Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Nahum 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Nachum / Nahum 1

The majesty of God in goodness to his people, and severity against his enemies.

מַשָּׂא נִינְוֵה סֵפֶר חֲזוֹן נַחוּם הָאֶלְקֹשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:1 Forums Online 1:1 maSä niyn'wëh šëfer cházôn nachûm el'qoshiy

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:1 Forums Online 1:1 ¶ The burden 4853 of Nînwì נִינוֵה. 5210 The book 5612 of the vision 2377 of Naçûm נַחוּם 5151 the ´Elköšî אֶלקֹשִׁי. 512

אֵל קַנּוֹא וְנֹקֵם יְהוָה נֹקֵם יְהוָה בַעַל חֵמָה נֹקֵם יְהוָה לְצָרָיו וְנוֹטֵר הוּא לְאֹיְבָיו

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:2 Forums Online 1:2 ël qaNô w'noqëm y'hwäh noqëm y'hwäh ûvaal chëmäh noqëm y'hwäh l'tzäräyw w'nôţër l'oy'väyw

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:2 Forums Online 1:2 ´Ël אֵל 410 [is] jealous, 7072 and Yähwè יָהוֶה 3068 revengeth; 5358 z8802 Yähwè יָהוֶה 3068 revengeth, 5358 z8802 and [is] furious; 1167 2534 Yähwè יָהוֶה 3068 will take vengeance 5358 z8802 on his adversaries, 6862 and he x1931 reserveth 5201 z8802 [wrath] for his enemies. 341 z8802

יְהוָֹה אֶרֶךְ אַפַּיִם *גְדוֹל־ [גְדָל־]כֹּחַ וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה יְהוָה בְּסוּפָה בִשְׂעָרָה דַּרְכּ וְעָנָן אֲבַק רַגְלָיו

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:3 Forums Online 1:3 y'hôäh erekh' aPayim *ûg'dôl- [ûg'däl-]Koªch w'naQëh lo y'naQeh y'hwäh B'šûfäh ûvis'äräh Dar'Kô w'änän ávaq rag'läyw

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:3 Forums Online 1:3 Yähwè יָהוֶה 3068 [is] slow 750 to anger, 639 and great 1419 in power, 3581 and will not at all y5352 z8763 acquit 5352 z8762 x3808 [the wicked]: Yähwè יָהוֶה 3068 hath his way 1870 in the whirlwind 5492 and in the storm, 8183 and the clouds 6051 [are] the dust 80 of his feet. 7272

גּוֹעֵר בַּיָּם וַיַּבְּשֵׁהוּ וְכָל־הַנְּהָרוֹת הֶחֱרִיב אֻמְלַל בָּשָׁן וְכַרְמֶל פֶרַח לְבָנוֹן אֻמְלָל

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:4 Forums Online 1:4 Gôër BaYäm waYaB'shë w'khäl-haN'härôt hechériyv um'lal Bäshän w'khar'mel ûferach l'vänôn um'läl

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:4 Forums Online 1:4 He rebuketh 1605 z8802 the sea, 3220 and maketh it dry, y2717 z8689 x3001 and drieth up y3001 z8762 x2717 all x3605 the rivers: 5104 Bäšän בָּשָׁן 1316 languisheth, 535 z8797 and Carmel כַּרמֶל, 3760 and the flower 6525 of Lævänôn לְבָנוֹן 3844 languisheth. 535 z8797

הָרִים רָעֲשׁוּ מִמֶּנּוּ וְהַגְּבָעוֹת הִתְמֹגָגוּ וַתִּשָּׂא הָאָרֶץ מִפָּנָיו וְתֵבֵל וְכָל־יֹשְׁבֵי בָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:5 Forums Online 1:5 häriym räáshû miMe w'haG'väôt hit'mogägû waTiSä äretz miPänäyw w'tëvël w'khäl-yosh'vëy H

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:5 Forums Online 1:5 The mountains 2022 quake 7493 z8804 at x4480 him, and the hills 1389 melt, 4127 z8712 and the earth 776 is burned 5375 z8799 at his presence, 6440 x4480 yea, the world, 8398 and all x3605 that dwell 3427 z8802 therein.

לִפְנֵי זַעְמ מִי יַעֲמוֹד מִי יָקוּם בַּחֲרוֹן אַפּ חֲמָת נִתְּכָה כָאֵשׁ וְהַצֻּרִים נִתְּצוּ מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:6 Forums Online 1:6 lif'nëy za'mô miy yaámôd ûmiy yäqûm Bachárôn aPô chámätô niT'khäh khäësh w'haTZuriym niT'tzû miMe

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:6 Forums Online 1:6 Who x4310 can stand 5975 z8799 before 6440 his indignation? 2195 and who x4310 can abide 6965 z8799 in the fierceness 2740 of his anger? 639 his fury 2534 is poured out 5413 z8738 like fire, 784 and the rocks 6697 are thrown down 5422 z8738 by x4480 him.

טוֹב יְהוָה לְמָעוֹז בְּיוֹם צָרָה וְיֹדֵעַ חֹסֵי ב

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:7 Forums Online 1:7 ţôv y'hwäh l'mäôz B'yôm tzäräh w'yodëª chošëy vô

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:7 Forums Online 1:7 Yähwè יָהוֶה 3068 [is] good, 2896 a strong hold 4581 in the day 3117 of trouble; 6869 and he knoweth 3045 z8802 them that trust 2620 z8802 in him.

בְשֶׁטֶף עֹבֵר כָּלָה יַעֲשֶׂה מְקוֹמָהּ וְאֹיְבָיו יְרַדֶּף־חֹשֶׁךְ

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:8 Forums Online 1:8 ûv'sheţef ovër Käläh yaáseh m'qômäH w'oy'väyw y'raDef-choshekh'

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:8 Forums Online 1:8 But with an overrunning 5674 z8802 flood 7858 he will make 6213 z8799 an utter end 3617 of the place 4725 thereof, and darkness 2822 shall pursue 7291 z8762 his enemies. 341 z8802

מַה־תְּחַשְּׁבוּן אֶל־יְהוָה כָּלָה הוּא עֹשֶׂה לֹא־תָקוּם פַּעֲמַיִם צָרָה

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:9 Forums Online 1:9 mah-T'chaSH'vûn el-y'hwäh Käläh oseh lo-täqûm Paámayim tzäräh

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:9 Forums Online 1:9 What x4100 do ye imagine 2803 z8762 against x413 Yähwè יָהוֶה? 3068 he x1931 will make 6213 z8802 an utter end: 3617 affliction 6869 shall not x3808 rise up 6965 z8799 the second time. 6471

כִּי עַד־סִירִים סְבֻכִים כְסָבְאָם סְבוּאִים אֻכְּלוּ כְּקַשׁ יָבֵשׁ מָלֵא

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:10 Forums Online 1:10 Kiy ad-šiyriym š'vukhiym ûkh'šäv'äm š'vûiym uK'lû K'qash yävësh mälë

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:10 Forums Online 1:10 For x3588 while x5704 [they be] folden together 5440 z8803 [as] thorns, 5518 and while they are drunken y5433 z8803 x5435 [as] drunkards, y5435 x5433 they shall be devoured 398 z8795 as stubble 7179 fully y4392 x4390 dry. 3002

מִמֵּךְ יָצָא חֹשֵׁב עַל־יְהוָה רָעָה יֹעֵץ בְּלִיָּעַל ס

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:11 Forums Online 1:11 miMëkh' yätzä choshëv al-y'hwäh rääh yoëtz B'liYäal š

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:11 Forums Online 1:11 There is [one] come out 3318 z8804 of x4480 thee, that imagineth 2803 z8802 evil 7451 against x5921 Yähwè יָהוֶה, 3068 a wicked 1100 counsellor. 3289 z8802

כֹּה אָמַר יְהוָה אִם־שְׁלֵמִים וְכֵן רַבִּים וְכֵן נָגֹזּוּ וְעָבָר וְעִנִּתִךְ לֹא אֲעַנֵּךְ עוֹד

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:12 Forums Online 1:12 Koh ämar y'hwäh im-sh'lëmiym w'khën raBiym w'khën nägoZû w'ävär w'iNitikh' lo áaNëkh' ôd

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:12 Forums Online 1:12 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה; 3068 Though x518 [they be] quiet, 8003 and likewise x3651 many, 7227 yet thus x3651 shall they be cut down, 1494 z8738 when he shall pass through. 5674 z8804 Though I have afflicted 6031 z8765 thee, I will afflict 6031 z8762 thee no x3808 more. x5750

וְעַתָּה אֶשְׁבֹּר מֹטֵהוּ מֵעָלָיִךְ מוֹסְרֹתַיִךְ אֲנַתֵּק

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:13 Forums Online 1:13 w'aTäh esh'Bor moţë äläyikh' ûmôš'rotayikh' ánaTëq

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:13 Forums Online 1:13 For now x6258 will I break 7665 z8799 his yoke 4132 from off x4480 x5921 thee, and will burst y5423 z0 thy bonds y4147 in sunder. 5423 z8762 x4147

וְצִוָּה עָלֶיךָ יְהוָה לֹא־יִזָּרַע מִשִּׁמְךָ עוֹד מִבֵּית אֱלֹהֶיךָ אַכְרִית פֶּסֶל מַסֵּכָה אָשִׂים קִבְרֶךָ כִּי קַלּוֹתָ פ

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:14 Forums Online 1:14 w'tziûäh äleykhä y'hwäh lo-yiZära miSHim'khä ôd miBëyt éloheykhä akh'riyt Pešel ûmaŠëkhäh äsiym qiv'rekhä Kiy qaLôtä f

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:14 Forums Online 1:14 And Yähwè יָהוֶה 3068 hath given a commandment 6680 z8765 concerning x5921 thee, [that] no x3808 more x5750 of thy name 8034 x4480 be sown: 2232 z8735 out of the house 1004 x4480 of thy ´élöhîm אֱלֹהִים 430 will I cut off 3772 z8686 the graven image 6459 and the molten image: 4541 I will make 7760 z8799 thy grave; 6913 for x3588 thou art vile. 7043 z8804

הִנֵּה עַל־הֶהָרִים רַגְלֵי מְבַשֵּׂר מַשְׁמִיעַ שָׁלוֹם חָגִּי יְהוּדָה חַגַּיִךְ שַׁלְּמִי נְדָרָיִךְ כִּי לֹא יוֹסִיף עוֹד *לַעֲבוֹר־ [לַעֲבָר־]בָּךְ בְּלִיַּעַל כֻּלֹּה נִכְרָת

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:15 Forums Online 1:15 hiNëh al-hehäriym rag'lëy m'vaSër mash'miyª shälôm chäGiy y'hûdäh chaGayikh' shaL'miy n'däräyikh' Kiy lo yôšiyf ôd *laávôr- [laávär-]kh' B'liYaal KuLoh nikh'rät

Massoretic Text OT Hebrew Nahum 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nahum 1:15 Forums Online 1:15 Behold x2009 upon x5921 the mountains 2022 the feet 7272 of him that bringeth good tidings, 1319 z8764 that publisheth 8085 z8688 peace! 7965 O Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 keep 2287 z8798 thy solemn feasts, 2282 perform 7999 z8761 thy vows: 5088 for x3588 the wicked 1100 shall no x3808 more 3254 z8686 x5750 pass through 5674 z8800 thee; he is utterly x3605 cut off. 3772 z8738

Online Bible Search
1
2
3

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.