Forums Online 8:11 And of the sons 1121 x4480 of Bëväy בֵּבָי; 893 Zæȼaryà זְכַריָה 2148 the son 1121 of Bëväy בֵּבָי, 893 and with x5973 him twenty 6242 and eight 8083 males. 2145

מִבְּנֵי עַזְגָּד יוֹחָנָן בֶּן־הַקָּטָן וְעִמּ מֵאָה וַעֲשָׂרָה הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:12 Forums Online 8:12 ûmiB'nëy az'Gäd yôchänän Ben-haQäţän w'iMô mëäh waásäräh haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:12 Forums Online 8:12 And of the sons 1121 x4480 of `Azgäđ עַזגָּד; 5803 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Hakkäţän הַקָּטָן, 6997 and with x5973 him an hundred 3967 and ten 6235 males. 2145

מִבְּנֵי אֲדֹנִיקָם אַחֲרֹנִים וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם אֱלִיפֶלֶט יְעִיאֵל שְׁמַעְיָה וְעִמָּהֶם שִׁשִּׁים הַזְּכָרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:13 Forums Online 8:13 ûmiB'nëy ádoniyqäm achároniym w'ëLeh sh'môtäm éliyfeleţ y'iyël ûsh'ma'yäh w'iMähem shiSHiym haZ'khäriym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:13 Forums Online 8:13 And of the last y314 sons 1121 x4480 x314 of ´Áđönîkäm אֲדֹנִיקָם, 140 whose names 8034 [are] these, x428 ´Élîfeleţ אֱלִיפֶלֶט, 467 Yæ`î´ël יְעִיאֵל, 3273 and Šæma`yà שְׁמַעיָה, 8098 and with x5973 them threescore 8346 males. 2145

מִבְּנֵי בִגְוַי עוּתַי *וְזָבוּד [וְזַכּוּר] וְעִמּ שִׁבְעִים הַזְּכָרִים פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:14 Forums Online 8:14 ûmiB'nëy vig'way ûtay *w'zävûd [w'zaKûr] w'iMô shiv'iym haZ'khäriym f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:14 Forums Online 8:14 Of the sons 1121 x4480 also of Biqway בִּגוַי; 902 `Ûŧay עוּתַי, 5793 and Zävûđ זָבוּד, 2072 z8675 y2139 and with x5973 them seventy 7657 males. 2145

וָאֶקְבְּצֵם אֶל־הַנָּהָר הַבָּא אֶל־אַהֲוָא וַנַּחֲנֶה שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה וָאָבִינָה בָעָם בַכֹּהֲנִים מִבְּנֵי לֵוִי לֹא־מָצָאתִי שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:15 Forums Online 8:15 eq'B'tzëm el-haNähär ha el-aháwä waNacháneh shäm yämiym sh'loshäh äviynäh äm ûvaKohániym ûmiB'nëy lëwiy lo-mätzätiy shäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:15 Forums Online 8:15 ¶ And I gathered them together 6908 z8799 to x413 the river 5104 that runneth 935 z8802 to x413 ´Aháwä´ אַהֲוָא; 163 and there x8033 abode we in tents 2583 z8799 three 7969 days: 3117 and I viewed 995 z8799 the people, 5971 and the priests, 3548 and found 4672 z8804 there x8033 none x3808 of the sons 1121 x4480 of Lëwî לֵוִי. 3878

וָאֶשְׁלְחָה לֶאֱלִיעֶזֶר לַאֲרִיאֵל לִשְׁמַעְיָה לְאֶלְנָתָן לְיָרִיב לְאֶלְנָתָן לְנָתָן וְלִזְכַרְיָה וְלִמְשֻׁלָּם רָאשִׁים לְיוֹיָרִיב לְאֶלְנָתָן מְבִינִים

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:16 Forums Online 8:16 esh'l'chäh leéliyezer laáriyël lish'ma'yäh ûl'el'nätän ûl'yäriyv ûl'el'nätän ûl'nätän w'liz'khar'yäh w'lim'shuLäm räshiym ûl'yôyäriyv ûl'el'nätän m'viyniym

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:16 Forums Online 8:16 Then sent 7971 z8799 I for ´Élî`ezer אֱלִיעֶזֶר, 461 for ´Árî´ël אֲרִיאֵל, 740 for Šæma`yà שְׁמַעיָה, 8098 and for ´Elnäŧän אֶלנָתָן, 494 and for Yärîv יָרִיב, 3402 and for ´Elnäŧän אֶלנָתָן, 494 and for Näŧän נָתָן, 5416 and for Zæȼaryà זְכַריָה, 2148 and for Mæšulläm מְשֻׁלָּם, 4918 chief men; 7218 also for Yôyärîv יוֹיָרִיב, 3114 and for ´Elnäŧän אֶלנָתָן, 494 men of understanding. 995 z8688

*וָאוֹצִאָה [וָאֲצַוֶּה] אוֹתָם עַל־אִדּוֹ הָרֹאשׁ בְּכָסִפְיָא הַמָּקוֹם וָאָשִׂימָה בְּפִיהֶם דְּבָרִים לְדַבֵּר אֶל־אִדּוֹ אָחִיו *הַנְּתוּנִים [הַנְּתִינִים] בְּכָסִפְיָא הַמָּקוֹם לְהָבִיא־לָנוּ מְשָׁרְתִים לְבֵית אֱלֹהֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:17 Forums Online 8:17 *ôtziäh [átzaûeh] ôtäm al-iDô rosh B'khäšif'yä haMäqôm äsiymäh B'fiyhem D'väriym l'daBër el-iDô ächiyw *haN'tûniym [haN'tiyniym] B'khäšif'yä haMäqôm l'häviy- m'shär'tiym l'vëyt élohëy

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:17 Forums Online 8:17 And I sent y6680 z8762 them with commandment y3318 z8686 x6680 x853 unto x5921 ´Iddô אִדּוֹ 112 the chief 7218 at the place 4725 Cäsifyä´ כָּסִפיָא, 3703 and I told 7760 6310 z8799 them what 1697 they should say 1696 z8763 unto x413 ´Iddô אִדּוֹ, 112 [and] to his brethren 251 the Næŧînîm נְתִינִים, 5411 z8675 at the place 4725 Cäsifyä´ כָּסִפיָא, 3703 that they should bring 935 z8687 unto us ministers 8334 z8764 for the house 1004 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וַיָּבִיאּוּ לָנוּ כְּיַד־אֱלֹהֵינוּ הַטּוֹבָה עָלֵינוּ אִישׁ שֶׂכֶל מִבְּנֵי מַחְלִי בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְשֵׁרֵבְיָה בָנָיו וְאֶחָיו שְׁמֹנָה עָשָׂר

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:18 Forums Online 8:18 waYäviyû K'yad-élohëy haŢôväh älëy iysh sekhel miB'nëy mach'liy Ben-lëwiy Ben-yis'räël w'shërëv'yäh ûvänäyw w'echäyw sh'monäh äsär

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:18 Forums Online 8:18 And by the good 2896 hand 3027 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 upon x5921 us they brought 935 z8686 us a man 376 of understanding, 7922 of the sons 1121 x4480 of Maçlî מַחלִי, 4249 the son 1121 of Lëwî לֵוִי, 3878 the son 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and Šërëvyà שֵׁרֵביָה, 8274 with his sons 1121 and his brethren, 251 eighteen; 8083 6240

וְאֶת־חֲשַׁבְיָה וְאִתּ יְשַׁעְיָה מִבְּנֵי מְרָרִי אֶחָיו בְנֵיהֶם עֶשְׂרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:19 Forums Online 8:19 w'et-cháshav'yäh w'iTô y'sha'yäh miB'nëy m'räriy echäyw ûv'nëyhem es'riym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:19 Forums Online 8:19 And Çášavyà חֲשַׁביָה, 2811 and with x854 him Yæša`yà יְשַׁעיָה 3470 of the sons 1121 x4480 of Mærärî מְרָרִי, 4847 his brethren 251 and their sons, 1121 twenty; 6242

מִן־הַנְּתִינִים שֶׁנָּתַן דָּוִיד וְהַשָּׂרִים לַעֲבֹדַת הַלְוִיִּם נְתִינִים מָאתַיִם וְעֶשְׂרִים כֻּלָּם נִקְּבוּ בְשֵׁמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:20 Forums Online 8:20 ûmin-haN'tiyniym sheNätan Däwiyd w'haSäriym laávodat hal'wiYim n'tiyniym mätayim w'es'riym KuLäm niQ'vû v'shëmôt

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:20 Forums Online 8:20 Also of x4480 the Næŧînîm נְתִינִים, 5411 whom x7945 Däwiđ דָּוִד 1732 and the princes 8269 had appointed 5414 z8804 for the service 5656 of the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 two hundred 3967 and twenty 6242 Næŧînîm נְתִינִים: 5411 all x3605 of them were expressed 5344 z8738 by name. 8034

וָאֶקְרָא שָׁם צוֹם עַל־הַנָּהָר אַהֲוָא לְהִתְעַנּוֹת לִפְנֵי אֱלֹהֵינוּ לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ דֶּרֶךְ יְשָׁרָה לָנוּ לְטַפֵּנוּ לְכָל־רְכוּשֵׁנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:21 Forums Online 8:21 eq'rä shäm tzôm al-haNähär aháwä l'hit'aNôt lif'nëy élohëy l'vaQësh miMe Derekh' y'shäräh ûl'ţaPë ûl'khäl-r'khûshë

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:21 Forums Online 8:21 ¶ Then I proclaimed 7121 z8799 a fast 6685 there, x8033 at x5921 the river 5104 of ´Aháwä´ אַהֲוָא, 163 that we might afflict y6031 z8692 ourselves x6031 before 6440 our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 to seek 1245 z8763 of x4480 him a right 3477 way 1870 for us, and for our little ones, 2945 and for all x3605 our substance. 7399

כִּי בֹשְׁתִּי לִשְׁאוֹל מִן־הַמֶּלֶךְ חַיִל פָרָשִׁים לְעָזְרֵנוּ מֵאוֹיֵב בַּדָּרֶךְ כִּי־אָמַרְנוּ לַמֶּלֶךְ לֵאמֹר יַד־אֱלֹהֵינוּ עַל־כָּל־מְבַקְשָׁיו לְטוֹבָה וְעֻזּ וְאַפּ עַל כָּל־עֹזְבָיו

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:22 Forums Online 8:22 Kiy vosh'Tiy lish'ôl min-haMelekh' chayil ûfäräshiym l'äz'rë ôyëv BaDärekh' Kiy-ämar'nû laMelekh' mor yad-élohëy al-Käl-m'vaq'shäyw l'ţôväh w'uZô w'aPô al Käl-oz'väyw

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:22 Forums Online 8:22 For x3588 I was ashamed 954 z8804 to require 7592 z8800 of x4480 the king 4428 a band of soldiers 2428 and horsemen 6571 to help 5826 z8800 us against the enemy 341 z8802 x4480 in the way: 1870 because x3588 we had spoken 559 z8804 unto the king, 4428 saying, 559 z8800 The hand 3027 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 [is] upon x5921 all x3605 them for good 2896 that seek 1245 z8764 him; but his power 5797 and his wrath 639 [is] against x5921 all x3605 them that forsake 5800 z8802 him.

וַנָּצוּמָה וַנְּבַקְשָׁה מֵאֱלֹהֵינוּ עַל־זֹאת וַיֵּעָתֵר לָנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:23 Forums Online 8:23 waNätzûmäh waN'vaq'shäh élohëy al-zot waYëätër

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:23 Forums Online 8:23 So we fasted 6684 z8799 and besought 1245 z8762 our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 x4480 for x5921 this: x2063 and he was intreated 6279 z8735 of us.

וָאַבְדִּילָה מִשָּׂרֵי הַכֹּהֲנִים שְׁנֵים עָשָׂר לְשֵׁרֵבְיָה חֲשַׁבְיָה וְעִמָּהֶם מֵאֲחֵיהֶם עֲשָׂרָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:24 Forums Online 8:24 av'Diyläh miSärëy haKohániym sh'nëym äsär l'shërëv'yäh cháshav'yäh w'iMähem áchëyhem ásäräh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:24 Forums Online 8:24 ¶ Then I separated 914 z8686 twelve 8147 6240 of the chief 8269 x4480 of the priests, 3548 Šërëvyà שֵׁרֵביָה, 8274 Çášavyà חֲשַׁביָה, 2811 and ten 6235 of their brethren 251 x4480 with x5973 them,

*וָאֶשְׁקוֹלָה [וָאֶשְׁקֳלָה] לָהֶם אֶת־הַכֶּסֶף וְאֶת־הַזָּהָב וְאֶת־הַכֵּלִים תְּרוּמַת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ הַהֵרִימוּ הַמֶּלֶךְ וְיֹעֲצָיו וְשָׂרָיו וְכָל־יִשְׂרָאֵל הַנִּמְצָאִים

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:25 Forums Online 8:25 *esh'qôläh [esh'qóläh] hem et-haKešef w'et-haZähäv w'et-haKëliym T'rûmat Bëyt-élohëy hahëriymû haMelekh' w'yoátzäyw w'säräyw w'khäl-yis'räël haNim'tzäiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:25 Forums Online 8:25 And weighed 8254 z8799 unto them x853 the silver, 3701 and the gold, 2091 and the vessels, 3627 [even] the offering 8641 of the house 1004 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 which the king, 4428 and his counsellors, 3289 z8802 and his lords, 8269 and all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [there] present, 4672 z8737 had offered: 7311 z8689

וָאֶשְׁקֲלָה עַל־יָדָם כֶּסֶף כִּכָּרִים שֵׁשׁ־מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים כְלֵי־כֶסֶף מֵאָה לְכִכָּרִים זָהָב מֵאָה כִכָּר

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:26 Forums Online 8:26 esh'qáläh al-yädäm Kešef KiKäriym shësh-mëôt wachámiSHiym ûkh'lëy-khešef mëäh l'khiKäriym zähäv mëäh khiKär

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:26 Forums Online 8:26 I even weighed 8254 z8799 unto x5921 their hand 3027 six 8337 hundred 3967 and fifty 2572 talents 3603 of silver, 3701 and silver 3701 vessels 3627 an hundred 3967 talents, 3603 [and] of gold 2091 an hundred 3967 talents; 3603

כְפֹרֵי זָהָב עֶשְׂרִים לַאֲדַרְכֹנִים אָלֶף כְלֵי נְחֹשֶׁת מֻצְהָב טוֹבָה שְׁנַיִם חֲמוּדֹת כַּזָּהָב

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:27 Forums Online 8:27 ûkh'forëy zähäv es'riym laádar'khoniym älef ûkh'lëy n'choshet mutz'häv ţôväh sh'nayim chámûdot KaZähäv

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:27 Forums Online 8:27 Also twenty 6242 basons 3713 of gold, 2091 of a thousand 505 drams; 150 and two 8147 vessels 3627 of fine 2896 6668 z8716 copper, 5178 precious y2532 x2530 as gold. 2091

וָאֹמְרָה אֲלֵהֶם אַתֶּם קֹדֶשׁ לַיהוָה וְהַכֵּלִים קֹדֶשׁ וְהַכֶּסֶף וְהַזָּהָב נְדָבָה לַיהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:28 Forums Online 8:28 om'räh álëhem aTem qodesh layhwäh w'haKëliym qodesh w'haKešef w'haZähäv n'däväh layhwäh élohëy ávotëykhem

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:28 Forums Online 8:28 And I said 559 z8799 unto x413 them, Ye x859 [are] holy 6944 unto Yähwè יָהוֶה; 3068 the vessels 3627 [are] holy 6944 also; and the silver 3701 and the gold 2091 [are] a freewill offering 5071 unto Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of your fathers. 1

שִׁקְדוּ וְשִׁמְרוּ עַד־תִּשְׁקְלוּ לִפְנֵי שָׂרֵי הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְשָׂרֵי־הָאָבוֹת לְיִשְׂרָאֵל בִּירוּשָׁלִָם הַלִּשְׁכוֹת בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:29 Forums Online 8:29 shiq'dû w'shim'rû ad-Tish'q'lû lif'nëy särëy haKohániym w'hal'wiYim w'särëy-ävôt l'yis'räël Biyrûshäläim haLish'khôt Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:29 Forums Online 8:29 Watch 8245 z8798 ye, and keep 8104 z8798 [them], until x5704 ye weigh 8254 z8799 [them] before 6440 the chief 8269 of the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 and chief 8269 of the fathers 1 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 in the chambers 3957 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְקִבְּלוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מִשְׁקַל הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב וְהַכֵּלִים לְהָבִיא לִירוּשָׁלִַם לְבֵית אֱלֹהֵינוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:30 Forums Online 8:30 w'qiB'lû haKohániym w'hal'wiYim mish'qal haKešef w'haZähäv w'haKëliym l'häviy liyrûshälaim l'vëyt élohëy f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:30 Forums Online 8:30 So took 6901 z8765 the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 the weight 4948 of the silver, 3701 and the gold, 2091 and the vessels, 3627 to bring 935 z8687 [them] to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 unto the house 1004 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וַנִּסְעָה מִנְּהַר אַהֲוָא בִּשְׁנֵים עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לָלֶכֶת יְרוּשָׁלִָם וְיַד־אֱלֹהֵינוּ הָיְתָה עָלֵינוּ וַיַּצִּילֵנוּ מִכַּף אוֹיֵב וְאוֹרֵב עַל־הַדָּרֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:31 Forums Online 8:31 waNiš'äh miN'har aháwä Bish'nëym äsär lachodesh rishôn lekhet y'rûshäläim w'yad-élohëy häy'täh älëy waYaTZiylë miKaf ôyëv w'ôrëv al-haDärekh'

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:31 Forums Online 8:31 ¶ Then we departed 5265 z8799 from the river 5104 x4480 of ´Aháwä´ אַהֲוָא 163 on the twelfth 8147 6240 [day] of the first 7223 month, 2320 to go y3212 z8800 x1980 unto Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 and the hand 3027 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 was x1961 upon x5921 us, and he delivered 5337 z8686 us from the hand 3709 x4480 of the enemy, 341 z8802 and of such as lay in wait 693 z8802 by x5921 the way. 1870

וַנָּבוֹא יְרוּשָׁלִָם וַנֵּשֶׁב שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:32 Forums Online 8:32 waNävô y'rûshäläim waNëshev shäm yämiym sh'loshäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:32 Forums Online 8:32 And we came 935 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and abode 3427 z8799 there x8033 three 7969 days. 3117

בַיּוֹם הָרְבִיעִי נִשְׁקַל הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב וְהַכֵּלִים בְּבֵית אֱלֹהֵינוּ עַל יַד־מְרֵמוֹת בֶּן־אוּרִיָּה הַכֹּהֵן וְעִמּ אֶלְעָזָר בֶּן־פִּינְחָס וְעִמָּהֶם יוֹזָבָד בֶּן־יֵשׁוּעַ וְנוֹעַדְיָה בֶן־בִּנּוּי הַלְוִיִּם

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:33 Forums Online 8:33 ûvaYôm r'viyiy nish'qal haKešef w'haZähäv w'haKëliym B'vëyt élohëy al yad-m'rëmôt Ben-ûriYäh haKohën w'iMô el'äzär Ben-Piyn'chäš w'iMähem yôzäväd Ben-yëshûª w'nôad'yäh ven-BiNûy hal'wiYim

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:33 Forums Online 8:33 ¶ Now on the fourth 7243 day 3117 was the silver 3701 and the gold 2091 and the vessels 3627 weighed 8254 z8738 in the house 1004 of our ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 by x5921 the hand 3027 of Mærëmôŧ מְרֵמוֹת 4822 the son 1121 of ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest; 3548 and with x5973 him [was] ´El`äzär אֶלעָזָר 499 the son 1121 of Pînçäs פִּינחָס; 6372 and with x5973 them [was] Yôzäväđ יוֹזָבָד 3107 the son 1121 of Yëšûå` יֵשׁוּעַ, 3442 and Nô`ađyà נוֹעַדיָה 5129 the son 1121 of Binnûy בִּנּוּי, 1131 Læwiyyim לְוִיִּם; 3881

בְּמִסְפָּר בְּמִשְׁקָל לַכֹּל וַיִּכָּתֵב כָּל־הַמִּשְׁקָל בָּעֵת הַהִיא פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:34 Forums Online 8:34 B'miš'Pär B'mish'qäl laKol waYiKätëv Käl-haMish'qäl ët hahiy f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:34 Forums Online 8:34 By number 4557 [and] by weight 4948 of every one: x3605 and all x3605 the weight 4948 was written 3789 z8735 at that x1931 time. 6256

הַבָּאִים מֵהַשְּׁבִי בְנֵי־הַגּוֹלָה הִקְרִיבוּ עֹלוֹת לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל פָּרִים שְׁנֵים־עָשָׂר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל אֵילִים תִּשְׁעִים וְשִׁשָּׁה כְּבָשִׂים שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה צְפִירֵי חַטָּאת שְׁנֵים עָשָׂר הַכֹּל עוֹלָה לַיהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:35 Forums Online 8:35 haBäiym haSH'viy v'nëy-haGôläh hiq'riyvû olôt lohëy yis'räël Päriym sh'nëym-äsär al-Käl-yis'räël ëyliym Tish'iym w'shiSHäh K'väsiym shiv'iym w'shiv'äh tz'fiyrëy chaŢät sh'nëym äsär haKol ôläh layhwäh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:35 Forums Online 8:35 [Also] the children 1121 of those that had been carried away, 1473 which were come x935 out y935 z8802 of the captivity, 7628 x4480 offered 7126 z8689 burnt offerings 5930 unto the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 twelve 8147 6240 bullocks 6499 for x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 ninety 8673 and six 8337 rams, 352 seventy 7657 and seven 7651 lambs, 3532 twelve 8147 6240 he goats 6842 [for] a sin offering: 2403 all x3605 [this was] a burnt offering 5930 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּתְּנוּ אֶת־דָּתֵי הַמֶּלֶךְ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי הַמֶּלֶךְ פַחֲווֹת עֵבֶר הַנָּהָר וְנִשְּׂאוּ אֶת־הָעָם וְאֶת־בֵּית־הָאֱלֹהִים ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:36 Forums Online 8:36 waYiT'nû et-Dätëy haMelekh' laáchash'Dar'P'nëy haMelekh' ûfacháwôt ëver haNähär w'niS'û et-äm w'et-Bëyt-élohiym š

Massoretic Text OT Hebrew Ezra 8:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezra 8:36 Forums Online 8:36 ¶ And they delivered 5414 z8799 x853 the king's 4428 commissions 1881 unto the king's 4428 lieutenants, 323 and to the governors 6346 on this side 5676 the river: 5104 and they furthered 5375 z8765 x853 the people, 5971 and the house 1004 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.